Neplytvajte odpadmi

Neplytvajte odpadmi

Dnes sa veľa hovorí najmä o šetrení energiou a s tým súvisiacim úsporným osvetlením, dôkladným zateplením či využívaním obnoviteľných zdrojov. Pri prevádzke domácnosti sa však dá ušetriť aj inde. I keď rozumné nakladanie s odpadovými vodami je menej „pretriasanou“ témou, aj tu sa ponúkajú významné možnosti na úspory – druhotné využitie odpadových vôd vám napríklad môže podstatne znížiť spotrebu pitnej vody, čo, samozrejme, okrem ekologického prínosu znamená aj úsporu peňazí. Musíte sa len dostatočne včas zamyslieť aj nad tým, ako sa bude vo vašom budúcom dome hospodáriť s vodou, a požiadať projektanta, aby vám navrhol spôsob zberu odpadových vôd pri ktorom sa rozdelia tak, aby ste aspoň časť z nich mohli znovu využiť.

Spôsob narábania s odpadovými vodami
Pri narábaní s odpadovými vodami sa u nás bežne využívajú tri systémy:

  • centralizovaný,
  • čiastočne decentralizovaný,
  • a decentralizovaný.

Centralizovaný systém je u nás tradičný spôsob odkanalizovania, ktorý sa uprednostňuje najmä vo väčších mestách s hustou zástavbou. Odpadové vody (OV) z domácností (z toaliet, sprchy, prania, prípravy jedál a pod. vrátane tuhých odpadov) sa v kvapalnej forme odvádzajú jednotnou kanalizáciou spoločne s dažďovými vodami do centrálnej čistiarne odpadových vôd (ČOV).

Pri čiastočne decentralizovanom systéme sa odpadové vody z domácností (okrem dažďových vôd a vôd z toaliet) zbierajú a čistia bežným spôsobom – pomocou delenej stokovej siete sa vypúšťajú do centrálnej ČOV. Moč a fekálie sa zbierajú pomocou separačných zariadení (no-mix toaliet, suchých pisoárov) a v jednotlivých domácnostiach skladujú oddelene v špeciálnych nádržiach. Fekálie sa využívajú pri kompostovaní, moč sa v noci vypúšťa do centrálnej ČOV, kde sa spracovávajú výživné látky. Dažďové vody vsakujú do podložia a podzemných vôd.
–>
Decentralizovaný systém hospodári s odpadovými vodami a zneškodňuje ich priamo v jednotlivých domoch, čo otvára nové možnosti ako pre neodkanalizované, tak aj pre odkanalizované oblasti. Tuhé aj kvapalné zložky z odpadovej vody sa udržujú blízko miesta ich vzniku. Tým sa skráti a uzavrie vodný cyklus v domácnostiach, čo okrem iného prináša značné úspory financií a pitnej vody. V takto vytvorenom malom uzavretom cykle vody a organického materiálu sa tiež môžu ľahko využiť živiny v miestnom poľnohospodárstve. Dažďové vody vsakujú do podzemných vôd horninového podložia.

Decentralizované systémy zberu a čistenia odpadových vôd možno rozdeliť do troch základných skupín:

  1. umelý spôsob (napr. systém zberu odpadových vôd, domové čistiarne OV),
  2. prirodzený spôsob (napr. zemné filtre, vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd),
  3. kombinovaný spôsob.

Delenie odpadových vôd
Jeden človek vyprodukuje za rok okolo 500 litrov moču (tzv. žltá voda) a 50 litrov fekálií (tzv. hnedá voda), a asi 25 000 až 100 000 litrov takzvaných sivých vôd. V prípade, že sa žlté a hnedé vody oddeľujú spoločne, hovoríme o čiernych vodách. Ak sa nakladá a hospodári s jednotlivými druhmi odpadových vôd oddelene, možno ich jednoducho opätovne využívať (recyklovať) – napríklad premeniť na prírodné hnojivo.

Žltá a hnedá voda
Človek vyprodukuje priemerne 1 až 1,5 litra moču za deň. Moč zdravej osoby je sterilný, na rozdiel od fekálií neobsahuje baktérie, plesne ani vírusy. Je však bohatý na živiny – dusík, fosfor a draslík (obsahuje najviac emisií výživných látok z ľudského metabolizmu). Všetky tieto tri základné živiny sa nachádzajú aj vo fekáliách, rozdiel je však v ich pomere.

Veľké množstvo dusíka a fosforu má negatívny vplyv na povrchové vody a zapríčiňuje nadmerný rast škodlivých vodných mikroorganizmov – siníc. Živiny obsiahnuté v moči pritom môžu pokyť veľkú časť požiadaviek poľnohospodárstva – napríklad fosfor je mimoriadne dôležitý pri hnojení a nedá sa nahradiť žiadnou inou látkou. Bežne sa získava z fosfátových hornín, ktoré patria k neobnoviteľným zdrojom. Tieto horniny však navyše obsahujú aj ťažké kovy, ktoré sa dostávajú aj do fosfátových hnojív a následne znečisťujú pôdu.

Možnosti na separáciu
Príkladom využitia odpadovej vody ako zdroja surovín je oddelené zhromažďovanie moču a jeho následné spracovanie s cieľom využiť z neho niektoré látky, napr. fosfor a dusík. Separácia moču je pri opätovnom využití odpadových vôd len jedným z krokov, prináša však hneď niekoľko výhod – napr. úsporu pitnej vody a odľahčenie pre čistiareň OV aj zbernú nádrž.

Zariadenia na separáciu:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste  • No-mix toalety slúžia na separáciu žltej, prípadne hnedej vody (obr. 05). Moč sa potom uskladňuje a spracováva oddelene od fekálií. Žlté vody (moč) sa zhromažďujú bez zriedenia (prípadne s veľmi malým zriedením podľa typu no-mix toalety) a možno ich priamo použiť na hnojenie. Skladba živín je vhodná pre všetky typy pôdy.
  • Suchý pisoár je zariadenie, ktoré pracuje bez použitia vody na splachovanie.

Na splachovanie sa nepoužíva pitná voda. Pri použití týchto systémov sa zamedzí vstup živín do splaškových vôd; separujú sa a následne využívajú v koncentrovanom stave.

Sivá voda
Do kategórie sivých vôd patria všetky odpadové vody z domácností okrem odpadovej vody z toaliet. Najvýznamnejšie znečistenie sivých vôd je spôsobené saponátmi a pracími práškami, ktoré obsahujú vysoké koncentrácie solí, v mnohých prípadoch aj fosfor a sú alkalické. Opätovné využívanie sivej vody v domácnostiach, najmä na polievanie záhrad, má však veľký potenciál. Potvrdzujú to aj skúsenosti zo zahraničia, kde v posledných rokoch zaznamenalo využívanie týchto odpadových vôd v poľnohospodárstve obrovský nárast.

Sivé vody sa podľa zdroja delia do niekoľkých skupín (tab. 1). Podľa fyzikálnych a chemických charakteristík sú všeobecne založené na štyroch kategóriách: kúpeľňa, práčovňa, kuchyňa a zmiešaný odpad. Odpadové vody z kuchynských drezov (prípadne aj drvičov) sa niekedy vyraďujú zo zdrojov sivej vody, pretože obsahujú mikrobiálne znečistenie, oleje a tuky, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Dažďová voda
Dažďová voda sa dnes z väčšiny zastavaných oblastí nedostane prirodzenou cestou naspäť do kolobehu vody v prírode. To môže zapríčiniť zmeny v pôde a vo vodných režimoch, ktoré vedú k zhoršeniu prirodzenej obnovy podpovrchových vôd a majú negatívny vplyv na chemické a biologické pomery nad i pod terénom. Navyše sa pri extrémnych zrážkach aj napriek technickým opatreniam nemusí podariť odviesť všetku vodu a môže dôjsť k povodniam alebo väčšiemu znečisteniu malých tokov. Situáciu môže zlepšiť včlenenie zrážkových vôd naspäť do prírody čo najbližšie k miestu ich dopadu. Dôležité je pritom znížiť povrchový odtok a zvýšiť vsakovanie vody na mieste, až potom nastupuje zvedenie do stokovej siete. Využívanie dažďových vôd prispieva k ochrane zdrojov pitnej vody, pomáha tiež znížiť náklady na zásobovanie vodou a chrániť pred záplavami, pretože časť dažďových vôd sa pri výdatných zrážkach zachytí.

Charakteristika sivých vôd

Zdroje vodyCharakteristika
Práčovňamikrobiologická: premenlivá tepelná odolnosť proti baktériám
chemická: sodík, fosfát, bór, zmäkčovadlá, amoniak a dusík z pracích práškov
fyzikálna: vysoké hodnoty nerozpustených látok, prach a zákal
biologická: vysoké hodnoty biochemickej spotreby kyslíka
 
Kúpeľňamikrobiologická: nižšia tepelná odolnosť proti baktériám
chemická: mydlo, šampón, farba na vlasy, zubná pasta a čistiace prostriedky
fyzikálna: vysoké hodnoty nerozpustených látok, chlpy a zákal
biologická: nižšie hodnoty biochemickej spotreby kyslíka
 
Kuchyňamikrobiologická: premenlivá tepelná odolnosť proti baktériám
chemická: zmäkčovadlá, čistiace prostriedky
fyzikálna: časti potravín, olej, tuk a zákal
biologická: vysoké hodnoty biochemickej spotreby kyslíka
 


Možnosti využitia dažďovej vody


Text: Erika Kuhnová
Foto: Aquatec a archív Ing. Tatiany Sklenárovej a Ing. Jaroslava Kršňáka
Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.