hruba stavba z kusovych staviv
Galéria (10)

Hrubá stavba z kusových stavív

Skôr než si vyberieme spomedzi viacerých druhov stavebných materiálov, podrobne si najprv objasníme rôzne moderné stavebné systémy. Cena materiálu na hrubú stavbu zvyčajne nepresiahne ani jednu pätinu z celkových nákladov na stavbu rodinného domu. Kým sa budujú konštrukcie hrubej stavby, dom rastie ako z vody. Až keď sa v dome zabývame, zistíme, ako použitý materiál ovplyvňuje kvalitu bývania.

Galéria

pórobetón, výstavba, staebný materiál, drevo, tehla
pórobetón, výstavba, staebný materiál, drevo, tehla
pórobetón, výstavba, staebný materiál, drevo, tehla
pórobetón, výstavba, staebný materiál, drevo, tehla
pórobetón, výstavba, staebný materiál, drevo, tehla
pórobetón, výstavba, staebný materiál, drevo, tehla
pórobetón, výstavba, staebný materiál, drevo, tehla
Časový plán výstavby
Časový sprievodca jednotlivými etapami stavby nie je síce podmienkou na oficiálne začatie stavby, ale podstatne uľahčí jej realizáciu. Vopred si tak možno vyjasniť, koľko, akých a kedy treba remeselníkov, mechanizmy, materiály a energie. Nepremyslený sled prác a objednávky materiálu či stavebných strojov nezosúladené s poradím činností na stavbe a nevyhnutnými technologickými prestávkami výstavbu predražia – čím stavba trvá dlhšie, tým pohltí viac financií.

Časový harmonogram je návod na dodržanie zámeru stavebníka. Poskytne prehľad o predpokladaných aktivitách počas stavby. Ak sme si objednali výstavbu domu na kľúč, zhotovovateľ by nám mal predložiť časový harmonogram, ak máme v pláne stavať svojpomocne, ostáva vypracovanie časového plánu na nás. Podkladom by mala byť projektová dokumentácia a výkaz výmer. Ten obsahuje zoznam všetkých potrebných materiálov, konštrukcií a s tým súvisiacich objemov prác. Údaje o normovej prácnosti, čiže o potrebnom čase na jednotlivé práce, sa dajú získať u špecializovaných odborníkov, ktorí sa zaoberajú vypracovávaním časových harmonogramov pre väčšie stavby. Napríklad na murovanie je normový čas 2,64 Nh/m3. Znamená to, že ak potrebujeme vymurovať 54 m3 muriva, musíme rátať s prácou na 142,56 hodín. Ak to rozdelíme na deväťhodinový pracovný čas a štyroch pracovníkov, tak by tento múr mal stáť do štyroch dní.

Do návrhu časového harmonogramu patria aj technologické prestávky. Sú dôležité z hľadiska kvality, ale aj konečného vzhľadu rodinného domu. Nikto nechce, aby mu po čase navhli steny alebo popraskal povrch omietnutých stien. Ak sa stala chyba pri omietaní, oprava je lacnejšia a jednoduchšia, ako keď príčiny porúch vznikli už počas hrubej stavby. Treba brať do úvahy aj skutočnosť, že postaviť rodinný dom prináša zakaždým nové okolnosti. Tie závisia od zložitosti stavebných prác, technologickej náročnosti, miesta výstavby, dopravnej dostupnosti, ročného obdobia a spôsobu akým sa stavia. Pri zostavovaní časového harmonogramu pomôže, ak si postup hrubej stavby rodinného domu rozdelíme na základné technologicky ucelené časti – spodnú stavbu, vrchnú stavbu, zastrešenie a fasádu.

1. Pórobetón bez chyby
Komplexné stavebné systémy čoraz viac pripomínajú stavebnice. Pri pórobetóne navyše platí, že čo sa nedovezie na stavbu v požadovanom tvare a veľkosti, to možno na mieste vyrobiť doslova na kolene. Pórobetónová tvárnica sa ľahko opracuje bežným náradím, takže nič nebráni tomu, aby sa pílilo, brúsilo, rezalo a frézovalo podľa potreby. Presná tvárnica je základným prvkom kompletného skladania hrubej stavby. Súčasťou sú vzájomne na seba nadväzujúce výrobky rozličných rozmerov: tvárnice s takzvanou kapsou, tvárnice s perodrážkou a kapsou, preklady, U-profily, stropné nosníky, stropné vložky, bloky, priečkovky, debniace prvky, komínové dielce, vencovky, vystužené stenové, stropné a strešné panely, schodiskové dielce a tepelnoizolačné dosky. Schodisko a okamžite pochôdzny strop môže byť zhotovený v priebehu jedného dňa. Zo stavebnotechnologického hľadiska je veľmi dôležitá presnosť rozmerov výrobkov. Architekti využívajú tvárnosť a rovnorodú štruktúru pórobetónu na navrhovanie krivočiarych pôdorysov, stien s odklonom od zvislice, s nepravidelnými či oblúkovitými otvormi, rôznymi atypickými detailmi. Pórobetónové tvárnice si zachovávajú únosnosť a tepelnoizolačné vlastnosti aj po úpravách rezaním. V súčasnosti sú k dispozícii bezplatné poradenské služby vrátane výpočtu spotreby materiálu podľa projektu a priame zaškolenie na stavbe. Požičiavanie pásových píl uľahčuje realizáciu stavby.

Zásady správneho murovania z pórobetónu

 • Dobrým spôsobom, ako sa vyhnúť statickým a technickým nedostatkom, je stavať z uceleného systému od jedného výrobcu, z jedného druhu materiálu
 • Pórobetonári odporúčajú, aby stavbu založili odborníci. 
 • Steny, ktoré tvoria výplň medzi nosnými prvkami, a priečky je nevyhnutné oddeliť po celom obvode od nosnej železobetónovej, oceľovej, drevenej alebo kombinovanej konštrukcie, pričom sa musia po 8  m dilatovať. Pre nosné steny sa však odporúča vzdialenosť dilatácie až 16 m.
 • Hlavy nenosných priečok treba kotviť formou trvale pružného spoja, nie cementovou maltou. 
 • Kotvenie do zvislých nosných konštrukcií možno realizovať na väzbu (nosné steny), nenosné priečky sa kotvia pomocou oceľových tyčí do cementového lôžka, pomocou oceľového uholníka alebo ukotvenými drevenými príložkami. Medzery sa vyplnia trvalo pružným tmelom. 
 • U-profily ako stratené debnenie môžu zastať úlohu stužujúcich vencov v nosnom murive a nosných prekladoch (výstuž podľa statického výpočtu).

2. Bezchybne s tehlou
Väčšina stavebníkov čoskoro zistí, že kvalita zhotovenia hrubej stavby súvisí s výberom stavebnej firmy alebo murárskej partie. Na lepšiu orientáciu uvádzame niekoľko zásad správneho murovania z tehál a najčastejších nedostatkov pri zhotovovaní hrubej stavby. Na rôznych stavbách zaznamenali odborníci zo spoločnosti Wienerberger chyby pri realizácii hrubej stavby zo systému POROTHERM. Pri stavbe rodinného domu si z nich radšej neberme príklad. Hneď vedľa chybných máme aj správne riešenia.
–>
Zásady správneho murovania z tehál bez ohľadu na spôsob murovania (na maltu na tenké škáry alebo obyčajnú maltu)

 • Dbať na presné položenie prvého radu tehál (najmä pri murovaní na maltu na tenké škáry).
 • Dbať na správnu orientáciu tehál pri murovaní (dutiny v zvislom smere).
 • Dbať na správnu konzistenciu murovacej malty (malta nemá zatekať do dutín). 
 • Dbať na úplné premaltovanie ložnej škáry.
 • Začínať murovať vždy od rohov stavby.
 • Dbať na dodržanie minimálnej väzby v murive.
 • Používať maximálne jeden „dorezok“ v jednom rade, približne v strede steny.

Novšie výrobky (POROTHERM 44 Si, 44 Ti, 38 Ti, POROTHERM Profi 44 a 40) spolu so špeciálnymi doplnkami umožňujú kvalitné riešenie detailov rohov, ostení a parapetov. Používanie takýchto doplnkov sa najmä z pohľadu stavebných firiem (murárskych partií) môže spočiatku javiť ako komplikácia a spomalenie prác. Podobne je to aj s prvkami, z ktorých sa zhotovujú vodorovné konštrukcie (preklady a stropný systém). Stavebné firmy si občas zjednodušujú ich používanie, a tak vznikajú zbytočné chyby.

3.Drevo a cement v tvarovke
Plášť tvaroviek tvorí zmes prírodného materiálu na báze dreva a cementu. Po vymurovaní na sucho a uložení výstuže sa zalievajú betónovou zmesou. Drevocementové tvarovky zaliate betónom (vždy po dosiahnutí štyroch radov ručne lejeme do otvorov betónovú zmes až do výšky polovice posledného radu) sa stávajú trvalou súčasťou nosných konštrukcií. Spotrebu betónu určuje hrúbka jadra, ktorú si staviteľ určí podľa projektu. Betón konštrukciu spevňuje, stratené debnenie z tvaroviek ju tepelne izoluje. Použitím viacvrstvovej obvodovej steny vymurujeme konštrukciu s vlastnosťami požadovanými pri stavbe nízkoenergetických domov. Tvarovky sa vyrábajú na rôzne šírky viacvrstvových múrov. Vlastnosti tvaroviek určených na obvodové steny zlepšuje integrovaná tepelná vložka z polystyrénu s hrúbkou 100, 150 a 170 mm – podľa typu tvarovky. Potrebná pevnosť tvaroviek, ich nenasiakavosť, nehorľavosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom sú výsledkom lisovania drevnej hmoty s prísadou mineralizačných látok a cementu. Drevo, ktoré tvorí 90 percent objemu tvaroviek, vytvára priaznivé podmienky na cirkuláciu vodných pár. Ak použijeme tieto tvarovky, postavíme obvodovú stenu s výbornými zvukovoizolačnými vlastnosťami a dobrou tepelnoakumulačnou schopnosťou.

Zásady správneho murovania z drevocementových tvaroviek

 • Dbať na správnu väzbu – druhý rad má byť uložený tak, aby tvarovka bola posunutá o polovicu dĺžky prvého radu. Vytvorí sa tak sieť nosných stĺpikov z výplňového betónu, ktoré budú plynule prebiehať od jedného stropu po druhý.
 • Dbať na správne uloženie dodatkovej výstuže.
 • Pri voľbe tvaroviek pre obvodové murivo dbať na výber takých prvkov, ktoré umožnia vybudovať steny s minimálne 12 cm hrubým betónovým jadrom.
 • Počas betonáže dbať na priebežné zhutňovanie.
 • V prípade, že už nebudeme pokračovať v betonáži ten istý deň, musíme zasunúť do každej druhej dutiny v tvarovkách oceľovú výstuž dĺžky 40 cm. (Výstuž osádzame zvislo do hĺbky 20 cm, zvyšných 20 cm nechávame trčať von. Takto zabezpečíme pracovnú škáru pri betonáži a neskoršie previazanie betónového jadra.)

4. S drevom na hrubú stavbu
U nás stále menšinový materiál na výstavbu rodinných domov získava postupne na obľúbenosti. Kto sa preň rozhodne, ten si môže vybrať z dvoch spôsobov výstavby.

 • Priame vyhotovenie konštrukcií na svojej parcele. Takáto stavba je remeselne a časovo náročná, závislá od meteorologických podmienkach, ale prispôsobená individuálnym požiadavkám stavebníka. Systém two by four pochádza spoza oceánu: pri výstavbe sa používajú drevené hranoly s rozmermi 2 × 4 palcov (čo je približne 5 × 10 cm). Ide o suchý proces výstavby, bez náročného strojového vybavenia, dôraz sa kladie na vyhotovenie detailov. Takáto výstavba je vhodná aj do lokalít s obmedzeným prístupom pre veľké mechanizmy (napríklad autožeriav či nákladné automobily).
 • Zmontovanie z dovezených hotových častí. Ide o prefabrikovanú výstavbu zo stavebných dielcov (panely obvodových stien, priečkovky, celé časti krovu). Diely skompletizované vo výrobnej hale pod strechou kedykoľvek počas roka majú skúšky kvality, rozmerovej presnosti a používaných materiálov. Na základe podrobnej výrobnej dokumentácie vyrobia v závode drevený rám, do ktorého sa osadia tepelné izolácie, prípadne okná s vonkajšími parapetnými doskami alebo zvislé zdravotnotechnické inštalácie. Rám sa potom z oboch strán uzatvorí veľkorozmerovým materiálom, ako sú napríklad sadrokartónove alebo sadrovlaknité dosky. Priamo vo výrobe sa exteriérová strana takéhoto panelu zateplí fasádnym polystyrénom. Na takto vyrobené obvodové steny sa priamo zhotovia základné omietky. Kompletné omietky však možno zhotoviť aj v prostredí závodu, vďaka čomu je montáž domu áva ešte menej závislá od poveternostných podmienok. Rovnako ako steny možno predpripraviť aj stropné a strešné panely. Tento spôsob výroby používajú najmä väčší výrobcovia montovaných domov. Menší výrobcovia z kapacitných dôvodov inklinujú skôr k menšej rozmernosti pripravených (prefabrikovaných) stavebných dielcov. Najčastejšie sa vyhotovuje iba samotný drevený rám a opláštenie z jednej strany rámu. Okná a tepelná izolácia spolu s omietkami sa realizujú priamo na stavbe. Čas montáže na stavbe na pripravenú základovú dosku trvá od niekoľko hodín po niekoľko dní podľa náročnosti projektu.

Zásady správnej montáže drevostavby

 • Dbať na správny výber a skladbu použitých materiálov.
 • Dbať, aby montáž prebehla v súlade s technologickými podmienkami. 
 • Dbať na správne vyhotovenie detailov (napríklad v miestach osadenia okien, priestupoch rozvodov, konštrukčných spojov) a umiestnenia parozábrany v difúzne uzatvorených stavbách.

Zruby
V prípade, že projekt a stavebník zohľadnia problematické miesta v zrubovej stavbe a neboja sa využiť nové materiály na zateplenie drevostavby, môže takýto dom získať kvalitnú tepelnú ochranu. Podstatu pôvodných zrubov tvorili smrekové kmene s hrúbkou 15 až 30 cm. V rohoch sa spájali do hladkej alebo rybinovitej väzby. Vonkajší zámok troch driev riešil prepojenie vrchného radu steny so strechou. Zatepľovalo sa samou prírodou: mach do vodorovných škár, ktoré sa niekedy prekryli latami alebo hlinenou mazaninou, hlina alebo drevo bez hydroizolácie na dlážku, čo, samozrejme, nestačilo. Plevy alebo hlina s plevami, inokedy seno ako súčasť trámového alebo prekladaného stropu izolovali koľko, vládali. Niekedy zo severnej strany a zo smeru prevládajúcich vetrov chránili zrub predsadenou konštrukciou s doskami alebo šindľami. Omietanie stien hlinenou mazaninou tiež trochu „zahrialo“. Ak bola mazanina natiahnutá na šikmom latkovom rošte, zvýšila neprievzdušnosť zrubu. Okná boli síce bez tesnenia, ale o určitú tepelnú ochranu sa postarala ich dvojitá konštrukcia. Pri novostavbe zrubu platí, že na slabé miesta – vodorovné škáry, spojenie zrubových stien a priečok a rohové spoje – sú potrebné najmä kvalitná remeselná práca, správna hrúbka izolácií a správny spôsob zatepľovania. Do vodorovných škár, v strede po ich šírke, sa použije tepelná izolácia s vyššou účinnosťou. Pri pohľade je viditeľná izolácia z drevnej vlny alebo prekrytie latami. Dobrá rada: zrubové konštrukcie sa dobre znášajú najmä s materiálmi prírodného pôvodu s fyzikálnymi vlastnosťami blízkymi drevu. Tradičné drevené spoje sú závislé od kvality remeselnej práce a vlhkosti dreva. Spájanie drevených prvkov sa často vylepšuje použitím kovových prvkov, ktoré zlepšia schopnosť spoja odolávať koncentrácii namáhaní vplyvom zaťaženia konštrukcie domu. Navyše sa týmto spôsobom zníži spotreba dreva. Riešením sú vlepované závitové tyče vhodné na zosilnenie konštrukčných detailov, spevnenie a nastaveniu poškodených častí drevených trámov.

5. Tvarovky z ľahkého keramického betónu
Dutinové tvarovky z ľahkého keramického betónu, ktorý vznikol vytvrdnutím zmesi kameniva z expandovaného ílu (liapor, predtým keramzit), cementu a vody, sú súčasťou kompletného murovacieho systému, pri ktorom sa uplatňuje klasická metóda výstavby. Steny z liaporu majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti (spĺňajú požiadavky noriem aj bez dodatočnej tepelnej izolácie) a súčasne dobre akumulujú teplo, vďaka čomu bezpečne vyrovnávajú teplotné výkyvy exteriéru. K ďalším dobrým vlastnostiam patria schopnosťou pohlcovať hluk, objemová stálosť, statická a požiarna odolnosť a hygienická neškodnosť. Rýchlosť murovania je porovnateľná s murovaním z keramických alebo betónových tvaroviek. Kalibrované, teda zabrúsené tvarovky umožňujú tenkovrstvové murovanie na maltové lôžko s hrúbkou 2 mm. Takto sa minimalizuje vznik tepelných mostov, zníži sa technologická vlhkosť muriva a náročnosť murovania.

Text: Marína Ungerová na základe materiálov firiem Durisol, Porfix, Xella Slovensko, Wienerberger
Foto: archív firiem, regnUM
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.