Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska

Zariadenie staveniska nie je len záležitosťou veľkých stavieb. Aj pri stavbe rodinného domu ho treba zariadiť kvalitne.

Pri stavbe na kľúč si zhotovovateľ – dodávateľská firma – bude riešiť niektoré potreby staveniskovej prevádzky (napríklad vybavenie mechanizmami, dopravu materiálu) sám, po dohode aj  spoločne so stavebníkom aj (miestny odber vody a elektriny). Zariadenie sa väčšinou ponecháva na jedného dominantného zhotovovateľa.
Požiadavky

Okrem bezpečného pohybu, pobytu a práce osôb je stavenisko uspôsobené na správne uloženie stavebných výrobkov a mechanizmov. Pri jeho prevádzke musí byť zabezpečená ochrana zdravia ľudí a životné prostredie aj v jeho okolí. Treba takisto zaistiť odvoz a likvidáciu odpadu.

Náklady
Kalkulujú sa ako 2 až 3 % celkových nákladov alebo individuálne podľa skutočných nákladov. Pokrývajú náklady na vybudovanie staveniska, jeho prevádzkovanie a údržbu objektov zariadenia, na ich likvidáciu v určenom termíne, na úpravu dočasne využívaných objektov a demontáž zariadenia staveniska.

Prevádzkové zariadenia

Prístrešok
Pri malých stavbách môžu byť zriadené v blízkosti stavby. Používajú sa buď priestorové bunky (kontajnery), alebo unimo bunky. Sú určené pre stavbyvedúceho, majstra, prípadne stavebný dozor.

Ohradenie výkopových jám
V prípade potreby výkopové jamy ohradíme dvojradovým zábradlím vo výške
1,1 m. Výkopové ryhy (napríklad na kanalizáciu) hlbšie ako 0,5 m premostíme v mieste pretínajúcom staveniskovú komunikáciu. Na krátkodobé prekrytie sa môže použiť napríklad oceľová platňa s hrúbkou od 25 do 30 mm.

Požiarna ochrana
Na stavenisku je nevyhnutné zabezpečiť prístup pre požiarne vozidlo, určiť hydrant požiarneho vodovodu, umiestniť prenosný hasiaci prístroj a dodržiavať protipožiarne bezpečnostné opatrenia.

Komunikácie a zariadenia na dopravu
Na krátkodobé používanie využijeme zemné komunikácie (pri vhodnom teréne a v suchom počasí), inak urobíme spevnené (drevené fošne, guľatina, stabilizácia cementom alebo asfaltom) alebo štrkové cesty – môžeme využiť podkladové vrstvy budúcich komunikácií.
Zvislú, resp. šikmú dopravu pri výstavbe rodinných domov zabezpečujú najčastejšie automobilové žeriavy, stavebné výťahy a kladkostroje, resp. dopravné pásy.

Sklady, skládky a predmontážne plochy
Zastrešeným a uzatvárateľným skladom materiálu a malého náradia môže byť drevená alebo oceľová stavebná búda či kontajner. Rozmery prispôsobíme svojim požiadavkám.
Skládka materiálu je otvorený alebo zastrešený priestor na dočasné skladovanie stavebného materiálu alebo dielcov.

Na skladovanie niektorých materiálov a ochranu pred krádežou, ale aj na prezliekanie budeme potrebovať kontajner alebo aspoň plechový sklad.

Predmontážna plocha je väčšinou otvorený priestor, ktorý je určený na zostavenie a zváranie oceľových konštrukcií alebo prípravu drevených konštrukcií, napríklad krovu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePri nedostatku miesta
Na vytvorenie skladovacích priestorov môžeme neskôr použiť aj budovaný objekt. Napríklad tvárnice môžeme umiestniť priamo na zá­kladovú dosku, čím minimalizujeme aj staveniskovú dopravu materiálu. V etape vyhotovenej hrubej stavby prirodzene využijeme na uskladnenie materiálu a náradia uzavretý vnútorný priestor.

Rozvody elektrickej energie a vody
Realizáciu rozvodov a odberné miesta si zabezpečí zhotovovateľ stavby a navrhne ich podľa podmienok staveniska. Elektrická energia z odberného miesta sa vedie cez merací rozvádzač umiestnený v rozpojovacej istiacej skrini k prenosným staveniskovým rozvádzačom. Ak sa na stavenisku nedá využívať existujúca verejná elektrická sieť, možno na výrobu energie použiť elektrocentrálu so spaľovacím motorom s príslušným výkonom.Vodu môžeme priviesť na stavbu hadicami z hydrantu. Lepšie však je, ak ju môžeme odoberať z vlastnej včas zhotovenej vodovodnej prípojky.

Výrobné zariadenie staveniska

Výrobné zariadenie staveniska tvoria objekty a zariadenia na výrobu betónu a malty, prípravu výstuže a debnenia.

Malta z miešačky
Vytvoríme priestor na umiestnenie miešačky s možnosťou napojenia na vodu a elektrinu. Pri miešačke musí byť vytvorený manipulačný priestor na preloženie hotovej zmesi do fúrika.

Dovoz betónu
Betónová zmes sa vo väčších množstvách (pri betónovaní základov alebo základových dosiek) dováža z betonárne. Pri dovoze vytvoríme miesto a priestor na manipuláciu s ňou.Nesmieme zabudnúť na miesto na výrobu malty a betónu ani na pracovný stôl na zhotovenie potrebných dielcov.

Príprava debnenia
Miesto na prípravu tesárskeho debnenia si vyčleníme len v tom prípade, ak si ho budeme vyrábať svojpomocne. Debniace prvky si môžeme aj prenajať, takže zriaďovať tesársku výrobu nie je nutné.
To isté platí aj pri výrobe výstuže. Vhodné je vytvoriť aspoň prístrešok na skladovanie výstuže pred jej uložením do debnenia, aby bola chránená pred poveternostnými vplyvmi.

Pri zariaďovaní staveniska by sme mali zabezpečiť dostatok priestoru na prípravu výstuže a debnenia.
–>
Hygienické zariadenie staveniska

Je nevyhnutné zabezpečiť priestor na prezliekanie, umývanie a WC podľa počtu pracovníkov. Na prezliekanie (aj ako kancelária) sa bežne používa sklad materiálu a náradia. Na mnohých stavbách WC úplne chýba, alebo je iba drevené suché, čo nie je vhodné riešenie vzhľadom na hygienu a zápach. Lepším riešením je prenájom mobilného WC.

Ochrana životného prostredia

Pri výstavbe treba pamätať aj na ochranu životného prostredia. Nezanedbajme odvoz stavebného odpadu a ochranu susedov pred hlukom, prašnosťou a vibráciami. Stavebnou činnosťou sú ohrozené najmä ovzdušie (prašnosťou a exhalátmi zo stavebných strojov, voda (kontamináciou chemickými látkami, silikátmi, splaškami), pôda (neselektovaním ornice) a zeleň.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto: Algeco, Doka, Porfix, thinkstock.com, archív JAGA
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.