da sa stihnut hruba stavba do zimy
Galéria (15)

Dá sa stihnúť hrubá stavba do zimy?

Hovorí sa, že cez zimu by mala hrubá stavba vyschnúť, aby sa na nej mohlo ďalej pokračovať hneď na jar. Jeseň je už tu, ale za tri mesiace možno menšiu hrubú stavbu rodinného domu začať aj dokončiť.

Galéria

hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón
hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón
hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón
hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón
hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón
hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón
hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón
hrubá stavba, tvárnice, betónovanie, tehla, pórobetón

Zemné práce a zakladanie
Zahŕňajú úpravu povrchu terénu najmä odstránenie ornice, porastu, starých dlažieb, odvodnenie staveniska, rozpojovanie a ukladanie zeminy pri budovaní výkopov a násypov.

Zemné práce sú prvými stavebnými prácami každej stavby, preto je potrebné vopred sa oboznámiť s geologickými pomermi staveniska a vlastnosťami zeminy, na ktorej bude stavba stáť.

Odobratá ornica sa dá použiť na dokončovacie terénne práce, preto je vhodné, ak sa dá, uskladniť ju na stavenisku. Na odvodnenie staveniska pred realizáciou zemných prác sa môžu vyhotoviť záchytné priekopy a drenáže.

Vytyčovacie body
Zemné práce sa môžu uskutočňovať až vtedy, keď je vytýčený budúci objekt. Na zabezpečenie vytyčovacích bodov sa pred začiatkom prác postavia lavičky. V potrebnej vzdialenosti od budúcej hornej hrany stavebnej jamy sa zatlčú tri pevné koly, ktoré sa spoja vodorovnými doskami (horná hrana zodpovedá úrovni 0,00 m projektovej výšky stavebného objektu).

Výkopové práce
Znamenajú pre stavebníka výkop stavebnej jamy, výkopy pre základy a rozvody inštalácií. Výkop sa môže robiť strojovo alebo pri menších kubatúrach ručne. Niekedy je steny výkopov potrebné zabezpečiť proti zosunutiu tak, aby sa dodržala bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Podľa súdržnosti zeminy a hĺbky výkopu môžu byť výkopy so zvislou stenou, svahované a pažené.
–>
Základy

Spoľahlivo a bezpečne prenášajú všetky zaťaženia objektu do základovej pôdy. Hĺbku základov určuje základová škára, ktorá musí ležať v nezámrznej hĺbke. V našich klimatických podmienkach to je 50 cm v skalnatých horninách, 80 cm v pieskoch a štrkopieskoch a 120 -140 cm v ílovitej pôde. Nedodržanie nezámrznej hĺbky zapríčiňuje poruchy základov a celej stavby. Prípadnú nedostatočnú únosnosť základovej zeminy odstránime rozšírením základov a tým rozložíme zaťaženie v základovej škáre na väčšiu plochu.


Pre rodinné domy sa najčastejšie používajú

 • základové pásy – zhotovujeme ich v ryhách. Sú asi o 20 cm širšie ako je hrúbka nosných stien. Ak je nutné, aby základový pás lícoval z jednej strany s murivom, zhotovíme širšie základy až do šírky 90 cm alebo šírku stanovíme výpočtom;
 • základové pätky – robíme ich pod stĺpy. Ak je v pôdoryse suterénu stĺp, nemusíme ho položiť na pásový základ, ale zhotovíme pod ním z betónu alebo železobetónu pätku.

Základy sa najčastejšie zhotovujú z monolitického betónu uloženého do debnenia. Pri betónovaní základov nesmieme zabudnúť na vytvorenie prestupov pre inštalačné rozvody. Aby bolo zaťaženie zo všetkých konštrukcií rovnomerne rozložené, je pod základy predpísané použitie vrstvy štrkopiesku alebo piesku v hrúbke určenej projektantom.

Murovacie materiály
Výber murovacích prvkov ovplyvňuje hotovú stavbu. Dôležitým faktorom pri výbere sú pevnosť a tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti murovacích materiálov.

Nové murovacie materiály nahradili klasické plné pálené tehly, ktoré sa v súčasnosti používajú už len v malej miere, napr. na rôzne stĺpy a piliere, nadmurovanie prekladov, prímurovky a pod.


Najčastejšie používané materiály


Tehliarske murovacie prvky

Veľkoformátové tehlové bloky (tvarovky) s mriežkovanou vnútornou konštrukciou sa vyrábajú pálením z hliny. Systém zvislých dutín a porézny črep zvyšujú ich tepelnoizolačné vlastnosti a zároveň znižujú hmotnosť. Tvarovky sú väčšie ako klasické maloformátové tehly, murovanie je teda podstatne rýchlejšie, sú však krehké. Pri ich rezaní na stavbe treba používať vhodné rezacie nástroje – ručné alebo stolové píly určené na tento účel. Na vytváranie niektorých detailov (roh, ostenie, parapet) sú určené špeciálne doplnkové formáty, ktoré eliminujú potrebu rezania.

Výhody: dobré tepelnoizolačné vlastnosti, spoj na pero a drážku, jednoduché a presné murovanie, úspora omietky. Tehly sa na stavbu dodávajú suché, čo je zárukou ich deklarovaných tepelnoizolačných parametrov.
Nevýhody
: vyššia objemová hmotnosť.

Pórobetónové tvárnice
Vďaka pórovitej štruktúre sú tvárnice pevné a zároveň ľahké. Pórobetón sa dobre reže a ľahko sa v ňom frézujú drážky pre inštalačné vedenia. Rovnako ako keramické tvárnice sa ľahko omieta pri malej spotrebe omietky. Aj keď je výstavba týmto materiálom rýchla a lacná, je nutné aby bol pracovník zaškolený.

Výhody: tvarová variabilita (tvárnice možno ľahko rezať), výborné tepelnoizolačné vlastnosti v každom smere, rýchla a presná výstavba, priemerné zvukovoizolačné vlastnosti.
Nevýhody: pre vyššiu výrobnú vlhkosť je potrebné nechať tvárnice schnúť, pred štukovaním by sa mal pórobetónový múr nechať vysychať minimálne 6 týždňov.

Betónové tvárnice
Navrhujeme ich tam, kde potrebujeme dosiahnuť vyššiu únosnosť zvislej nosnej konštrukcie. Jedná sa o škrupinové diely, ktoré je možné kombinovať s inými materiálmi. Používajú sa aj ako súčasť rôznych sendvičových konštrukcii.

Výhody
: minimálna nasiakavosť, pomerne dobré akumulačné vlastnosti, dobré zvukovoizolačné vlastnosti, pevnosť.
Nevýhody: na výstavbu nízkoenergetických alebo pasívnych domov sa dajú použiť len v kombinácii s vonkajším zatepľovacím systémom.

Zásady správneho murovania tehál

 • správna orientácia tehál pri murovaní,
 • dodržanie väzby v murive – minimálna dĺžka väzby má byť väčšia z hodnôt 40 mm alebo 0,4-násobok výšky murovacieho prvku (to platí pre všetky druhy murovacích prvkov),
 • styčné škáry by mali byť tesné bez vzduchovej medzery alebo malty, aby sa nezhoršovali tepelnoizolačné vlastnosti muriva,
 • správna konzistencia murovacej malty – riedka malta zatečie do dutín v tehlách, zhoršujú sa tým tepelnoizolačné vlastnosti tehál a narastá spotreba malty.
 • Pri murovaní na klasickú maltu musia mať ložné škáry rovnakú hrúbku a musia byť úplne vyplnené maltou.


Tenké ložné škáry

 • Pri murovaní na maltu na tenké škáry alebo na penu sú zásady murovania podobné ako na klasickú maltu. Hlavným rozdielom je požiadavka na dokonalú presnosť založenia prvého radu. Vďaka hrúbke ložnej škáry okolo 1 mm sú výškové korekcie v ďalších radoch muriva prakticky nemožné.
 • Pri nanášaní maltového lôžka pod prvý rad brúsnych tehál sa odporúča použiť vhodné nivelačné súpravy.
 • Pri murovaní ďalších radov sa odporúča používať nanášacie valce na rovnomerné premaltovanie ložných plôch tehál.
 • Najnovšou technológiu murovania brúsených tehliarskych murovacích prvkov je murovanie na špeciálnu penu na murovanie. Hlavnými výhodami jej použitia sú jednoduchá manipulácia, rýchle murovanie bez prípravy malty, použitie do teploty až –5 °C a minimalizácia vzniku tepelných mostov v ložnej škáre.


Styčné škáry

Spôsob vytvarovania styčných plôch tehál úzko súvisí s technológiou murovania. Platí to nielen pre tehly, ale aj pre iné murovacie materiály. Podľa tvaru styčných plôch možno tehliarske murovacie prvky rozdeliť na

 • tehly s rovnými styčnými plochami – styčná škára sa premaltuje po celej ploche a premaltovanie je viditeľné pri pohľade na neomietnutú stenu (v súčasnosti už iba u maloformátových alebo lícových tehál) ;
 • tehly s maltovou kapsou (kapsami) – murujú sa na zraz bez škáry. Maltou sa vypĺňa iba maltová kapsa, styčná škára ostáva bez viditeľnej malty (v súčasnosti hlavne akustické tehly);
 • tehly systému P+D – styčné plochy tehál majú tvar pera a drážky, ktoré do seba zapadajú. Malta sa nanáša len na ložnú škáru.
 • U perodrážkových tehál by mali byť styčné škáry tesné bez vzduchovej medzery alebo zatečenej malty, aby sa nezhoršovali tepelnoizolačné vlastnosti muriva.


Murovanie pri nízkych teplotách

Murovacie práce s použitím rôznych druhov mált je možné vykonávať iba do teplôt prostredia +5°C. Ani murovacie prvky ani malta by nemali mať nižšiu teplotu. Tieto obmedzenia sú dôležité z hľadiska správneho tuhnutia mált a dosiahnutia ich deklarovanej pevnosti. Výnimkou je najnovšia technológia murovania brúsených tehál na penu.

Neukončené murivo treba vždy chrániť proti dažďu a snehu vhodným zakrytím, napr. fóliou alebo lepenkou (v oboch prípadoch treba zakrytie aj priťažiť). Takéto opatrenia chránia murivo proti nežiaducemu premočeniu a tým aj zhoršeniu tepelnoizolačných vlastností.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto a kresby: Heluz, KM Beta, Leier, Porfix, Premac, Rigips, Wienerberger, Xella, archív JAGA
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje