Jeden priestorový meter dreva
Galéria (6) Zdroj: Miro Pochyba

Ako ušetriť na palivovom dreve? Riešením je samovýroba! Čo všetko o nej potrebujete vedieť, ak si chcete drevo pripraviť sami

Cena dreva, podobne ako ostatných komodít, rastie. Ak chcete ušetriť, môžete si palivové drevo pripraviť aj sami. Budete však na to potrebovať povolenie na ťažbu. Ako a kde toto povolenie získate, sme sa porozprávali s Petrom Kostelným, lesníkom zodpovedným za štátne lesy v lesníckom obvode Tomky.

Galéria

Jeden priestorový meter dreva
Peter Kostelný, lesník zodpovedný za štátne lesy v lesníckom obvode Tomky
Lesník ukazuje miesto ťažby
Označenie stromov vhodných na ťažbu
Konáre po ťažbe dreva

Povolenie na ťažbu dreva

Aké povolenie potrebuje záujemca o palivové drevo na to, aby mohol vstúpiť do lesa a ťažiť drevo?

Samovýrobca alebo záujemca o palivové drevo by mal v prvom kroku ústne alebo písomne kontaktovať vedúceho lesnej správy alebo ním písomne povereného zamestnanca, teda lesníka v príslušnom lesníckom obvode, so žiadosťou na samovýrobu. Kontakt na zodpovedného lesníka získa na lesnej správe. Lesník potom zoberie záujemcu o samovýrobu dreva do lesa, kde mu ukáže, v ktorom poraste môže drevo ťažiť. Ak záujemca s ťažbou v danom poraste súhlasí, lesník napíše žiadosť o Súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe, ktorú odošle elektronicky vedúcemu dotknutej lesnej správy. Vedúci lesnej správy musí zhodnotiť, či je v danom lese ťažba možná a ak áno, žiadosť vytlačí a podpíše. Samovýrobca si podpísaný Súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe vyzdvihne na lesnej správe alebo u lesníka.

Realizácia samovýroby sa môže začať iba na základe tohto súhlasu. Bez neho do lesa záujemca vstupovať nesmie. Súhlas musí mať vždy pri sebe, aby sa ním vedel preukázať pri prípadnej kontrole.

Súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe sa vydáva na obmedzený čas, maximálne na 21 dní, a je platný odo dňa vydania súhlasu. Ak je potrebné termín ťažby alebo objem dreva zmeniť, je potrebné vystaviť nový súhlas.

Pri vydávaní súhlasu upozorní zamestnanec lesnej správy samovýrobcu o špecifických danostiach porastu, v ktorom sa bude samovýroba realizovať (výskyt suchárov, nahnitých stromov, voľných kameňov, vývratov a pod.). Preukázateľnosť poučenia musí samovýrobca potvrdiť svojím podpisom na Súhlase na ťažbu dreva v samovýrobe. Súčasťou poučenia je aj upozornenie na nevyhnutnosť dodržiavania zásad používania a manipulácie s otvoreným ohňom na lesných pozemkoch. V prípade vzniku vážnej udalosti (požiar, ekologická havária, ťažká ujma na zdraví, smrteľný úraz) treba túto okamžite nahlásiť vedúcemu lesnej správy, v prípade nezastihnuteľnosti vedúcemu lesného obvodu.

Peter Kostelný, lesník zodpovedný za štátne lesy v lesníckom obvode Tomky
Peter Kostelný, lesník zodpovedný za štátne lesy v lesníckom obvode Tomky | Zdroj: Miro Pochyba

Podmienky ťažby dreva

Aké drevo môže samovýrobca ťažiť?

Po dohode s lesníkom môže ťažiť buď ihličnaté, alebo listnaté drevo. Ťažiť môže v prerezávkach, v prebierkach (porasty do 50 rokov) alebo v rúbanisku po obnovnej alebo výchovnej ťažbe, pričom tu ide o drevo, ktoré ostalo a ktoré sme my nespracovali. V prerezávkach môže ťažiť len lesníkom vopred označené stromy, ktoré lesník označí viditeľne červenou farbou. Náhodná ťažba suchárov (polomy) alebo kalamitná ťažba sa značí bielou farbou.

Prerezávka sa realizuje s cieľom preriedenia hustého lesa, kde stromy narástli po novej výsadbe. Les sa postupne ďalej vychováva (prerezáva). Vyrezávajú sa stromy choré, krivé, suché. Keď les zmohutnie, vyrežú sa ďalšie stromy. Výchovná ťažba sa vykonáva pravidelne až do predrubného veku lesa.

Potrebuje samovýrobca na vydanie súhlasu nejaké špecifické doklady?

Samovýrobca musí podpisom čestného prehlásenia potvrdiť, že má trvalý pobyt v nehnuteľnosti vykurovanej pevným palivom. Môže sa preukázať napríklad aj potvrdením o revízii komína alebo kotla.

Za akých podmienok môže samovýrobca vstupovať do lesa?

Z bezpečnostných dôvodov by nikdy nemal vstupovať do lesa sám. Vždy by mali ťažbu palivového dreva realizovať aspoň dvaja ľudia. Na ťažbu dreva môže použiť motorovú pílu, ručnú pílu alebo sekeru. Ak nejde o profesionála, nepotrebuje preukaz na obsluhu motorovej píly, mal by však mať s obsluhou píly či sekery skúsenosti. Starší ľudia alebo neskúsení laici môžu osloviť niekoho v dedine, kto má s ťažbou dreva skúsenosti, alebo živnostníkov či firmy, ktoré takéto služby poskytujú. Tu si však musia zvážiť, či sa im to ešte oplatí.

Koľko dreva môže samovýrobca vyťažiť?

Podľa najnovšieho znenia smernice Samovýroba dreva v podmienkach štátneho podniku Lesy SR môže vyťažiť 20 priestorových metrov za rok. Priestorový meter predstavuje objem dreva, ktorý sa zmestí do priestoru s rozmermi 1 × 1 × 1 meter, čo sa rovná objemu 0,64 m3 pri ihličnatom dreve. Pri listnatom dreve je to 0,54 m3. Keďže sa palivové drevo nikdy nedá poukladať bez toho, aby medzi jednotlivými kusmi dreva nevznikli vzduchové medzery, prepočítavajú sa vyrobené priestorové metre na kubické metre podľa druhu dreva príslušným koeficientom. Pre ihličnaté drevo je tento koeficient 0,64 a pre listnaté drevo 0,54. Samovýrobca tak môže vyťažiť približne 10 až 12 m3 dreva.

Koľko trvá takýto priestorový meter pripraviť?

Závisí od šikovnosti samovýrobcu, resp. piliara. Čas môžu ušetriť, ak pracujú vo dvojici, keď jeden drevo píli a druhý nosí. V minulosti platila norma pre piliarov, ktorá stanovovala približne 3 až 6 priestorových metrov na deň.

Lesník ukazuje miesto ťažby
Ťažbu môže samovýrobca dreva realizovať napríklad v hustom lesnom poraste. Miesto ťažby mu lesník ukáže pred zaslaním žiadosti na Súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe. | Zdroj: Miro Pochyba

Pravidlá spracovania dreva

Aké pravidlá by mal dodržiavať, pokiaľ ide o spracovanie dreva?

Odrezaný strom by sa mal vhodne opracovať, je potrebné odstrániť konáre a kmeň narezať na kusy s dĺžkou približne jeden meter. Konáre po ťažbe v hustej prerezávke sa nechávajú ležať v lese. Konáre, ktoré ležia na zemi , o pár rokov zhnijú, zem sa obohatí o živiny a stromy budú lepšie rásť. Hovorí sa, že drevo rastie na dreve.

V rúbanisku po obnovnej ťažbe, keď sa les vyrúbe naholo, túto plochu treba zalesniť, preto tu samovýrobca dáva konáre na kopy. Potom sa odvezú a spracujú na drevoštiepku.

Rozdiel v cene dreva

Aký je rozdiel v cene dreva, ktoré si samovýrobca nachystá sám v porovnaní s cenou za už hotové drevo?

Hotové palivové ihličnaté drevo v lese, na odvoznom mieste dnes stojí 54 € za kubický meter, po prepočítaní koeficientom 0,64 je to 34,56 €. Cena v samovýrobe je 15,60 € za kubický meter. Priestorový meter stojí 9,98 €. V prerezávke, t. j. najtenšie a najprácnejšie drevo na samovýrobu, je len za 0,77 €. Rozdiel v cene je teda výrazný. Podobné je to aj pri listnatom dreve.

Označenie stromov vhodných na ťažbu
Samovýrobca môže na základe Súhlasu na ťažbu dreva v samovýrobe ťažiť len lesníkom označené stromy. | Zdroj: Miro Pochyba

Odvoz vyťaženého dreva

Za akých podmienok môže samovýrobca vyťažené drevo z lesa odviezť?

Po nachystaní dreva v samovýrobe vedúci lesnej správy alebo ním písomne poverený zamestnanec prekontroluje a odoberie objem dreva na mieste spracovania. Na tlačive Súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe, ktoré bolo vydané samovýrobcovi, zaznamená objem vyrobeného dreva v priestorových metroch a toto potvrdí svojím podpisom.

Objem dreva sa prepočíta koeficientmi na kubické metre. Uvedené tlačivo bude podkladom na zaplatenie vyrobeného a odobratého množstva drevnej hmoty na lesnej správe. Vystavenie dokladu o zaplatení potvrdí zodpovedný pracovník svojím podpisom na tlačive Súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe. Platbu môže samovýrobca realizovať prostredníctvom registračnej pokladnice priamo na lesnej správe alebo poštovým peňažným poukazom typu U, ktorý dostane na lesnej správe. Doklad o zaplatení (blok z registračnej pokladnice, resp. ústrižok z poštového poukazu) bude podkladom na vydanie tlačiva Doklad o pôvode dreva a výrobkov. Zamestnanec lesnej správy dohodne so samovýrobcom dátum odvozu nachystaného dreva na vopred stanovený deň. Presný dátum a čas vyznačí pri odvoze samovýroby v Doklade o pôvode dreva do kolónky Vydal Dátum a Čas. Odvozné dni určí riaditeľ OZ. Oznámenie o odvozných dňoch musí byť vyvesené na viditeľnom mieste na lesnej správe. Drevo sa môže odvážať len za účasti zamestnanca lesnej správy.

V doklade je uvedené meno a priezvisko odberateľa, ŠPZ auta alebo iného dopravného prostriedku, meno a priezvisko vodiča, miesto presunu, odkiaľ a kam sa drevo povezie, dátum prepravy, číslo ciachy, sortiment, deň a čas odvozu.

Doklad o pôvode dreva musí byť na každú fúru vyznačený samostatne, resp. musí byť na ňom vyznačený počet fúr, ak sú všetky zrealizované v jeden vývozný deň, zároveň s vyznačením času odvozu jednotlivých fúr. Drevo sa môže vyvážať len za účasti zamestnanca lesnej správy.

Doklad o pôvode dreva musí mať samovýrobca, samozrejme, stále pri sebe.

Konáre po ťažbe dreva
Hovorí sa, že drevo rastie na dreve, preto konáre po ťažbe nie je nevyhnutné odnášať. | Zdroj: Miro Pochyba

Odvoz dreva je teda obmedzený len na jeden presne stanovený deň?

Áno, my máme stanovené napríklad na odvoz dreva utorky a piatky. V pondelky a vo štvrtky sa chodí platiť. Ak nestihne samovýrobca drevo vyviezť v daný deň, musí sa mu vystaviť nový Doklad o pôvode dreva a výrobkov.

Ako si môže samovýrobca drevo z lesa vyviezť?

Vhodným dopravným prostriedkom. Buď na traktore – keď nemá traktor, musí niekoho s traktorom nájsť–, alebo môže použiť aj iné nákladné auto vhodné na odvoz dreva s prihliadnutím na daný terén, prípadne môže drevo odviesť aj na prívesnom vozíku. Chatári často využívajú štvorkolky s prívesnými vozíkmi.

Drevo vhodné na kúrenie

Je takto vyťažené drevo vhodné ihneď na kúrenie?

Tento rok vyťažené drevo bude vhodné na kúrenie až na budúci rok. Ľudia by na to mali myslieť vždy aspoň rok vopred. Vyťažené drevo odporúčam rozštiepať aspoň na polovicu, aby rýchlejšie preschlo, a uskladniť ho na vhodnom vzdušnom mieste. Neprekáža ani to, ak prvý rok bude do dreva aj pršať. A predovšetkým sa drevo nebalí do igelitu! Čím je drevo suchšie, tým má väčšiu výhrevnosť a menej ho spálime. Ak samovýrobca vykuruje len drevom, na priemerný rodinný dom mu stačí tých 10 m3. Samozrejme, závisí to od dĺžky zimy, typu kúrenia, kotla, zateplenia domu a pod.

Jeden priestorový meter dreva
Samovýrobca môže za rok vyťažiť 20 priestorových metrov dreva, čo je po prepočte asi 10 až 12 m3, čo mu stačí na jednu vykurovaciu sezónu. | Zdroj: Miro Pochyba

Nedovolený odvoz dreva a kedy ťažiť

Čo hrozí osobe, ktorá ťaží drevo a nemá vydaný Súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe?

Nedovolený výrub stromov sa považuje za trestný čin. Nepovolený odvoz za krádež, ktorú je lesník, ale aj každý občan povinný ohlásiť príslušníkom policajného zboru.

V ktorých mesiacoch počas roka možno drevo ťažiť?

Drevo v hospodárskych lesoch možno ťažiť celoročne. Výnimkou je ťažba v lesoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hniezdisk chránených druhov vtákov. V takomto prípade možno ťažbu realizovať len počas predpísaných mesiacov, a teda od septembra do februára, keď už vtáky nehniezdia.

Text: Andrea Dingová
Foto: Miro Pochyba
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. Marian says:

    No mne sa nepodarilo vybaviť samotazbu,a lesakom sa ani moc do toho nechcelo ísť,posudzoval som podľa komunikacie,možno vo vyšších nadmorských výškach ale na západnom Slovensku nie…….

  2. Jaro says:

    Normálně vypílim akupilou čo sa mi zachce cestou z roboty

  3. Emil says:

    Hej samo aj já to tak robim cestou na chatu zastavím v lese a nahadzem do suv čo sa vojde

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje