rekonstrukcie krovov 1. cast
Galéria (13)

Rekonštrukcie krovov (1. časť)

Najmä pri zobytňovaní podkrovných priestorov uvažujeme o rekonštrukcii či výmene krovu alebo jeho častí.

Galéria

10 archivuss big image
12 archivuss big image
13 archivuss big image
18 archivuss big image
25 archivuss big image
Prečo rekonštrukcia
Ak sa podrobnejšie pozrieme na chyby samotných krovov, často narazíme na poddimenzované nosné prvky, niekedy aj z nevhodného materiálu, na hnilobu a ložiská drevokazného hmyzu, nedostatky z konštrukčného hľadiska (hrúbka krokiev je nedostatočná na montáž tepelnej izolácie). Z hľadiska priestorového využitia, keď treba otvoriť podkrovný priestor, môžu zavadzať väzné trámy. Niekedy sa mení tvar krovu kvôli novému architektonickému riešeniu stavby. Podľa pôvodnej (teraz už neplatnej) normy STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií sa pri pálenej krytine počítalo s normovanou hodnotou 55 až 60 kg/m2. Čiže rôzne tvrdenia, ktoré odrádzali od ťažších krytín, napr. betónových, boli namieste len v takých prípadoch, pri ktorých strechy neboli dimenzované na škridlu. Ak bol pôvodný krov dimenzovaný na pálenú škridlu podľa uvedenej normy, možno strechu bez problémov zaťažiť aj betónovou krytinou, ktorá má plošnú hmotnosť 42 kg/m2. Zosilniť, resp. vymeniť krov treba, ak pôvodná krytina bola z azbestocementu alebo plechu, ktorý je výrazne ľahší (okolo 10 až 25 kg/m2), takže pri zmene strešnej krytiny na keramickú alebo betónovú musí statik navrhnúť zosilnenie konštrukcie krovu.

Stav krokiev
Pri akýchkoľvek zásahoch do konštrukcie krovu pri premiestňovaní alebo odstraňovaní jeho častí treba vopred odborne analyzovať statickú schému krovového systému (mal by to vykonávať predovšetkým statik, najlepšie znalec starých drevených konštrukcií). Zistí sa skutkový stav pôvodného krovu. Znalca môžeme vyhľadať prostredníctvom stavovskej organizácie – Slovenskej komory stavebných inžinierov. Peniaze, ktoré minieme na tento účel, sú dobrou investíciou. Nezáväzne môžu stav krovu posúdiť aj poradcovia firiem, ktoré sa zaoberajú predajom a výrobou strešnej krytiny. Dôležité je odborne posúdiť skutočný technický stav dreva pri pohyboch a zmenách namáhania počas opravy krovu. Pred začatím prác treba slabé alebo rizikové miesta dodatočne (hoci aj dočasne) podoprieť, prípadne zosilniť. Výsledným produktom autorizovaného znalca na drevené konštrukcie je dokument, v ktorom sa nachádza plánik s rozkreslenými krokvami a inými prvkami krovu. Sú očíslované a farebne označené podľa toho, či sú vo vyhovujúcom stave, alebo ich treba sanovať či vymeniť. V textovej časti je ku každému číslu priradený text, v ktorom sa hovorí, v akom stave je prvok a čo s ním treba urobiť.

Napríklad prvok č. xy – krokva – je napadnutý červotočom, resp. fúzačom krovovým do hĺbky 1/3 prierezu či zničený povrchovým spráchnivením do hĺbky 2 až 3 cm a pod. Sanačnými opatreniami sú napr.: naimpregnovanie, resp. otesanie prvkov napadnutých červotočom a ich zosilnenie príložkami, doplnenie spojov medzi stĺpmi a väznými trámami, opásanie väzného trámu oceľovou pásovinou, natretie Boronitom a pod. Okrem toho posudok obsahuje podklady na spotrebu materiálu, ktorý sa použije na opravu, takže majiteľ stavby má doklad, podľa ktorého môže kontrolovať firmu, či si neúčtuje priveľa za materiál. Aby sme mali predstavu o spotrebe materiálu – na krov bežného rodinného domu sa spotrebujú asi 4 m3 reziva. Množstvo závisí od tvaru strechy. Ak rozmýšľame o prestavbe strechy na obytnú, nenechajme sa uniesť komplikovanými a zložitými tvarmi niektorých striech. Okrem zvýšenej spotreby materiálu sa môže ľahko „vyrobiť“ chyba už pri projektovaní komplikovaných strešných tvarov a neskôr pri realizácii nesedia rozmery a veľa prvkov treba prerábať a upravovať. Rozmery prvkov závisia od rozpätí, ktoré sa nimi premosťujú, ale bežné prierezy krokiev sú zväčša 10 × 18, 10 × 16, resp. 8 × 16 cm, stĺpov 15 × 15, 16 × 16 cm, pomúrnice majú obyčajne 15 × 15, resp. 10 × 15 cm. Pri starších domoch sú prvky zvyčajne silnejšie.Staršie krovy

So zložitými krovmi sa pri obnove môžeme stretnúť len pri väčších stavbách, napr. zemianskych domoch alebo kaštieľoch. Častejšie sa stretávame s jednoduchým hambálkovým alebo väznicovým krovom. Pri hambálkovom krove sa na koruny obvodových múrov položili pomúrnice. Na pomúrnice sa oproti sebe uložili krokvy a tie sa v strede alebo v dolnej časti stiahli klieštinami (hambálkom, príložkami), ktoré prenášali vodorovné sily, inak by sa buď rozpadla strecha, alebo by krokvy rozvalili obvodové steny.

Aby jednotlivé väzby nepopadali ako „domino“ v smere hrebeňa, musia sa zavetrovať (ku krokvám sa šikmo pribijú laty), pribijú sa na ne strešné laty a položí sa krytina. Pri väznicovom krove sa dlhšie obvodové steny premostili väznými trámami, na nich sa postavila stojatá (spravidla dvojitá) stolica zo stĺpikov a trámov (stolica pripomína futbalovú bránku bez siete). Na stolice sa rovnobežne s hrebeňom položili väznice (vodorovné trámy) a o ne sa opierali krokvy, ktoré boli v dolnej časti uložené na pomúrnice (alebo krokvice) a stiahnuté väzným trámom. V hornej časti boli buď priplátované k sebe, alebo pripevnené k hrebeňovej väznici.

Hambálková sústava sa vyvinula z krokvovej stužením krokiev vodorovnými hambálkami.S kolíkovým spojom krokiev v hrebeni sa môžeme stretnúť pri najjednoduchšej krokvovej väzbe.

Takýmto podoprením krokiev vznikla tzv. plná väzba, ktorá sa nevyskytovala na každej dvojici krokiev, ale len na každej tretej až piatej dvojici. Ostatné krokvy podopierali väznice bez stolice. Okrem základných prvkov sa v zložitejších strechách využívali vzpery, podpery, ťahadlá a vešadlá, zdvojovali sa trámy, krokvy a pod. Napriek tomu, že väznicové krovy znamenajú pokrok pri budovaní krovov (sú tuhé v obidvoch smeroch, môžu sa nimi vytvárať veľké strechy, ako sú na kostoloch alebo veľkých historických budovách), pre súčasné rodinné domy sú nevýhodné. Stolice zmenšujú využiteľný priestor pri budovaní podkrovia. Preto sa pri bežných rodinných domoch so zastavanou plochou okolo 120 m2 dnes opäť robia jednoduché stropy s klieštinami, ktoré umožňujú využívať celú výšku krovu na obytný priestor. Vzájomné vzdialenosti krokiev (rozstupy) sú 0,8 až 1,2 m.

Pomúrnica sa zvyčajne kotví do obvodového venca alebo do stropnej dosky, ale v starších domoch sa môžeme stretnúť s pripevnením k väznému trámu.Krokvy musia byť zabezpečené proti nadvihnutiu ukotvením napr. do stropnej dosky alebo pripevnením oceľovou pásovinou k pomúrnici.

Podlahová plocha podkrovia
Ak chceme maximálne využiť podlahovú plochu podkrovného podlažia, musíme brať do úvahy výšku nadmurovky alebo podchodnú či svetlú výšku podlažia a sklon strešných rovín, ktoré sú tvorené prvkami krovu. Do úžitkovej, teda podlahovej plochy v podkroví sa započítava len plocha, nad ktorou je svetlá výška minimálne 1 300 mm. Svetlé výšky 2 600 mm, 2 500 mm a 2 300 mm musia byť v podkroví aspoň nad polovicou pôdorysnej plochy, napr. na vytvorenie podkrovnej miestnosti, ktorá by zodpovedala miestnosti s rovným podhľadom a plochou 8 m2, potrebujeme pri šikmom podhľade aspoň 10 m2. Miestnosť s rovným podhľadom a podlahovou plochou 12 m2 je pri šikmom podhľade lepšie zväčšiť na 15 m2 a miestnosť, ktorá má pri rovnom podhľade podlahovú plochu 18 m2, treba v prípade podkrovia zväčšiť až na 22,5 m2.

Pri sedlových strechách so štítom, oblúkových a pultových strechách je vhodná konštantná výška nadmurovky do 1 300 mm a sklon strechy od 25 do 45°. Získame dostatočne veľký priestor na obývanie a nie príliš veľký na vykurovanie. Sklony od 60 do 90° sú vhodné pre sedlové, stanové, oblúkové a pultové strechy. Tu je dobré vytvoriť viac obytných podlaží nad sebou. Mylná je predstava, že vysoká nadmurovka s výškou 1 300 mm a súčasne veľký sklon strechy 45° zvýšia využiteľnosť podkrovia. Zbytočne vykurujeme veľký priestor a zhoršuje sa výhľad z obytných miestností, čo je jedna z najdôležitejších podmienok obývateľnosti.

Text: Ing. Eduard Jamrich, Stanislav Botur
Foto: Ing. Eduard Jamrich, Ing. Ivan Bučko, doc. Ing. Vladislav Kalousek, PhD.,
Ing. Oto Makýš, PhD., TOR, ORPIS  a archív vydavateľstva JAGA

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.