Back to the article Požiarna bezpečnosť domu 6 / 10

Samostatný detektor na indikáciu úniku horľavých plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, acetylén, vodík atď.) zareaguje v priebehu 5 sekúnd pri koncentrácii plynu, ktorá zodpovedá úrovni 10 % zo spodnej hranice výbušnosti. Napájaný je zo siete 230 V. Cena 47 €. (Detektor-shop.SK)