image 50455 25 v1
Galéria (8)

6 tipov, ako odstrániť vlhkosť z muriva

Neestetické mapy na stenách domov má na svedomí vlhkosť, ktorá preniká do muriva. Ako sa jej zbaviť?

Galéria

Ako odstrániť vlhkosť z muriva
Ako odstrániť vlhkosť z muriva
Ako odstrániť vlhkosť z muriva
Ako odstrániť vlhkosť z muriva
Ako odstrániť vlhkosť z muriva
Ako odstrániť vlhkosť z muriva
Ako odstrániť vlhkosť z muriva

Vlhkosť v murive negatívne ovplyvňuje takmer všetky vlastnosti stavebných materiálov a konštrukcií. Významne ich znehodnocuje a môže zapríčiniť ich rozpad.

Existuje viacero spôsobov, ako môžete vlhkosť z muriva odstrániť. Klasické ručné metódy postupného vybúravania muriva alebo podrezávania tehlového muriva pílou postupne nahrádzajú iné mechanické metódy, ako sú strojové podrezávanie reťazovou pílou, kotúčovou pílou, diamantovým lanom alebo zarážanie antikorových plechov do muriva. Rovnako môžete využiť elektrofyzikálne a elektrochemické metódy, sanačné omietkové systémy alebo vzduchoizolačné systémy, ktoré sú založené na vytvorení vzduchových dutín v stavebných konštrukciách. V neposlednom rade sú dostupné injektážne metódy – beztlakové a tlakové, ktorými sa vytvorí v murive hydroizolačná clona, a to formou napúšťania muriva vodoodpudzujúcimi alebo vodonepriepustnými materiálmi. Pred výberom vhodnej injektáže je potrebné dôkladne poznať druh sanovaného materiálu a jeho rozmery. Pri šírke stien väčšej ako 60 cm alebo monolitických železobetónových konštrukciách by ste mali použiť tlakovú injektáž, ktorou sa zabezpečí lepší transport injektážnej pasty v materiáli.

Z injektovaného muriva sa musí pred samotnou injektážou odstrániť pôvodná omietka do výšky 1 m nad úroveň viditeľného zavlhnutia. Po zhotovení injektáže by sa malo murivo omietnuť vhodným sanačným systémom, pozostávajúcim zo sanačného prednástreku, sanačnej jadrovej omietky a sanačnej štukovej omietky. Na správne fungovanie je potrebné použiť ako finálny náter difúzne otvorené nátery.

Produktový manažér Saint-Gobain Weber Ing. Róbert Dolák

radí

Samotná materiálová a technologická príprava injektáže zvlhnutého muriva je rovnako dôležitá ako kvalitne vykonaná práca.

Na začiatku je potrebné zhromaždiť čo najviac informácií o aktuálnom stave stavebnej konštrukcie, o príčine poruchy a zvoliť najvhodnejší technologický variant na dosiahnutie požadovaného stavu. Samotné zhotovenie injektáže je len jedným z krokov, ktorými sa poškodené murivo ošetruje. Rovnako dôležité je dôkladne posúdiť celú konštrukčnú skladbu podláh a omietkového systému. Každý prípad sanácie sa musí posudzovať individuálne, avšak vo všeobecnosti platí, že stavebnú konštrukciu pod úrovňou injektáže je potrebné ošetriť hydroizoláciami, čím sa zabráni prieniku vlhkosti a vody do budovy, a nad úrovňou sanácie je potrebné zabezpečiť čo najlepší odvod vlhkosti zo sanovanej konštrukcie. V ideálnom prípade je vhodné nechať murivo odkryté a zabezpečiť prúdenie suchého vzduchu. Samozrejme, takúto situáciu nie je možné dosiahnuť na každej stavbe. Ak potrebujete stavbu čo najskôr uviesť do prevádzky, je vhodné sanované konštrukcie ošetriť sanačnými omietkovými maltami. Takéto malty tvoria zväčša kompletný systém zabezpečujúci potrebnú paropriepustnosť na postupné vysúšanie sanovaného muriva.

Ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti

webertec 946

Spotreba: približne 0,36 až
0,72 l/meter muriva
(hrúbka muriva: 24 až 48 cm)
Balenie: monoporcia, 600 ml, kanister, 10 l
Orientačná cena: 24,47 €/600 ml

Vhodné aj na hobby aplikáciu

Vodnatá injektážna pasta na báze silánu bez rozpúšťadiel s certifikátom WTA-4-4-04. Určená na dodatočnú horizontálnu izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti ručnou beztlakovou injektážou. Vhodná na použitie pri relatívnej vlhkosti muriva až 95 %. Aplikácia je vhodná z exteriéru aj interiéru. Možno ju aplikovať na všetky bežné murivá okrem pórobetónu.

Ako postupovať

Do ložnej škáry muriva sa vyvŕtajú diery vrtákom s priemerom 16 mm, a to v rozstupe po 8 až 12 cm, z ktorých sa odstráni prach, a vyplnia sa injektážnou pastou. Aplikácia injektážnej pasty nevyžaduje špeciálne náradie, materiál je vhodný aj na svojpomocné použitie. Povrch muriva nad úrovňou injektáže je potrebné ošetriť sanačnými omietkami. www.weber-terranova.sk

SikaMur InjectoCream-100

Spotreba: približne 0,09 až
0,42 l/meter muriva
(hrúbka muriva: 11 až 44 cm)
Balenie: monoporcia, 600 ml, kartuša, 300 ml
Orientačná cena: 13 €/300 ml

Vhodné aj na hobby aplikáciu

Silánový injektážny systém na sanáciu vlhkého muriva. Používa sa ako dodatočná horizontálna ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti. Krémová zmes odpudzujúca vodu, ktorá sa po aplikovaní do vrstvy malty rozšíri difúziou vo vlhkom murive, čím sa vytvorí bariéra odpudzujúca vodu a bráni ďalšiemu vzlínaniu vlhkosti v murive. Zmes možno aplikovať do plného tehlového muriva, do muriva s dutinou uprostred a do zmiešaného typu muriva.

Ako postupovať

Do vrstvy malty v tehlovom murive sa navŕtajú otvory s priemerom 12 mm vo vzájomnej vzdialenosti nie viac ako 12 cm a dôkladne sa vyčistia. Do pripravených otvorov sa pomocou bežnej tmeliacej pištole na monoporcie vytlačí injektážny krém cez aplikačnú trubičku, ktorá sa vloží až na dno vyvŕtaného otvoru. Otvory sa vypĺňajú do 1 cm od ich konca. Vyplnené otvory sa uzavrú rýchlotuhnúcou maltou. www.sika.sk

PCI Saniment® Injekt C

Spotreba: približne 0,3 až 0,6 l/meter muriva (hrúbka muriva: 30 až 60 cm, približne 1 000 ml/m2 prierezu muriva)
Balenie: monoporcia, 550 ml, vedro, 10 l
Orientačná cena: od 42 €/l

Vhodné aj na hobby aplikáciu

Krémová zmes na báze silánu. Používa sa na vytvorenie chemickej clony v murive s cieľom zabrániť vzlínaniu kapilárnej vlhkosti. Vhodná na injektáž všetkých typov muriva s výnimkou plynosilikátov. Určená na použitie do vlhkosti muriva až 95 %. Krém sa injektuje beztlakovo do vrtov realizovaných vo vodorovnej rovine v ložnej škáre muriva pomocou ručnej aplikačnej pištole. Aplikácia je možná z interiéru aj exteriéru.

Ako postupovať

Krém sa injektuje do otvorov s priemerom 12 až 20 mm v závislosti od hrúbky muriva vo vzájomnej vzdialenosti približne 12 cm. Otvory sa vŕtajú vo vodorovnej rovine, príp. v miernom spáde v dĺžke, ktorá zodpovedá hrúbke steny zmenšenej o 30 mm. Vyvŕtané otvory sa vyčistia a vyplnia zasunutím aplikačnej dýzy vytláčacej pištole čo najhlbšie do otvoru a jej pozvoľným vyťahovaním so súčasným vytláčaním krému do otvoru. Vrty sa uzavrú vhodnou omietkou. www.pci-sk.sk

Mapestop

Spotreba: približne 0,4 až 0,6 kg/meter muriva (hrúbka muriva: 40 cm, v závislosti od nasiakavosti muriva)
Balenie: plechovka, 1 kg
Orientačná cena: 135 €/kg

Vhodné na profesionálnu aplikáciu

Koncentrovaná silikónová mikroemulzia na báze silán-siloxánov proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti v nových i pôvodných múroch (vrátane budov s významnou historickou a kultúrnou hodnotou). Je vhodná predovšetkým pri rekonštrukciách starších budov.

Ako postupovať

Do muriva sa vyvŕta rad otvorov pod uhlom 20° smerom nadol. Na nízkotlakovú injektáž sa vyvŕtajú otvory s priemerom 15 mm, pri injektáži pomalým difúznym spôsobom s priemerom 15 až 30 mm. Otvory sa vyvŕtajú do hĺbky 2/3 šírky steny vo vzájomnej vzdialenosti 15 až 25 cm. Vyvŕtané otvory sa vyčistia tlakom vzduchu. Do otvorov sa pripevnia vhodnou maltou injektory. Koncentrovaná mikroemulzia zmiešaná s vodou (15 až 19 l vody/1 l emulzie) sa aplikuje cez injektory do každého navŕtaného otvoru nízkotlakovým čerpacím zariadením alebo gravitačnou metódou. Po injektáži sa injektory odstránia a otvory sa vyplnia. www.mapei.sk

Murexin Injektážna emulzia Inject IM 55

Spotreba: približne 0,1 kg/meter muriva (hrúbka muriva: 1 cm, v závislosti od nasiakavosti muriva)
Balenie: plastový kanister, 5 a 30 l
Orientačná cena: 21,34 €/5 l

Vhodné aj na hobby aplikáciu

Ľahko spracovateľná, rozpúšťadlá neobsahujúca a jednozložková injektážna emulzia. Výrazne spevňuje injektované murivo. Nenapáda oceľovú výstuž. Je vhodná na použitie v exteriéri aj interiéri, na konštrukcie s 50 % prevlhnutím a so zasolením muriva do 1 hmotnostného %. Aplikuje sa pomocou kapilárových knôtov KS10. Používa sa na injektáž starého tehlového muriva, muriva z pórobetónu, vápennopieskových tehál či pemzy, škárovaného a kamenného muriva.

Ako postupovať

Do muriva sa vyvŕtajú otvory vodorovne, a to vrtákom s priemerom 14 mm vo vzdialenosti 12,5 cm (hrúbka muriva do 40 cm) alebo 8 cm (hrúbka muriva do 70 mm). Vrt by mal končiť približne 5 cm pred vonkajšou stenou. Otvory sa vyčistia a zasunú sa do nich injektážne knôty. Nasýtia sa čistou vodou. Injektážne knôty môžu po injektáži ostať v murive. Injektážne otvory sa uzavrú hydroizolačnou stierkou s obsahom polymérov. www.murexin.sk

Oxal HSC

Spotreba: približne 0,1 kg/meter muriva (hrúbka muriva: 10 cm)
Balenie: plastové vedro, 10 kg
Orientačná cena: 45,45 €/kg

Vhodné aj na hobby aplikáciu

Injektážny krém pripravený na okamžité použitie na zhotovenie vodorovnej hydroizolácie v murive proti kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti, certifikovaný podľa WTA, s možnosťou injektovať až do 95 % vlhkosti muriva. Má vysokú odolnosť proti alkáliám a optimálne sa hodí na vysokoúčinnú beztlakovú injektáž cez horizontálne vrty. Krém je možné aplikovať do vrtov buď ručnou pumpou, alebo pištoľou s možnosťou naplnenia krému. Maximálna hrúbka muriva je pri jednostrannej injektáži 60 cm.

Ako postupovať

Do muriva sa vyvŕtajú otvory – horizontálne do vodorovnej škáry (pri tehlovom murive) s priemerom 12 mm vo vzdialenosti min. 10 cm v jednom rade. Otvor by sa mal vyvŕtať do hĺbky približne 2 cm od konca muriva. Otvory sa pred injektážou vyfúkajú tlakovým vzduchom. Krém sa aplikuje do pripravených otvorov pomalým vytláčaním a súčasným vyťahovaním ručnej pumpy alebo pištole. www.mc-bauchemie.sk

Text Andrea Dingová v spolupráci s Ing. Róbertom Dolákom, produktovým manažérom Saint-Gobain Weber,
a s firmami Mapei, BASF Slovensko, MC-Bauchemie, Murexin a Sika
Foto archív firiem, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 8/2018

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje