Budovy z bieleho porobetónu po povodni

Budovy z bieleho porobetónu po povodni

Vlhkosť interiéru pórobetónových stien je pri plnom prevlhčení v prvých 2 až 4 týždňoch vysoká. Doba vysušenia je závislá najmä od intenzity vetrania a poveternostných pomerov (teplota, relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu).

Vysušenie vlhkých stavebných prvkov
Pri povodni v letných mesiacoch by sa malo zabezpečiť permanentné vetranie. Okná by mali byť aspoň odklopené a interiérové dvere by mali byť otvorené, aby sa zabezpečilo priečne vetranie. V rovnakom zmysle pomáha vertikálne vetranie v budove cez otvorenú pivnicu a strešné okná. Pri povodni vo vykurovacom období, predovšetkým v prvých týždňoch po prevlhnutí, by sa malo vo všetkých obývacích priestoroch s vlhkými stavebnými prvkami vykurovať klasicky, spolu s priečnym vetraním 5-10 minút, v intervaloch 1 až 2 hodiny. Nočné stlmenie vykurovacej teploty by sa realizovať nemalo. V nočných hodinách je potrebné postarať sa o priečne vetranie cez otvorené vetráky.

Nábytok by sa mal odsunúť od vlhkých stavebných prvkov na vzdialenosť 10 cm, aby sa zaručila optimálna cirkulácia vzduchu aj v týchto oblastiach. Pre vysušenie nie je potrebné odstraňovať omietku. Je potrebné počítať so škodami na vonkajšej strane muriva, ak bezprostredne po vysušení nastanú teploty nižšie ako 0 stupňov Celzia. Olúpené časti je vhodné opraviť výplňovou maltou. 2 až 4 týždne po povodni dosiahnu prvé centimetre v hrúbke pórobetónu svoju ustálenú vlhkosť. Následne, až do úplného vysušenia, je vlhkosť interiéru menšia. Zodpovedá vlhkosti v novostavbách pri prvom nasťahovaní a bude odvádzaná rovnakým spôsobom, teda primeraným vetraním (v zime aj správnym spôsobom vykurovania).

Zaťaženie interiérov vlhkosťou po povodni nie je závislé len od stupňa vlhkosti muriva, pretože aj ostatné plochy vykazujú enormnú vlhkosť. Riziko tvorby plesne je pri prevlhnutých stavebných prvkoch veľmi vysoké, pretože vysoká vlhkosť je predpokladom pre rýchly rast plesne. Ak nastane napadnutie plesňou, tak je to príznak toho, že zvýšená vlhkosť v stavbe nebola dostatočne odvedená. Tvorba plesne by sa mala zlikvidovať na to určenými obvyklými chemikáliami, s dodržaním návodu na použitie a bezpečnostných pokynov. Vetranie (prípadne aj vykurovanie priestoru) je potrebné zvýšiť.

Nasadenie prístrojov na odvlhčenie
Nezávisle od materiálu muriva môže prísť k následným chybám stavby, ak po silnom prevlhnutí vysušenie prebehne príliš rýchlo. Napríklad za pomoci prístroja na odstraňovanie vlhkosti. V takomto prípade nemôže byť napätie, spôsobené zmenou formy pri vysušení (rozpínanie/ zmrašťovanie), absorbované murivom alebo omietkou bez trhlín. Nasadenie takýchto prístrojov je preto vhodné len ak musí byť doba sušenia prvých centimetrov muriva po dobu 2 do 4 týždňov bezpodmienečne skrátená (pozri vyššie). Pri tom spravidla postačuje použitie prístrojov na odvlhčenie po dobu max. 1 týždňa. Odvlhčovače sú vhodné aj pri zle vetraných pivničných priestoroch. Mali by sa používať iba prístroje, ktoré vedú k povrchovým teplotám v murive max. 40 ºC. Vysušovacie prístroje nesmú vylučovať CO2, pretože tento môže napadnúť štruktúru muriva. Žiaričové odvlhčovače sa majú uprednostniť pred kondenzačnými prístrojmi.

Vlastnosti bieleho porobetónu po navlhnutí
Pri stálom skladovaní pod vodou je potrebné počítať s plným prevlhnutím muriva po cca. 2-3 dňoch. Rýchlosť prijímania vlhkosti bielym porobetónom je niekoľkonásobne nižšia ako pri tehlovom murive.

Pevnosť v tlaku
Kontrolné skúšky ukázali, že pri vodou nasýtených tvárniciach bieleho porobetónu, pevnosť v tlaku neklesá podstatnou mierou. Jej hodnota bola max. 20 percent pod strednou normovou hodnotou pre pevnosť v tlaku. V prípustnom tlakovom napätí je zapracovaná 3 násobná bezpečnosť. Ak boli dodržané pravidlá pre projektovanie podľa normy, tak bezpečnosť statiky stien nie je ohrozená. V prípade pochybností má vykonať presné merania statik. Skúšky ukázali, že po vysušení pevnosť v tlaku znovu stúpne na pôvodnú bežnú hodnotu.

Tepelnoizolačné vlastnosti

Vodivosť tepla bežných prvkov pri prevlhnutí stúpa, v priebehu vysušenia však klesá rovnakým spôsobom. Tepelnoizolačné vlastnosti bieleho porobetónu po vysušení nie sú nijakým spôsobom ovplyvnené.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteProtikorózna ochrana
Výstuž stropných a strešných dielcov z bieleho porobetónu sa natiera špeciálnou protikoróznou ochranou, ktorá je vode odolná.

Omietky
Vonkajšie omietky silným prevlhnutím spravidla nebývajú poškodené (v prípade pochybností konzultujte u výrobcu omietky). V niektorých prípadoch je potrebné fasádu vyčistiť. Vnútorné omietky (sadrové) môžu byť prevlhnutím narušené, a preto je potrebné ich obnoviť. Pri keramických obkladoch postačí vyčistenie obkladu.

Kontakt s vykurovacím olejom

Pri kontakte s vykurovacím olejom: po vysušení nenastane strata pevnosti, rovnako ani pri benzíne, liehu. Znečistenie pórobetónových povrchov olejovými emulziami je možné odstrániť umytím čistou vodou. Zápach resp. možné ohrozenie zdravia v priebehu sušenia po kontakte s vykurovacím olejom je závislý od koncentrácie olejových výparov vo vzduchu. Ich škodlivosť zdraviu je možné posúdiť príslušným úradom alebo inštitúciou. Tieto problémy sú nezávislé od stavebného materiálu.

Vplyv znečistenia škodlivými látkami z povodňovej vody

Spravidla sa škodlivé látky pri povodni silne zriedia, takže nie je potrebné počítať s poškodením muriva. Koncentrované chemikálie najmä kyseliny, môžu viesť ku poškodeniu. Informácie o tom, ako môžu ovplyvniť vlastnosti bieleho porobetónu, je možné podať až keď sa presne uvedú tieto látky, ako aj ich koncentrácia.

Tvorba fľakov
Tvorbu fľakov – najjemnejších bielych výkvetov na povrchu muriva – si nemýľte s tvorbou plesne – patrí k obrazu úplne prevlhnutého muriva, ktoré na povrchu pomaly vysychá. Použitý stavebný materiál pri tom nie je relevantný. Fľaky pozostávajú zo solí (sú vo všetkých murovacích materiáloch), voda v murive ich rozpustí, a transportuje na povrch. Po vysušení môžu byť fľaky odstránené ich pozametaním. Na záver je možné znovu vymaľovať alebo tapetovať.

Autor: JAGA
Foto: JAGA archív, Sita, Xella

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.