Odpadové vody z domácnosti – čo s nimi?

Odpadové vody z domácnosti – čo s nimi?

Splaškové odpadové vody sú produkované vo všetkých bytových a nebytových budovách. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v § 32 ods. 1 ustanovuje, že komunálne odpadové vody sa môžu vypúšťať do povrchových vôd len verejnou kanalizáciou. Odpadové vody však môžeme aj čistiť, a to pomocou domovej čistiarne odpadových vôd, čo zákon o vodách považuje z hľadiska zneškodňovania odpadových vôd za opatrenie prispievajúce k zlepšeniu existujúceho stavu.

Obsah odpadovej vody
Odpadová voda je tvorená odpadovou vodou z kuchyne, kúpeľne, práčky a zo záchodov. Líši sa svojím zložením – charakterom a obsahom organických nečistôt, hodnotou pH a teplotou. Často obsahuje aj nerozpustné látky – piesok, úlomky kovov alebo látky organického pôvodu (ovocie, zelenina, drevo, tuky, oleje), prípadne plasty, syntetické látky. Organické látky v kaloch bez prístupu kyslíka zahnívajú. Nerozpustné látky sa z odpadovej vody odstraňujú pomerne jednoducho – usadzovaním. Rozpustné látky sú prevažne organické. Zapríčiňujú zápach a menia kyslosť vody, čím nepriaznivo pôsobia na biologický život vo vode a odoberajú jej kyslík (biochemická spotreba kyslíka – BSK). Soli ťažkých kovov (ortuť, olovo, selén) sú toxické. 

Možnosti riešenia

Už pri povoľovaní stavby je stavebník rodinného domu povinný preukázať, ako má vyriešenú likvidáciu odpadových vôd. Ak v obci nie je verejná kanalizácia, na ktorú by mohol rodinný dom napojiť, môže likvidáciu odpadových vôd zabezpečiť pomocou žumpy, septiku alebo domovou čistiarňou odpadových vôd. Ak má stavebník možnosť pripojiť kanalizáciu rodinného domu na verejnú kanalizáciu, s čistením odpadových vôd si nemusí robiť starosti. Prevádzkovateľ kanalizačnej siete zabezpečí priemyselné čistenie vody a stavebník to zaplatí v poplatkoch za stočné. Kanalizácia však ešte nie je vybudovaná všade, chýba najmä v menej osídlených obciach. V takom prípade si môžeme vybudovať žumpu. Hlavným problémom, s ktorým musíme pri žumpe rátať, je jej vyprázdňovanie, napr. fekálnym automobilom, čo treba zakaždým zaplatiť. Zákon o vodách v paragrafe 36 však zakazuje vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd. S čistiarenským kalom treba nakladať tak, aby sa minimalizovali jeho nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Preto je oveľa vhodnejším riešením likvidácie odpadových vôd, spĺňajúcim všetky nároky na ochranu životného prostredia, najmä spodných vôd, zriadenie malej domovej čistiarne odpadových vôd.

Obr.: Domová kanalizácia: 1. uličná stoka, 2. hlavný zvod, 3. revízna šachta s čistiacim otvorom, 4. dvorový vpust, 5. vedľajšie zvody, 6. odpadové potrubie, 7. pripojovacie potrubie od zriaďovacích predmetov, 8. vetracie potrubie, 9. vetrací nadstavec, 10. tvarovka s otvorom na čistenie, 11. zachytávač strešných naplavenín, 12. dažďový odpad


Čistiaci proces

Na biologické čistenie odpadových vôd sa využívajú baktérie, ktoré sú neškodné. Ak sa do odpadových vôd dostanú nevhodné chemikálie, môže nastať úhyn baktérií. Preto sa odporúča pravidelne ich dopĺňať. Ak odpadovú vodu nevypúšťame do centrálneho obecného systému kanalizácie alebo do domovej čistiarne odpadových vôd, zachytávame ju do žúmp alebo septikov. Počas uskladnenia v týchto zariadeniach sa odpadová voda čistí biologickými procesmi len minimálne. Likvidácia vôd však musí prebiehať v súlade so zákonmi, s predpismi a nariadeniami úradov na ochranu životného prostredia. 

Čistenie odpadových vôd:
– prečistenie s usadzovaním,
– čistenie v biologickom reaktore pomocou baktérií a prevzdušňovanie (silné prevzdušňovanie a aeróbne baktérie premenia rozpustené odpadové látky na vodu, plyn a vznášajúce sa častice, ktoré vločkovaním vytvárajú kal),
– sedimentácia kalu (v upokojovacej komore kal klesá na dno),
– nakoniec vyčistenú vodu vypustíme.

Povolenie stavby na čistenie odpadových vôd
Z hľadiska zariadení na zachytávanie alebo čistenie odpadových vôd stavebný zákon rozoznáva pozemné a vodohospodárske stavby. Ak ide o vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd, stáva sa z pozemného objektu stavba vodohospodárska. Realizáciu oboch druhov stavieb povoľuje okresný úrad, odbor životného prostredia (OÚ ŽP).  Iba máloktorá žumpa je vodotesná. „Šikovnejší“ si dokonca urobia na jej dne aj dieru. Ak sa nechceme správať neekologicky, mali by sme si zabezpečiť domovú čistiareň odpadových vôd. Na takúto stavbu potrebujeme vodoprávne povolenie. Ak stavebník požiada o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu a žumpy alebo septiku a dodrží všetky úradné formality, povolenie na stavbu dostane. Ak stavbu postaví podľa stavebného povolenia, získa aj kolaudačné rozhodnutie. Ak je súčasťou stavby namiesto žumpy malá biologická čistiareň odpadových vôd, získanie stavebného povolenia i dodržanie podmienok kolaudačného rozhodnutia sú oveľa náročnejšie.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteObr.: Technologická schéma ČOV Singulair

Rez: 1. nádrž ČOV, 2. aerátor Norweco, 3. filter, 4. šachta (revízny otvor), 5. poklop, 6. vzdušník, 7. prítoková rúra, 8. odtoková rúra, 9. štrkové lôžko

Kolaudácia stavby
Pri kolaudácii stavby stavebník predloží doklad o tom, ako a kam bude obsah žumpy vyvážať, napr. fekálnym vozidlom. Často sa stáva, že stavebník po čase prestane odpadovú vodu zo žumpy vyvážať na miesto, ktoré určil pri kolaudácii stavby. Potom sme napr. svedkami toho, ako majiteľ žumpy čerpá splaškové vody kalovým čerpadlom niekam do rohu záhrady. Tí, čo to robia, si neuvedomujú, že si znečisťujú svoje vlastné okolie.

Text: Vladimír Chudý
Foto:
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

  1. Jaroslav Ďurčov says:

    Mám záujem o kúpu čističky odpadových vôd , ktorú chcem umiestniť do existujúcej dvojkomorovej žumpy starej cc 40 rokov. Z druhej komory je spravený odtok menej znečisteného kalu. Je to v rodinnom dome kde býva 7 ľudí. Rozmer žumpy je cca 3x3x3,5 metra. Zaujíma ma či je to možné a aká by bola cena + montáž. 0903966646okraj1@zoznam.sk

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.