Ako pripraviť stavenisko

Ako pripraviť stavenisko

Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v dohodnutom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti (chodník, susedný pozemok). Aj pri svojpomocnej výstavbe domu platia pre stavebníka určité povinnosti vzhľadom na prípravu staveniska.

Stavenisko

Je to priestranstvo, na ktorom sa uskutočňuje stavba objektu. Jeho rozsah je určený projektom. Delí sa na časť určenú na zastavanie a časť potrebnú na staveniskovú prevádzku.
Stavebník musí pripraviť a odovzdať stavenisko v takom stave, aby zhotovovateľ mohol začať práce podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade so stavebným povolením.

Pripravuje ho stavebník

Či už stavbu realizuje stavebník svojpomocne, alebo firma, prípravu staveniska má zabezpečiť stavebník. Môže sa však zmluvne dohodnúť so zhotovovateľom na realizovaní týchto prác. V tom prípade musí však rátať aj so zvýšenými nákladmi.

Informačná tabuľa

Aj pri stavbe rodinného domu by mal stavebník umiestniť na oplotenie jednoduchú informačnú tabuľu, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
▶    označenie stavby,
▶    meno stavebníka, názov firmy realizujúcej stavbu,
▶    číslo rozhodnutia, kto a kedy stavbu povolil,
▶    meno zodpovedného stavbyvedúceho, poprípade meno stavebného dozoru,
▶    termín začatia a ukončenia stavby.

Oplotenie staveniska

Susedné pozemky a nehnuteľnosti nesmú byť ohrozené stavebnou činnosťou. Stavenisko musí byť oplotené po celom obvode, aby na naň nemohli vstúpiť cudzie osoby. Oplotenie môže byť buď trvalé, navrhované ako stavebný objekt zahrnutý v časovom pláne, alebo dočasné, ktoré bude slúžiť iba počas výstavby.
Výška oplotenia v zastavanom území obce musí byť minimálne 1,8 m. Vstupy do ohradených priestorov sa navrhujú v šírke 100 cm pre pracovníkov a 400 cm pre vozidlá. Brány majú byť ľahko otvárateľné a uzamykateľné.

Nepriehľadné a pevné oceľové panely mobilného oplotenia si možno prenajať. Foto: thinkstock.comNepriehľadné, ale menej pevné oplotenie môžeme zhotoviť z pletiva a textílie.
Foto: thinkstock.com

Materiál oplotenia
Nosnú časť oplotenia tvoria zvislé stĺpiky vo vzdialenosti asi 300 cm, zakotvené v teréne alebo položené na terén (osadenie stĺpika s pneumatikou). Môžu byť z drevenej guľatiny s priemerom 15 cm, z oceľových rúrok s priemerom 56 mm alebo z oceľobetónových stĺpikov. Na stĺpiky sa prichytáva drôtené pletivo, nepriehľadná sieťovina, vlnitý plech, drevené dosky, prefabrikáty a podobne.

Príjazdové komunikácie

Zriaďujú sa k hraniciam pozemku. Napájajú sa na vstup pre vozidlá v oplotení staveniska. Ich zriadenie a napojenie na verejnú komunikáciu musí zodpovedať požiadavkám cestnej premávky.

Pred začiatkom stavby musíme vytvoriť dostatočne pevnú príjazdovú cestu.  Foto: Hutné stavby development

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVyčistenie staveniska

Z celej plochy staveniska je nutné odstrániť vysokú burinu, krovie a iný nevhodný materiál, aby sa zamedzilo ich prípadnému zabudovaniu do násypového telesa a následnému vyhnívaniu.

Porast
▶    Burinu treba pokosiť, usušiť a spáliť, prípadne uložiť na skládke nevhodných materiálov.
▶    Vrchnú vrstvu zeminy s koreňmi burín odstránime pri odhumusovaní a použijeme ju neskôr pri rozprestieraní ornice na svahy násypov alebo výkopov, prípadne sa predisponuje na skládku.
▶    Krovie sa musí odstrániť aj s koreňmi. Podľa množstva ho môžeme spáliť alebo odviesť na skládku.
▶    Stromy nachádzajúce sa na stavenisku sa môžu odstrániť len na základe povolenia.

Výrub stromov
Môže sa vykonať len v čase vegetačného pokoja. Výnimky z tohto obmedzenia môže udeliť iba orgán štátnej správy, ktorý vydal povolenie na výrub. Spôsob odstránenia, manipuláciu a miesto uloženia vyrúbaných stromov určuje dokumentácia alebo stavebník. Stromy ostávajúce na stavenisku zabezpečíme pletivom proti mechanickému poškodeniu.

Objekty na zbúranie
Ak sa na stavenisku nachádzajú existujúce objekty určené na zbúranie, musí sa vzniknutý odpad odviesť na skládku. Výnimku tvorí iba materiál (napríklad tehlová sutina), ktorý by sa mohol použiť pri zásypových prácach.

Odvodnenie staveniska

Ak odvodnenie staveniska nie je dohodnuté ako súčasť prác zhotovovateľa, stavebník zabezpečí aj odvod vody zo staveniska. Pritom treba zabrániť odplavovaniu zeminy, ohrozovaniu výkopov, podmývaniu základov susediacich objektov, znečisteniu komunikácií, susedných pozemkov a vodných zdrojov. –>

Prívod vody a elektrickej energie

Prívod vody a elektrickej energie zriaďujeme na hranici staveniska, kde sa umiestňujú aj meracie zariadenia. Vhodnosť prípojného miesta a žiadosti o povolenie musíme dohodnúť s miestnymi distribučnými dodávateľmi vody a elektriny.
Projektant určí potrebný príkon z celkového počtu spotrebičov, ktoré sa budú používať v jednotlivých fázach výstavby. Na zaistenie elektrickej energie počas výstavby rodinného domu sa požaduje trojfázový prúd s napätím 400/230 V. Elektrická energia sa vedie na stavenisku od miesta odberu (napríklad trafostanice).

Prekážky na stavenisku

Aj keď sa to nepredpokladá, aj na pozemku určenom na stavbu rodinného domu sa môžu v niektorých prípadoch vyskytnúť prekážky obmedzujúce realizovanie stavby. Môžu to byť  podzemné, resp. nadzemné rozvody vody, elektrickej energie alebo telekomunikačné rozvody. Informácie o týchto rozvodoch získava stavebník už pri získavaní stavebného povolenia. V prípade výskytu rozvodov, ktoré by sa mohli poškodiť napríklad pri zemných prácach, musí stavebník požiadať o prekládku týchto rozvodov. Pri odovzdávaní staveniska musí potom zhotovovateľovi dodať vyhlásenie, že na stavenisku sa takéto prekážky nenachádzajú alebo že už boli vykonané prekládky.

Vytýčenie stavby
Stavebník – či už stavia svojpomocne, alebo na kľúč – zabezpečí prostredníctvom geodeta vytýčenie jednotlivých základov, smerových a výškových bodov. Zhotovovateľ musí prevzatie vytýčených bodov od stavebníka písomne potvrdiť. Podrobné vytýčenie jednotlivých bodov už zabezpečí zhotovovateľ pred začatím zemných prác.

Preberanie staveniska

Zhotovovateľ preberie takto pripravené stavenisko od stavebníka písomne, formou preberacieho protokolu. Od toho dňa je povinný viesť stavebný denník, udržiavať na danom pozemku poriadok a realizovať stavebné práce v súlade s projektom stavby a dohodnutými zmluvami o dielo.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto a kresby: thinkstock.com,
Hutné stavby development
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.