6 krokov ako pripraviť stavenisko pred stavbou domu
Galéria (8)

6 krokov ako pripraviť stavenisko pred stavbou domu

Príprava staveniska má svoj význam na zabezpečenie bezproblémového chodu stavby. Náklady na zariadenie staveniska sa zvyčajne určujú vo výške 2 až 3 % zo stavebných nákladov. Po VYTÝČENÍ budovy môžeme budovať ZÁKLADY.

Galéria

príprava staveniska
príprava staveniska
tabuľka
príprava staveniska
príprava staveniska
príprava staveniska

1. KROK

HRANICE POZEMKU
Hranice pozemku vytýči geodet – osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
Cena 162 – 228 €/100 m dĺžky

2. KROK

OPLOTENIE POZEMKU
Stavenisko treba oplotiť po celom obvode. Oplotenie musí byť také, aby na susedných pozemkoch nevznikli v dôsledku stavebnej činnosti škody. Môže byť trvalé alebo dočasné. Výška oplotenia v zastavanom území obce musí byť aspoň 1,8 m. Nosné stĺpiky oplotenia môžu byť drevené, oceľové, oceľobetónové (vzdialené od seba asi 30 m). Na stĺpiky sa prichytáva drôtené pletivo, nepriehľadná sieťovina, vlnitý plech, drevené dosky, prefabrikáty a pod. Brány do ohradených priestorov sa navrhujú v šírke 100 cm pre pracovníkov a 400 cm pre vozidlá.
Cena prenájmu plota (z plotových dielcov 3,5 × 2 m): 37,50 €/bm/mesiac, betónové tvarovky (podstavec plota): 14,40 €/ks/mesiac

VYTÝČENIE VÝKOPOV
Realizáciu stavby začínate na pripravenom stavenisku. Bez techniky ani odborníkov – geodetov sa nezaobídete.

3. KROK

VYČISTENIE PLOCHY
Z celej plochy staveniska zlikvidujte všetky porasty a odhrňte ornicu (urobte tzv. skrývku ornice) v hrúbke 20 až 50 cm vyvezte ju na príslušnú skládku. Stromy na stavenisku môžete odstrániť len na základe povolenia. Ak chcete niektoré zachovať, zabezpečte ich proti mechanickému poškodeniu oplotením. Ak je na stavenisku objekt na zbúranie, vzniknutý odpad odvezte na skládku (okrem materiálu, ktorý by ste mohli využiť pri zásypových prácach).
Cena uskladnenia na skládke – zemina s prímesou kameniva: 7,20 €/t, ornicu uskladnia aj zadarmo.

Pri rodinných domoch sa ako základová konštrukcia bežne používajú monolitické základové pásy.

4. KROK

CESTY A KOMUNIKÁCIE
Príjazdové komunikácie sa zriaďujú k hraniciam pozemku. Napájajú sa na vstup vozidiel v oplotení staveniska. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.
Staveniskové komunikácie môžu byť zemné, pri vhodnom teréne a pri krátkodobom používaní spevnené drevenými fošňami alebo guľatinou, a štrkové, ktoré sa môžu využívať ako podkladové vrstvy definitívnych komunikácií.
Cena za štrkovú cestu: materiál od 14,05 €/m³, prenájom vibračnej dosky od 42 €/deň

5. KROK

PRÍVOD VODY A ELEKTRINY
Prívod vody a elektrickej energie na stavenisko musí byť legálne zabezpečený z vhodného prípojného miesta. Prívody sa zriaďujú na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Ďalšie rozvody na stavenisku sú záležitosťou zariadenia staveniska.
Cena za staveniskovú rozvodnú skriňu: 481 €, cena prenájmu od 36 €/mesiac

Penové sklo alebo sklopenový granulát sú moderným tepelnoizolačným a veľmi pevným podkladom pod základovú dosku. 1 – zemina, 2 – geotextília, 3 –  sklopenový granulát Technopor, 4 – drenáž, 5 – tepelná izolácia sokla , 6 – betónová základová doska, 7 – obvodová stena, 8 – vonkajšia tepelná izolácia obvodovej steny, 9 – kroková izolácia, 10 – podlahový systém

PREBERANIE STAVENISKA
Ak stavbu buduje firma, musí prebrať pripravené stavenisko od stavebníka, a to písomne, formou preberacieho protokolu. Od toho dňa je potom povinná viesť stavebný denník.

–>

6. KROK

ZARIADENIE STAVENISKA
Medzi takého zariadenia patrí mobilné WC a kontajner pre pracovníkov, resp. sklad na drobný stavebný materiál a náradie, rozvody elektriny a vody, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu stavebných prác. Požaduje sa trojfázové nízke napätie – 400/230 V.
Cena za prenájom mobilného WC: 96 €/mesiac, kontajnera alebo skladu: od 84 €/mesiac (treba pripočítať ešte dovoz, montáž, demontáž a niekedy aj kauciu)

VYTÝČENIE STAVBY
Vytýčenie stavebného objektu robí autorizovaný geodet na základe dodanej projektovej dokumentácie. Geodet na záver vystaví vytyčovací protokol, ktorý potrebujeme ku kolaudačnému konaniu. Vytýčenie musí byť presné, pretože vytvára základ na ďalšie detaily stavby. Väčšinou vytyčuje obvodové murivo stavby na 1. nadzemnom podlaží (NP), prípadne obvod základov. Vytýčené rohové body a obrysy výkopov sa zabezpečujú tzv. lavičkami. Lavičky (jednoduché, rohové) sú primitívne drevené konštrukcie z dvoch-troch stĺpikov zarazených do terénu. Umiestňujú sa 1 až 2 m od okraja budúceho objektu. Je na nich priklincovaná vodorovná doska s hornou hranou vo výške objektu ±0,000 m alebo vo výške, ktorá je násobkom celého metra nad touto úrovňou, alebo pod ňou (napríklad, keď sa objekt zakladá vo svahu).
Poloha priamok prechádzajúcich vytýčenými bodmi sa na lavičke označuje klincom alebo zárezom v tvare V, ktorý má jednu plochu zvislú a druhú šikmú. Polohu udáva zvislá plocha. Od vodorovnej dosky sa meria hĺbka výkopov, výška základových pásov, výška muriva a pod.
Ak sa výkopové práce budú robiť strojmi, lavičky sa umiestnia v bezpečnej vzdialenosti od výkopu. Samotný obrys stavby sa vyznačí v teréne vápennými čiarami. Na prácu strojov takéto vyznačenie stačí. Po vyhĺbení výkopov sa objekt presne vytýči.
Cena za vytýčenie stavby: 18 – 36 € za jeden vytyčovací bod

foto: Holcim

VÝKOPY
Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy, hĺbky výkopov a od finančných možností stavebníka. Pri podpivničených stavbách sa výkopová jama vyhĺbi strojovo až po spodok podkladového betónu, prípadne štrkového lôžka. Potom sa vykopú ryhy na základy a rozvody inštalácie. Tie sa môžu kopať aj ručne, aj strojovo s ručným začistením. Zemina sa odváža na vopred dohodnutú skládku v blízkosti stavebného pozemku, na pozemku sa necháva iba zemina určená na zasypávanie a vyrovnávanie povrchu. Pri nepodpivničených stavbách sa výkopy na základové pásy môžu kopať ručne.
Výkop musí byť zabezpečený proti zosunutiu pôdy v závislosti od hĺbky výkopu, súdržnosti pôdy buď šikmým výkopom (ak máme dostatok miesta), alebo pažením.
Prenájom minibagra: 38,40 €/h, náklady na prevoz: 25 €/km, naloženie a vyloženie bagra: 24 €.

foto: Želmíra Kováčiková

ZÁKLADY
Pred betónovaním sa musí základová škára (teda miesto, kde bude spodok betónu) upraviť, aby bola čistá a suchá. Posledná vrstva zeminy s hrúbkou 200 mm sa odstráni tesne pred ukladaním betónovej zmesi. Základová škára musí ležať v nezamŕzajúcej hĺbke, jej hodnota závisí od oblasti, v ktorej sa bude objekt nachádzať. Ak je pôda pod základmi zložená zo skalnatých hornín, stačí 50 cm, ak je z pieskov a štrkopieskov, treba kopať do hĺbky 80 cm, ak podklad tvorí íl, tak 120 až 140 cm.
Pod budúci základ sa vybetónuje podkladová vrstva betónu s hrúbkou 50 až 100 mm. Oceľobetónový základ musí mať osadené a upevnené debnenie, do ktorého sa uloží očistená betonárska výstuž podľa výkresu výstuže. V základoch musia byť vynechané prestupy na inštalácie.
Čerstvý betón sa ukladá do debnenia po vrstvách hrubých 300 až 500 mm. Zhutňuje sa ubíjaním alebo vibrovaním.
Po položení ležatých inštalačných rozvodov a zhutnení násypov medzi základovými pásmi sa vybetónuje základová doska.
Cena betónu do základov: 70 €/m3, cena betonárskej ocele: 0,96 €/kg, cena kompletnej základovej dosky na nepodpivničený dom 10 × 10 m: 4 000 až 7 500 €

Text:
Ing. Jarmila Počarovská
Foto: Ing. Andrea Bariličová, Ing. Richard Cseri — ecoZÁKLADY, Želmíra Kováčiková, Holcim, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. Jozef says:

  Dobrý deň,ja som zalieval základy a základovú dosku a vyšlo ma to na 1400 eur. Základy 5×16 metrov,šírka základov 600mm a hĺbka 900m plus 150mm platňa.Ja si myslím,že cena 4000 až 7500 je príliš veľa.

  1. Anonym says:

   dobry den..zalieval ste rucne doma miesackou alebo domiesavacom?

   1. Ivana says:

    Na tom nie je nič zlé keď si vie človek pomôcť sám. Veď je to choré čo tie firmy za to pýtajú.

  2. tomo says:

   za 1400 eur urcite, jedine ze do pasov nasypal zeminu….

 2. mira says:

  pozri, či to zvládneš

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje