Príprava mált a betónov
Galéria (8)

Príprava mált a betónov

Ryhy sú vykopané, treba ich už len naplniť betónom. Akým? O príprave a receptúrach bežne používaných betónov a mált si nechajme poradiť od odborníčky.

 

Galéria

Kamenivo 
Betón sa vyrába z kameniva, cementu a vody, prípadne prísad. Pri výbere kameniva na výrobu betónu v domácich podmienkach je dobré vyberať kamenivo s nízkym obsahom hlinitých a prachových častíc. Maximálne zrno kameniva by malo tvoriť 1/3 vzdialenosti medzi prútmi výstuže. Typická je frakcia 0 – 22 alebo 0 – 32. Profesionálne výrobne betónu – betonárne – sú povinné používať certifikované triedené kamenivo frakcií 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 22 prípadne 0 – 1 alebo ich modifikácie. Dôvodom je požiadavka na krivku zrnitosti kameniva, ktorú je potrebné dodržiavať pri vyšších triedach a špeciálnych druhoch betónov.
 
Cement 
Cementy predávané na našom trhu sa označujú podľa európskej normy EN 197-1. Najbežnejšie vrecované cementy na trhu sú CEM I 42,5 R a CEM IIBIM (S-V) 32, 5 R:
CEM I 42,5 R 
Je to portlandský cement pevnostnej triedy 42,5 R s vysokou začiatočnou pevnosťou. Garantovaná je minimálna pevnosť v tlaku 42,5 MPa po 28 dňoch a minimálna začiatočná pevnosť po 2 dňoch 13,5 MPa.
Prednosťou je rýchly nárast začiatočných pevností, nízke objemové zmeny, vysoký vývin hydratačného tepla, výborná kompatibilita s plastifikačnými prísadami a vysoké konečné pevnosti v tlaku. Je vhodný na použitie pri výrobe prostého betónu vyšších pevnostných tried a železobetónových konštrukcií, na stavebné konštrukcie s požadovanými vyššími začiatočnými pevnosťami, pevnostne náročné konštrukcie a vopred predpínané konštrukcie, pri výrobe prefabrikovaných stavebných dielcov a betonárskeho tovaru, murovacích mált a omietok, pórobetónu. Objemová stálosť umožňuje tepelné spracovanie betónu (UTB). 
CEM IIB/M (S-V) 32,5 R  
Je to portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10 MPa po 2 dňoch. Prednosťou je výborná spracovateľnosť čerstvého betónu a rýchly nábeh začiatočných pevností. Je vhodný pri výrobe prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried, na výrobu murovacích mált a omietok. Vzhľadom na dobrú spracovateľnosť a menšiu tendenciu k rozmiešavaniu je zvlášť vhodný pre transportbetón (betón prepravovaný v automobilových domiešavačoch).
 
Voda 
Na výrobu mált a betónov je najlepšia pitná voda. Ak využijeme iný zdroj vody, treba sa presvedčiť, že voda neobsahuje výluhy (napr. priesaky z polí – skládok cukrovej repy) a chemické znečistenia, ktoré môžu zapríčiniť spomalenie alebo zastavenie tuhnutia a tvrdnutia.
 
Prísady 
Na zlepšenie kvality, konečného vzhľadu konštrukcie, ako aj vlastností čerstvého betónu slúžia prísady do betónov. Výrobcovia stavebnej chémie ponúkajú široký výber prísad do mált a betónov.
 
Plastifikačné prísady 
Plastifikátory na báze lignonsulfonátov cielene regulujú tuhnutie čerstvého betónu s výrazným plastifikačným účinkom, výrazne predlžujú čas spracovateľnosti betónu, pričom neznižujú počiatočné pevnosti (dávkovanie je 0,8 až 1 % z hmotnosti cementu).
 
Superplastifikátory na báze polykarboxylátov sa vyznačujú vysokým plastifikačným účinkom, čím sa dlhodobo zachováva a zabezpečuje vysoký nárast konečných pevností betónu. Používajú sa pri výrobe samozhutňujúcich a vysokopevnostných betónov, transportbetónu s dlhodobo stabilnou konzistenciou či liatych podláh (dávkovanie je 0,3 až 0,6 % z hmotnosti cementu).
Prevzdušňovacie prísady 
Pri betónoch vystavených poveternostným vplyvom a agresívnemu prostrediu v zmysle STN EN 206 je nevyhnutné použiť prevzdušňujúce prísady. Vyrábajú sa na báze abietanových solí. V betónovej alebo maltovej zmesi prísada vytvára malé vzduchové póry v priemere 10 až 300 µm (tzv. účinný vzduch). Tieto póry v čerstvom betóne pôsobia plastifikačne, v stvrdnutom betóne výrazne zvyšujú jeho odolnosť proti mrazu a pôsobeniu chemických rozmrazovacích prostriedkov. Používajú sa pri prevzdušňovaní betónov.
 
Prísady ovplyvňujúce čas tuhnutia 
Prísady urýchľujúce tvrdnutie betónov sú vhodné na výrobu prostého, vystuženého aj predpätého betónu. Zvyšujú počiatočné i konečné pevnosti betónu. Prísady, ktoré odďaľujú začiatok tuhnutia čerstvého betónu v závislosti od dávky cementu, vodného súčiniteľa a teploty okolia, zvyšujú konečnú pevnosť zatvrdnutého betónu o 10 až 20 %. Umožňujú znížiť obsah zámesovej vody, zlepšujú čerpateľnosť betónu a znižujú sklon čerstvého betónu k rozmiešavaniu.
Na betónovanie v zime 
Vhodné vonkajšie prostredie na betónovanie je teplota medzi +10 až +20 °C. Ak sú teploty vyššie alebo nižšie ako uvedené, je potrebné na dosiahnutie vyhovujúceho konečného vzhľadu dodržať špecifické opatrenia. Superplastifikátory so súčasným urýchľovacím účinkom umožňujú betónovanie za mrazu (do – 10 °C).
 
Prostriedky na ošetrovanie betónu
Sú to kvapaliny, ktoré sa aplikujú nástrekom v tenkej vrstve na povrch čerstvého betónu ihneď po betónovaní, čím zabraňujú odparovaniu vody. Prísady na báze parafínov vytvárajú nepriepustný film a uzatvoria vznikajúce póry. Druhý typ – prísady na báze polymérnej vodnej disperzie – vytvára spojovací mostík pod stierky a ďalšie vrstvy.
 
Dávkovanie a druh prísady je vhodné konzultovať s výrobcami stavebnej chémie. Okrem týchto prísad sa pri betónovaní využívajú aj odformovacie či penetračné prostriedky.
Praktické používanie cementov
 
Betóny 
Vzhľadom na vlastnosti a najmä cenu odporúčame pri výrobe betónu v domácich podmienkach používať CEM IIB/M (S-V) 32,5 R. Svojím zložením zaručuje dlhší čas spracovateľnosti, čo umožňuje dlhší čas prípravy a výrobu väčších zámesí čerstvého betónu. Preto ani nie je potrebné pridávať dodatočnú vodu na zlepšenie konzistencie. Konštrukciu možno zhotoviť s nižším množstvom vody vzhľadom na množstvo cementu (teda s nižším tzv. vodným súčiniteľom), čo zvyšuje pevnosť betónu.
Tento druh cementu dobre zadržiava vodu v čerstvo zabudovanej konštrukcii, čím sa znižuje vznik trhlín a tvorba výkvetov. Znižuje citlivosť na segregáciu (tzv. krvácanie) čerstvého betónu.
Má dobré konečné pevnosti. Odporúčaná maximálna trieda pevnosti vyrobeného betónu je C 25/30.
 
Naše rady
Pred betonážou vždy navlhčime steny debnenia. Nasiaknutý povrch nevyťahuje dodatočne vodu z čerstvého betónu. Konštrukciu udržujme v debnení čo najdlhšie.
 
Vodu pri výrobe betónu pridávajme uvážlivo. Na lepšie stekutenie používajme radšej plastifikačné prísady. Zvyšovaním vodného súčiniteľa znižujeme konečnú pevnosť stvrdnutého betónu. Používaním vibrátorov zlepšíme nielen konečný vzhľad, ale aj hutnosť konštrukcie.
 
Čerstvo zabetónovanú konštrukciu ošetrujeme primeraným množstvom ošetrovacej vody, prípadne prikryjeme konštrukciu fóliou z plastu. Takto v čerstvom betóne udržiavame vodu potrebnú na hydratáciu cementu a vytvorenie hutnej štruktúry a zamedzíme vzniku trhlín.
 
Murovacie malty 
Pri výrobe malty zo zmesového portlandského cementu využijeme jej predĺžený čas spracovateľnosti. Preto môžeme vyrobiť naraz viac malty a postupne ju použiť.

Naše rady 
Pred spájaním murovaciu tvarovku navlhčíme vodou. Vlhký povrch nebude odoberať vodu z malty, čím sa zvýši pevnosť aj stabilita stien. Betónové tvarovky nie je potrebné vlhčiť.
Maltu správne pripravíme tak, že zmes cementu, vápna a piesku dobre premiešame nasucho. Vodu pridávame postupne, kým zmes nedosiahne potrebnú spracovateľnosť. Ideálne je použiť elektrický miešač. Neodporúčame murovať, ak teplota vonkajšieho prostredia poklesne pod +5 °C.
Pri vysokých teplotách vonkajšieho prostredia alebo ak je vymurovaná konštrukcia vystavená priamemu slnečnému žiareniu, je dobré konštrukciu ošetrovať kropením vodou, prípadne zakryť plastovou fóliou. Pri normálnej teplote vonkajšieho prostredia nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.
 
Naše rady
Pred začatím omietania navlhčíme steny vodou. Vlhký povrch nebude odoberať vodu z malty, čím sa čiastočne zabráni vzniku pavučinkových trhlín. Podmienky na prípravu malty a teplota pri ukladaní sú rovnaké ako pri murovacej malte.
Ihneď po omietnutí je dobré povrch udržiavať vlhký, prikrytý fóliou. Obmedzí sa vznik trhliniek spôsobený vysúšaním vysokou teplotou alebo vetrom.
 
Potery
Poter pripravíme tak, že zmes cementu a piesku dobre premiešame nasucho. Vodu opatrne pridávame, aby zmes získala vhodnú konzistenciu. S elektrickým miešačom zmes premiešame kvalitnejšie. Čerstvé potery zo zmesového portlandského cementu majú predĺžený čas spracovateľnosti.
Povrch čerstvého poteru kropíme vodou, prípadne prikryjeme fóliou, čím rovnako ako pri čerstvom betóne zabránime odparovaniu vody, zamedzíme vzniku zmrašťovacích trhlín, zvýšime jeho konečnú pevnosť a zlepšíme vzhľad.
 
Nákup hotového betónu 
Pri výstavbe náročnejších konštrukcií odporúčame hotový čerstvý betón kúpiť v profesionálnych firmách. Výrobcovia transportbetónu sú povinní vyrábať len z certifikovaných surovín. Výrobok podrobujú stálej kontrole kvality a sú povinní predložiť vyhlásenie o zhode na každý predaný druh betónu. Pri objednávaní betónu v betonárni treba uviesť všetky potrebné údaje z projektovej dokumentácie:
-vplyv prostredia na výstuž a betón (podľa normy STN EN 206-1),
-požadovanú triedu pevnosti betónu,
-maximálny obsah chloridov,
-maximálnu hornú hranicu frakcie kameniva,
-požadovanú konzistenciu, resp. pri ľahkom betóne označenie triedy objemovej hmotnosti.
Od 1. 6. 2004 platí na Slovensku nová norma pre betóny STN EN 206. 
 
Príklad označenia betónu v zmysle platnej normy
Betón STN EN – C 25/30 – XC2, XA3 (SK) – Cl 0,1 – Dmax 16 – S3 – max. priesak 50 mm v zmysle STN EN 12390-8
-odkaz na európsku normu STN EN 206-1,
-pevnostná trieda v tlaku (valcová/kocková),
-medzné hodnoty stupňa vplyvu prostredia (skratka krajiny),
-maximálny obsah chloridov k hmotnosti cementu (prípadne cementu a prímesí),
-maximálna menovitá horná hranica frakcie kameniva,
-stupeň konzistencie.
-vodotesnosť betónu

 

Text: Ing. Ľubica Pišťanská

Foto: autorka, Stanislav Botur, Holcim 

  1. Vladimír Mathia , Ing says:

    Chcem odoberať priebežné informácie.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.