oplotenie z uslachtilych materialov
Galéria (14)

Oplotenie z ušľachtilých materiálov

Oplotenie patrí pre svoju dĺžku k najdrahším záhradným stavbám. Jeho návrh i zhotovenie by sme preto nemali zanedbať. Vnímame ho zvonka aj znútra. Líniová stavba trvalo ovplyvňuje atmosféru nášho záhradného priestoru.

Galéria

oplotenie z uslachtilych materialov 138 big image
03 lesinska plot big image
04 lesinska plot big image
05 lesinska plot big image
07 lesinska plot big image
08 lesinska plot big image

Predná časť pozemku so vstupom a vjazdom hraničí s verejným priestorom ulice. V tejto časti je dôležitý estetický vzhľad plota a súlad s materiálovým riešením domu, ako aj vstupnej bránky a vjazdovej brány. Bočné strany a zadná strana oplotenia spravidla oddeľujú náš pozemok od susedného, preto je požadovanou vlastnosťou oplotenia jeho nepriehľadnosť. Na okrajoch sídiel zadná strana často susedí s voľnou krajinou. Vtedy sa snažíme riešiť oplotenie tak, aby umožňovalo výhľad na peknú krajinnú scenériu.

Štýl
Oplotenie z ušľachtilých materiálov 12Štýl oplotenia (celkové stvárnenie) je výsledkom výberu materiálov, vzájomného pomeru jednotlivých častí, rytmu ich opakovania či striedania a pomeru, resp. vzťahu stavby k domu aj okoliu. Pri vyváženej kombinácii môže oplotenie pôsobiť esteticky smerom dovnútra pozemku i zvonka. Spolupôsobí s charakterom domu aj v širších krajinných vzťahoch (najmä pri okrajových pozemkoch). Vstupnú časť sa snažíme zosúladiť aj so susednými objektmi. Treba zvážiť, či má mať plot jednotný charakter v celej svojej dĺžke, alebo ho prispôsobíme osobitým podmienkam daného miesta a zostavíme ho z drahších (vpredu) a lacnejších (po bokoch a vzadu) častí.

Výška
Pri rozhodovaní o výške oplotenia treba dodržať proporcionalitu medzi veľkosťou záhrady a veľkosťou a výškou domu. Oplotenie do výšky 1 m je nenápadné a pri vhodnej výsadbe ho takmer nespozorujeme (vhodné je najmä do prírodného prostredia). Jeho ochranný účinok je však nepatrný. Plot vysoký do 150 cm tvorí jasné ohraničenie, ale oku ešte neprekáža. Plot nad 150 cm už pôsobí priestorovotvorne a pri výške 170 cm a viac je už pohľadovou bariérou zvonka. Zvnútra ho zväčša maskujeme výsadbou, ale aj tak pôsobí ako vnímateľný pás steny. Navyše môže značnú časť plochy tieniť, najmä ráno a podvečer a tiež na jar a v jeseni. Výška plota je dôležitá aj pri svahovitých pozemkoch, najmä vtedy, keď je oplotenie položené nižšie ako dom. Kvôli pohľadovej zábrane by bol niekedy potrebný vyšší plot, než je to konštrukčne možné, preto v takom prípade zostavíme pohľadovú bariéru z pevného oplotenia doplneného zeleňou.

Oplotenie z ušľachtilých materiálov 13Materiál
Na zhotovenie a postavenie oplotenia môžeme použiť rôzne druhy materiálov – od murovacích materiálov cez drevo a kovové profily v rôznej forme po drôt alebo drôtené pletivo.

Murivo
Murivo z tehál, kameňa, betónu či prefabrikovaných tvaroviek je konštrukčne i technologicky pripravené na exteriérové použitie, je veľmi trváce vo vonkajších podmienkach, a preto vhodné aj na stavbu oplotenia. Dobre založené múry potrebujú len občasnú údržbu a drobné opravy.

Drevo
Oplotenie z ušľachtilých materiálov 2Na oplotenie možno použiť guľatinu, fošne, dosky, latky, tyčky. Drevo je vhodné na svojpomocné spracovanie, ale je menej odolné proti poveternostným vplyvom a len málo odolné proti zemnej vlhkosti. Pri použití v exteriéri ho treba impregnovať (najlepšie tlakovo) a chrániť konštrukčnými opatreniami. Voľba vhodného druhu dreva je jednou z dôležitých podmienok životnosti, konštrukčnej stálosti, a teda aj vzhľadu oplotenia. Z ihličnatého dreva je najvhodnejšie borovicové a smrekovcové drevo. Z listnatých drevín je to drevo duba, buka, jaseňa, bresta, jarabiny a iné tvrdšie druhy (agát). Drevo si vyžaduje pri vonkajšom použití stálu údržbu (najmä obnovovanie náterov).

Kovové materiály
Sú vhodné na oplotenie, lebo sú veľmi tvárne a pevné. Môžu sa použiť na ploty samostatne ako nosné časti aj ako spojovací materiál (skrutky, nity) pri materiálovo kombinovaných riešeniach. Najčastejšie sa používajú kovové profily, rúrky, drôt i pletivo. Kov treba v exteriéri chrániť proti hrdzaveniu povrchovou úpravou – najčastejšie náterom, poplastovaním, pokovovaním.

Oplotenie z ušľachtilých materiálov 4Typy oplotenia

Nepriehľadné
Nepriehľadné múrové oplotenie je zhotovené z rôznych materiálov – lomového kameňa, tehál alebo z liateho betónu či rôznych prefabrikovaných dielcov. Možno ho povrchovo upravovať omietaním, škárovaním, obkladaním alebo náterom (farebným, plastovým – marmolit). Je masívne, nákladné a trvanlivé, na šírku zaberá dosť miesta (podľa použitého materiálu 20 až 50 cm). Výborne chráni proti prachu, emisiám z dopravy a hluku a tiež proti pohľadom zvonka. Toto oplotenie pôsobí bariérovo zvonka, vnútri priestoru vytvára intimitu, no pri väčšej výške tieni záhradu (najmä v kútoch). Pri nevhodne zvolenej výške môže čiastočne zakrývať stavbu domu (ktorý potom za ním pôsobí „utopene“).

Priehľadné
Oplotenie z ušľachtilých materiálov 5Priehľadné oplotenie je konštrukčne vytvorené zo subtílneho (štíhleho) materiálu: z kovových alebo drevených tyčiek v zreteľne vymedzených vzdialenostiach či z drôteného (poplastovaného) pletiva. Priehľadné výplne sú zavesené na masívnejších nosných stĺpikoch zapustených do zeme. Vďaka malej šírke zaberá relatívne malú plochu. Jeho výhodou je, že nezakrýva stavbu, pôsobí ľahko a netieni pozemok. Nevýhodou je, že nezabraňuje prístupu drobných zvierat na pozemok (pokiaľ nie je dôkladne zapustené do zeme), nechráni pred exhalátmi, prachom, hlukom ani pohľadmi. Pri použití drôteného pletiva je najlacnejšie. Dá sa dobre kombinovať so živým plotom alebo porastom z popínavých drevín, ktoré zabezpečia nepriehľadnosť.

Polopriehľadné
Polopriehľadné (materiálovo kombinované) oplotenie sa skladá z nepriehľadnej línie a priehľadných výplní. Nepriehľadnú časť tvorí podmurovka a stĺpiky. Priehľadné výplne môžu byť z rôznych materiálov – zo zvislo kladených drevených latiek alebo z kovových profilov, vodorovne umiestnených drevených dosák, drôteného pletiva samonosného alebo orámovaného, keramických plotoviek a pod. Polopriehľadný typ oplotenia je veľmi vhodný na oddelenie verejného a súkromného priestoru pri vstupnej časti pozemku, kde potrebujeme umiestniť rôzne nevyhnutné technické zariadenia – vstupnú bránku a vjazdovú bránu, nádobu na smeti, zvonček, schránku na poštu, merače elektriny a plynu. Použitie murovaných stĺpikov umožňuje vhodné (neprovizórne) umiestnenie týchto zariadení.

Oplotenie z ušľachtilých materiálov 8Konštrukcia, stavba a zakladanie
Na stavbu oplotenia sú vždy nevyhnutné také základy, ktoré v základovej zemine nepripustia nepravidelné sadanie. Musia zabezpečiť jeho celistvosť v pozdĺžnej i priečnej osi, zachytávať otrasy a pohyby pôdy vyvolané dopravou, ako aj mechanické namáhanie nadzemnej časti plota. Preto je vždy vhodné včas posúdiť vlastnosti základovej zeminy (najmä jej stlačiteľnosť). S hĺbkou založenia rastie aj únosnosť základovej zeminy, no spoľahlivo ju môžeme zlepšiť vložením nosnej vrstvy (zhutneného štrkopiesku) pod základové murivo (hĺbka vrstvy by mala byť dvojnásobkom šírky základu). Šírka základovej škáry nemá byť väčšia než dvojnásobok šírky nadzemného muriva. Najnáročnejšie na stabilitu je celomúrové oplotenie (s výškou nad 150 cm), preto ho zakladáme do nezamŕzajúcej hĺbky. Rovnako hlboko zakladáme aj stĺpiky kombinovaného oplotenia a pätky stĺpikov priehľadného oplotenia. Na skalnatých, štrkopieskových a z geologického hľadiska únosných pôdach staviame plotové murivo na základoch z kameňa (najlepšie z miestnych zdrojov), jednoduchého betónu alebo betónu prekladaného lomovým kameňom. Na neistých pôdach, neusadených navážkach a miestach s vyššou hladinou spodnej vody radšej zvolíme ľahký typ plota – drôtený alebo drevený latkový. Ak je to nevyhnutné, použijeme betónový základ s oceľovou výstužou. Základové murivo ukončíme 2 až 3 cm nad úrovňou pôvodného terénu. Pozdĺžna i priečna rovina koruny základu musí byť vodorovná. Stavebnú konštrukciu nadzákladového muriva chránime izolačnou vrstvou položenou medzi základ a nadzemnú časť múru.

Zdôraznenie jedinečnosti

Oplotenie z ušľachtilých materiálov 9Oplotenie buď ladí s charakterom domu, dotvára ho, alebo podčiarkuje. Estetické pôsobenie plota môžeme dosiahnuť použitím ušľachtilých materiálov v jeho nadzemnej časti (kameň, omietané murivo so škridlovou strieškou, kováčsky tvarovaná kovová pásovina) a jedinečnými kombináciami. V tomto prípade je stavba spravidla prácnejšia a trvá dlhšie. Štandardný plot z betónových prefabrikovaných tvárnic zhotovíme rýchlejšie, ale od susedovho plota sa bude líšiť iba farbou materiálu. Z tvárnic však môžeme urobiť len pás podmurovky so stĺpikmi a charakter výplní môžeme riešiť individuálnym spôsobom, vďaka čomu bude vyznenie plota osobité. Striedanie rôzne pôsobiacich častí oplotenia (prípadne aj prekrytie častí plota zeleňou) prispieva k lepšiemu dojmu z vnútorného priestoru záhrady, ktorý sa pohľadovo končí plotom (ohradovým múrom). Použitie popínavých drevín prerušuje dlhšiu líniu celomurovaného oplotenia a oživuje ho. Popínavky pritom nezaberajú veľa vnútorného ani vonkajšieho priestoru.

Oplotenie z ušľachtilých materiálov 10Kombinácie so živým plotom
Živý plot môže pôsobiť samostatne alebo môže vhodne doplniť iné druhy oplotenia a zlepšiť tak pohľadové i funkčné vlastnosti zábrany na okraji pozemku. Živý plot nepriehľadného charakteru vytvoríme hustou výsadbou vhodných drevín vysadených v jednom alebo dvoch radoch. Z hľadiska záberu plochy je živý plot širším oplotením. Zaberá 100 cm (tvarované ploty) až 2 m (voľne rastúce ploty). Nevýhodou tohto typu oplotenia je, že trvá určitý čas, kým dreviny narastú a dosiahnu krycí účinok v plánovanej výške. Na druhej strane môžeme z vybraných drevín vytvoriť živý plot až do výšky 6 m, ktorý bude pôsobiť prirodzenejšie než múrové oplotenie.

Text: Ing. Ľubica Lešinská
Foto: autorka, BC Torsion

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje