Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 2. diel – Ako postaviť dobré základy domu

základy domu
Zdroj: istock.com

Základy rodinného domu? Vykopú sa, zalejú sa betónom a je to! Taký je zjednodušený pohľad laikov, no v skutočnosti si treba dávať pri budovaní základov pozor na veľa dôležitých vecí.

Založenie na betónových pásoch

Spôsobov zakladania je veľa, pri rodinných domoch sa v 99,9 % prípadov stretneme s so založením na základových pásoch, na ktorých leží doska prvého podlažia domu (tzv. podkladný betón). Ako ich urobiť?

Najskôr treba na zemi vymerať nárožia stavby v súlade s geometrickým plánom. Túto prácu urobí na objednávku odborník – geodet. Vyznačené body potom v súlade s projektom (šírka základov) pospájame a na zemi vyznačíme vápnom obrysy základových pásov. Objednáme bager a ten vykope výkopy do nezamŕzajúcej hĺbky.

Prečítajte si prvý diel seriálu:

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 1. diel – Rady pred začiatkom stavby

Nezamŕzajúca hĺbka

Na Slovensku je nezamŕzajúca hĺbka priemerne medzi 78 cm (napr. Bratislava) a 127 cm (napr. Levoča). Závisí to od toho, aké silné sú mrazy v danej oblasti a ako dlho môžu trvať. Hĺbku treba dodržať aj napriek tomu, že pôda v ostatných rokoch nepremŕza ani do polovice stanovených hodnôt. Zistilo sa, že pri dlhotrvajúcich silných mrazoch (-25 °C) môže zem aj v okolí Bratislavy premrznúť až do hĺbky trištvrte metra.

stavba základov domu
Zdroj: istock.com

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby robí autorizovaný geodet na základe dodanej projektovej dokumentácie. Geodet na záver vystaví vytyčovací protokol, ktorý potrebujeme ku kolaudačnému konaniu. Vytýčenie musí byť presné, pretože vytvára základ na ďalšie detaily stavby. Väčšinou vytyčuje obvodové murivo stavby na 1. nadzemnom podlaží (NP), prípadne obvod základov. Vytýčené rohové body a obrysy výkopov sa zabezpečujú tzv. lavičkami. Lavičky (jednoduché, rohové) sú primitívne drevené konštrukcie z dvoch-troch stĺpikov zarazených do terénu. Umiestňujú sa 1 až 2 m od okraja budúcej stavby. Je na nich priklincovaná vodorovná doska s hornou hranou vo výške stavby ±0,000 m alebo vo výške, ktorá je násobkom celého metra nad touto úrovňou, alebo pod ňou (napríklad, keď sa objekt zakladá vo svahu).

Poloha priamok prechádzajúcich vytýčenými bodmi sa na lavičke označuje klincom alebo zárezom v tvare V, ktorý má jednu plochu zvislú a druhú šikmú. Polohu udáva zvislá plocha. Od vodorovnej dosky sa meria hĺbka výkopov, výška základových pásov, výška muriva a pod.
Ak sa výkopové práce budú robiť strojmi, lavičky sa umiestnia v bezpečnej vzdialenosti od výkopu. Samotný obrys stavby sa vyznačí v teréne vápennými čiarami. Na prácu strojov takéto vyznačenie stačí. Po vyhĺbení výkopov sa stavba presne vytýči.

Prieskum zeminy

Pred tým, ako sa pustíme vôbec do zhotovenia základov, je potrebné urobiť prieskum zeminy – robí ho inžiniersky geológ, ktorý dá vykopať sondu, a vo fáze prípravy projektu na stavebné povolenie sa vyjadrí k únosnosti zeminy. Zároveň príde prekontrolovať základovú škáru po vykopaní základových rýh, k čomu sa vyjadrí písomne do stavebného denníka. Dôležité je, aby dno základov, teda základová škára, bola rovná. To je dôvod, prečo treba základy chrániť pred zosúvaním a čo najskôr ich vyplniť betónom. Ak by totiž profil základov pripomínal napríklad Kolumbovo vajce, tak by sa základ mohol vrezať ako nôž do málo únosnej zeminy a časť domu by mohla sadať rýchlejšie. Dôležité tiež je, že základovú škáru nezhutňujeme („nežabujeme“). Na dno základov možno podľa projektovej dokumentácie uložiť 10 – 20 cm štrkovú vrstvu, ktorá sa zhutní až pri vibrovaní betónu.

Výkopové práce

Voľba spôsobu realizácie výkopových prác závisí od rozsahu výkopov, druhu zeminy, hĺbky výkopov a od finančných možností stavebníka. Pri podpivničených stavbách sa výkopová jama vyhĺbi strojovo až po spodok podkladového betónu, prípadne štrkového lôžka. Potom sa vykopú ryhy na základy a rozvody inštalácie. Tie sa môžu kopať buď ručne, alebo strojovo s ručným začistením. Zemina sa odváža na vopred dohodnutú skládku v blízkosti stavebného pozemku, na pozemku sa necháva iba zemina určená na zasypávanie a vyrovnávanie povrchu. Pri nepodpivničených stavbách sa výkopy na základové pásy môžu kopať ručne, samozrejme v závislosti od druhu zeminy.

Výkop musí byť zabezpečený proti zosunutiu pôdy v závislosti od hĺbky výkopu, súdržnosti pôdy buď šikmým výkopom (ak máme dostatok miesta), alebo pažením.

Na čo nezabudnúť pred vyplnením základov

Pásovina bleskozvodu

Na dno základových pásov uložíme podľa elektrickej časti projektovej dokumentácie pásovinu ZnFe 30 × 4 mm a pospájame ju svorkami (ešte lepšie je pozvárať ich), pričom spoje zaasfaltujeme, aby sa k nim nemohla dostať voda. Urobíme vývody pásoviny smerom nahor na príslušných nárožiach stavby. Niektoré pramene uvádzajú, že vodiče by mali byť vyššie, teda celkom zaliate v betóne, vo výške 5 cm od spodku betónovej vrstvy. Je to z toho dôvodu, že pri údere blesku vzniká také silné elektromagnetické pole, že dokáže vodič skrútiť, vyšklbnúť a roztrhnúť. Betón ochráni pásovinu pred koróziou. Na vodivosti sa tým nič neuberá, pretože vlhký betón je vodivý a v základovom páse bude vlhkosti dosť. O tom všetkom sa však treba presvedčiť meraním, ktoré urobí revízny technik a o výsledku merania vydá správu.

Uzemnenie elektrickej sústavy

Môže byť aj mimo domu pri elektrickej prípojke domu (pri plote), ale aj pod domom. Nemal by byť vodivo spojený so základovým bleskozvodovým uzemnením. Môže ho tvoriť uzemňovacia doska, pásovina alebo uzemňovacia tyč. Rozmery a uloženie je potrebné urobiť podľa projektovej dokumentácie – konzultujte to vždy s odborníkom.

Priechodky pre inžinierske siete

Vodovodné potrubie, potrubie na vedenie elektriny a plynu ukladáme do plastových ohybných chráničiek (tzv. harmoník). Pozor, podobajú sa na drenážne rúrky, ktoré majú tenké steny, v žiadnom prípade si ich neôžete zameniť. Ak bude chránička dlhé obdobie na slnku (neverili by ste, ako sa môže stavba natiahnuť), pod vplyvom UV žiarenia degraduje, ale v predaji sú aj o niečo drahšie chráničky s ochranou proti UV lúčom. Priemer chráničky vyberáme podľa priemerov navrhnutých vedení.

Ak je dom vo svahu, je vhodné do základov vložiť aj priestupy (rúrky prechádzajúce základmi) na odtok vody smerom po svahu, prípadne vydrenážovať podklad betónovou doskou, o tom však rozhodne projektant.
Prestup kanalizačnej rúry možno tiež riešiť špeciálnou chráničkou alebo priestup v základe vystlať polystyrénom s polyuretánovou penou.

Pri tomto všetkom treba dodržať projekt, teda z týchto vecí robíme len to, čo je v projekte, a iba tie zmeny, ktoré písomne odsúhlasí projektant (prípadne stavebný úrad).

Tepelná izolácia (základy pasívneho domu)

Tu je asi odpoveď na otázku, či sa základy „obyčajného“ domu líšia od základov pasívneho. Pasívny dom má zateplené aj základy – z vonkajšej strany vytvára zateplenie bariéru proti premŕzaniu zvnútra. Zároveň tvorí stratené debnenie základových pásov, a tým ušetríte trochu betónu. Na tento účel je vhodné použiť extrudovaný polystyrén s hrúbkou 2 × 50 mm, teda v dvoch vrstvách tak, aby sa škáry navzájom prekrývali. Polystyrén môže siahať až na vrch základových pásov, v správnej polohe ho pridržiava štrkový násyp.
Sú však aj iné spôsoby – napríklad, stavať dom na základovej doske na násype z penového skla či expandovaného ílu alebo oddeliť betónové základy od dosky prvého podlažia (podkladný betón) soklom zo špeciálnych teplnoizolačných tvárnic, či urobiť základovú betónovú dosku na vrstve extrudovaného polystyrénu.

Výstuž

Je potrebná len vtedy, ak to vyžaduje projekt, inak zbytočne vyhadzujete peniaze. Rozmery, kvalitu a množstvo určí statik.

Komín

Už pri kopaní základov nesmieme zabudnúť na komín, ktorý bude vidno až nad strechou! Musí mať svoj samostatný základ a netreba ľutovať tú trochu železa na jeho vystuženie. Postupujme presne podľa projektu.

Betónovanie základov

Keď máme všetko pripravené, môžeme betónovať. Na základové pásy vo väčšine prípadov stačí betón triedy C12/15. Predpísanú pevnosť však betón dosiahne len pri odvzdušnení vibrovaním alebo aspoň prepichovaním. Ak tieto operácie zanedbáte, nevyužijete možnosti kvalitného a drahého betónu, preto si to musíte ustrážiť. Nebetónujte v horúcom počasí, lebo skôr ako stihnete betón zavibrovať, stuhne.

Myslite na to, že vyššie bude treba pokračovať 1 – 2 radmi tvárnic strateného debnenia, a ak budú na steny pôsobiť aj bočné sily (napríklad pri stenách suterénu, resp. ak je dom čiastočne zapustený do svahu), tvárnice budú musieť byť vystužené zvislými tyčami. Tie si nachystajte a povpichujte ich do základov, kým je betón mäkký.

základy domu
Zdroj: istock.com

Vodorovnosť základov

Pri vylievaní základov sa usilujte dosiahnuť aspoň približn rovinu. Pri rýchlej práci nebudete mať veľa času na vyrovnanie, takže výsledok +/-5 cm považujte za výborný. Avšak betónovú dosku (podkladný betón) už musíte vytvoriť rovnú s presnosťou na 1 cm, inak sa budete trápiť pri murovaní.

Priestor medzi základovými pásmi

Šálovacie tvárnice uložíme do jedného až dvoch radov (resp. podľa projektovej dokumentácie, tak aby sme dosiahli požadovanú výšku základových pásov pod základovú dosku), aby sme trocha skorigovali chyby vo vodorovnosti betonáže. Pomôžu malé drevné kliny. Vzniknuté škáry nebudú viditeľné (budú pod zemou) a vyplní ich betón. Šálovacie tvárnice vystužíme podľa projektovej dokumentácie. Vvšetky ležaté vedenia je ptorebné obsypať dostatočne hrubou aspoň 15 cm vrstvou piesku či veľmi jemného štrku. Vývody z potrubných vedení musia siahať nad úroveň budúceho podkladného betónu. Vývody je potrebné dobre uzavrieť, jednak pre kondenzát, ktorý v plynovom potrubí nemá čo robiť, ale aj z dôvodu, aby sa v nich neuhniezdil hmyz či hlodavce.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePo zabetónovaní sokla prichádza na rad vyplnenie priestoru medzi základovými pásmi. Svojpomocní stavebníci ho večšinou zasýpajú zeminou zo základov. Na tento účel však môžete použiť štrk. Rozhodne sa vyhnite okrúhlemu riečnemu štrku, pretože ho nemožno dobre zhutniť! Vhodnejší je makadám s veľkosťou zrna 16/32 (kamenná drvina), ktorý sa pri zhutňovaní „zahryzne hranami“ do seba, takže sa po tzv. „užabovaní“ nebude ďalej hýbať. Smerom navrch frakciu zjemníme až na 0/4. Zásyp hutníme na 3-krát.

Poslednú vrstvu možno urovnať presne. Určite budete potrebovať aj nivelačný prístroj, ktorý si môžete požičať v požičovni náradia. Pri betónovaní budete podľa tohto podkladu merať vodorovnosť betónovej dosky (podkladného betónu), takže si na tom dajte záležať.

Na rovnú a tvrdú vrstvu jemného štrku uložíme výstuž z kari sietí s priemerom 10 – 12 mm (pozrite sa radšej do projektovej dokumentácie). Pozor, nemá ležať na makadáme, lebo by neplnila svoju úlohu z hľadiska statiky a mohla by predčasne skorodovať. Ideálne je uložiť ju na 5 cm vysoké dištančné podložky alebo na kúsky betónu.

vylievanie betónu do základov
Zdroj: istock.com

Betónovanie dosky

Pred betónovaním dôkladne premeriame podklad pomocou laserového nivelačného prístroja a nájdeme najvyšší bod. Tu bude vodorovná doska najtenšia, takže musí mať hrúbku stanovenú v projektovej dokumentácii. Inde bude ešte hrubšia. Tu si položíme ukazovateľ, podľa ktorého sa budeme orientovať. Môžeme si zhotoviť aj iné výškové ukazovatele, terče, podľa ktorých sa budeme orientovať pri betónovaní. Rátajte s tým, že bez vibračnej dosky na uhládzanie betónu sa nezaobídete. Na vybetónovanie tzv. podkladného betónu stačí betón triedy C16/20, ale ak máte dosť peňazí, môžete použiť aj vyššiu treidu betónu.

Ak nie ste profesionál a neživíte sa zhotovovaním podkladových betónových dosiek, málokedy sa vám svojpomocne či s kamarátmi podarí vybetónovať dosku na 100 % (najmä keď ju robíte len raz za život). Je totiž veľmi dôležité, aby povrch bol nielen rovný, ale aj hladký, aby z neho nevyčnievali kamienky, pretože každá takáto nerovnosť zvyšuje riziko poškodenia hydroizolácie.

Ak plánujete namiesto brúsenia povrchu dosky použiť samonivelizačnú stierku, vedzte, že neušetríte peniaze a výsledok nemusí byť vyhovujúci. Na brúsenie dosky je vhodné použiť kotúčovú brúsku. Po prebrúsení povrchu sa na očistený povrch nanesie asfaltový náter a po vysušení náteru sa uložia hydroizolačné asfaltované pásy. K dispozícii sú aj asfaltované pásy, ktoré majú okrem hydrozolačnej schopnosti aj schopnosť odolávať proti radónu. Môžete sa však rozhodnúť aj napr. pre mPVC fólie, či iné vhodné riešenie.

Pozor na chyby pri betónovaní

Pri betónovaní vonkajších betónových plôch sa najčastejšie vyskytujú dve základné chyby. Krátko po betonáži sa na povrchu plochy objavia pavučinkové trhlinky. Povrch betónu sa začne po čase odlupovať takže sa dá ľahko odstrániť povrchová tenká vrstva malty a vidieť zrná kameniva. Príčinou je zväčša nadmerné množstvo vody v betóne. Táto nadbytočná voda sa dostala do betónu buď pri doriedení betónu na stavbe, ktorým si robotníci „zľahčujú“ spracovanie betónu, alebo pri skorom, respektíve nadmernom ošetrovaní čerstvého betónu polievaním.

Ďalšou chybou pri väčších betónových plochách je slabá alebo minimálna vibrácia čerstvého betónu vibračnou latou, ktorá svojou intenzitou zhutní len tenkú povrchovú vrstvu. Po čase sa betón svojou váhou usadne a vytvoria sa trhliny.

Opakovanou chybou je aj neskoré narezanie dilatačných škár hotových betónových podláh, najmä v kritických rohoch. Betón sa pri hydratácii zmrašťuje a vznikajú trhliny v miestach najväčších pnutí.

Ak sa povrch čerstvého betónu nechráni pred vysychaním vplyvom vetra alebo priameho slnečného žiarenia, vznikajú na povrchu stavebnej konštrukcie trhliny.

Rovnako v zimnom období treba čerstvý betón zakryť a chrániť pred chladom a vplyvom mrazu vyhrievaním debnenia alebo samotnej stavebnej konštrukcie.

Chyby môže spôsobiť aj nadmerné previbrovanie betónu. V mieste nadmernej vibrácie nastane oddelenie betónu, odlučuje sa kamenivo a následne sa oslabí konečný povrch.

Pozrite si ostatné diely seriálu:

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 1. diel – Rady pred začiatkom stavby

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 2. diel – Ako postaviť dobré základy domu

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 3. diel – Z akých materiálov postaviť dom

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 4. diel – Výber vhodných okien a dverí

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 5. diel – Šikmá alebo plochá strecha?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 6. diel – Pre akú podlahu sa rozhodnúť?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 7. diel – Aký typ vykurovania zvoliť

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 8. diel – Akú fasádu si vybrať

Text: Miroslav Brath, Stanislav Botur, Holcim
Foto : istock.com 

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.