/ Dom / Strecha /

Ako si poradiť s rekonštrukciou strechy

strešná krytina
Zdroj: MEDITERRAN Slovakia

Rekonštrukcia strechy prináša so sebou omnoho viac otázok, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Aby zrekonštruovaná strecha plnila svoj účel, je potrebné odpovede na ne hľadať u odborníkov.

Tak ako ostatné stavebné konštrukcie, aj strecha má určitú životnosť, a to nielen morálnu, ale aj technickú. Okrem opotrebovania a postupnej degradácie stavebných materiálov použitých na zhotovenie krovu a strešného plášťa sú dôvodmi na rekonštrukciu aj iné faktory. Najčastejšie ide o najrozličnejšie poruchy, ale napríklad aj o zmenu účelu využitia podkrovia, keď sa majiteľ rozhodne tento priestor zobytniť. V každom prípade, ak je dôvodom rekonštrukcie porucha strechy, je potrebné túto poruchu presne určiť. Od príčiny potom totiž závisí rozsah rekonštrukcie. Najčastejšie dôvody porúch striech nám objasnil Alexander Szabó, technický poradca spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o.

Poruchy súvisiace s vekom stavby

Pri obhliadke strechy, či už z exteriéru, alebo z interiéru, možno voľným okom pozorovať tieto poruchy:

 • nedostatočne priliehajúce škridly alebo šablóny skladanej krytiny;
 • chýbajúce alebo poškodené škridly (praskliny, odlomené časti škridiel);
 • poškodený povrch strešnej krytiny (degradácia povrchu keramickej alebo betónovej krytiny z oboch jej strán, strata posypu na asfaltovom šindli, obnaženie nosnej mriežky a pod.);
 • uvoľnenie kotvenia strešnej krytiny;
 • korózia klampiarskych konštrukčných prvkov;
 • poškodené alebo chýbajúce kotvenie klampiarskych výrobkov;
 • chýbajúce súčasti klampiarskych konštrukcií;
 • viditeľné napadnutie krovu hubami, plesňami alebo drevokazným hmyzom;
 • priehyby, extrémne praskliny, chýbajúce časti krovu a pod.

Chybná realizácia strechy

„Keďže sa do zhotovenia strechy púšťa mnoho pseudoodborníkov, ktorí nemajú dostatok informácií, nevzdelávajú sa, v záujme úspory nákladov svojvoľne zamieňajú stavebné materiály a v horšom prípade ignorujú projektovú dokumentáciu alebo pripomienky odborníkov, nájde sa množstvo striech, ktoré boli zhotovené nesprávne,“ vysvetľuje A. Szabó a dodáva, „investori často šetria na stavebnom dozore, ktorého úlohou okrem iného je sledovať kvalitu zrealizovaných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou, legislatívou a predpismi výrobcov stavebných materiálov.“

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce poruchy po chybnej realizácii strechy patrí:

 • nesprávne zrealizované zateplenie, ktoré zahŕňa nevhodnú montáž tepelnej izolácie, jej zosunutie, vytvorenie valu a následné zúženie alebo upchatie prevetrávacej medzery;
 • zle utesnený strešný plášť zo strany interiéru (chybná samotná realizácia, voľba nevhodných materiálov, poškodenia vzniknuté pri montáži inštalácií) – nefunkčnosť parozábrany;
 • zle utesnený strešný plášť zo strany exteriéru – poistná hydroizolácia nie je vetrotesná, vniká do nej vlhký vzduch;
 • nevhodná hrúbka tepelnej izolácie;
 • nevhodné umiestnenie izolácie vo vzťahu ku krovu;
 • zámena parametrov tepelnej izolácie;
 • nevhodná montáž zateplenia umožňujúca vznik tepelných mostov a pod.;
 • zanedbanie parametrov prevetrávacej medzery, nedostatočne nadimenzovaná vetracia medzera, chýbajúce odvetranie pri hrebeni a pri prestupujúcich konštrukciách;
 • montáž poistnej hydroizolácie bez ukončenia odkvapovými plechmi;
 • strešná krytina navrhnutá a realizovaná v rozpore s predpismi výrobcu a základnými pravidlami navrhovania striech;
 • nedostatočné kotvenie škridiel, šablón, povlakovej krytiny a pod.,
 • kotvenie konštrukcií nevhodnými prvkami s nevhodným materiálovým riešením;
 • nedoriešenie detailov, predovšetkým prechodov strešným plášťom, úžľabí a pod.;
 • nevhodné riešenie dilatácie (rozťažnosť zabudovaných materiálov vplyvom zmeny teploty);
 • poddimenzovaný krov;
 • odobratie konštrukčných prvkov krovu pri vytváraní obytného podkrovia;
 • nevhodná montáž strešných okien, vikierov, manzárd a pod.

Poveternostné vplyvy a živelné katastrofy

Extrémne udalosti sa Slovensku (zatiaľ) úspešne vyhýbajú. Netreba ich však podceňovať, a to predovšetkým s prihliadnutím na meniace sa klimatické podmienky a s tým spojené niektoré meteorologické javy – prívalové dažde, veľmi silný vietor alebo veľké množstvo ťažkého snehu napadnutého v pomerne krátkom čase. Z tohto dôvodu sa sprísňujú technické normy upravujúce požiadavky na navrhovanie nosných konštrukcií a kotvenie krytiny. Požiadavky platné v minulosti dnes už zďaleka nepostačujú.

Slovenské strechy nie sú dokonca v bezpečí ani pred zemetrasením. Pridružiť sa môžu náhodné javy, napríklad pád elektrických vedení alebo stromov. Aj keď je pravdepodobnosť týchto javov nízka, netreba na ne zabúdať.

strešná krytina
Zdroj: Bramac

Ďalšie dôvody na rekonštrukciu strechy

Ako už bolo spomenuté, k rekonštrukcii strechy môžete pristúpiť aj v prípade, ak nevykazuje žiadnu poruchu, ale:

 • chceli by ste zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti domu; okrem výmeny okien a zateplenia obvodového plášťa by ste v tejto súvislosti mali myslieť aj na zateplenie a rekonštrukciu strechy;
 • chceli by ste zmeniť neobytné podkrovie na obytné;
 • chcete realizovať strešnú nadstavbu.

Ak sa rozhodnete pre rekonštrukciu strechy dobrovoľne (bez potreby riešiť určitý poruchový stav), ste v istej výhode. Budete mať totiž dostatok času na prípravu rekonštrukcie.

Nech je dôvod na rekonštrukciu vašej strechy akýkoľvek, pripravte sa na ňu dôsledne. Venujte čas zbieraniu informácií. Stanovte si požiadavky na novú strechu. Poraďte sa s odborníkmi. Dajte si vypracovať projekt (zákon ho nevyžaduje). Vyberte si spoľahlivú realizačnú firmu. Nepodľahnite zavádzajúcim informáciám. Obráťte sa na skúsený stavebný dozor. Obrňte sa trpezlivosťou. A klaďte správne otázky.

strešná krytina
Zdroj: Wienerberger

Aké pravidlá platia?

Pred rekonštrukciou strechy si položte tieto otázky:

 • V akom stave je krov?
 • Chceme meniť účel povalových priestorov na obytné?
 • Aká je pôvodná strešná krytina a aké sú naše predstavy o kvalite, estetike, životnosti a cene novej strešnej krytiny?

Aktuálny stav krovu

Ak do strechy nezatekalo, dá sa predpokladať, že drevené nosné konštrukcie budú v dobrom stave. Vždy je však potrebné preveriť reálny stav v kritických miestach krovu, ako sú krokvy v úžľabiach, miesta okolo strešných výlezov a svetlíkov alebo miesta kontaktu krovu s inými materiálmi – murivo, podlaha.

Predovšetkým si treba všímať, či prvky krovu nie sú napadnuté hnilobou alebo plesňami, či nosné prvky nie sú zdeformované alebo nemajú výrazné priehyby, prípadne či nechýbajú. Tieto práce určite zverte odborníkovi. Strešné laty sa odporúča vymeniť.

Zároveň je potrebné skontrolovať konštrukcie prestupujúce cez strechu, napr. komíny, či nie je potrebná ich oprava alebo ich odstránenie ešte pred rekonštrukciou samotnej strechy.

Zmena účelu povalového priestoru

Ak plánujete neobývaný povalový priestor využívať aj na obytné účely, do strechy je potrebné vložiť tepelnú izoláciu, podhľadové a iné prvky. Dnešné požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti strechy sú omnoho prísnejšie a potrebná tepelnoizolačná vrstva často presahuje aj dvojnásobok hrúbky krokiev, medzi ktoré sa zvyčajne tepelná izolácia vkladá. Tu je vhodné zvážiť použitie nadkrokvovej tepelnej izolácie, prípadne kombináciu nadkrokvovej a medzikrokvovej, aby ste si zbytočne nezmenšovali priestor interiéru.

strešná krytina
Zdroj: KM BETA

Výber strešnej krytiny

Hlavná otázka pri rekonštrukcii strechy smeruje k tomu, akú strešnú krytinu vybrať. Z akého materiálu? Akú farbu? Aká by mala byť jej hmotnosť? Každý materiál má svoje špecifiká. Silnou stránkou škridlových krytín, či už sú vyrobené z betónu, alebo pálenej hliny, je ich trvanlivosť, jednoduchá montáž, ako aj prípadná oprava. Betónové škridly zároveň najlepšie tlmia hluk z vonkajšieho prostredia alebo dažďa. Sú vyrobené z prírodných materiálov.

Dokážu dodať streche vzhľad tradičnej alebo modernej strechy. Dnes sa až 80% ľudí pri výbere farby strešnej krytiny rozhoduje pre tmavé hnedé až čierne odtiene. Škridly tmavých odtieňov sa však v letnom období zahrievajú najviac. Teplota na tmavom povrchu strechy tak môže dosiahnuť aj 75 až 80 °C, čo v lete prispieva k prehrievaniu interiéru. V súčasnosti sú však dostupné špeciálne technológie reflexných povrchov, ktoré vedia napriek čiernej farbe krytiny túto teplotu znížiť aj o viac ako 10 °C a tak prispieť k príjemnejšej teplote v interiéri.

Z hľadiska hmotnosti sa škridlové strechy radia k tým ťažším. Na vyššiu hmotnosť je dobré sa pozerať skôr ako na výhodu. Takéto strechy sú odolné proti extrémnejšiemu vetru a prispievajú aj k stabilite krovu práve v súvislosti s vetrom. Krytina a jej váha sú však len časťou celého zaťaženia, ktoré vplýva na nosné konštrukcie strechy. Vplyv snehu a vetra je často vyšší ako hmotnosť samotnej krytiny, preto musí byť strecha navrhnutá s dostatočnou rezervou. Pri rekonštrukciách (predovšetkým starších striech) sa treba pozerať na statiku komplexne a všímať si aj súvislosť strešnej konštrukcie s ostatnými nosnými prvkami stavby.

Aké pravidlá platia?

Pri rekonštrukcii strechy máte viaceré možnosti, ktoré závisia od účelu využitia podkrovného priestoru. Je jedno, pre ktorú sa rozhodnete, vždy je potrebné dodržať písané aj nepísané pravidlá.

1. Posúdenie stavu strešnej konštrukcie

Pred rekonštrukciou strechy treba vždy posúdiť stav súčasnej konštrukcie, teda jej nosnosť, kvalitu reziva, či nie sú krokvy, klieštiny alebo stĺpiky podopierajúce väznicu spráchnivené alebo napadnuté škodcom. Netreba podceňovať ani ochranu krovu pred drevokaznými hubami či hmyzom, predovšetkým ak plánujete realizovať obytné podkrovie.

2. Bez výmeny starého latovania

Ak je krov a latovanie v poriadku a neplánuje sa využívať podkrovie, je možné vymeniť iba starú krytinu za novú. Na trhu sú posuvné krytiny, z ktorých možno vybrať takú, aby sedela aj na pôvodné latovanie. Veľký rozsah posunu škridiel umožňuje zachovať pôvodné latovanie a pri novom latovaní tieto škridly umožňujú kladenie bez nadbytočného rezania. Ak sa však už rozhodnete pre rekonštrukciu, nezabudnite doplniť skladbu strechy o strešnú fóliu, keďže žiadna tvrdá skladaná strešná krytina nie je na 100 % tesná proti vode.

3. Výmena starého latovania

Ak plánujete prerobiť podkrovie na obytné, je nevyhnutné staré latovanie odstrániť. Odporúča sa vytvoriť plné debnenie, položiť strešnú fóliu a prelepiť všetky spoje. Následne sa nabijú kontralaty, ktoré je potrebné podlepiť špeciálnymi tesniacimi páskami, a až potom príde na rad latovanie. Ak by medzi krokvami bola len tepelná izolácia bez strešnej fólie a vietor by do tohto priestoru nahnal vodu, tepelná izolácia by mohla navlhnúť a prestala by plniť svoj účel. Dôsledkom potom môže byť vlhnutie stien a následný vznik plesní.

Opýtali sme sa odborníkov, na čo nezabudnúť pri rekonštrukcii strechy

strešná krytina
Pri rekonštrukcii strechy by sa mal zachovať podľa možnosti pôvodný vzhľad krytiny, aby korešpondoval s rázom krajiny. K pôvodným typom v minulosti využívaných pálených škridiel patrí škridla Tondach STEINBRÜCK®. Vďaka jej tvaru ju možno použiť aj na výmenu poškodených škridiel či doplnenie chýbajúcich v pôvodnej streche. | Zdroj: Wienerberger

Michal Dobrovodský produktový špecialista spoločnosti Wienerberger s.r.o.

Aké základné kritériá je potrebné zohľadniť pri rekonštrukcii strechy? Ako prvú je nevyhnutné zodpovedať otázku, do akej miery si strecha vyžaduje rekonštrukciu, či stačí vymeniť len strešnú krytinu alebo je potrebná oprava, dokonca výmena celého krovu. Ďalej je potrebné zvážiť budúce využitie podkrovia. Skladba strechy sa mení v závislosti od toho, či chcete obytné alebo neobytné podkrovie. Vždy je však dobré spoľahnúť sa na radu odborníka. Najjednoduchšie je najskôr osloviť skúseného pokrývača, a ak si ani ten nebude istý, osloví statika. Prípadne môžete priamo kontaktovať výrobcu strešnej krytiny a dohodnúť si bezplatnú návštevu a poradenstvo priamo na stavbe.

Ktoré detaily sú rozhodujúce pre správnu funkciu strechy po rekonštrukcii? Pre správnu funkčnosť strechy je dôležité vybrať si kvalitný ucelený systém od jedného výrobcu. Náhrada originálnych dielov lacnejšou alternatívou môže na prvý pohľad ušetriť financie, avšak dodatočné poruchy spôsobené montážou neoriginálneho príslušenstva sa nemusia vyplatiť. Napríklad výmena nekvalitnej strešnej fólie si vyžaduje zložiť novú krytinu a vytrhať latovanie, čo v podstate znamená urobiť rekonštrukciu dvakrát. Preto je vhodné uprednostniť produkty, ktoré sú preverené, majú potrebné osvedčenia a certifikáty. Samozrejmosťou je výber skúseného pokrývača.

strešná krytina
Pri výbere strešnej krytiny je potrebné zohľadniť okrem iných parametrov aj sklon strechy. Na starších domoch sa väčšinou realizovali strechy so sklonom 30° a viac, čo je dostatočné pre všetky v súčasnosti ponúkané strešné krytiny. Škridla Bramac Reviva je vhodná na strechy so sklonom už od 15°. Svojím tradičným vzhľadom bobrovky patrí k starej dobrej klasike. | Zdroj: Bramac

Branislav Audy, produktový manažér firmy Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.

Aké základné kritériá je potrebné zohľadniť pri rekonštrukcii strechy?

Z hľadiska technických kritérií je potrebné posúdiť celkový stav krovu, dimenzie jednotlivých prvkov, spôsob uloženia a kotvenia k podkladu. Predovšetkým staršie domy majú strechy takpovediac len položené na murive, vtedy je vhodné výrazne nemeniť statické pôsobenie celej strechy, a ak sa na zastrešenie použila škridlová krytina, zvoliť tento typ aj pri jej výmene. Ak sú nosné prvky poddimenzované, je potrebné ich spevnenie. Veľmi účinné sú bočné príložky ku krokvám. V prípade potreby sa môžu nahradiť nosné prvky krovu len lokálne. Pri väčšine rekonštrukcií nie je potrebná celková výmena. Vždy však odporúčam výmenu strešných lát.

Ktoré detaily sú rozhodujúce pre správnu funkciu strechy po rekonštrukcii?

Okrem prechodov doplnkových alebo cudzích prvkov cez strešný plášť – miesta okolo strešných okien, výlezov a svetlíkov, priestupy na komíny, vikiere, nadstavby – je potrebné venovať pozornosť úžľabiam. Predovšetkým na strechách v horských oblastiach. Trocha zjednodušene sa dá povedať, že čím ich je na streche menej, tým bude strecha bezpečnejšia. Podstatným detailom, ak sa bude doteraz len povalový priestor využívať aj na obytné účely, je tepelná izolácia. Pri jej vkladaní do strechy je potrebné dbať, aby bola skladba difúzne (paropriepustne) otvorená smerom do exteriéru, prípadne si môže dať stavebník vyhotoviť stavebno-fyzikálny posudok návrhu.

strešná krytina
Betónová strešná krytina KMB BETA s charakteristickým profilom je elegantná a pritom veľmi účelná. Jej konštrukcia umožňuje výškový posun škridiel, to znamená, že pri rekonštrukcii sa jednoducho môže vyskladať na existujúci krov bez potreby úpravy strešných lát.
| Zdroj: KM BETA

Rastislav Bosák, produktový manažér KM BETA, spol. s r. o.

Aké základné kritériá je potrebné zohľadniť pri rekonštrukcii strechy?

Pred výmenou strešnej krytiny je potrebné zistiť stav krovu, či nie je potrebná jeho oprava. Dôležité je poznať aj sklon strechy. Farebnosť novej strechy by sa mala prispôsobiť miestnym požiadavkám. Z hľadiska návrhu skladby vrstiev pod strešnou krytinou je potrebné dopredu určiť, čo sa bude pod strechou nachádzať. Teda či pôjde o povalový priestor, ktorý sa zaobíde bez špeciálnych opatrení, alebo o obytné podkrovie, keď je potrebné vytvoriť kvalitnú skladbu strešného plášťa s fóliami a tepelnou izoláciou.

Ktoré detaily sú rozhodujúce pre správnu funkciu strechy po rekonštrukcii?

Čím je tvar strešnej konštrukcie zložitejší, tým je zložitejšie aj riešenie jednotlivých detailov strechy. Je potrebné správne navrhnúť a následne realizovať vrstvy strešného plášťa. Netreba zabúdať ani na skladbu doplnkových hydroizolačných vrstiev. K vybranému typu strešnej krytiny odporúčam používať originálne doplnky od rovnakého výrobcu. A samozrejme, je dôležité nepodceniť pravidelnú údržbu a kontrolu strechy.

strešná krytina
Strešná krytina by mala byť svojimi vlastnosťami vhodná do klimatických podmienok, ktoré sú charakteristické pre danú lokalitu. Škridla Terran Danubia vďaka svojej povrchovej úprave okrem iných vonkajších vplyvov odolá mrazu, silnému vetru, ťažkému snehu, ale aj kyslému dažďu, machom a inému znečisteniu. | Zdroj: MEDITERRAN Slovakia

Alexander Szabó, technický poradca spoločnosti Mediterran Slovakia, s. r. o.

Aké základné kritériá je potrebné zohľadniť pri rekonštrukcii strechy?

Rozsah budúcej rekonštrukcie závisí od stavu krovu, nosnosti jeho jednotlivých súčastí, ale napr. aj od spôsobu uloženia a ukotvenia krovu alebo od zámeru vybudovať obytné podkrovie. V niektorých prípadoch je potrebné pristúpiť k spevneniu krovu, jeho vyrovnaniu alebo výmene niektorých jeho častí. Kompletná výmena vo väčšine prípadov nie je potrebná. Aj napriek tomu, že naše škridly sú posuvné a je ich možné montovať s určitou variabilitou rozstupu strešných lát, ich výmene sa s veľkou pravdepodobnosťou stavebník nevyhne. Súčasná štandardná skladba strešného plášťa si zo stavebno-fyzikálneho hľadiska vyžaduje montáž poistnej hydroizolácie a vytvorenie prevetrávanej medzery medzi touto fóliou a krytinou, čo možno zabezpečiť len nahradením starých lát novými vrstvami. Špecifickým témam týkajúcim sa stavby aj rekonštrukcie strechy sa venujeme aj na portáli www.krytina.sk.

Ktoré detaily sú rozhodujúce pre správnu funkciu strechy po rekonštrukcii?

Rekonštrukcia strechy je obvykle náročná na remeselné spracovanie detailov. Ide predovšetkým o dôslednosť pri vyhotovení detailov na zateplení strešného plášťa, na funkčnej parozábrane a poistnej hydroizolácii tak, aby zateplenie strechy bolo funkčné počas celej životnosti. Ďalšiu skupinu detailov vplývajúcich na funkčnosť zrekonštruovanej strechy tvoria všetky prechody cez strešnú rovinu a kvalitatívna úroveň ich spracovania (napr. strešné okná, svetlovody, výlezy, priestupy na stavebné konštrukcie a pod.). Vo všeobecnosti platí, že čím je strecha tvarovo jednoduchšia v rámci bezpečného sklonu vybratej krytiny, tým je bezpečnejšia. Toto sa však pri rekonštrukcii nedá vždy zabezpečiť.

Prehľad strešných krytín vhodných pri rekonštrukcii

 

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s firmami Bramac, Wienerberger, KM-BETA, MEDITERRAN Slovakia,  www.krytina.sk
FOTO: archív firiem
ZDROJ: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.