Montáž sadrokartónovej priečky: Opláštenie
Galéria (32) Zdroj: Knauf

Montáž sadrokartónovej priečky – 2. časť opláštenie

Sadrokartónová doska je vhodná na mechanicky namáhané konštrukcie a špeciálne akustické konštrukcie. Doska DFH2IR sa používa v priestoroch s vyššou relatívnou vlhkosťou 75 % (85 % počas menej ako 10 hodín, 100 % počas menej ako 2 hodín), s vysokou tvrdosťou povrchu a zvýšenou pevnosťou jadra.

Galéria

Montáž sadrokartónovej priečky: Opláštenie
Styk priečky so stenou
Doska nad otvorom
Narezanie dosky
Pás dosky s potrebnou šírkou
Odlomenie narezanej hrany
Odlomenie pásu dosky
Potrebná dĺžka dosky

Dosky sa dodávajú z výroby na originálnej palete. Pri odoberaní jednotlivých dosiek sa dosky prenášajú ručne alebo tzv. nosičom dosiek. Skladujú sa naležato na originálnej palete, plnoplošnej podložke alebo na doskách v osovej vzdialenosti približne 250 mm. Pri dočasnom odložení sa odporúča dosky ukladať na pozdĺžnu hranu a zabezpečiť ju proti podkĺznutiu. Dosky musia byť chránené pred vodou a skladovať sa v suchu vo vnútri budovy.

Rezanie sadrokartónových dosiek

Po vyznačení potrebného rozmeru sa odporúča prerezať lícový kartón odlamovacím nožom, prípadne špeciálnym nožom pozdĺž vodováhy alebo laty či profilu. Potom sa doska zlomí a odreže sa kartón na rubovej strane. Ak je to potrebné, rez sa opracuje hoblíkom alebo rašpľou.

Pripevnenie dosiek

Spôsob pripevnenia bežných sadrokartónových dosiek (GKB, GKF,GKBI, GKFI) je daný podkonštrukciou. Pri drevenej podkonštrukcii je hĺbka zapustenia do dreveného nosného profilu 25 mm, ak nie je určené inak. Na kovovej podkonštrukcii je hĺbka zapustenia cez kovový profil minimálne 10 mm. Špeciálne typy sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek sa upevňujú v súlade s ďalšími pokynmi dodávateľa sadrokartónového systému.

V postupe použitá sadrokartónová doska DFH2IR (Knauf Diamant) vyžaduje zapustenie hláv skrutiek do roviny povrchového kartónu, aby sa dali hlavičky skrutiek zatmeliť. Pritom sa však nesmie pretrhnúť lícový nosný kartón. Pri tomto type dosiek je potrebné použiť skrutky Diamant XTN (XTB) z dôvodu vyššej tuhosti dosiek.

Dosky sa upevňujú tak, aby v nich nevznikali neprípustné pnutia. Z tohto dôvodu sa dosky skrutkujú od stredu k okrajom alebo od jedného konca dosky k protiľahlému okraju. Opláštenie musí byť pevne pripevnené na podkonštrukciu. Všetky upevňovacie prvky sa musia pripevniť kolmo k rovine dosky (konštrukcie) a musia umožňovať zatmelenie. Poškodené alebo nevhodne zrealizované upevňovacie prostriedky sa musia odstrániť a nahradiť plne funkčnými a správne zrealizovanými upevňovacími prostriedkami vo vzdialenosti 40 až 50 mm od pôvodných.

Vzdialenosti medzi upevňovacími prostriedkami závisia od jednotlivých typov konštrukcií. Na priečkach, predsadených stenách, nosných stenách a šachtových stenách je najväčšia vzdialenosť upevňovacích prostriedkov na profiloch 250 mm. Na podhľadoch, opláštení podkrovia a na šikmých plochách je to max. 170 mm.

Zásady pri zhotovení priečok

Sadrokartónové dosky sa ukladajú zvislo, spoje pozdĺžnych hrán sa zhotovujú na CW profiloch, priečne spoje dosiek je potrebné predsadiť minimálne o 400 mm. Ak sa zhotovuje dvojvrstvové opláštenie, je potrebné pred druhou vrstvou spoje dosiek prvej vrstvy zatmeliť. Dosky na obidvoch stranách priečky musia byť tiež vzájomne predsadené.

Budete potrebovať

Sadrokartónová doska Knauf Diamant

 • Hrana HRAK, hrúbka 12,5 (15,18) mm
  šírka 1250, dĺžka 2 000 mm (až 3 000 mm), m2 – od 9,48 €

Samolepiaca páska pre styk podhľadov a stien

 • Separačná páska Knauf Trenn-fix
  šírka: 65 mm, kotúč 50 m, ks – 17,76 €

Skrutky

 • Skrutky Knauf Diamant XTN
  rozmery: 3,9 × 23 mm, balenie 200 a 1 000 ks, 1 000 ks – 27,60 €

Skrutky do UA profilov

 • Skrutky Knauf Diamant XTB
  rozmery: 3,9 × 38 mm, balenie 1 000 ks, ks – 48,60 €

Akustická izolácia na báze minerálnej vlny
hrúbka: 50 mm

Sadrový tmel

 • Knauf Uniflott
  spotreba: cca 0,3 kg/m2, tmelenie: Q1 a Q2, vrece, 5 kg (25 kg) – 12,24 €

Odľahčený univerzálny tmel a celoplošná stierka

 • Knauf Fill & Finish Light Odľahčený univerzálny tmel a celoplošná stierka
  spotreba: približne 1,2 kg/mm/m2 pri celoplošnom nanášaní, tmelenie: Q1 až Q4, vedro 4 kg (20 kg), 4 kg – 11,40 €

Náradie

 • zvinovací meter
 • ceruzka
 • držiak na dosky
 • odlamovací nôž alebo prerezávač sadrokartónových dosiek
 • nožnice na plech
 • rýchloskrutkovač alebo akumulátorový skrutkovač s nadstavcom
 • vodováha
 • uholník
 • rašpľa
 • chvostová píla
 • krimpovacie kliešte na spájanie profilov
 • oceľové hladidlo
 • špachtľa

Montážny postup

1. Styk priečky so stenou

Styk priečky so stenou
V mieste styku sadrokartónovej priečky so zvislou stenou a stropom sa na stenu a strop nalepí samolepiaca separačná páska pre napojenie sadrokartónových konštrukcií na okolité nadväzujúce konštrukcie. Tým sa zabráni vzniku prasklín. | Zdroj: Knauf

2. Doska nad otvorom

Doska nad otvorom
Pri opláštení otvorov treba nad otvorom použiť celistvú dosku, ktorá má vo vodorovnom smere od rohu otvoru dĺžku ≥ 150 mm a vo zvislom smere od rohu otvoru dĺžku ≥ 400 mm. | Zdroj: Knauf

3. Narezanie dosky

Narezanie dosky
Hrana sadrokartónovej dosky sa zreže 50 mm od okraja. Na doske sa odlamovacím nožom nareže horný kartón po celej dĺžke. Keďže je doska pomerne tvrdá, nareže sa dva- až trikrát. | Zdroj: Knauf

4. Pás dosky s potrebnou šírkou

Pás dosky s potrebnou šírkou
Potom sa od narezanej línie odmeria potrebná šírka dosky. V našom prípade 457 mm a opätovne sa nareže horný kartón dosky po celej dĺžke. Rez na rovnakom mieste sa po celej dĺžke zopakuje dva- až trikrát. Miesto rezu sa môže vyznačiť aj vodováhou a ceruzkou. | Zdroj: Knauf

5. Odlomenie narezanej hrany

Odlomenie narezanej hrany
Narezaná hrana sa z hornej strany nalomí cez okraj stola a zo spodnej strany sa odreže odlamovacím nožom po celej dĺžke dosky. | Zdroj: Knauf

6. Odlomenie pásu dosky

Odlomenie pásu dosky
Doska sa potom postaví do zvislej polohy a z rubovej strany sa v mieste ryhy zohne. Pás s potrebnou šírkou dosky sa potom odreže odlamovacím nožom po celej dĺžke dosky. | Zdroj: Knauf

7. Potrebná dĺžka dosky

Potrebná dĺžka dosky
Pás dosky sa položí na pracovný stôl a odmeria sa potrebná dĺžka. Opäť sa v mieste ryhy odlomí na okraji stola a spodný kartón sa prereže odlamovacím nožom. | Zdroj: Knauf

8. Zrezanie pravouhlej hrany

Zrezanie pravouhlej hrany
Veľmi dôležité je na strane, ktorá sa bude upravovať tmelom, pravouhlú hranu šikmo zrezať odlamovacím nožom, aby vznikla škára na vytmelenie. | Zdroj: Knauf

9. Osadenie prvej dosky

Osadenie prvej dosky
Pri osadení prvej dosky je potrebné si kontrolvať zvisloť za pomoci vodováhy. Je to dôležité s toho dôvodu aby následujúce dosky priliehali priamo k sebe, bez medzier. | Zdroj: Knauf

10. Upevnenie prvej dosky

Upevnenie prvej dosky
Osadená doska sa pripevní do podkonštrukcie smerom zhora nadol skrutkami XTN 3,9 × 23 mm a to 50 mm od hornej hrany a vo vzájomnom rozstupe skrutiek 250 mm. | Zdroj: Knauf

11. Upevnenie dosky do profilu UA

Upevnenie dosky do profilu UA
V oblasti profilov UA, ktoré majú hrúbku 2 mm je potrebné na upevnenie sadrokartónovej dosky použiť iný typ skrutiek, a to XTB 3,9 × 38 mm. | Zdroj: Knauf

12. Vyrezanie dosky nad otvorom

Vyrezanie dosky nad otvorom
Po pripevnení prvej dosky sa pripraví ďalšia doska. Postupuje sa ako pri prvej doske. Na priečny rez do dosky sa použije chvostová píla. Hrany dosky sa opäť zošikmia. | Zdroj: Knauf

13. Pripevnenie dosky nad otvorom

Pripevnenie dosky nad otvorom
Doska sa zasunie do profilu UA nad otvorom a priskrutkuje sa do podkonštrukcie skrutkami XTN a v mieste profilu UA skrutkami XTB. | Zdroj: Knauf

14. Presah dosky cez okraj

Presah dosky cez okraj
Postupne sa pripevnia aj ďalšie dosky opláštenia. Treba dbať aj na tmelenie spojov a skrutiek medzi oplášteniami. | Zdroj: Knauf

15. Akustická izolácia

Akustická izolácia
Po opláštení priečky z jednej strany, je odporúčané vložiť akustickú izoláciu du dutiny priečky. Minimálné je potrebné vyplnenie 80 % dutiny s akustickou izoláciou. | Zdroj: Knauf

16. Podkonštrukcia v rohu priečky

Podkonštrukcia v rohu priečky
Po vložení izolácie sa priečka oplášti sadrokartónovými doskami aj z vnútornej strany. Na vytvorenie čistého rohu sa pripravený profil CW posunie k rohu priečky. | Zdroj: Knauf

17. Zoskrutkovanie rohových profilov

Zoskrutkovanie rohových profilov
Profil CW sa priskrutkuje ku krajnému oproti ležiacemu profilu CW a to z vnútornej strany profilu. Tým sa vytvorí pevný spoj. | Zdroj: Knauf

18. Prvá doska dvojvrstvového opláštenia

Prvá doska dvojvrstvového opláštenia
Prvá doska celoplošného opláštenia priečky bez otvoru sa upevní na podkonštrukciu skrutkami XTN do profilov CW. Spodné dosky sa pri dvojvrstvovom opláštení upevňujú skrutkami vo vzájomnej vzdialenosti 750 mm. Doska sa najskôr pripevní na okraji a potom v strede. | Zdroj: Knauf

19. Vzájomné predsadenie dosiek

Vzájomné predsadenie dosiek
Začína sa celou doskou a potom sa použije polovičná doska. Druhá polovica dosky sa osadí do ďalšieho radu opláštenia. Dosky sa osadzujú so vzájomným predsadením (min. 400 mm) tak, aby nevznikali priebežné spoje. | Zdroj: Knauf

20. Skrutky nad podlahou

Skrutky nad podlahou
Doska sa pri podlahe upevní skrutkami vo vzdialenosti min. 50 mm nad podlahou. | Zdroj: Knauf

21. Zrezanie presahu dosky

Zrezanie presahu dosky
Ak sa pri opláštení nechá prečnievajúca doska cez roh, je možné ju skrátiť ručnou pílkou. | Zdroj: Knauf

22. Zarovnanie zrezanej hrany

Zarovnanie zrezanej hrany
Zrezaná hrana dosky v rohu sa zarovná rovnou (chrbtovou) stranou chvostovej píly po celej dĺžke dosky. | Zdroj: Knauf

23. Vytmelenie prvej vrstvy opláštenia

Vytmelenie prvej vrstvy opláštenia
Sadrový tmel sa nanesie oceľovým hladidlom zboku spoja medzi doskami pod uhlom približne 45° tak, aby sa spoj úplne vyplnil. melenie je bez výstužnej pásky.
| Zdroj: Knauf

24. Zahladenie tmelu v spoji

Zahladenie tmelu v spoji
Prebytočná vrstva tmelu sa odstráni oceľovým hladidlom, ktoré sa ťahá v kolmom smere na spoj dosiek. | Zdroj: Knauf

25. Vytmelenie spoja priečka – strop

Vytmelenie spoja priečka – strop
Veľmi dôležité je správne uzavretie spoja priečky a stropnej konštrukcie tmelom, čím sa zabráni neželenému prenosu hluku medzi konštrukciami. Tmel sa nanesie do spoja hladidlom a zahladí sa špachtľou. | Zdroj: Knauf

26. Technologická prestávka

Technologická prestávka
Spoje vyplnené tmelom sa nechajú zaschnúť približne 4 až 6 hodín, aby sa sadrový tmel spojil so sadrokartónovými doskami. | Zdroj: Knauf

27. Prvá doska druhej vrstvy opláštenia

Prvá doska druhej vrstvy opláštenia
Druhú vrstvu opláštenia je potrebné ukladať na čisté dosky prvej vrstvy opláštenia s vytmelenými spojmi. Prvá doska druhej vrstvy opláštenia sa pripevní v strede plochy skrutkami, ktoré sa skrutkujú vo vzájomnej vzdialenosti 250 mm. | Zdroj: Knauf

28. Zošikmenie priečnych hrán

Zošikmenie priečnych hrán
Dosky sa ukladajú s presahom podobne ako pri prvej vrstve opláštenia. Zároveň treba rezané hrany priečnych spojov dosiek zošikmiť odlamovacím nožom. | Zdroj: Knauf

29. Presah okrajových dosiek

Presah okrajových dosiek
Krajné dosky sa odrežú opäť o pár milimetrov dlhšie tak, aby presahovali za roh priečky. Presah sa potom zreže chvostovou pílou zarovno s povrchom dosky v kolmom smere. | Zdroj: Knauf

30. Druhá vrstva opláštenia

Po dokončení druhej vrstvy celoplošného opláštenia priečky sa spoje medzi doskami vyplnia tmelom a povrch sa celoplošne vystierkuje finálnym tmelom v požadovanej kvalite.

Druhá vrstva opláštenia
Po dokončení 2. vrstvy celoplošného opláštenia priečky sa spoje medzi doskami vyplnia tmelom a do základného tmelenia sa vloží výstužná páska. Povrch sa celoplošne vystierkuje finálnym tmelom. | Zdroj: Knauf

Zdroj: PR článok KNAUF Bratislava, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje