Požiarna bezpečnosť domu

Požiarna bezpečnosť domu

Pri požiarnej bezpečnosti stavieb sa sledujú viaceré kritériá. Je to trieda reakcie stavebného výrobku na oheň, šírenie požiaru po povrchu konštrukcie, požiarna odolnosť konštrukcií a konštrukčné úpravy. Požiarnu bezpečnosť môžeme zvýšiť použitím elektrickej požiarnej signalizácie a pripravenými hasiacimi zariadeniami.

Zvýšenú požiarnu bezpečnosť si vyžadujú najmä drevostavby alebo stavby, v ktorých sú drevené priečky, stropy, schodiská, obklady a podobne. Už pri návrhu musí projektant zohľadniť zvýšenú možnosť vzniku požiaru a niektoré ich vybavenie, napríklad elektrické inštalácie, sa musia navrhnúť špeciálne pre horľavé povrchy, resp. konštrukcie. Preto v texte spomíname najmä ochranu dreva proti požiaru.
Reakcia materiálu na oheň

Sleduje sa viacero ukazovateľov, či sa výrobok zapáli aj malým plameňom, koľko tepla a dymu vyvinie pri horení, aká je najvyššia rýchlosť uvoľňovania tepla alebo dymu, či dymí, či z neho odpadáva, alebo odkvapkáva horúci materiál atď. Podľa výsledkov skúšok je každý výrobok zaradený do určitej triedy reakcie na oheň. Sú to tieto triedy: A1, A2, B, C, D, E, F. Každý stavebný výrobok má určenú triedu reakcie na oheň. Napríklad neupravené drevo – tvrdé alebo aj mäkké – je v triede D a rôznymi úpravami sa môže dostať na úroveň B alebo, naopak, prepadnúť až do F. Neupravený polystyrén je v triede F (taký by sa na našom trhu už nemal vyskytovať), zatiaľ čo bežný polystyrén so samozhášavou úpravou je v skupine E. Úprava polystyrénu na triedu D je zatiaľ neekonomická. V najvyššej triede A1 sú nehorľavé výrobky ako tehly, betón, oceľ.

articleImageRightAko zlepšiť reakciu materiálu na oheň?

Napríklad pri zateplení stien polystyrénom (kategória E) sa niekoľkomilimetrová (5 až 7 mm) vrstvička omietky z kategórie A1 postará o zníženie triedy reakcie na oheň výslednej konštrukcie (z polystyrénu a omietky). Takto upravený polystyrén poskočí až do triedy B, čo však treba preukázať skúškou; výrobcovia systémových riešení uvedené údaje väčšinou deklarujú prehlásením zhody.

Dymenie a odkvapkávanie
K základnému písmenu triedy sa pridáva aj charakteristika dymenia a odkvapkávania. Napríklad neupravené drevo má označenie D-d0, s2. To znamená, že pri horení neodkvapkáva (d0), ale veľmi dymí (s2). Z hľadiska odkvapkávania horúceho materiálu môžu byť veľmi nebezpečné polystyrénové podhľady s väčšou hrúbkou (bez overenej triedy reakcie na oheň). Triedu reakcie na oheň podľa harmonizovaných európskych noriem má určenú väčšina stavebných výrobkov na konečné použite (vrátane povrchov).

Šírenie plameňa po povrchu

Výrobok môže buď zabrániť šíreniu plameňa po jeho povrchu, alebo ho obmedzovať, alebo ho umožňovať. Nehorľavé výrobky, ako sú tehla, betón a oceľ, nešíria požiar po povrchu. Požiar po povrchu sa môže šíriť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri a pri rodinných domoch sa môže preniesť požiar napríklad z okna na strechu cez horľavú rímsu.

Rýchlosť šírenia plameňa

Niektoré materiály, napríklad vláknitá doska nelisovaná (hobra), špecifikovaná v STN 73 0822, šíria plameň po povrchu rýchlosťou aj viac ako 100 mm/min. Hobľované ihličnaté borovicové drevo – hrúbka dosky 20 mm – má rýchlosť šírenia plameňa po povrchu 85 mm/min. Rýchlosť sa deklaruje skúškou podľa národných kritérií.

Existuje spôsob, ako zvýšiť odolnosť nejakého materiálu proti šíreniu plameňa po povrchu? Áno. Môžeme to dosiahnuť prekrytím materiálu iným nehorľavým, resp. menej horľavým materiálom alebo zmenšením povrchu horľavého predmetu, napríklad vyhladením povrchu. Použitie chemických prostriedkov (retardérov horenia), ktoré nanášame na drevo náterom alebo nástrekom, sa odporúča menej, väčšinou ako dočasná aplikácia. Po hladkej stene sa šíri po povrchu oheň ťažšie ako po drsnej, reliéfnej či stene z neohobľovaných dosiek. Odolnosť proti šírenia plameňa po povrchu sa označuje písmenom is.

Dôležitá informácia
Veľkou chybou je napríklad pripevniť na stenu koberec s horľavým vlasom, ktorý je určený na podlahu a má skúšané vlastnosti ako na povrchovú úpravu podlahy. Oheň sa po ňom v tejto polohe môže šíriť veľmi rýchlo.

Aj z dreva možno správnym konštrukčným riešením s použitím nehorľavej izolácie stavať požiarne bezpečné budovy. (Knauf Insulation)

Požiarna odolnosť konštrukcií

Požiarna odolnosť sa označuje časom v minútach a na spresnenie sa uvádzajú kritériá označené písmenami – napríklad REI. Požiarna odolnosť konštrukcií môže byť od 15 do 180 minút. Nosná konštrukcia (prenáša aj iné zaťaženia ako vplyvom svojej hmotnosti) môže mať požiarnu odolnosť napríklad REI30. Takáto stena s požiarnou odolnosťou 30 minút si musí zachovať únosnosť (R, zachová stabilitu a únosnosť stavby), celistvosť (E, nesmie prehorieť) a izoláciu (I) proti sálaniu najmenej 30 minút. Teplota povrchu na opačnej strane, ako je požiar, nesmie presiahnuť v priemere 140 °C (v niektorých miestach môže mať 180 °C) počas 30 minút. To je teplota, pri ktorej človek stihne odtiahnuť zo steny ruku bez toho, aby sa popálil. Nenosná konštrukcia, ktorá prenáša len svoju hmotnosť, má označenie EI30. Za 30 minút by mali obyvatelia požiar spozorovať, dom bezpečne opustiť a hasiči začať hasiť. To isté platí o stropoch, resp. stenách.
▶    Zjednodušene sa nehorľavé konštrukcie z nehorľavých výrobkov označujú D1 (vnútorné nepodstatné vrstvy do 1 mm sa zanedbávajú).
▶    Konštrukcie s nehorľavými povrchmi, ktoré po určitý čas bránia zapáleniu vnútorných horľavých vrstiev a neprispievajú v tomto čase k požiaru, nesú označenie D2.
▶    Horľavé konštrukcie, ktoré na strane požiaru zhárajú a po určitý čas odolávajú prenosu požiaru na odvrátenú stranu, sa označujú D3.

Z masívneho dreva

Ako možno zhotoviť požiarne odolnú konštrukciu? Rozlišujeme pritom, či staviame drevenicu z masívneho dreva, alebo drevodom so stĺpikovou, rámovou, resp. sendvičovou konštrukciou.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteOchrana dreva
Aj masívne drevo možno chrániť – napríklad trámy stropu obkladom zo sadrokartónu, sadrovláknitej dosky, dokonca aj z dreva. Kým vrchný drevený obklad prehorí, prídu hasiči a požiar uhasia. A nosné trámy sú pred požiarom uchránené.

Z požiarneho hľadiska je odolnejšia konštrukcia z masívneho dreva, pri ktorej sa požiar šíri po povrchu dreva. Vďaka tomu, že drevo zhára pomerne pomaly (0,5 až 0,7 mm/min) a jeho hrúbka je dostatočná, trvá viac ako 30 minút, kým prehorí stena alebo strop. Navyše, oheň možno ľahko lokalizovať (a teda rýchlejšie uhasiť). Táto konštrukcia je typickým príkladom konštrukčného prvku druhu D3.

Stĺpikové konštrukcie
Pri stĺpikových konštrukciách sú pribité dosky k zvislým stĺpikom a vodorovným priečnym trám (z vonkajšej aj vnútornej strany). Na 30-minútovú odolnosť konštrukcie stačí zdvojená vrstva sadrokartónových dosák s hrúbkou 2 × 12,5 mm. Sadrokartón však nepoužívame na zvýšenie požiarnej odolnosti konštrukcie na vonkajšej (exteriérovej) strane, pretože ho musíme chrániť proti vlhkosti. Z vonkajšej strany môžeme použiť napríklad dostatočne hrubú dosku OSB, cementotrieskovú alebo inú, ako aj nehorľavú vláknitú minerálnu izoláciu zatepľovacieho systému. Hrúbku a materiál určí projektant už v projekte domu na základe skúšok požiarnej odolnosti. Takáto konštrukcia môže byť konštrukčným prvkom druhu D2. Podobným spôsobom sa navrhujú aj iné send­vičové steny montovaných drevodomov.

Konštrukčné úpravy

Jednopodlažný rodinný dom (z akýchkoľvek výrobkov) musí odolávať požiaru najmenej 30 minút. Rodinný dom s obytným podkrovím musí odolávať najmenej 30 minút, pričom prízemie musí odolávať požiaru najmenej 30 minút a podkrovie aspoň 30 minút. Viac podlaží nemusíme uvádzať, pretože naše predpisy nepovoľujú stavať konštrukcie typu D3, teda z dreva viac ako dvojpodlažné obytné budovy. Vo viacerých štátoch Európy možno podľa národných predpisov stavať až päť nadzemných drevených podlaží, majú však prísnejšie a podrobnejšie projekčné konštrukčné zásady. Tamojšie predpisy nariaďujú, ako a z akých výrobkov majú byť zhotovené a riešené stavebné konštrukcie drevených domov. Prečo je to tak? Správnym konštrukčným riešením stavby možno aj z dreva stavať požiarne bezpečné budovy.

Sendvičové steny a stropy

Aká je situácia pri požiari z veľkoplošných materiálov s dutinou uprostred? Ak sa stane, že požiar prenikne do rozľahlej dutiny, začne sa rýchlo šíriť vnútri steny alebo stropu, prípadne vo všetkých dutinách naraz. Pri hasení hasič pomocou termovíznej kamery zistí ohnisko požiaru, v tom mieste prerazí stenu a vodou uhasí požiar v celej dutine. Pri veľkých dutinách to nie je bezpečné, ba hrozí, že sa strop zrúti na hasiča.

Na veľkosti dutín záleží

Mali by byť rozdelené požiarnymi bariérami, ktoré môžu tvoriť upravené stĺpiky a priečne trámy (vodorovnými nosníkmi stĺpikových konštrukcii) v stenách, resp. nosníkmi v stropoch. Ak sa v stropnej konštrukcii namiesto trámov použijú priehradové nosníky z dosiek, vznikne veľká dutina. Priehradový nosník pri požiari v dutine veľmi rýchlo prehorí.

Riešením je správne požiarne tesnenie priestupov rozvodov a inštalácií a nevytváranie priebežných dutín. V zahraničí sa uplatňuje aj požiadavka na delenie dutiny pomocou nehorľavých, požiarne deliacich konštrukcií, napríklad z minerálnej tepelnej izolácie.

V podkroviach
Veľká dutina vzniká aj v podkroví nad stropom obytného podkrovia (pod hrebeňom strechy). Ak je strecha dlhá (najmä v prípade nadstavieb bytových domov so šikmou strechou, kde vzdialenosť medzi štítovými stenami môže byť až 50 m), dutinou sa môže šíriť požiar nepozorovane do iných miestností, resp. bytov, pričom medzi bytmi má byť takisto požiarna bariéra. Preto sa odporúča aj tieto dutiny rozdeliť na ešte menšie. –>

Požiarna signalizácia

Včasné varovanie pred vznikajúcim požiarom zachránilo už veľa ľudských životov a znížilo straty na majetku. V niektorých štátoch Európy je povinné mať v rodinnom dome lokálny dymový hlásič požiaru. Toto zariadenie sa predáva aj u nás. Napájajú ho batérie a možno ho kúpiť aj za 10 €. Umiestnime ho buď do kuchyne, alebo do spálne. Kuchyňa je miesto, kde štatisticky vzniká najviac požiarov, spálňa zasa miesto, kde pri požiari zahynie veľa ľudí.

Autonómny detektor cigaretového dymu s vlastnou 9-voltovou napájacou batériou, vstavanou sirénou a LED diódovou signalizáciou nemožno použiť ako náhradu za detektor požiaru. Cena 44 € (Detektor-shop.SK)Samostatný detektor na indikáciu úniku horľavých plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, acetylén, vodík atď.) zareaguje v priebehu 5 sekúnd pri koncentrácii plynu, ktorá zodpovedá úrovni 10 % zo spodnej hranice výbušnosti. Napájaný je zo siete 230 V. Cena 47 €. (Detektor-shop.SK)Autonómny prepojiteľný hlásič požiaru pracuje na princípe detekcie dymu. Upozorňuje zvukom sirény a blikaním červenej diódy. Detekčná oblasť je 60 m2. Detektor sa inštaluje na strop v strede miestnosti. Okolo neho musí byť voľný priestor aspoň 0,5 m. (Detektor-shop.SK)

Hasiace zariadenia

Okrem rôznych druhov hasiacich prístrojov je pri rodinnom dome vhodné uvažovať aj o malom hadicovom navijaku s hadicou. Najmenší vnútorný priemer hadice je 19 mm. Jej dĺžku určíme tak, aby ňou bolo možné dopraviť vodu do ktorejkoľvek časti domu. Pripojíme ju na vnútorný vodovod, hoci aj na pitnú vodu. Je lepšie obetovať zopár eur za spotrebovanú vodu ako veľa peňazí za škodu spôsobenú požiarom. Hadicu s prípojkou na vodu umiestnime tak, aby bola prístupná aj v čase požiaru, najlepšie mimo domu. Takéto zariadenie je účinnejšie ako prenosný hasiaci prístroj. To, že budeme hasiť aj elektrické zariadenia pod prúdom, vyriešime vypnutím elektriny a plynu pred hasením.


Navijak určený na montáž na stenu so skrinkou (640 × 640 mm), hadicou s vnútorným priemerom 25 mm (prietok 1,1 l/s pri minimálnom tlaku 0,2 MPa, dĺžka 30 m), prítokovým ventilom 1”, spojovacou hadicou a uzatvárateľnou prúdnicou. Cena 286,80 €. (Hastex)

Vypínač plynu aj elektriny
Umiestňuje sa do plotovej súpravy s vypínaním pre osoby bez príslušnej kvalifikácie (tzv. tlačidlo Total Stop). Nezabudnime, že pri požiari plyn môže zastaviť hocikto, ale opätovne ho spustiť môže len oprávnená osoba – technik s odbornou spôsobilosťou.

 

Text: Ing. Juraj Olbřímek, PhD.
Foto: Detektor-shop.SK, Hastex, Knauf Insulation, Schrack thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. MGO dosky says:

    Najlepší protipožiarny materiál na stavbu drevených domov je MgO doska. Ide o úplne novy materiál na slovenskom trhu.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.