vyber kupa alebo prevod pozemku
Galéria (5)

Výber, kúpa alebo prevod pozemku

Ak sme sa rozhodli pre kúpu pozemku a nemáme vybraný konkrétny pozemok, je potrebné si ozrejmiť, čo je stavebná parcela, stavebný pozemok, lúka, trávnatý porast, orná pôda, prípadne ostatná plocha. Dôležité je vedieť, ako a či vôbec sú v danej lokalite dostupné inžinierske siete, prípadne či sa plánuje ich výstavba a ako bude prefinancovaná.

Galéria

Stavebná parcela, pozemok určený na výstavbu, orná pôda, záhrada, lúka, trávnatý porast a ostatné plochy

Stavebná parcela je pozemok, na ktorý už bolo vydané povolenie na výstavbu a je na ňom dobrá možnosť napojenia na inžinierske siete. Tieto pozemky majú najvyššiu cenu. Pozemok určený na výstavbu je v územnom pláne prednostne určený na stavebné účely, nemá však vyriešené inžinierske siete, prípadne prístupové komunikácie. Orná pôda, lúka, záhrada, trávnatý porast a ostatné plochy sú pozemky, ktoré v územnom pláne nie sú určené na zástavbu. Možno požiadať o ich zahrnutie do územného plánu, ale stavebný úrad môže vydať zamietavé stanovisko.  Postaviť si dom na samom okraji sídla, prípadne kdesi na samote je pre mnohých z nás pomerne lákavá predstava. Znamená to však celý rad problémov, ktoré budeme musieť vyriešiť.

Kritériá pri výbere lokality a konkrétneho pozemku
 
Kritériá výberu pozemku sú individuálne. Na čo by sme však nemali zabúdať, je:
▶ orientácia pozemku na svetové strany, 
▶ tvar pozemku,    
▶ predpripravenosť inžinierskych sietí a prístupových komunikácií,
▶ dostupnosť, respektíve vzdialenosť od väčšieho mesta,
▶ schválené regulatívy na daných pozemkoch. 
Výber pozemku

Každý pozemok má svoje jedinečné vlastnosti a charakteristiky. Pri svahovitých pozemkoch musíme brať do úvahy, že zakladanie stavby a následné terénne úpravy cenu rodinného domu zvýšia. Pri zložitom zakladaní môže cena domu vzrásť až o jednu tretinu oproti zakladaniu na rovine.  

Ak túžime po pozemku na samote, vo väčšine prípadov musíme rátať s tým, že nebude možnosť napojiť sa na kanalizáciu a vodovod. Budeme preto potrebovať vyšší vstupný kapitál na vybudovanie domovej čističky odpadových vôd. Ďalšou možnosťou je vybudovanie žumpy. Problematický je aj pozemok s veľkou vzdialenosťou inžinierskych sietí a parcela sa na ne nedá napojiť cez pozemky obce. V takom prípade musíme viesť prípojky cez pozemky susedov, čo často prináša nepredvídané problémy.

Kúpa pozemku a následná výstavba

Kúpili sme si stavebný pozemok. Na jeho financovanie sme použili úver a chceme čo najrýchlejšie začať stavať. V banke musíme predložiť:
▶ dva doklady totožnosti,
▶ výpis z katastra nehnuteľností o vlastníctve pozemku,
▶ snímok z  katastrálnej mapy,
▶ potvrdenie príslušného stavebného úradu o ohláške, prípadne stavebné povolenie,
▶ projekt stavby (individuálny alebo typový),
▶ rozpočet na výstavbu rodinného domu.Územný plán zóny okrem iného obsahuje regulačné prvky stanovujúce funkčné a prevádzkové využitie pozemkov. Takisto rieši urbanistické usporiadanie zástavby na pozemkoch, ako aj regulačné prvky ochrany prírody a tvorby krajiny.

Prevod pozemku v katastri nehnuteľností

Na katastrálnom úrade treba predložiť notársky overenú kúpnu zmluvu. Správne poplatky za vklad do katastra sa určujú podľa zákona 145/1995 Z. z. Prevod vlastníckych práv je katastrálny úrad povinný vykonať do 30 dní.

Text:  Ing. Lea Procházková
Foto: cadrender.sk, LEART – projekčná kancelária, thinkstock.com 
Zodpovedný redaktor: Milan Cvečko
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o. 
–>

  1. Splash says:

    Orná pôda, lúka, záhrada, trávnatý porast a ostatné plochy sú pozemky, ktoré v územnom pláne nie sú určené na zástavbu. Možno požiadať o ich zahrnutie do územného plánu, ale stavebný úrad môže vydať zamietavé stanovisko. – Púha neznalosť autora článku, DRUH POZEMKU NEMÁ VOBEC VPLYV NA TO ČI JE URČENÝ NA VÝSTAVBU.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.