staviate
Galéria (9)

Staviate? Šetrite náklady aj nervy!

Každý drobný stavebný investor, ako aj stavebný dodávateľ, musí počas celej výstavby riešiť problémy s presnými rozmermi stavby. Priebežnou kontrolou postupu výstavby sa vyvarujete problémov s kvalitou, ktoré môžu nepríjemne zdržať postup výstavby. Chceli by ste čo najskôr dokončiť stavbu? Aj keď ste len „malý investor“, nebojte sa použiť jednoduché a lacné prístroje, ktoré podstatne pomôžu pri napredovaní prác. Pri stavebných prácach platí staré známe – dvakrát meraj a raz rež.

Galéria

Vytýčenie a osadenie stavby v teréne / GPS a totálna stanica
Priestorové vymedzenie stavby pozostáva z vytýčenia hraníc pozemku a samotného obvodu stavby vo väzbe na štátny nivelačný systém a okolité objekty. Priestorové vytýčenie stavby vykonáva autorizovaný geodet, ktorý má dnes k dispozícii moderné prístroje, ako napr. totálnu stanicu alebo GPS. Viete, že s geodetickou GPS aparatúrou Vám geodet dokáže vytýčiť Vašu nehnuteľnosť s centimetrovou presnosťou?

Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov stavby / prehľad prístrojov
Podrobné vytýčenie stavby je presné rozmeranie jednotlivých objektov stavby vo väzbe na už vykonané priestorové vytýčenie. Pritom sa určuje poloha, ako aj výška každého objektu. Toto meranie môžete zveriť geodetovi, ale môžete ho vykonať aj vo vlastnej réžii, a to tak, že si obstaráte vhodné prístroje.
Na určenie výšky a roviny sa najčastejšie používa nivelačný prístroj, ale čoraz častejšie sa používajú laserové prístroje: buď rotačný laser, alebo čiarový laser. Laserové prístroje sú veľmi jednoduché a ich výhodou je, že ich môžu naraz používať viacerí robotníci. Významnou novinkou je však aj digitálny nivelačný prístroj, ktorý dokáže sám odmerať výšku aj vzdialenosť.

Na polohové merania sa používa totálna stanica, tá však patrí k drahším prístrojom. Dá sa vhodne nahradiť laserovým diaľkomerom, kombinovaným s teodolitom. Geotech má v ponuke aj lacné použité totálne stanice, vhodné aj pre stavebné firmy.

Zemné práce, výkopy / rotačný laser
Tieto práce nevyžadujú zvýšenú presnosť. Ideálnym prístrojom na výškové merania v exteriéri aj interiéri je rotačný laser. Prístroj sa osádza mimo staveniska, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. V prípade, že je stavba rozsiahlejšia, môže sa prístroj osadiť do stredu stavby, aby dosahom a presnosťou pokryl celé stavenisko. Na obr. je prístroj a v pozadí je robotník, ktorý drží prijímač (detektor). Princíp merania je jednoduchý: rotujúca hlava lasera vytvára vodorovnú laserovú rovinu, ktorú robotník detekuje pomocou prijímača. Prijímač reaguje na prítomnosť laserovej roviny zvukovou a svetelnou signalizáciou. Robotník iba posúva prijímač po zvislej late a vyhľadáva laserovú rovinu. Ak ju nájde, prijímač mu to oznámi pípnutím.

Rotačné laserové prístroje sa vyrábajú podľa týchto kritérií: presnosť, dosah (môže byť aj kilometer), univerzálnosť (prístroj môže vytyčovať vodorovnú, ale aj zvislú alebo šikmú rovinu) a odolnosť proti poveternostným podmienkam. Prístroje môžu byť osadené lasermi vo viditeľnom i v neviditeľnom spektre.

Inžinierske siete z ulice k stavbe / kanálový laser
Veľké stavby, ako sú výrobné haly, logistické sklady a pod. bývajú často mimo obce a je potrebné vybudovať k nim inžinierske prípojky. Najväčšie požiadavky na presnosť vyžaduje kanalizácia, a to najmä v rovinnom teréne, kde sú minimálne spády a kanalizačné rúry treba osádzať veľmi presne do malého spádu. Štandardne sa používa optický nivelačný prístroj, vhodnejší je však digitálny nivelačný prístroj, ktorý meria aj vzdialenosti (vzdialenosť = staničenie kanalizácie).

V prípade, že kanalizáciu  je potrebné pripojiť z väčšej vzdialenosti, môže stavebná firma použiť špeciálny vodoodolný kanálový laser. Práca s kanálovým laserom je veľmi presná a jednoduchá. Prístroj sa osadí na začiatok kanálovej rúry, nasmeruje sa do výkopu a na displeji sa nastaví projektovaný spád. Oproti, na druhom konci výkopu sa osadí terč (pozri obr.). Prístroj po zapnutí vysvieti laserový lúč, ktorý sám automaticky vyhľadá terč. Laserový lúč udáva polohu na pokladanie kanalizačných rúr. Dosah kanálového lasera je asi 200 m. Na stavbách kanalizácie väčšieho rozsahu investor zväčša požaduje od dodávateľa nasadenie kanálového lasera, ktorý je zárukou, že pri kladení rúr nevzniknú „jamy“.

Základy stavby / digitálny nivelačný prístroj
Zvýšenú pozornosť si vyžaduje výškové osadenie základovej dosky. Na určenie výšky a roviny sa najčastejšie používa nivelačný prístroj, ale čoraz častejšie sa používajú laserové prístroje: buď rotačný laser, alebo čiarový laser. Laserové prístroje sú veľmi jednoduché a ich výhodou je, že ich môžu naraz používať viacerí robotníci.
Významnou novinkou je však aj digitálny nivelačný prístroj, ktorý dokáže sám odmerať výšku, ale aj vzdialenosť. Princíp merania s digitálnym nivelačným prístrojom Leica SPRINTER je veľmi jednoduchý: prístroj nasmerujete na digitálnu nivelačnú latu s čiarovým kódom a potlačíte tlačidlo (pozri obr). Na displeji sa objaví výška, ale aj vzdialenosť až do 100 m. Hlavnou prednosťou digitálneho merania je vylúčenie chyby zo zlého odčítania nivelačnej laty, nakoľko prístroj meria automaticky. Cena digitálnych nivelačných prístrojov je už porovnateľná s optickými nivelačnými prístrojmi.

Hrubá stavba / laserový diaľkomer
Kvalitne urobená hrubá stavba je dobrým základom na dokončovacie práce. Presné výškové osadenie a zvislosť ušetria spotrebu drahých dokončovacích materiálov (stierky, nivelačné podlahové materiály a pod.). Vďaka presnému meraniu sa minimalizujú nerovnosti a na ich zakrytie netreba mrhať drahými stavebnými materiálmi.

Popri uvedených prístrojoch môžu investor aj dodávateľ merať rozmery a stavebné otvory laserovým diaľkomerom (laserový merač). Ručné diaľkomery slúžia na jednoduché, rýchle a presné zameranie dĺžky aj tam, kde sa nedostanete s pásmom. Zdrojom merania je viditeľný laserový lúč, pričom sa využíva jeho pasívny odraz od protiľahlého objektu. Maximálny dosah je 200 m, presnosť okolo 1 mm.

Lídrom vo vývoji laserových diaľkomerov je spoločnosť Leica. Prístroje DISTOTM sa výrabajú až v 8 verziách a môžu byť osadené digitálnym hľadáčikom so 4-násoným zoomom, sklonomerom, ale aj technológiou BLUETOOTHTM na tvorbu projektov a prenos dát do kancelárie. V exteriéri a taktiež na zvýšenie dosahu merania sa používa odrazová platňa s reflexným povrchom. Hlavným kritériom pri výbere diaľkomera je jeho budúce používanie – buď len v interiéri, alebo aj v exteriéri. Pozor, diaľkomery na meranie v exteriéri musia byť vybavené hľadáčikom laserového luča, ako napr. DISTO D5 !

Krov / uhlomery a sklonomery

Pri konštrukcii krovu je najdôležitejšie dodržať sklon. Na tento účel sa vyrábajú špeciálne meracie pomôcky ako sú uhlomery a sklonomery.

Podľa typu meradla je výsledok merania v analógovom alebo v digitálnom tvare. Digitálne prístroje môžu mať aj registráciu nameraných údajov a vyrábajú sa aj vo verzii s laserom. Na kontrolu výšky a rozmerov krovu je vhodný laserový diaľkomer.

Priečky, sadrokartóny / čiarový a bodový laser

Kvalitne urobená hrubá stavba je dobrým základom na ďalšiu etapu – stavbu priečok, otvorov a sadrokartónov. Pri týchto prácach sa uplatnia všetky uvedené prístroje, ale pri prácach v menších priestoroch, ako napr. pri stavbe rodinných domov, je najvhodnejším prístrojom čiarový a bodový laser.
Obsluha čiarových a bodových laserov je veľmi jednoduchá: prístroj stačí položiť na približne rovnú plochu a zapnúť. Okamžite sa vysvietia laserové línie, ktoré sú vodorovné, zvislé a navzájom kolmé. Sú vybavené kompenzátorom (automatikou), a preto nepotrebujú žiadne ručné urovnávanie do vodorovnej polohy. Súčasťou dodávky je magnetický ministatív a rozporná tyč medzi podlahou a stropom, ktoré veľmi rozšíria možnosti nasadenia. Čiarové lasery sa môžu používať aj v exteriéri, musia sa však doplniť prijímačom. Prijímač detekuje vodorovnú laserovú rovinu (ktorú ináč na slnku nie je vidno), čo oznámi  zvukovou a svetelnou signalizáciou. Robotník iba posúva prijímač po zvislej late a vyhľadáva laserovú rovinu. Ak ju nájde, prijímač mu to oznámi pípnutím.

Okrem laserových prístrojov sa na prenášanie výšky z miestnosti do miestnosti používa aj hadicová vodováha. Alternatívou obyčajnej hadicovej vodováhy je elektronická hadicová vodováha. Je presnejšia a správnu výšku ohlási hlasitým zvukovým signálom.

Schody / totálna stanica

Aj keď sú schody zdanlivo jednoduchá časť stavby, zo skúseností zo slovenských domov vidieť, že sú problémom, preto im venujeme špeciálnu časť. Tiež ste si na väčšine starších domov všimli, že prvý a posledný schod majú inú výšku ? Niekedy je rozdiel zanedbateľný, inokedy priam nebezpečný. Problémom však môžu byť aj atypické schody, ktoré treba zapasovať do existujúceho priestoru.

Ideálne je, keď sú takéto schody naprojektované digitálne v 3D a úlohou stavbára je ich vytýčenie zo súradníc a predtým zameranie existujúceho stavu v 3D. Na najjednoduchšie zameranie a vytýčenie nepravidelných stavebných objektov (schodov, kuchynskej linky, atytpického nábytku) slúži totálna stanica alebo laserový skener. Dnes sa už dá jednoduchá totálna stanica zaobstarať za prijateľnú cenu. Jej obsluha je jednoduchá a zvládne ju každý šikovnejší majster.

Pri osádzaní pravidelných schodov pomôžu aj jednoduché pomôcky ako napr. sklonomery, uholníky, laserové diaľkomery a krížové lasery.

Obklady a dlažby
Jednoznačne najlepšou pomôckou na obklady a dlažby je popri kvalitnej vodováhe najmä krížový laser. Za pomerne nízku cenu získa pokladač istotu pri určovaní zvislice, vodorovnej roviny, ale aj šikminy.

Osádzanie nábytku a kuchynskej linky
 Pri pravidelnom pravouhlom členení osádzaného nábytku nie sú potrebné žiadne meracie prístroje, postačuje meracie pásmo a vodováha.

Ak je však priestor na osádzanie nepravidelný, uhly miestnosti nie sú pravé, môžu pri osádzaní vzniknúť problémy. Dnes už dodávatelia bytového a kancelárskeho zariadenia využívajú na projektovanie 3D technológie, ktoré garantujú presné osadenie nábytku. Na 3D zameranie projektovaného priestoru sa môžu použiť jednoduché a lacné prístroje, ako napr. krížové lasery, laserové diaľkomery, uholníky (na zameranie iných ako pravých uhlov), avšak 3D údaje pre potreby projekcie sa takto získavajú pomerne komplikovane a nejednoznačne.

Ideálnymi prístrojmi na vytvorenie 3D modelu sú prístroje, ktoré dokážu zamerať každý bod priamo v súradniciach X, Y, Z. Takýmito prístrojmi sú totálne stanice a laserové skenery. Dnes sa už dá jednoduchá totálna stanica zaobstarať za prijateľnú cenu. Jej obsluha je jednoduchá a zvládne ju každý šikovnejší majster.

Fasáda

Dnešné moderné budovy sa na záver výstavby oplášťujú modernými fasádami. Obklady sa osádzajú priamo na hrubú

stavbu, ktorá je však na priame osadenie nevhodná, pretože má drobné nerovnosti. Pred osadením fasádneho rámu treba preto tieto nerovnosti presne zamerať, aby sa na každom mieste fasády použila upevňovacia skrutka s vhodnou dĺžkou. Na zameranie fasády sa môže použiť teodolit, totálna stanica, skener.

Najjednoduchšie zistíme existujúci stav fasády rotačným laserom rotujúcim vo zvislej rovine. Rotačný laser osadíme pred fasádu a necháme rotovať vo zvislej rovine, ktorá je rovnobežná s fasádou. Odchýlky od zvislosti fyzicky zmeriame v každom bode uchytenia obkladu obyčajným meracím pásmom alebo teleskopickou meracou tyčou.

Garážové brány
Úlohou pri montáži garážovej brány je určiť jej presné rozmery a osadiť ju zvislo. Pomôže kvalitná vodováha, krížový alebo bodový laser a laserový diaľkomer. Za pomerne nízku cenu získate istotu pri meraní rozmerov a určovaní zvislice.

Kolaudácia, zápis do katastra nehnuteľností
Po ukončení stavby nasleduje kolaudácia a zápis do katastra nehnuteľností –  môže ho vykonať len autorizovaný geodet. Pri kolaudácii môžu nastať sporné prípady, ktoré pomôže vyriešiť krížový alebo bodový laser a laserový diaľkomer.

Odporúčanie pre malých investorov, staviteľov rodinných domov a investorov-živnostníkov

Kvalitná stavebná firma by mala používať aj kvalitné nástroje. Napr. je veľký rozdiel medzi obyčajnou lacnou vodováhou (väčšinou čínskeho pôvodu) a kvalitnou vodováhohou s udávanou a garantovanou presnosťou, napr. 1 mm/m. Škody vzniknuté zlým meraním sa potom „lepia“ prilievaním betónu alebo drahého nivelačného poteru, v horšom prípade sekaním a odstránením prebytočných stavebných materiálov. V konečnom dôsledku všetko zaplatí investor. Skontrolujte preto, aké náradie používa Váš dodávateľ stavebných prác.

Problémov sa môžete ľahko vyvarovať, ak máte možnosť rýchlej kontroly ukončenej etapy prác. Na to Vám poslúžia prístroje, ktorými okamžite premeriate základné geometrické parametre stavby, ako sú: vzdialenosť, priamka, rovina, zvisloť a kolmosť. Toto sú prístroje, ktoré spĺňajú požiadavky na meranie: krížový alebo bodový laser a laserový diaľkomer.

www.geotech.sk

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.