porobeton
Galéria (6)

Pórobetón

Pórobetón si za posledné roky získal veľkú obľubu. Presné pórobetónové tvárnice (vyrábajú sa s maximálnou odchýlkou 2 mm) sa lepia tenkou vrstvou tmelu, a tak eliminujú tepelné straty vznikajúce prechodom tepla cez maltu. Tento materiál je veľmi dobre opracovateľný, a preto nie je problémom vytvárať rôzne oblúky, klenby a zalomenia bez zbytočných strát materiálu. Pri murovaní možno využiť aj odrezky, čím sa minimalizuje odpad. Prípadné nerovnosti možno obrúsiť ručným hoblíkom.

Galéria

Výrobky z pórobetónu sa predávajú vo viacerých pevnostných triedach s garantovanou pevnosťou v tlaku od 2 do 4,4 MPa. Na stavbu klasického dvojpodlažného rodinného domu (prízemie s podkrovím), ak v projekte nie je predpísané inak, je pre obvodové murivo dostačujúca pevnosť tvárnic v tlaku 2 MPa. Tepelnoizolačné vlastnosti súvisia s objemovou hmotnosťou výrobku. Čím je nižšia, tým viac pórov výrobok obsahuje, a preto lepšie tepelne izoluje. Bežne sa predávajú tvárnice s objemovými hmotnosťami od 400 do 600 kg/m3. Pre obvodové murivo je ideálne používať tvárnice s nižšími triedami objemovej hmotnosti, aby sa dosiahol čo najvyšší výsledný tepelný odpor konštrukcie a maximálne úspory v nákladoch na kúrenie. Pri použití presných murovacích tvárnic s hrúbkami 375 mm nie je potrebné dodatočné zateplenie. Rozmery najčastejšie predávaných tvárnic pre obvodové murivo sú: šírka 250, 300, 375 mm, výška 250 mm, resp. 249 mm a dĺžka 500 mm, resp. 599 mm (v závislosti od výrobcu). V definovaní presných tvárnic je odchýlka pre skupinu s menšou presnosťou: dĺžka 3 mm, šírka a výška 2 mm. Na lepenie sa používa tenkovrstvová lepiaca malta. 

Vlastnosti pórobetónu
Pórovitá štruktúra pórobetónu je výhodná z hľadiska takmer všetkých sledovaných parametrov. Objemová hmotnosť je nízka, čo šetrí náklady pri dimenzovaní nosných konštrukcií, ale aj pri doprave a spracovaní. Pórovitá štruktúra pri svojej vlastnej nízkej hmotnosti veľmi dobre znáša pôsobenie tlakových síl. Póry sú výhodné aj z hľadiska zvukovoizolačných schopností, pretože absorbujú časť zvukovej energie. Štruktúra pórobetónu má svoje výhody, dokonca aj pri vlastnostiach takých parametroch, ako sú nasiakavosť, vzlínavosť a mrazuvzdornosť. Póry sú uzavreté a prerušujú kapiláry, takže voda môže vzlínať len do malej výšky, pričom pohyb vody je celkovo veľmi pomalý, takže ani po silnom daždi neprenikne voda zboka do steny hlbšie ako 25 mm. Napriek tomu sa odporúča zakryť zvrchu murivo, ktoré by mohlo byť vystavené dlhšiemu (napríklad počas prezimovania stavby) pôsobeniu vody, a najmä snehu. V tomto prípade totiž voda na prienik do pórobetónu nepotrebuje kapilárne sily, do materiálu je tlačená gravitáciou a pomalý pohyb vody, ktorý chráni murivo v niekoľkohodinovom daždi, nepomôže, ak sa sneh topí na vrchu steny niekoľko týždňov. Ďalšími výhodnými vlastnosťami pórobetónu sú nehorľavosť a ekologická neškodnosť. Tieto vlastnosti však súvisia viac so zložením materiálu ako s jeho štruktúrou.          

Základný prvok – tvárnica
V súčasnosti všetci renomovaní výrobcovia ponúkajú nielen murovacie tvárnice, ale kompletné systémy na stavbu stien a stropov. Na každý typ výrobkov je vhodná príslušná trieda pórobetónového materiálu, ktorá sa označuje napríklad P2-400 alebo P4-500. Označenie tvárnic P2 znamená minimálnu zaručenú pevnosť v tlaku 2 MPa. Druhá časť označenia – číslo 400, 500 a iné – znamená maximálnu objemovú hmotnosť vo vysušenom stave. Z hľadiska použitia na stavbe treba vedieť, že na vnútorné nosné steny sa používajú tvárnice s vyššou pevnosťou a objemovou hmotnosťou, kým na obvodové steny tvárnice s čo najnižšou objemovou hmotnosťou, a tým aj s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.  Presné tvárnice sa vyrábajú hladké, s perom a drážkou a s perom a drážkou a úchytnou kapsou. Výškovým modulom tvárnic vyrábaných na Slovensku je výška 250 mm. Efektívnym výškovým rozmerom je preto násobok dvestopäťdesiat, inak treba tvárnice rezať.

Na vytvorenie steny sú k dispozícii všetky doplnky, ako sú nosné i nenosné preklady, vencové tvárnice na zateplenie betónových stužujúcich vencov, debniace U-tvárnice na vytvorenie vencov alebo dlhších prekladov a súčasťou systému je aj tenkovrstvová lepiaca malta. Na bezproblémové spájanie nenosných priečok s nosným murivom sa dodáva murivová spojka z plechu z nehrdzavejúcej ocele. Ak na uskutočnenie vízií investora či architekta nestačí ani takýto široký sortiment výrobkov, prichádza ďalší bonus v podobe jednoduchej opracovateľnosti pórobetónových tvárnic. Celý systém je zameraný na zmenšenie počtu mokrých procesov. Tvárnice na nosné a obvodové steny majú do seba zapadajúce perá a drážky. Vďaka tomu sa pri murovaní používa malta iba v horizontálnych škárach. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti pórobetónovej hmoty možno vyrábať relatívne veľké tvárnice, takže pri niektorých značkách potrebujeme do štvorcového metra len šesť-sedem kusov. Takýto systém zmenšuje počet maltovaných spojov a celkovo zmenšuje počet úkonov pri murovaní.

Tenkovrstvová malta  Využitie technológie tenkovrstvového murovania umožňujú tvárnice vyrábané s veľkou presnosťou. Medzi stavebníkmi sa zaužíval pojem lepenie a namiesto malty slovo lepidlo. Výhodou je, že na vymurovanie 1 m3 steny vystačíme so 14 kg malty. Miešačka ani pracovník na jej obsluhu nie je potrebný a zmenšujú sa náklady na dovoz piesku. Maltu dodávanú vo vreciach v práškovej forme treba pred použitím rozmiešať s vodou.

Murovanie z pórobetónu
Na základový pás alebo základovú dosku po očistení nanesieme penetračný náter. Aby v stenách nevzlínala voda, pod prvý rad tvárnic rozprestrieme hydroizolačné pásy podľa projektu. Musia mať šírku minimálne 500 mm. Izolácia nesmie byť prerušená, preto pásy spájame čiastočným roztavením alebo za studena lepením tak, ako to predpisuje výrobca hydroizolačného materiálu. Spoje pásov sa musia prekrývať s presahom aspoň 150 mm.

Rohy a prvý rad
Ako prvú vždy položíme tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky, perom na vonkajšiu stranu. Tvárnicu umiestnime na vápenno-cementovú maltu s hrúbkou najmenej 20 mm. Prekontrolujeme vodorovnosť a výšku osadenia rohovej tvárnice. Celý prvý rad tvárnic ukladáme na vápenno-cementovú maltu, ktorej hrúbka sa mení v závislosti od nerovnosti základu, najmenej však 20 mm. Dbáme na rovinnosť vo vodorovnom smere. Preto napneme šnúru od rohu po roh. Zvislosť kontrolujeme vodováhou. Pri ukladaní vyšších radov dbáme na priamosť a vodorovnosť (murárska šnúra) a zvislosť (olovnica, vodováha). Pred lepením ďalšieho radu tvárnic očistíme povrch ložnej škáry od prachu a nečistôt. Murovaciu maltu nanášame murárskou lyžicou. Správnu väzbu tvárnic dodržiavame, aj keď vynecháme otvor v múre, tak isto pri zalomení steny. Preväzovanie zvislých škár musíme robiť s presahom najmenej 100 mm. Vodováhou kontrolujeme správnosť osadenia každej tvárnice.

Ak používame hladkú tvárnicu bez pera a drážky, nanášame maltu aj na zvislý spoj. Tvárnicu priložíme k susednej tvárnici čo najtesnejšie a až potom ju položíme na vrstvu malty. Pri vodorovnom posúvaní tvárnice by sa mohlo stať, že maltu si natlačíme k zvislej škáre a vznikne zvislá vzduchová medzera nevyplnená spojovacou maltou. Pri lepení nanášame len toľko malty, aby sa zbytočne nevytláčala zo spoja, ale tak, aby sa tvárnica či odrezok spoľahlivo prilepil po celej ploche spoja. 

TEXT: Vladimír Chudý
FOTO: Daniel Veselský, archív firiem
ZDROJ: RSZ

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.