Ako na stavbu základov pasívneho domu
Galéria (19)

Ako na stavbu základov pasívneho domu

Základy? Nuž, veď sa vykopú, dovezie sa betón v miešačke, výkopy sa zalejú betónom a je to! Taký je pohľad ľudí prechádzajúcich okolo stavenísk v okolí. A odrazu je dom postavený. Pri budovaní základov však treba dávať pozor na veľa dôležitých vecí.

Galéria

Základy pasívneho domu
Základy pasívneho domu
Základy pasívneho domu
Základy pasívneho domu
Základy pasívneho domu
Základy pasívneho domu
Základy pasívneho domu
Základy pasívneho domu

Spôsobov zakladania je veľa, pri rodinných domoch sa v 99,9 % prípadov stretneme s pásovými základmi, na ktorých leží doska prvého podlažia domu (tzv. podkladný betón). Ako ich urobiť? Najprv treba na zemi vymerať nárožia stavieb v súlade s geometrickým plánom. Túto prácu urobí na objednávku odborník – geodet. Vyznačené body potom v súlade s projektom (šírka základov) pospájame a na zemi vyznačíme vápnom obrysy základových pásov. Objednáme bager a ten vykope výkopy do nezamŕzajúcej hĺbky.

NEZAMŔZAJÚCA HĹBKA

V našej krajine je medzi 78 cm (napr. Bratislava) a 127 cm (napr. Levoča). Záleží na tom, aké silné sú mrazy v oblasti a ako dlho môžu trvať. Hĺbku treba dodržať aj napriek tomu, že pôda v ostatných rokoch nepremŕza ani do polovice stanovených hodnôt. Bolo zistené, že pri dlhotrvajúcich silných mrazoch (-25 °C) môže zem aj v okolí Bratislavy premrznúť až do hĺbky trištvrte metra.

VÝKOPY – NA ČO DAŤ POZOR?

Je potrebné urobiť prieskum zeminy – robí ho inžiniersky geológ, ktorý dá vykopať sondu, a vo fáze prípravy projektu na stavebné povolenie sa vyjadrí k únosnosti zeminy. Zároveň príde prekontrolovať základovú škáru po vykopaní základových rýh, k čomu sa vyjadrí písomne do stavebného denníka. Dôležité je, aby dno základov, teda základová škára, bola rovná. To je dôvod, prečo treba základy chrániť pred zosúvaním a čo najskôr ich vyplniť betónom. Ak by totiž profil základov pripomínal napríklad Kolumbovo vajce, tak by sa základ mohol vrezať ako nôž do málo únosnej zeminy a časť domu by mohla sadať rýchlejšie. Dôležité tiež je, že základovú škáru nezhutňujeme („nežabujeme“). Na dno základov možno podľa projektu uložiť 10 – 20 cm štrkovú vrstvu, ktorá sa zhutní až pri vibrovaní betónu.

NA ČO NEZABUDNÚŤ PRED VYPLNENÍM

PÁSOVINA BLESKOZVODU

Na dno základových pásov uložíme podľa elektrickej časti projektu pásovinu ZnFe 30 × 4 mm a pospájame ju svorkami (ešte lepšie je pozvárať ich), pričom spoje zaasfaltujeme, aby sa k nim nemohla dostať voda. Urobíme vývody pásoviny smerom nahor na príslušných nárožiach stavby. Niektoré pramene uvádzajú, že vodiče by mali byť vyššie, teda celkom zaliate v betóne, vo výške 5 cm od spodku betónovej vrstvy. Je to z toho dôvodu, že pri údere blesku vzniká také silné elektromagnetické pole, že dokáže vodič skrútiť, vyšklbnúť a roztrhnúť. Betón ochráni pásovinu pred koróziou. Na vodivosti sa tým nič neuberá, pretože vlhký betón je vodivý a v základovom páse bude vlhkosti dosť. O tom všetkom sa však treba presvedčiť meraním, ktoré urobí revízny technik a o výsledku vydá správu.

UZEMNENIE ELEKTRICKEJ SÚSTAVY

Môže byť aj mimo domu pri elektrickej prípojke domu (pri plote), ale aj pod domom. Nemal by byť vodivo spojený so základovým bleskozvodovým uzemnením. Môže ho tvoriť uzemňovacia doska, pásovina alebo uzemňovacia tyč. Rozmery a uloženie je potrebné urobiť podľa projektu – konzultujte to vždy s odborníkom.

PRIECHODKY PRE INŽINIERSKE SIETE

Vodovodné potrubie, elektrinu, plyn ukladáme do plastových ohybných chráničiek (tzv. harmoník). Pozor, podobajú sa na drenážne rúrky, ktoré majú tenké steny, v žiadnom prípade ich nemožno zameniť. Ak bude chránička dlhé obdobie na slnku (neverili by ste, ako sa môže stavba natiahnuť), pod vplyvom UV žiarenia degraduje, ale v predaji sú aj o niečo drahšie chráničky s ochranou proti UV lúčom. Priemer chráničky vyberáme podľa priemerov navrhnutých vedení.

Ak je dom vo svahu, je vhodné do základov vložiť aj priestupy (rúrky prechádzajúce základmi) na odtok vody smerom po svahu, prípadne vydrenážovať podklad betónovou doskou, o tom však rozhodne projektant.
Prestup kanalizačnej rúry možno tiež riešiť špeciálnou chráničkou alebo priestup v základe vystlať polystyrénom s polyuretánovou penou.

Pri tomto všetkom treba dodržať projekt, teda z týchto vecí robíme len to, čo je v projekte, a iba tie zmeny, ktoré písomne odsúhlasí projektant (prípadne stavebný úrad).

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Tu je asi odpoveď na otázku, či sa základy „obyčajného“ domu líšia od základov pasívneho. Pasívny dom má zateplené aj základy – z vonkajšej strany vytvárajú bariéru proti premŕzaniu zvnútra. Zároveň tvoria stratené debnenie základových pásov, a tým ušetria trochu betónu. Na tento účel je vhodné použiť extrudovaný polystyrén s hrúbkou 2 × 50 mm, teda v dvoch vrstvách tak, aby boli škáry navzájom prekryté. V našom prípade siahal polystyrén až na vrch základových pásov, v správnej polohe ho pridržiaval štrkový násyp.
Sú však aj iné spôsoby – napríklad, stavať dom so základovou doskou na násype z penového skla či expandovaného ílu alebo oddeliť betónové základy od dosky prvého podlažia (podkladný betón) soklom zo špeciálnych teplnoizolačných tvárnic, či urobiť základovú betónovú dosku na vrstve extrudovaného polystyrénu.

VÝSTUŽ

Je potrebná len vtedy, ak to vyžaduje projekt, inak zbytočne vyhadzujete peniaze. Rozmery, kvalitu a množstvo určí statik. V prípade nášho pasívneho domu majiteľ uložil výstuž s priemerom 16 mm na nárožia stavby, aby ich spevnil.

KOMÍN

Už pri kopaní základov nesmieme zabudnúť na komín, ktorý bude vidno až nad strechou! Musí mať svoj samostatný základ a netreba ľutovať tú trochu železa na jeho vystuženie. Pripomínam, postupujme presne podľa projektu.

1. PRED KOPANÍM
Na pôvodný terén bolo treba navoziť zeminu a dobre ju zhutniť. Zem stála rok, a potom sa začali kopať ryhy. 

2. RYHY
Kopať sme začali na jar za dobrého počasia. Vidíte, že ryhy majú rovné dná a steny držia pomerne dobre. 

3. VÝSTUŽ
Hoci výstuž nebola povinná, povedal som si, že nárožia zosilním 16-kou výstužou z ocele. 

4. UZEMNENIE
Ak naň zabudnete, budete musieť vŕtať diery pre uzemňovacie tyče a zbytočne sa narobíte. Spoje sú zvárané a náterom ochránené proti korózii. 

5. PÁSY
S pomocou pumpy na betón a troch chlapov boli základy vyliate za pol dňa. Betón sme vibrovali a vyrovnali. Hneď sme pozapichovali aj výstuž na sokel.

6. SOKEL
O 2 dni sme začali ukladať debniace tvárnice so šírkou 30 cm v dvoch radoch.

7. VYSTUŽENIE
Okrem zvislej výstuže nesmeli chýbať ani dva vedľa seba uložené vodorovné prúty s priemerom 16 mm. 

8. POLYSTYRÉN
Po zaliatí tvárnic betónom (všetko sme robili z betónu triedy C 25/30) sme priliepali dve vrstvy polystyrénu z XPS 50 mm a zaistili sme ich makadamom. 

9. PRIECHODY
Niektoré práce sa časovo prekrývali. Tu práve robíme priechod kanalizačného potrubia. Otvor v sokli sme obkrúžili polystyrénom a vystriekali penou PUR.

10. VRCHNÁ VRSTVA
Do stredu sme na vrstvu geotextílie navozili makadam 16/32, naň 8/16 a navrch šotolinu 0/8, pričom sme každú vrstvu zavibrovali. 

11. SIETE
Urobili sme zvislé vývody vedení a na 8-centimetrové kúsky betónu sme naukladali kari siete s priemerom prútov 10 mm. Bez uhlovej brúsky by sme sa nepohli. 

12. PO ZABETÓNOVANÍ
Hneď na to sme pomocou pumpy načerpali potrebné množstvo betónu, ktorý sme priebežne vibrovali a uťapkávali latou. Bolo nás šesť. 

13. BRÚSENIE
Na vybrúsenie som si najal firmu, pretože mali všetko potrebné vybavenie a za necelý deň bol výbrus hotový. 

14. VYBRÚSENÝ POVRCH
Takto vyzerala doska po vybrúsení. Párkrát som ju pozametal a vystriekal vodou, aby z nej zišiel všetok prach. 

15. PRED BRÚSENÍM
K takejto kvalite povrchu sme sa dostali pri ručnom urovnávaní betónu.

16. PO BRÚSENÍ
A takto vyzerá obrúsený povrch. Izolácii sa na ňom bude ležať výborne a nehrozí jej prepichnutie vyčnievajúcim kamienkom. 

17. ASFALTOVÝ NÁTER
Nanášali sme ho v dvoch vrstvách. Prvú vrstvu treba robiť redším náterom, aby dobre vsiakla do betónu a musí aj poriadne vyschnúť (druhá tiež). 

18. ASFALTOVANÝ PÁS
Na povrch ošetrený náterom sme lepili hydroizolačné asfaltované pásy s ochranou proti radónu. Po skončení a počas zimy mala dosť času na vyzretie.

BETÓNOVANIE ZÁKLADOV

Keď máme všetko pripravené, môžeme betónovať. Na základové pásy vo väčšine prípadov stačí betón triedy C12/15, v našom prípade však majiteľ rozhodol, že celý spodok stavby bude z C25/30. Predpísanú pevnosť však betón dosiahne len pri odvzdušnení vibrovaním alebo aspoň prepichovaním. Ak tieto operácie zanedbáte, nevyužijete možnosti kvalitného a drahého betónu, preto si to musíte ustrážiť. Nebetónujte v horúcom počasí, lebo skôr ako stihnete betón zavibrovať, stuhne.

Myslite na to, že vyššie bude treba pokračovať 1 – 2 radmi tvárnic strateného debnenia, a ak budú na steny pôsobiť aj bočné sily (napríklad pri stenách suterénu, resp. ak je dom čiastočne zapustený do svahu), tvárnice budú musieť byť vystužené zvislými tyčami. Tie si nachystajte a povpichujte ich do základov, kým je betón mäkký.

VODOROVNOSŤ

Pri vylievaní základov sa usilujte dostať „do vodováhy“ aspoň približne. Pri rýchlej práci nebudete mať veľa času na vyrovnanie, takže výsledok +/- 5 cm považujte za výborný. Avšak betónovú dosku (podkladný betón) už musíte vytvoriť rovnú s presnosťou na 1 cm, inak sa budete trápiť pri murovaní. Ako to dosiahnuť? Pomocou nivelačného prístroja nastavíte izolačné platne z extrudovaného polystyrénu do roviny. Keď vylejete betón do základov, máte ešte možnosť skorigovať ich výšku. Neskôr, keď budete betónovať dosku spájajúcu základové pásy (podkladný betón), zvislé dosky tepelnej izolácie budú spoľahlivým vodidlom na zachovanie jej vodorovnosti.

VNÚTRO

Sokel, teda podstavec, na výšku 1 – 2 radov tvárnic postavíme tak, aby sme trocha skorigovali chyby vo vodorovnosti betonáže. Pomôžu malé drevné kliny. Vzniknuté škáry nebudú viditeľné (budú pod zemou) a vyplní ich betón, takže stena sokla sa neoslabí. V sokli musia byť uložené prútové vodorovné výstuže.
Predpokladáme, že všetky ležaté vedenia ste obsypali dostatočne hrubou aspoň 15 cm vrstvou piesku či veľmi jemného štrku, urobili ste z nich vývody ponad úroveň budúceho podkladného betónu. Je potrebné dobre ich uzavrieť, jednak pre kondenzát, ktorý v plynovom potrubí nemá čo robiť, ale aj z dôvodu, aby sa v nich neuhniezdil hmyz či hlodavce.

Po zabetónovaní sokla prichádza na rad vnútro. Svojpomocní stavebníci ho spravidla zasýpajú zeminou zo základov. Nič proti tomu, ale ak má byť dom suchý, lepšie je do stredu navoziť štrk, cez ktorý voda ľahko pretečie nadol a vďaka medzerám medzi kameňmi aj trocha tepelne izoluje. Dôležité upozornenie: rozhodne sa vyhnite okrúhlemu riečnemu štrku, pretože ho nemožno dobre zhutniť! Makadam 16/32 (kamenná drvina) sa pri zhutňovaní „zahryzne hranami“ do seba, takže sa po tzv. „užabovaní“ nebude ďalej hýbať. Smerom navrch frakciu zjemníme až na 0/4. Vnútro hutníme na 3-krát.

Poslednú vrstvu možno urovnať presne. Určite budete potrebovať aj nivelačný prístroj, ktorý si môžete požičať v požičovni náradia. Pri betónovaní budete podľa tohto podkladu merať vodorovnosť betónovej dosky (podkladného betónu), takže si na tom dajte záležať.

Na rovnú a tvrdú vrstvu jemného štrku uložíme výstuž z kari sietí s priemerom 10 – 12 mm (pozrite sa radšej do projektu). Pozor, nemá ležať na makadame, lebo by neplnila svoju úlohu z hľadiska statiky a mohla by predčasne skorodovať. Ideálne je uložiť ju na 5 cm vysoké dištančné podložky alebo na kúsky betónu.

BETÓNOVANIE DOSKY

Pred betónovaním dôkladne premeriame podklad pomocou laserového nivelačného prístroja a nájdeme najvyšší bod. Tu bude vodorovná doska najtenšia, takže musí mať hrúbku stanovenú v projekte. Inde bude ešte hrubšia. Tu si položíme ukazovateľ, podľa ktorého sa budeme orientovať. Môžeme si zhotoviť aj iné výškové ukazovatele, terče, podľa ktorých sa budeme orientovať pri betónovaní. Rátajte s tým, že bez vibračnej dosky na uhládzanie betónu sa nezaobídete. Na vybetónovanie tzv. podkladného betónu stačí betón C16/20, ale pokiaľ máte dosť peňazí, holcimáckou (CRH) 30-kou nemôžete nič pokaziť.

Takto sa rozhodol aj majiteľ nášho pasívneho domu, ktorý ho chce mať v najvyššej kvalite, a s betónom bol veľmi spokojný. Betónoval na jeseň, pri miernych teplotách. Napriek tomu dosku polieval asi týždeň a nechal ju zrieť asi dva mesiace. Ešte pred zimou ju nechal vybrúsiť za pekných 800 eur. Ak nie ste profesionál a neživíte sa robením betónových dosiek, málokedy sa vám svojpomocne či s kamarátmi podarí vybetónovať dosku na 100 % (najmä keď ju robíte len raz za život). Je totiž veľmi dôležité, aby povrch bol nielen rovný, ale aj hladký, aby z neho nevyčnievali kamienky, pretože každá takáto nerovnosť zvyšuje riziko poškodenia hydroizolácie.

Ak rozmýšľate použiť namiesto brúsenia samonivelizačnú hmotu, vedzte, že neušetríte peniaze a výsledok nemusí byť vyhovujúci. Po vybrúsení pomocou kotúčovej brúsky nasledoval asfaltový náter v dvoch vrstvách a následne po vysušení sa robila hydroizolácia, ktorá na vybrúsený povrch dobre priľnula bez vytvorenia bublín, a tak sa nezvyšuje riziko, že pod ňu vnikne voda. Je z asfaltovaných pásov a obsahuje aj vrstvu proti prenikaniu radónu. Vždy by ste ju mali použiť, ak staviate dom čiastočne zapustený do svahu alebo suterén. Lepená je prilepená za tepla pomocou plameňa. Tým je doska ukončená.

      Hotový dom

Text: Miroslav Brath, Stanislav Botur
Foto : Miroslav Brath, Miro Pochyba
Zdroj: časopis Urob si sám 4/2017

 1. Igor says:

  Dobrý den :
  Vstupný chodník máte z čoho ?

 2. Peter Polomsky says:

  Ak pasivny tak jedine na penovom skle.

 3. dedek says:

  najlepsie je penosklo, alebo tzv. svedska doska.., xps vana……..

 4. Jakub says:

  Co v pripade, ak pasivny dom bude podpivniceny?

  1. IK says:

   Bude pod ním pivnica.
   Článok o tom ako to nerobiť, z hladiska stavbára nezmysly.
   16 vodorovná výztuž !!!
   výztuž rohov………

 5. Ivana M. says:

  Vďaka za článok .. za mesiac už tiež začneme stavať, takže sa tieto informácie budú hodiť. Ešte sme potrebovali doladiť nejaké detaily v stavebnom plánu a navyše sme sa rozhodli, že si budeme kupovať domáci trezor.

 6. Miki says:

  Viete poradit firmu, kotea brusila beton a odkial su? Dakujem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje