vyberame najvhodnejsie kurenie pre rodinny dom
Galéria (4)

Vyberáme najvhodnejšie kúrenie pre rodinný dom

V rodinnom dome by sme mali mať aspoň dva zdroje tepla navzájom nezávislé od zdroja energie. Prinášame PREHĽAD toho najlepšieho, čo si môžete vybrať.

Galéria

Výber tepelného zdroja závisí od množstva faktorov. Väčšina z nich sa točí okolo tepelnotechnických vlastností domu, do ktorého budete zariadenie inštalovať, ale záleží aj na dostupnom palive, vašej túžbe po pohodlí, ekologickom cítení a nakoniec, aj keď nie najmenej dôležité sú peniaze a vaše vízie do budúcnosti.

Čo teda potrebujete vedieť o dome – v prvom rade jeho tepelné straty a pasívne tepelné zisky. Nehovorím pritom len o teple, ktoré vám cez stavebné konštrukcie v zime unikne, ale aj o teple, ktoré môžete získať zo slnka, pričom jeho množstvo závisí od orientácie domu na svetové strany, od plochy a kvality okenných výplní a to všetko s prihliadnutím na klimatickú oblasť, v ktorej sa dom nachádza. Výsledkom vyhodnotenia tohto množstva faktorov je požadovaná výkonnosť tepelného zdroja, vhodného do vášho domu.

Výber konkrétneho tepelného zdroja závisí aj od typu koncového zariadenia vykurovacej sústavy, čo v ľudskej reči znamená, či budú v dome radiátory alebo podlahové vykurovanie, či máte navrhnutú vysokoteplotnú alebo nízkoteplotnú vykurovaciu sústavu, prípadne ich kombináciu, alebo či budete ako teplonosné médium namiesto vody používať radšej vzduch. Možností je veľa a ich kombinovanie vás opäť veľmi rýchlo privedie na posedenie k odborníkovi-kúrenárovi. Centrálna vykurovacia sústava sa, navyše, dá kombinovať s nejakým typom lokálneho zdroja tepla, ako je napríklad kozub alebo kachľová pec, a v mnohých prípadoch je to aj veľmi výhodné.

Ďalšou otázkou je palivo. Poznáme pevné, plynné a kvapalné. Okrem toho je tu aj možnosť kúriť elektrinou alebo, z dlhodobého hľadiska možnosť najvýhodnejšia, využiť tepelnú energiu slnka. Zamyslite sa aj nad tým, na čo všetko bude navrhované zariadenie slúžiť. Dnešné technológie dokážu okrem kúrenia a prípravy teplej vody zabezpečiť aj chladenie, takže stačí len vzniesť požiadavku a všetko je možné.
Z hľadiska obsluhy si musíte stanoviť, aký komfort požadujete. Či je vám po vôli chystanie dreva a prikladanie do kotla, alebo chcete mať komfort porovnateľný s ústredným vykurovaním.

A napokon výška investície. Môžete si vybrať nižšiu investíciu do zariadenia na spaľovanie fosílnych palív, čo síce nie je veľmi vizionársky spôsob myslenia, ale keď peňaženka nepustí, treba robiť kompromisy. Druhou, avšak drahšou možnosťou sú zariadenia na spracovanie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a fotovoltické články.

Takouto analýzou a s využitím vylučovacej metódy sa môžete dostať k dvom až trom zariadeniam, ktoré by do vášho domu boli vhodné a ktorých kombinácia by mohla znížiť náklady na vykurovanie.

Od kotla ku kotlu

Momentálne sa dá vybrať z množstva rôznych kotlov v závislosti od druhu paliva, komfortu obsluhy a požadovaného tepelného výkonu. Podľa toho kolíše aj cena jednotlivých zariadení. To, aký má mať kotol tepelný výkon, je závislé od výsledku výpočtu tepelných strát objektu, teda od kvality obvodových konštrukcií, veľkosti objektu, jeho tvaru, orientácie na svetové strany, ale aj geografickej polohy. Ďalšou otázkou je typ paliva. Od neho sa ďalej odvinie účinnosť kotla, komfort obsluhy a ekologickosť zariadenia.

Plyn

Pokiaľ žijete v plynofikovanej oblasti a máte možnosť napojenia na verejný plynovod, je to ešte stále z hľadiska nadobúdacích nákladov tá najlacnejšia cesta, ako si zabezpečiť tepelnú pohodu a teplú vodu v domácnosti. Ceny plynu už budú však iba rásť, a keďže ide o fosílne palivo, nedá sa tu hovoriť ani o ekológii. Zásobovanie teplom je však veľmi pohodlné a, navyše, bez potreby skladových priestorov. Plynové kotly môžeme rozdeliť na nízkoteplotné, vysokoteplotné a kondenzačné. Na Slovensku sú najobľúbenejšie kondenzačné kotly, hlavne pre pomer medzi výkonom a cenou. Dosahujú vysokú účinnosť okolo 108 až 110 % vďaka tomu, že okrem primárneho tepla zo spaľovania plynu využívajú aj kondenzačné teplo, ktoré vzniká ochladzovaním spalín na teplotu rosného bodu a kondenzáciou v nich obsiahnutej vody. Pri bežných kotloch sa spaliny ďalej nevyužívajú a putujú do komína, zatiaľ čo kondenzačný kotol využíva kondenzačné teplo zo spalín, a tým zvyšuje svoju účinnosť. Kondenzačné kotly sú najvhodnejšie pre nízkoteplotné vykurovacie systémy (podlahové a stenové vykurovanie), šetria spotrebu plynu, a tým výrazne znižujú produkciu emisií oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého oproti klasickým typom plynových kotlov. Pre vysokoteplotné vykurovacie systémy (ak kúrite radiátormi) sú vhodnejšie nízkoteplotné plynové kotly. V súčasnej modernej verzii dosahujú až 94 %-nú účinnosť, môžu mať v sebe zabudované obehové čerpadlo, prepínací ventil na ohrev vody a expanznú nádobu. Navyše, sú už vybavené vyspelou digitálnou regulačnou technikou.

dobré RADY

Optimálna kombinácia
Optimálnym kombinovaným systémom je spojenie kondenzačného kotla a solárneho systému na prípravu teplej vody. Kondenzačný kotol i slnečné kolektory sú zapojené do spoločnej akumulačnej nádrže. V prípade, že slnečné kolektory nedokážu zabezpečiť dostatok tepla, doplní teplo na vykurovanie a prípravu teplej vody kondenzačný kotol. Výhodou bivalentného vykurovacieho systému je úspora nákladov na vykurovanie hlavne v prechodnom období, keď je dostatok slnečného žiarenia a nevyžaduje sa dohrievanie kondenzačným kotlom.

Ušetrite až 30 %
Návrh kombinovaných systémov je veľmi individuálny a závisí od potrieb obyvateľov domu, dostupnosti zdrojov a finančných možností investora. Keďže ide o zložitejšie systémy, investičné náklady sú vyššie. Po ich zapojení do prevádzky sa však v porovnaní s klasickými systémami stávajú ekonomickejšie a možno nimi ušetriť značné finančné prostriedky. Napríklad pri využití solárnej energie v zostave s plynovým kotlom možno ušetriť až 30 % z celkových prevádzkových nákladov na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Tuhé palivo

V horských oblastiach sú ešte stále zaujímavé aj kotly na tuhé palivo. Nechcem tu hovoriť o kúrení uhlím, čo je podľa mňa úplný prežitok, ale o kotloch na drevo, pelety, drevnú štiepku alebo rastlinnú biomasu. Drevo a biomasa je predsa len obnoviteľná surovina, a teda má väčšiu budúcnosť ako uhlie. Kotly na tuhé palivo delíme na prehorievacie, odhorievacie a splynovacie. Na kúrenie drevom je najvhodnejší splynovací kotol, ktorým môžete dosiahnuť až 90-percentnú účinnosť, a výkon kotla môžete plynule regulovať od 40 do 100 %. Kotol funguje tak, že spaľuje drevo za prítomnosti malého množstva kyslíka. Je to nedokonalé spaľovanie, pri ktorom vzniká zmes horľavých plynov s vysokou energetickou hodnotou. Ak kúrite drevom, je potrebné myslieť na to, že ho musíte priviesť, nachystať, uložiť, skladovať tak, aby dostatočne preschlo a až potom prikladať. To všetko chce svoj čas. Ak sa vám to nechce absolvovať, vyberte si radšej kotol s automatickým riadením, ktorý okrem regulácie výkonu dokáže riadiť aj prísun paliva. Tieto kotly dosahujú účinnosť 80 až 90 %. Spaľovať sa v nich dá uhlie, pelety alebo drevná štiepka a platí, že čím viac je kotol špecializovaný na jeden druh paliva, tým má vyššiu účinnosť. Súčasťou technológie je zásobník s podávačom paliva, čo si vyžaduje relatívne veľké skladové priestory. Kotly na spaľovanie drevených peliet a štiepky sa nedajú použiť, ak chcete spaľovať rastlinnú biomasu. Na to slúži špecializovaná technika, ktorá je zložitejšia a drahšia. Keďže spaľovať viac druhov paliva podľa momentálnej ­dostupnosti je veľmi výhodné, máte možnosť kúpiť si aj kotol kombinovaný. Existujú kombinácie pre kusové drevo a drevené pelety, kusové drevo a zemný plyn a kusové drevo a ľahký vykurovací olej. Z toho vyplýva, že sa kombinuje ručná obsluha s automatikou. Kotly majú porovnateľnú účinnosť s kotlami špecializovanými na jeden druh paliva.
Obstarávacie náklady na rôzne typy kotlov sú závislé od zložitosti technológie a jej výkonu.

Odborník radí
Pri výbere kotla treba brať do úvahy viacero aspektov. Medzi najdôležitejšie patria požadovaný výkon kotla, ktorý je závislý od tepelných strát objektu, spôsob prípravy teplej vody, ale aj umiestnenie kotla v objekte a možnosť pripojenia na komín. Ak nemožno pripojiť kotol na komín, treba ho umiestniť tak, aby sa zabezpečil správny odvod spalín. Odvod spalín musí vyhovovať technickým parametrom kotla, ale aj platnej legislatíve. Samozrejmosťou sa stáva výber kotla podľa toho, či kotol umožňuje moduláciu výkonu a aký spôsob regulácie má kotol zabudovaný. Veľký vplyv na ekonomickú prevádzku kotla má aj vykurovací systém či teplotný spád systému. Pri nízkoteplotných systémoch sú vhodné najmä kondenzačné kotly, ktoré si však bez problémov poradia aj s klasickým radiátorovým systémom.
–>

Teplo z prírody

Tepelné čerpadlo je špeciálne zariadenie, ktoré za pomoci malého množstva elektrickej energie dokáže premeniť nízkopotenciálové teplo zo zeme, vody alebo vzduchu na tepelnú energiu postačujúcu na udržanie príjemnej klímy v domácnosti aj počas zimných mesiacov. Podstatné ale je, že ide o veľmi ekologický spôsob vykurovania, ktorý vo veľkej miere využíva obnoviteľné zdroje (energiu slnka uloženú vo vode, v zemi alebo vo vzduchu), je nenáročný na prevádzku, aj keď počiatočné náklady niekoľkonásobne prevyšujú všetky doteraz spomenuté zdroje tepla. Tieto zariadenia sú obzvlášť vhodné do moderných rodinných domov s malými tepelnými stratami a nízkoteplotnou vykurovacou sústavou. Samozrejme, existujú aj typy tepelných čerpadiel vhodné pre vysokoteplotné systémy (kúrenie radiátormi), ale ich účinnosť je nižšia. To je aj dôvod, prečo sa často kombinujú s doplnkovým tepelným zdrojom (elektrokotol, plynový kotol), ktorý sa zapína len v čase najväčších mrazov, keď výkon tepelného čerpadla nestačí. Veľmi vhodné je kombinovať ho aj so slnečným kolektorom a nahromadenú tepelnú energiu ukladať do akumulačného zásobníka, kam je možné uložiť energiu z akéhokoľvek tepelného zdroja, či už ide o nízkoteplotné (tepelné čerpadlo, slnečný kolektor), alebo o kotly na tuhé palivá, ktoré pracujú s teplotou vody blížiacou sa k bodu varu. Akumulačný zásobník umožní využiť tepelnú energiu na podlahové kúrenie ale aj pre radiátory.

Najvyšší čas NA KONTROLU KOTLA

Na začiatku vykurovacej sezóny sú servisné strediská vyťažené ľuďmi, ktorí odkladajú pravidelnú prehliadku na poslednú chvíľu. Keď chcú na jeseň kúriť, zistia, že kotol nefunguje.

KOĽKO STOJÍ
Cena za prehliadku plynového kotla je 50 až 80 €.
Ušetríme ňou 10 % z ročnej spotreby (asi 800 €), teda 80 €.
Ak majiteľ nevykoná pravidelnú kontrolu zariadenia, dopustí sa priestupku a zo zákona mu hrozí pokuta do výšky 333 €.

ČO ZÍSKAME
Zníži sa spotreba plynu. Ušetríme 10 % paliva. Údržba plynového kotla sa niekoľkonásobne vráti v bezporuchovej prevádzke.

ZNEČISTENIE

Zhorší účinnosť systému.
Zvýši sa spotreba, a teda narastú aj náklady.
Pri silnom znečistení výmenníka budú unikať spaliny do okolia kotla.

SERVISNÝ TECHNIK
Skontroluje kotol, zásobník, reguláciu a expanznú nádobu.
Ak je to potrebné, vyčistí teplovýmenné plochy od usadených nečistôt. Nastaví znovu kotol na správne parametre.
Zmeria hodnoty CO, CO2 v spalinách a určí účinnosť kotla.
Opotrebované diely vymení.

PO KONTROLE
• Systém pracuje hospodárne a ekologicky.
Je menej náchylný na poruchy.

(zdroj: Bosch, Junkers)

Čo s čím a prečo

Hlavnou výhodou kombinácie niekoľkých tepelných zdrojov je šetrenie. Ak po väčšinu roka využívate tepelné čerpadlo s minimálnymi nárokmi na prevádzku, doplnené slnečným kolektorom, ktorý takmer desať mesiacov v roku zabezpečí ohrev vody, a len v tých najstudenších obdobiach roka krátko prikúrite elektrinou alebo plynom, potom sú úspory pri prevádzke naozaj značné. Odrazí sa to ale aj na počiatočných nákladoch na všetky tieto zariadenia, ktoré sú, samozrejme, vyššie, než keby ste si do domu kúpili len kondenzačný plynový kotol. Treba však myslieť aj na to, že svetové zásoby plynu sa zmenšujú, jeho obľuba zatiaľ veľmi neklesá a cena pomaly, ale iste rastie. Preto je vhodné použiť ako hlavný tepelný zdroj zariadenie využívajúce obnoviteľnú energiu v kombinácii s doplnkovým zdrojom tepla, ktorý síce spaľuje priamo alebo sprostredkovane fosílne palivá, ale bude sa používať len v čase najväčších mrazov, ak by hlavný zdroj tepla výkonom nestačil. To je cesta k šetreniu.

Text: Nora Škripcová
Foto:  Viessmann, Enbra
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. Kollarik7 says:

  P.T. Nora Škripcová. Doporučujem zvážiť uvádzanie – • Ak majiteľ nevykoná pravidelnú kontrolu zariadenia, dopustí sa priestupku a zo zákona mu hrozí pokuta do výšky 333 €. Asi ste pozabudla na Ústavu SR – nedotknuteľnosť obydlia . Nie som proti kontróle kotlov , ale všetko je na majiteľoch , nestrašte pokutou , ktorú nie je možné uložiť, bez súhlasu druhej strany.

 2. Jano says:

  ta pani je uplne odtrhnuta od reality. keby som viessman tak ziadam o stiahnutie fotiek z tohoto priblbleho clanku. taka znacka a dat sa zhovadit v takomto clanku. dotkla sa tato pani v zivote nejakeho kotla? ci ho videla len na obrazku? a perlicky ako svetove zasoby plynu, uhlie ako prezitok, kratke prikurenie? fuu, fakt silna kava tento clanok

 3. vb says:

  Postrehy:- plynu je dosť, ale nie je všade zavedený- plyn je tak drahý, že si ho pomaly budú môcť dovoliť len vyvolení- drahšia od plynu je už len elektrina- drevo – už ste ho niekedy ukladali, sušili, rezali, štiepali? – uhlie – zrejme ste ešte nevideli moderné automatické kotly na uhlie. Kam sa hrabe drevo a štiepky a pelety. A mám ho odložené za dve hodiny a v balíkoch.Pani Škripcová si teplo užíva od výrobcov tepla, nemusí sa starať kde, kedy a ako s palivom

 4. lubik says:

  Ahojte,dajte typ-radu.Chcem kupit elektrokotol a seriovo ho prepojit s plynovou zostavou kotol-zasobnik.Ako to efektivne prepojit?trojcestny ventil,spätnu klapku?

 5. Jozo says:

  „V rodinnom dome by sme mali mať aspoň dva zdroje tepla navzájom nezávislé od zdroja energie.“ Treba myslieť aj na to, že čím viac zdrojov tepla, tým je kúrenie investične drahšie. Všetko ma svoje pre a proti…

 6. ferko says:

  ja chcem ist do tc vzuch-voda so solarnymi panelmi..to bude asi financne narocne ale myslim ze do buducnosti sa to oplati. zaloha bude krb. chcem stavat jednopodlazny dom 145m2 na uslni. podlahovka + 4x radiator. mame v dedine plyn ale pripojky + zapojenie a kotol + cena plynu je tiez narocna investicia a co sa tyka cien..boli spomenute, v rodicovskom dome mame plyn + tuhe. a plyn nepouzivame (resp. len v mimoriadnych pripadoch) je to pohodlne ale v dnesnej dobe je to uz luxus. clovek radsej 3 dni nejde do roboty, spracuje 10m dreva a kuri tym. O el. kureni ani nevravim..

 7. BrKo says:

  Ja len zdôrazňujem že nie je podľahovka ako podľahovka. Je rozdiel z čoho je vyrobená a je rozdiel kto a ako to montuje. Treba si na to dávať pozor. Myslím teraz na teplovodnú podľahovku.
  Nie je jedno čo je navrhnutá na vodu 45°C kvôli tomu aby montážnik ušetril na materiáli a pridal na robote a aj tak bude najlacnejší, alebo či je navrhnutá na 30°C. Tepelné čerpadlo bude mať podstatne vyššiu efektivitu pri 30°C ako 45°C.Pri 45°C už funguje skoro ako elektrokotol ! Pozor na to.
  Apropo stretol som sa zatiaľ iba s jednim výrobcom čo dokáže už pri rozostupe 15 cm navrhnúť podlahovku na 30°C pri -11°C vonku. 🙂 Kôli reklame to sem nechcem dávať.
  A tak isto pred zaliatím si treba skontrolovať či nie sú zmenšené prietoky ohnutím alebo stlačením trubiek. Keď sa to zaleje, už to nezistíte iba tak že to nebude dobre kúriť…
  Viem o čom hovorím, u „suseda“ to robila klasická firma a ja som si to dal namontovať profíkom. Síce o cca 10% ma to vyšlo drahšie, ale neľutujem.Platím ročne o cca 20% menej za energie ako on.
  Iba na tepelku. Máme samozrejme rovnaké domy.

  1. Sabina says:

   …zdravim..a mne mozete prezradit kto Vam ten vykurovaci system navrhol a zhotovil?

   1. Silvia says:

    dobry, den, mohli by ste mi prosim poradit ohladom firmy, ktora vam teda navrhovala a zhotovila vykurovaci system? Dakujem

   2. Lubomir Bobok says:

    Dobry den,
    mozete mi prosim poslat nazov firmy co vam vykurovaci system navrhol a zhotovil.
    Dakujem.

 8. Andrej says:

  Chcem sa sputat na vas nazor na infra elektricke podlahove kurenie hlavne koli setreniu za kurenie.

 9. Monika says:

  Dobrý deň,chcela by som sa spýtať na vykurovanie rodinného domu pecou na olej,a tiež na vykurovanie tepelným čerpadlom .Ďakujem

 10. Gašpar Bartoš says:

  Jediný stabilný zdroj lacného a pohodlného vykurovania celého i poschodového domu so zdraviu prospešným sálavým teplom je tirolská kachľová pec na splyňovanie dreva . Prikladanie dreva je 1x za 24 hod. , vynášanie popoľa 1x za 2 mesiace . Bez nutného servisu a kontroly funguje 20 – 30 rokov . Životnosť takejto pece je 100 rokov- teda 3 generácie . Mám takú pec v B. Bystrici , viem tieto vlastnosti takejto Tirolskej pece reálne preukázať – Bartoš , 0905316036

 11. mm says:

  Pán Bartoš, Váš názor na tirolskú kachľovú pec nechcem a ani nemienim meniť. Pokiaľ som dobre pochopil čo som o nej prečítal, tak funguje na báze akumulačnej pece so splyňovaním dreva. V podstate to môžeme prirovnať k fyzikálnemu zákonu ktorý hovorí, že uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu. Čiže v praxi to znamená, že koľko času sa pec vyžarovacím teplom akumuluje, taký istý čas by mala naakumulované teplo odovzdávať, ak nemá príliš veľké straty. Teplo v dome z každej pece je dané jej účinnosťou. Účinnosť znamená: určité množstvo dreva a jeho výhrevnosť,(príkon) dĺžka + dĺžka horenia a vzniknutá teplota(výkon). V praxi to znamená, že do pece musíte naložiť také množstvo dreva s presne stanovenou výhrevnosťou aby vydržalo horieť v peci rovnomerne 8 hodín a potom naakumulované teplo odovzdávať do miestnosti 16 hodín. V tom prípade by účinnosť tohto typu pece bola omnoho viac ako 100%, čo zatiaľ nie je technicky možné. Ak by tento spôsob vykurovania bol taký dobrý ako píšete, tak Vám garantujem, že by sa takto vyhrieval každý štvrtý, ak nie v tretí dom. Alebo kúrite tak aby Vám ,,nezamrzla voda,, v kuchyni. Minulý rok som bol u známeho ktorý takto vykuruje svoj dom s plochou 120 m2, iba prízemie bez pivníc. Zrovna spracovával dovezené bukové drevo v dĺžkach, ktorého množstvo podľa zaplatenia bolo 20 m3,čo sa rovná 30 kubíkom voľne loženej siahovice. Naviac mu to viaže dosť miesta včetne uloženého dreva a veľa drobného hmyzu v miestnosti. Podobný ,,balamut,, s veľmi nízkou spotrebou paliva bola pec Stropuva. Napriek deklarovaným nízkym prevádzkovým nákladom sa tiež sa akosi neuchytila. Na záver: môj dobrý známi má postavený bungalov v ktorom ako zdroj vykurovania a pre teplú vodu, má namontované solárne kolektory, fotovoltaické panely, plynovú pec, pec na drevo a aj tepelné čerpadlo. Na otázku prečo toľko zdrojov iba objasnil: vykurovanie teplovodným čerpadlom na čím vyššiu teplotu je viac a viac nákladnejšie. Plynovú pec má na dokurovanie nad 22° v dome a pec na drevo má,,kdyby něco,, Týmto som nechcel nikoho odhovárať od takýchto zdrojov vykurovania, každý nech si poriadi taký zdroj o akom si myslí, že je pre neho ten najlepší.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje