stary kotol treba vymenit
Galéria (5)

Starý kotol treba vymeniť

Dosluhuje vám starý kotol? A nechcete už vyhadzovať peniaze von oknom za málo účinný spôsob vykurovania? Vymeňte starý kotol za nový. Výberom vhodného typu si volíte nielen zdroj tepla, ale zároveň aj efektívnu investíciu, ktorá rozhodne o výške vašich budúcich nákladov na vykurovanie.

Galéria

výmena kotla
výmena kotla
výmena kotla

Základnými požiadavkami na nové vykurovacie zariadenie sú kvalita, účinnosť a v neposlednom rade cena. Ďalšími faktormi, na ktoré pri výbere kotla treba prihliadať, sú typ paliva, spôsob odvodu spalín, výkon kotla, spôsob regulácie a spôsob prípravy teplej vody. Vykurovací systém treba riešiť komplexne.

Kedy kotol vymeniť?

Ak kúrite koltom starým niekoľko rokov, nečudo, že na zaplatenie účtov na vykurovanie každoročne míňate veľa peňazí. Aj keď sú tieto staršie typy stále funkčné a zabezpečujú dostatočný tepelný komfort, prvotný dojem môže byť skresľujúci a klamlivý. V súčasnosti je viac než polovica kotlov v domácnostiach staršia ako 15 rokov – vykazujú znaky zastaranosti, nehospodárnosti a nižšej účinnosti.
Nečakajte, kým kotol prestane fungovať. Nefunkčnosť totiž nie je jediný dôvod, prečo by ste sa mali podujať na jeho výmenu. Významnú úlohu zohráva aj účinnosť, ktorá je pri starých typoch kotlov výrazne nižšia ako pri nových a moderných vykurovacích zariadeniach. Vďaka vyššej účinnosti sa minimalizuje spotreba paliva, znížuje množstvo emisií a je zaručená pružná prevádzka počas celého vykurovacieho obdobia.

Pravidelná kontrola odhalí nedostatky

Odhaliť nedostatky vykurovacieho zariadenia pomôžu najmä pravidelné prehliadky. Zanedbanie údržby sa nevypláca – môže totiž dôjsť k vzniku závažných porúch a predčasnej nefunkčnosti kotla, škodám na majetku, ba až na ľudskom zdraví. Optimálne je, ak si revíziu kotla naplánujete vždy pred začiatkom vykurovacej sezóny. Ak sa ukáže, že kotol nespĺňa požadované parametre, stihnete ho ešte do zimy vymeniť. Len optimalizovaný chod kotla, jeho vyčistenie a správne nastavenie prináša používateľovi istotu dostatku tepla, ale súčasne aj nižších nákladov na vykurovanie.
Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov vyplýva zo zákona o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Týka sa kotlov s výkonom od 20 kW vrátane tých, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn, ďalej vykurovacích sústav, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov, ako aj klimatizačných sústav s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

Výmenou starého kotla za nový, moderný môžete ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie.

Zavedením pravidelných kontrol kotlov je záujem zvýšiť účinnosť zariadení a znížiť množstvo emisií oxidu uhličitého, ktorý sa vypúšťa do ovzdušia. Pri nezabezpečení pravidelnej kontroly hrozí používateľovi pokuta až do výšky 333 €.

Závesný kondenzačný kotol na teplovodné vykurovanie a prípravu teplej vody (foto: Vaillant)

Nielen do podlahového a nízkoteplotného systému

V prípade odhalenia nedostatkov vyberte nový kotol. Rozhodovať sa treba na základe investičných nákladov, ceny a dostupnosti paliva, úspor energie, účinnosti, ale aj šetrnosti kotla vo vzťahu k životnému prostrediu. Kritériom je aj jeho výkonový rozsah. Vďaka modulovanému výkonovému rozsahu používateľ získa istotu plynulého vykurovania počas celej vykurovacej sezóny. Ak kotol nemá dostatočný výkon, interiér nevykúri. Naopak, pri veľkom výkone bez regulácie bude obytný priestor prekúrený. Kotol s plynulou moduláciou výkonu nastaví optimálne vykurovanie, zároveň sa zníži spotreba plynu a zvýši sa životnosť kotla. Zvážiť by ste mali aj funkciu, ktorú má kotol spĺňať vo vašom dome – či má slúžiť výlučne na vykurovanie miestností, alebo aj na ohrev vody. Pri výbere treba brať do úvahy aj rozloženie miestností v dome: počet kuchýň a kúpeľní alebo aj to, ako ďaleko sú situované od kotla.
Na trhu je niekoľko typov palív a druhov kotlov, z ktorých si môžete vybrať. Aký kotol uprednostniť? Kondenzačná technika nie je vhodná len pri podlahovom alebo nízkoteplotnom systéme. Kondenzačný kotol v porovnaní s klasickým je úspornejší aj v systéme s vyšším teplotným spádom. V porovnaní so zastaranými kotlami majú kondenzačné o 17 až 30 % vyššiu účinnosť. Na rozdiel od klasických kotlov, kde spaliny bez ďalšieho využitia odchádzajú von komínom, dokážu využiť aj teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. Pri využívaní kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu, čím sa znižujú aj celkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Stacionárny kondenzačný kotol so vstavaným vrstveným zásobníkom teplej vody (foto: Vaillant)

Reguláciou znížite náklady na vykurovanie

Ak už meníte starý kotol za nový, mali by ste si zvoliť kotol s modernou a účinnou reguláciou. Kvalitná regulácia by mala rýchlo a bez problémov reagovať aj na väčšie teplotné výkyvy a udržiavať nastavenú teplotu na konštantnej úrovni. Zvýšenie teploty v miestnosti o 1 °C predstavuje zvýšenie celkových nákladov až o 6 %. Spolupráca kondenzačného kotla s ekvitermnou reguláciou by mala byť dnes už samozrejmosťou. Ide o reguláciu, ktorá sama zhodnotí teplotu vonkajšieho aj vnútorného vzduchu a na základe zisteného stavu zvýši alebo zníži teplotu vykurovacej vody. Snímač vonkajšej teploty sleduje teplotu v exteriéri a prispôsobuje teplotu vykurovacej vody. Kotol je tak schopný pracovať v kondenzačnom režime aj počas zimného obdobia.
Maximálnu efektívnosť prinášajú aj priestorové eBus regulátory, ktoré využívajú spôsob obojsmernej komunikácie s kotlom – nepretržite sa vymieňajú a porovnávajú dáta medzi regulátorom a kotlom. Kotol je tak informovaný o zmenách teploty v miestnosti prostredníctvom izbového regulátora a teplote vonkajšieho vzduchu z vonkajšieho snímača. Na základe týchto zmien upravuje podľa zvolenej ekvitermnej krivky svoj výkon do vykurovacieho systému. –>

Efektívne spôsoby prípravy teplej vody

Kondenzačný kotol len na vykurovanie je pre väčšinu domácností nedostačujúci. Kotol by mal okrem vykurovania zvládnuť aj prípravu teplej vody. Teplú vodu možno pripravovať prietokovým spôsobom – vo vstavanom alebo v prídavnom zásobníku. Kotly s prietokovým ohrevom vody sa odporúča umiestňovať v priestoroch s jedným, maximálne dvomi odbernými miestami, ktoré nie sú od seba veľmi vzdialené. Voda sa v nich ohrieva priebežne, preto sa považujú za efektívne zdroje prípravy teplej vody. Účelnú a komplexnú kombináciu predstavuje spojenie kotla so zásobníkom, ktorý je priamo súčasťou kotla alebo ho prostredníctvom trojcestného ventilu možno jednoducho ku kotlu pripojiť. Ohrev vody v zásobníku zaručuje stabilnú teplotu vody. Kotly so zásobníkom môžu zásobovať teplou vodou viacero odberných miest, ktoré sú dispozične vzdialené od zdroja tepla. Ak domácnosť tvorí menší počet osôb, optimálnym riešením je zásobník s vrstveným ukladaním vody zhora nadol bez premiešavania jednotlivých vrstiev. Za krátky čas po zapnutí kotla možno mať dostatočné množstvo teplej vody.
V prípade, že je v dome viac kúpeľní, alebo užívateľ uprednostňuje kúpanie pred sprchovaním, vhodný je kotol s technológiou, ktorá zahrňuje kombináciu dodávky teplej vody prietokovým a akumulačným spôsobom. Súčasnou dodávkou vody možno už v priebehu 10 minút získať až 185 litrov teplej vody. Štvor- a viacčlennej rodine sa už oplatí investovať do solárnej prípravy teplej vody, čím sa prostredníctvom solárneho zásobníka dodatočne zvýši kapacita teplej vody. Inovatívnym riešením je beztlakový drain-back systém – riešenie s voľným stečením solárnej kvapaliny naspäť do solárneho výmenníka. Výmena starého kotla prinesie nižšie prevádzkové náklady a efektívne šetrenie energiou.Moderný regulátor s komunikačným rozhraním eBUS – jeho prednosťou je časové riadenie vykurovania, prípravy teplej vody a cirkulačného čerpadla na základe požiadaviek používateľa. (foto: Vaillant)

Slovo má odborník
Ing. Jaroslav Rehuš, vedúci oddelenia podpory predaja Vaillant Group Slovakia

Aké úkony sprevádzajú výmenu starého kotla za nový kondenzačný? Je nevyhnutnou podmienkou aj nadimenzovanie radiátorov, aby bola výmena účinná, respektíve čo všetko treba zvážiť pri rekonštrukcii vykurovania, aby kondenzačný kotol pracoval čo najúčinnejšie, ak má nahradiť starý, napríklad plynový kotol?
Výmena starého kotla za nový kondenzačný nemusí byť až taká náročná, ako si ľudia myslia. Staršie vykurovacie systémy sú zväčša predimenzované a často pracujú s teplotou vykurovacej vody na hranici kondenzácie. V takomto prípade nie je nutné radikálne zasahovať do systému a meniť radiátory. Ak je vykurovací systém navrhnutý presne a vyžaduje si vyšší teplotný spád vykurovacej vody, napríklad 70/50 °C, stačí zväčšiť plochu radiátorov približne o 50 %, aby sa dalo pracovať s teplotným spádom vhodným pre kondenzačné kotly. Takéto prípady sa v praxi vyskytujú len zriedka. Na maximálne využitie kondenzačného kotla by sa mala vždy používať ekvitermná regulácia. Jej výhodou je, že kotol v prechodnom období pracuje vždy s nízkou teplotou vykurovacej vody – v kondenzačnom režime. Takáto prevádzka kondenzačného kotla je vždy efektívna a šetrí prostriedky potrebné na vykurovanie. Pri výmene plynového kotla za kondenzačný však nesmieme zabudnúť na nevyhnutnosť odvodu skondenzovanej vody do kanalizácie. V opačnom prípade by sme museli kondenzát vynášať vo vedrách, čo nie je vôbec pohodlné. Ak nemožno priviesť kanalizáciu ku kotlu, dajú sa použiť aj malé prečerpávacie čerpadlá, ktoré sú schopné vytlačiť kondenzát aj o jedno podlažie.
Druhá dôležitá časť kotlov je komín alebo odvod spalín. Komíny, ktoré sú vhodné pri klasických kotloch, nie vždy možno použiť aj pri kondenzačnom kotle. Treba vždy kontaktovať oprávnenú firmu, aby posúdila jeho vhodnosť, prípadne navrhla riešenie na správny spôsob odvodu spalín.

Aké je využitie kondenzačného kotla na ohrev vody?
Podľa spôsobu použitia na prípravu teplej vody môžeme kotly rozdeliť na kotly so zabudovaným prietokovým ohrevom vody a kotly, ktoré zohrievajú teplú vodu v zásobníku. Pri príprave teplej vody prietokovým spôsobom kotol pracuje s teplotou vykurovacej vody, ktorá je závislá od prietoku a nastavenej teploty teplej vody. Aj v takomto prípade kondenzačné kotly pracujú s účinnosťou približne 96 až 98 %, čo je v porovnaní s klasickým plynovým kotlom o 5 % viac. Oba spôsoby prípravy teplej vody zabezpečujú čo najlepšie využitie kondenzačného kotla pri zabezpečení maximálneho komfortu teplej vody.

Zateplenie a výmena okien staršieho rodinného domu verzus výmena kotla, respektíve rekonštrukcia vykurovacej sústavy. Aký je postup?
Pri rekonštrukcii staršieho domu sa odporúča urobiť celkovú rekonštrukciu v jednom roku. Nie vždy to však finančné prostriedky dovoľujú. V takomto prípade je vhodné v prvom rade zrekonštruovať miesta najväčšieho úniku tepla – okná a stropy. Potom by mala nasledovať rekonštrukcia fasády spojená so zateplením a nakoniec rekonštrukcia vykurovacej sústavy, pričom treba zohľadniť nižšie tepelné straty domu. Toto poradie sa dá, samozrejme, zmeniť podľa miest najväčších tepelných strát. V každom prípade sa pri rozsiahlej rekonštrukcii odporúča kontaktovať odbornú firmu, ktorá má dlhoročné skúsenosti v danej oblasti a vie zabezpečiť aj projektovú dokumentáciu a porovnanie jestvujúceho stavu so stavom po rekonštrukcii.

Text: Silvia Neuročná
Foto: isifa.com, Vaillant
Zdroj: Všetko o rekonštrukcii bytu a domu, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. hipisko says:

  nechapem tej ekvitermike. Je to teraz velmi v mode, ale treba si uvedomit, ze obvykle ma vykurovaci system jedno cerpadlo v kotli a dalsie mimo kotla, to je konstantna spotreba elektriky. Vacsie vykurovacie systermy maju aj +2 cerpadla. Preto ja mam radsej system on/off aj z dovodu, ze potom netreba spekulovat s kotlami co najnizsieho vykonu, ktore su samozrejme pekne drahe, ale staci obycajny protherm lev 5-24kw za 1000eur alebo vyrobok od konkurencie s podobnymi parametrami, ktory dokaze zohrievat vodu aj prietokovo, co je dobry bonus, ked sa minie voda v zasobniku a ja chcem viac napriklad do vane.

  1. Jozefisku says:

   pretoze ucinnost je vyssia pri nizsich teplotach v kotlinikto ale nehovori, ze co narobi kvalita ruskeho plynu v modernych kotloch, revizni technici a predajcovia nahr.dielov aspon maju zaruceny biznis na servise

   1. hipisko says:

    no nechcem moc mudrovat, exaktne merania nemam, ale z praxe napriek tomu, ze ohrievam vykurovaciu vodu na 38 stupnov a moji susedia aj s mensimi domami a poschodovymi s perfektnym faktorom tvaru a 3000eurovymi kotlami maju spotrebu okolo 1500kubikov a ja mam 1000 bez akehokolvek prikurovania drevom, ci cachrovania s teplotami (22 mam cely rok). Takze z toho mi vypliva, ze ak uz ma byt ekvitermika efektivnejsia, tak iba o jednotky percent a to rozhodne nevyvazi drahsi kotol a uz vobec nie spotrebovana elektrika za cerpadla. Ked, tak treba peniaze dat radsej do zateplenia.

 2. Ccc says:

  hm, ja mam s Prothermom velmi zle skusenosti. Opravy ma stali za 5 rokov skoro 300€. A to som kotol kupoval ako novy. O ochote a schopnostia autorizovanych servisakov Protherm v mojej lokalite – skoda hovorit.

 3. Vladocurny says:

  VLADOJa mam kotolňu s elektrickým kotlom Protherm, krbovú vložku s výmeníkom, solárne kolektory a 1000 l nádobu, kde by malo prudiť teplo z týchto zdrojov. V poslednej dobe mám z unikajúcej pary z solárka hlavu v smútku. Hladám niekoho, kto by vedel urobiť úpravy aby to všetko fungovalo aj s riadiacou jednotkov Simens a neboli výpary zo solárka. Poradte nejakého odborníka, lebo tí čo to montovali neodstránili chyby ani po cca 15 tich návštevách. ozvite sa mi na vladocurny@gmail.com

  1. Majmar says:

   nuž vlado, to je daň za využívanie solárnych článkov na ohrev vody. v lete, ked teplo takmer nepotrebuješ ti články generujú také množstvo, že systém nevie čo s ňou a v zime, ked by dobre bodlo, tak je ho žalostne málo. navyše servis a údržba solárneho komplexu a neustále doladovanie systému odčerpá viac psychyckej energie a peňazí za elektircké dokurovanie, ako prevádzka bezproblémového plynového kotla- pokiaľ sa vydarí. zaobstarávacie náklady na zostavu a následná prevádzka systému nie je o toľko výhodnejšia, ako prevádzka plynového kotla spolu s dokurovaním romantickou krbovou vložkou s výmenníkom tepla do radiátorov. viem to podľa seba s porovnaním ku švagrovemu solárnemu systému. osobne si myslím, žesolárny systém je zatiaľ v našich zemepisných končinách nerentabilný. odborníci budú možno nesúhlasiť, ale ja som sa presvedčil na vlastnej koži. odporúčam zainvestovať do zateplenia a používať jednoduchý vykurovací systém, to je cesta k bezstarostnému vykurovaniu. ideálne: fínska pec centrálne situovaná v nízkoenergetickom dome..

 4. Max says:

  Vsetci len chcu predavat nove kotly…ale aka je navratnost investicie?Minule som nasiel porovnanie: nechat si stary kotol s ucinnostou 75% alebo kupit novy kondenzacny kotol s ucinnostou 98%? Naklady na novy kotol+ine dalsie naklady boli odhadnute na 2500eur.Z vypoctu vyslo, ze pre byty bola navratnost 15-30rokov. Vyplati sa to len pre vacsie domy s velkou spotrebou…tam sa pohybovala navratnost od 3r do 8r.Kedze byvam v byte, mam nizku spotrebu, navratnost by bola pre mna 20 rokov. Tak naco mi novy kotol, ked stary mi este funguje? a kym sa mi novy splati, aj tak ho uz budem menit. Vsetko je len marketing a povedali A a nepovedali B.

 5. Vkristof says:

  Ja mám plynový kotol Modraterm 18 kW, rodinný dom, cca 200 m2, nezateplený, okná plastové, žiadna automatika, na kotli nastavím termostat na určitú teplotu, ak je v byte teplo uberiem na termostate, stačí doladiť pri výkyvoch teploty. v obývačke máme 21 – 22 °C. Kotol ide na plný výkon iba keď je vonku poriadna zima, – 22°C, vtedy je v obývačke 20 °C. Ohrievam tiež vodu v nádrži, 100 L, voda ide do el. bojlera, kde sa cez leto ohrieva na cca. 50 °C. Ročná spotreba je 3000 – 3500 m3. Cez leto horáky vyčistím. 1x som menil teplotné čidlo, kotol mi občas (1x za 2 týždne) zhasol. Mám namontovaný aj izbový termostat s týžňovým programom, nakoľko je stále niekto doma, tak je odpojený, bola to zbytočná kúpa, aspoň nám ukazuje teplotu v obývačke. Ak sa pokazí kúpime nový obyčajný kotol bez kondenzácie a ostatných vymoženosti. Načo mi je kondenzačný kotol, ktorý ma plný výkon len keď voda kondenzuje( teplotný spád 50/30°C) keď kondenzáciu budem využívať len na jeseň a na jar.

 6. Dodo says:

  Potrebujem vymenit plynovy kotol je cena 2000 eur dobra? Som z Nr. Dakujem za odpoved

 7. Klembara says:

  Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ja mam baťovský dom kde podlahová plocha je cca 110 m2 mam vymenené okna, kde zateplenie nehrozí z dôvodu kultúrnej pamiatke. Ja použivám respektive kúpil som dom s kotlom prietokoví kotlom s názvom Lieber , kde menovitý tepelný prikon je 17 a a tepelný výkon je 19, objem boliera je 40 l, tepelný výkon bojlera je 15,4 kw ročné náklady cca 2000m3, dom ma pivnicu a ďalšie prízemie a 1 poschodie a pôjd. Rádiatori mám liatinové v kazdej izbe, na prvom poschodí mám kúpelňa a kotol je umiestnení v pivnici z rúrou do komína.Kotol je rok vyroby 98, chcel by som od vás poradit aky kotol by som mal umiestnít do domu s vykuravaním a ohrevom TV. Veľmi pekne dakujem za odpoveď.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje