Vybavenie stavebného povolenia

Vybavenie stavebného povolenia

Môžeme si ho vybaviť vo vlastnej réžii. Treba však vedieť, ako ho správne vyplniť, aby sme zbytočne nepredlžovali stavebné konanie.

Kde sa vybavuje

Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentmi.
Stavebník môže vybavením stavebného povolenia poveriť aj „kontraktora“ (oprávnenú osobu), ktorá za neho vybaví všetky náležitosti súvisiace s prípravou, vyprojektovaním aj realizáciou stavby.

Čo ako kedy
Na každom stavebnom úrade nám poskytnú podrobné informácie o tom, čo od nás budú požadovať.

 

Obsah žiadosti
• Meno, priezvisko a adresa stavebníka
V prípade manželov treba napísať mená oboch, keďže ich majetok je v bezpodielovom spoluvlastníctve.
• Druh, účel a miesto stavby
Novostavba, rodinný dom, počet nadzemných podlaží, v ktorom katastrálnom území sa stavba realizuje.
• Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby
• Parcelné čísla a spôsob doterajšieho využitia pozemku určeného na stavbu
Uvedieme vlastnícke alebo iné práva podľa katastra nehnuteľností, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, ak je to nevyhnutné.
Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta
• Spôsob uskutočňovania stavby
Uvedieme, či stavbu budeme realizovať svojpomocne, za pomoci stavebnej firmy, zhotovovateľa.
• Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom zariadení.
Novostavba rodinného domu, počet podlaží (aj obytné podkrovie), aké je situovanie okien z obytných miestností vzhľadom na vedľajšie pozemky (vzhľadom na stenu susedného domu, v ktorej sú, resp. nie sú okná, do susedného dvora, na komunikáciu a pod.), počet obytných miestností, napojenie na inžinierske siete.
• Zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi.
Mená susedov sa dajú zistiť aj na webovej stránke katastra Slovenskej republiky podľa čísla parciel.
• Prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu.

Prílohy k žiadosti

Vlastnícke práva

Treba predložiť doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke práva k pozemkom: list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy s kolkami v hodnote 8 €. Výpis z listu vlastníctva z internetu má len informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony.

V prípade, že stavebný úrad zistí nevyrovnané majetkové pomery (napríklad v dedičskom alebo rozvodovom konaní), zastaví stavebné konanie a vznikajú prieťahy.

Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch, keď to povoľuje stavebný zákon, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním. Projekt musí obsahom a úrovňou zodpovedať požiadavkám stavebného úradu.
Projektovú dokumentáciu prikladáme k žiadosti v troch vyhotoveniach. Po vydaní stavebného povolenia jedno vyhotovenie ostáva na stavebnom úrade.

Nad rámec zákona
Niekedy vzniká problém, keď sa projektant snaží splniť všetky požiadavky stavebníka bez ohľadu na požiadavky zákona, jestvujúce stavby v danej lokalite, umiestnenie v ochrannom pásme a pod
.

Situovanie stavby
Koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby nemusí byť súčasťou projektu (napríklad typového). Vypracuje ju projektant, potrebuje vedieť, kde na pozemku sú umiestnené inžinierske siete. Musíme ju zaplatiť zvlášť.

Spôsobilosť projektanta

Je potrebné priložiť certifikát o spôsobilosti projektanta – väčšinou stačí kópia a originál na nahliadnutie.

Územné rozhodnutie
Potvrdenie, že v danej lokalite je povolené stavať rodinný dom, poskytne obec.

Stavebný dozor
Treba uviesť meno a vyhlásenie stavebného dozoru o odbornom vedení stavby – pri svojpomocnom uskutočňovaní stavby ihneď. Ak bude stavať zhotovovateľ alebo stavebná firma, môže sa meno doplniť až po vybratí stavebnej firmy.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteVyjadrenia inštitúcií
Menia sa podľa konkrétneho objektu a lokality. Ide o vyjadrenia inštitúcií, orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí k zámeru napojiť stavbu na ich prípojky. Môžu byť doplnené mapou sietí toho-ktorého správcu na stavebnom pozemku, vyjadrením, či nebudú prekážkou pri budovaní základov (ak sú prekážkou, treba požiadať o prekládku).

Súhlas
Vhodné je zabezpečiť si súhlasné vyjadrenia inštitúcií dostatočne dlho pred požiadaním o stavebné povolenie. Každá inštitúcia má lehotu 30 dní na vybavenie a je zbytočné predlžovať stavebné konanie čakaním na ich vyjadrenie. Problémom je aj osobná účasť ich pracovníkov na stavebnom konaní vzhľadom na ich vyťaženosť.

Kam po vyjadrenie
▶    Vodárenský podnik – potrebný je súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu. Ak v obci nie je kanalizácia, treba predložiť nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (pri čističke musí byť aj súhlas Ministerstva životného prostredia SR).
K žiadosti o pripojenie domu treba priložiť list vlastníctva, schému vodoinštalácie v dome, situáciu napojenia domu na vodu.
▶    Energetické závody – potrebný je súhlas s napojením domu na elektrinu.
K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť sa prikladá list vlastníctva, schéma elektroinštalácie a situácia napojenia domu na elektrinu.
▶    Distribútor plynu – súhlas s napojením domu na plyn (prikladá sa, ak budeme vykurovať plynom).
K žiadosti o pripojenie domu sa prikladá list vlastníctva, nákres plynoinštalácie a situácia napojenia domu na elektrinu.
▶    Obec alebo mesto – súhlas s malým zdrojom znečistenia ovzdušia – kotlom, ak je vykurovacím médiom plyn.
Predkladá sa list vlastníctva, typ a parametre kotla, plynofikácia domu.
▶    Pozemkový úrad – súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ak zamýšľame stavať na pôde, ktorá je označená ako orná pôda.
Predkladá sa list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, určenie bonity pôdy. Geometrický plán sa predkladá, ak sa má vyňať len časť pôdy.–>

Súhlas susedov

Potrebujeme ho, ak budeme stavať inak, než je to bežné vzhľadom na stavebný zákon – ak staviame na hranici pozemku alebo chceme mať okná bližšie ako 7 m od obytných miestností na susedovej stavbe, ak potrebujeme počas realizácie stavby prístup z jeho pozemku a podobne.

Dohody a kompromisy
So susedmi sa treba dohodnúť dopredu, včas nájsť kompromisy, lebo dodatočné riešenie pripomienok neskôr predlžuje stavebné konanie.

Vydanie stavebného povolenia

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku vo výške 33 € má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a všetkých jeho účastníkov pozve na obhliadku miesta stavby. V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

Platnosť stavebného povolenia
Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť. Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ibaže by stavebný úrad určil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Nelegálna stavba
Stavba postavená bez právoplatného stavebného povolenia nie je legálna a okrem uloženia pokuty stavebný úrad môže nariadiť odstránenie takejto stavby.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto: thinkstock.com,
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

 1. Hercul1111 says:

  ach ty cigani to maju tazke s tim vybavovanim stavebneho povolenia pre svoje chatrce! :)))))))))))))

  1. ziedol si im!!!!!!!

 2. zavádzajúce informácie, územné rozhodnutie nie je potvrdenie obce, ale rozhodnutie vydané v správnom konaní rovnako ako stavebné povolenie

 3. cestny.pirat says:

  vsak sa to neda ani precitat, tak sa cudujte ze ludia sa na stavebne povolenie vyseru, dom si postavia a radsej zaplatia par korun pokutu, ako sa vlacit pol roka po vsetkych debilnych uradoch.

 4. Dobry den. Najlahsie to maju Romovia,Cigani,. Ty stavaju bez stabebneho povolenie kde len chcu a bez stavebnych povoleni. A ty clovece zober uver a vybavuj pol roka stavebne povolenie a cely zivot makaj ! Oni s tym problem nemaju. Na nich neexistuju postihy. Je to spravodlive ,urcite nie.

 5. Pri vybavovaní stavebného povolenia treba chodiť so žiadosťami k správcom sieti ako na klavír, pričom si poniektorí správcovia robia z toho biznis-vyberajú poplatky za vyjadrenia k existujúcim sietiam resp.k vyjadreniam k projektom prípojok sieti. V jednom prípade za pripojovaci poplatok na sieť sa musí platiť vopred 2roky dopredu. Je to korektné?. Čo sa týka úprav resp.zmien stavebného zákona a súvisiacich predpisov považujem ako od ludi vytiahnuť peniaze,na každom kroku treba platiť poplatky,od každej maličkosti vyhotoviť projekt a pod.

 6. kuklovsky says:

  dobry den,bolo mi vydane stavebne povolenie,dom som postavil,a pri zapise do katastra sme zistili,ze dom je z casti ,pripojky vsetky,su na obecnom pozemku.teraz ma mesto nuti na odkup,alebo platenie najmu.ako sa toto mohlo stat a co s tym?ja som vestky podmienky zo stvebneho povolenia dodrzal.

 7. zuzana.foldvariova says:

  Dobry den, my sme podali ziadost na stavebne povolenie 8.9.2014, dnes som im tam volala a pani z uradu mi oznamila, ze sa do toho len vcera pozrela, lebo ona mala dovolenku….podotykam ze sme okresne mesto Šaľa….oznamila mi ze do 10 dni zacne stavebne konanie, lenze do 10 dni uz uplynie zakonom stanovena lehota 30 dni…..co mame robit? kde sa mame stazovat?ako to posurit?….robotnici uz cakaju, stavba nam stoji….nie sme prvi kt. sa to stalo….su tu aj ludia, kt. cakali 90 dni

 8. Dobry vecer.IDEME REKONSTRUVAT DOM ANA STAVEBNOM MY DALI ABY SOM SI DALA OD TYKOMU VYTICIT CI TAM NIECO NEJDE A PRETO BY SOM CHCELA VEDIET CI TO TREBA KED IDEME LEN ZHADZVAT STRECHU A PRISTAVIT LEN NOVU VERANDU.PORADTE MY CO VSETKO TREBA K ZIADOSTI KU STAVEBNEMU POVOLEMIU.DAKUJEM.

 9. To ste dobrí, keď Vám trvá vybavenie stavebného povolenia iba pol roka. My to riešime už rok a pol, keďže teta na stavebnom úrade v Rusovciach stále nie je s niečím spokojná. Podotýkam, že všetko riešime na základe jej inštrukcií a požiadaviek, ktoré sa v priebehu týždňa z jej pohľadu zmenia…
  Iba tíško plníme jej „rozkazy“, keďže sa bojíme otvoriť pusu, aby nám náhodou ešte viac nechcela znepríjemniť vybavovanie stavebného povolenia.
  Kto chce v budúcnosti stavať dom v RUSOVCIACH, tak sa hlavne pre začiatok obrňte trpezlivosťou.

 10. O to aby sme si vobec mohli podat ziadost o stavebne povolenie sa usilujeme pomaly dva roky.Mesto stale nieco vymysla…sme z toho na nervy…Je smutne ze sa skor zlegalizuje cierna stavba ako sa zacne stavat dom s legalnym povolenim…

 11. Dobry den.Chcem sa opytat: na zahrade si chcem postavit chatku 5×5 m (cize splna rozmery pre drobnu stavbu),ale zaroven by som chcela mat vedla nej aj terasu s vstupom z chatky v rozmere 10 m2.Prosim,poradte mi,ci staci aj na toto ohlasovacia povinnost,ci uz musi byt stavebne povolenie.Dakujem.

 12. Chcem sa opytat….susedny pozemok je nevysporiadany je tak 5 ucastnikov potrebujem podpis a suhlas od kazdeho ?

 13. Prosím vás chcem sa spýtať že som v takej situácii že že susedov dom vlastnia dvaja vlastníci zjednim som nemal problém podpísal mi papiere a ten druhý nechce podpísať vedľajší dom iní sused podpísal chcem sa spýtať čo mám stim zrobyt keďže už ďalej čakať nechcem je to také zdĺhavé prosím vás poraďte mi dakujem

  1. keď dodržíte zákonné vzdialenosti nepotrebujete podpisy.7 m od susedného domu, v husto zastavanej oblasti stačia 4 m ale pri tejto vzdialenosti nesmú byť okná obytných miestností na stene.a dodržať 2 m od plota(susedného pozemku)

 14. Anna Hojerová says:

  Prosím, chcem sa spýtať ako mám postupovať keď mám všetky vyjadrenia od všetkých inštitúcii len starostka nechce podpísať , lebo ona si to musí nechať prejsť hlavou , a nevie si to predstaviť a musí o tom popremýšľať .Sú na to nejaké zákony?

 15. jurmák vzrmu says:

  porosim chcem sa spýtat ako mam postupovát chcem si stavat rod.dom ale pozemok my leži 200.m od zastaveňie obci aje na ornej pode .ako by som mal postupovať ked p.starota sa my vyhraža že my stavbu da zburať a da namňa exekuciu iba preto že som mu dal papier na podpis o vijadrenie aby som mohol stavať na svoj vlastny pozemok. chcem sa spitať či je na slovensku taky zákon ači mám pravo bojovať.dakujem

  1. Ahoj, mozes na pozemku stavať ale iba ak je to v územnom pláne obce poprípade v pripravovanom pláne. Stavať tam nemozes iba tak samozrejme a hlavne ak si tam sam a nik okolo teba a je to ornica môžu ti robit problémy aj poľnohospodári lebo by sa drobila pôda a tiez ze oni nemôžu obhospodarovaná pozemok tesne okolo tvojho rodinného domu. My sme akurat vynímali pozemok a bolo super to ze je to uz mimo obce no je to cela niva zastavaná ulica a starosta je milý ale asi by som sa nepúšťala do sporov v tomto s nim lebo je to bez na dlhe trate to vynimanie , my sme podali ziadost v apríli s tym ze množstvo veci ako kúpu pozemku a prevody sme riešili od marca a je september a stale sme nedostali povolenie stavebné a pritom ani nik nam v tom zákerne nebráni, iba proste pomaly každá inštitúcia . Mame super kvalitu ornej pôdy takze aj to moze byt problem pri vyňatí a tiez ak chces stavať iba ty sam musíš si dat vypracovať urbariatnu mapu alebo ako sa to vola od geodeta ale to robia skoro developeri ktorí vynímajú penu pôdu než takýto ako ty. Ďalšia vec je ze sa vyhrážať nemoze a mozes ho udať na inšpektorát prace pre hrubé pochybenie ale ked aj poslanci sa ho budu držať a on podplatí kontrolu tak ti akurat urobis peklo potom

 16. Chcem rekonštruovať výrobnú halu. Momentálne je vysoká 4,5 metra a chcem to dvihnúť o cca 1m.
  Može mať sused výhrady, ak má dom od haly cca 8 metrov ?

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.