Výber, kúpa alebo prevod pozemku

vyber kupa alebo prevod pozemku

Ak sme sa rozhodli pre kúpu pozemku a nemáme vybraný konkrétny pozemok, je potrebné si ozrejmiť, čo je stavebná parcela, stavebný pozemok, lúka, trávnatý porast, orná pôda, prípadne ostatná plocha. Dôležité je vedieť, ako a či vôbec sú v danej lokalite dostupné inžinierske siete, prípadne či sa plánuje ich výstavba a ako bude prefinancovaná.

Stavebná parcela, pozemok určený na výstavbu, orná pôda, záhrada, lúka, trávnatý porast a ostatné plochy

Stavebná parcela je pozemok, na ktorý už bolo vydané povolenie na výstavbu a je na ňom dobrá možnosť napojenia na inžinierske siete. Tieto pozemky majú najvyššiu cenu. Pozemok určený na výstavbu je v územnom pláne prednostne určený na stavebné účely, nemá však vyriešené inžinierske siete, prípadne prístupové komunikácie. Orná pôda, lúka, záhrada, trávnatý porast a ostatné plochy sú pozemky, ktoré v územnom pláne nie sú určené na zástavbu. Možno požiadať o ich zahrnutie do územného plánu, ale stavebný úrad môže vydať zamietavé stanovisko.  Postaviť si dom na samom okraji sídla, prípadne kdesi na samote je pre mnohých z nás pomerne lákavá predstava. Znamená to však celý rad problémov, ktoré budeme musieť vyriešiť.

Kritériá pri výbere lokality a konkrétneho pozemku
 
Kritériá výberu pozemku sú individuálne. Na čo by sme však nemali zabúdať, je:
▶ orientácia pozemku na svetové strany, 
▶ tvar pozemku,    
▶ predpripravenosť inžinierskych sietí a prístupových komunikácií,
▶ dostupnosť, respektíve vzdialenosť od väčšieho mesta,
▶ schválené regulatívy na daných pozemkoch. 
Výber pozemku

Každý pozemok má svoje jedinečné vlastnosti a charakteristiky. Pri svahovitých pozemkoch musíme brať do úvahy, že zakladanie stavby a následné terénne úpravy cenu rodinného domu zvýšia. Pri zložitom zakladaní môže cena domu vzrásť až o jednu tretinu oproti zakladaniu na rovine.  

Ak túžime po pozemku na samote, vo väčšine prípadov musíme rátať s tým, že nebude možnosť napojiť sa na kanalizáciu a vodovod. Budeme preto potrebovať vyšší vstupný kapitál na vybudovanie domovej čističky odpadových vôd. Ďalšou možnosťou je vybudovanie žumpy. Problematický je aj pozemok s veľkou vzdialenosťou inžinierskych sietí a parcela sa na ne nedá napojiť cez pozemky obce. V takom prípade musíme viesť prípojky cez pozemky susedov, čo často prináša nepredvídané problémy.

Kúpa pozemku a následná výstavba

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteKúpili sme si stavebný pozemok. Na jeho financovanie sme použili úver a chceme čo najrýchlejšie začať stavať. V banke musíme predložiť:
▶ dva doklady totožnosti,
▶ výpis z katastra nehnuteľností o vlastníctve pozemku,
▶ snímok z  katastrálnej mapy,
▶ potvrdenie príslušného stavebného úradu o ohláške, prípadne stavebné povolenie,
▶ projekt stavby (individuálny alebo typový),
▶ rozpočet na výstavbu rodinného domu.Územný plán zóny okrem iného obsahuje regulačné prvky stanovujúce funkčné a prevádzkové využitie pozemkov. Takisto rieši urbanistické usporiadanie zástavby na pozemkoch, ako aj regulačné prvky ochrany prírody a tvorby krajiny.

Prevod pozemku v katastri nehnuteľností

Na katastrálnom úrade treba predložiť notársky overenú kúpnu zmluvu. Správne poplatky za vklad do katastra sa určujú podľa zákona 145/1995 Z. z. Prevod vlastníckych práv je katastrálny úrad povinný vykonať do 30 dní.

Text:  Ing. Lea Procházková
Foto: cadrender.sk, LEART – projekčná kancelária, thinkstock.com 
Zodpovedný redaktor: Milan Cvečko
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o. 
–>

Komentáre

  1. Orná pôda, lúka, záhrada, trávnatý porast a ostatné plochy sú pozemky, ktoré v územnom pláne nie sú určené na zástavbu. Možno požiadať o ich zahrnutie do územného plánu, ale stavebný úrad môže vydať zamietavé stanovisko. – Púha neznalosť autora článku, DRUH POZEMKU NEMÁ VOBEC VPLYV NA TO ČI JE URČENÝ NA VÝSTAVBU.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.