Materiály na technické izolácie (1. časť)

Pri realizácii stavieb sa dbá na to, aby použité konštrukcie spĺňali tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne požiadavky. Často sa však v procese výstavby budovy alebo jej samotného užívania zabúda na tzv. technické zariadenia, ktoré tiež treba tepelne, akusticky alebo požiarne izolovať.

Použitie a účel 

Technické izolácie môžeme použiť na  všetky potrubné rozvody v budove, vykurovacie telesá, rozvody vzduchotechniky a klimatizácie, nádrže a komínové potrubia. Tieto zariadenia sa izolujú z dôvodov tepelných strát, zníženia hluku alebo zvýšenia požiarnej bezpečnosti v budove. Podľa druhu zariadenia a podľa účelu treba zvoliť vhodný typ a formu tepelného izolantu.

Tepelná izolácia

Mnohé technické zariadenia slúžia na produkciu, transport alebo uskladňovanie teplonosných médií, ako sú para, horúca voda, teplý vzduch a pod. Z ekonomického a technického hľadiska je dôležité, aby si tieto médiá zachovali svoju teplotu, preto sa musí zabezpečiť ich tepelná izolácia, ktorá bude eliminovať tepelné straty. 

Takto vyzerá spodok opláštenia tepelnej izolácie potrubia v exteriéri. Izolácia zadržiava vlhkosť a vytvára podmienky pre koróziu.

Tepelná izolácia potrubí prináša nezanedbateľné úspory tepla.

Akustická izolácia

Zariadenia, v ktorých pretekajú pary alebo kvapaliny, sú často hlučné. Hlučnosť môže byť zapríčinená vysokou rýchlosťou prúdiaceho média, ale aj odpormi vloženými v priereze, čím vzniká vibrácia zapríčiňujúca hlučnosť zariadenia. Takýto zvuk pôsobí rušivo a negatívne ovplyvňuje okolie. Zvuk sa prenáša v obmedzenej miere aj stavebnými konštrukciami. Schopnosť konštrukcie tlmiť zvuk je vzduchová nepriezvučnosť. Tlmíme najmä frekvencie v rozsahu od 100 do 3 500 Hz. Tlmiacimi doskami zabezpečíme zvýšenie indexu nepriezvučnosti. Najčastejšie chyby robíme nesprávnym napojením na stenu a priestupu rôznych vedení stropom. Znížiť hlučnosť technických zariadení môžeme akustickou izoláciou, keď zdroj hluku obklopíme materiálom pohlcujúcim zvuk. 

Protipožiarna ochrana

Niektoré technické zariadenia predstavujú vysoké riziko v požiarnej bezpečnosti, pretože často slúžia ako zdroj či transportné zariadenie tepla. Preto treba potrubné a vzduchotechnické rozvody zabezpečiť proti šíreniu požiaru. Na tento účel používame požiarne izolácie, najčastejšie v ucelených požiarnych systémoch.

Technické izolácie zabezpečujú požiarnu odolnosť zariadenia pri jeho prevádzke.Teplota na povrchu izolovaného zariadenia nesmie prekročiť 50 °C.

Ideálna požiarna izolácia by mala spĺňať:
– Reakcia na plameň, ktorému je za určitých podmienok vystavená, by mala byť v najvyššej trieda A1 – nehorľavé výrobky.
– Výrobky pre požiarnu izoláciu by mali mať čo najvyššiu teplotu použitia, pri ktorej si zachovávajú svoje vlastnosti.
– Ideálna požiarna izolácia nešíri plameň a tak neprispieva k rozširovaniu požiaru.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteRozpad zle urobenej izolácieVeľkú pozornosť musíme venovať armatúram. Pri za­nedbaní izolácie nezaizolované armatúry v pôde skorodujú.

Ochrana osôb 

V praxi sú aj zariadenia, ktoré vyrábajú alebo vedú médiá s vysokou teplotou, pritom znamenajú vysoké riziko pre osoby pohybujúce sa v ich blízkosti. Vysoká teplota na povrchu týchto zariadení by mohla spôsobiť popáleniny pri náhodnom dotyku. Preto je potrebné, aby v týchto priestoroch bola povrchová teplota zariadenia znížená na tzv. hygienickú teplotu, ktorá nebude spôsobovať nijakú ujmu na zdraví. Táto teplota je stanovená na asi 50 °C. Na dosiahnutie hygienickej povrchovej teploty sa používajú technické izolácie, ktoré zároveň znižujú aj tepelné straty na danom médiu.

Obr.: Korózia vonkajších rúrok ústredného vykurovania ovinutých plsťou, ktorá zadržiava slanú vodu presakujúcu cez betón, nastane už o jeden a pol roka. Rúrky neboli izolované proti korózii.

Chladové izolácie

Okrem zariadení, ktoré vyrábajú a transportujú média s vysokou teplotou, existujú aj zariadenia, produkujúce a vedúce médium s veľmi nízkou teplotou, tzv. chladiarenské agregáty a rozvody. V takýchto prípadoch je potrebné, aby sa zachovala čo najnižšia teplota média čo najdlhší čas, na tento účel sa používajú tzv. chladové izolácie. V prípade chladových izolácií je vysoké riziko tvorby kondenzátu na povrchu zariadenia alebo vnútri tepelného izolantu, preto sa musí hrúbka izolantu a zloženie opláštenia voliť na základe presného výpočtu.


Obr.: Izolácie na báze čadičových vlákien sa vyrábajú v rôznych tvaroch a povrchových úpravách.

Technické izolácie na báze čadičovej vlny

Tieto izolačné materiály sa uplatňujú aj v sektore technických izolácií. Dôležitou vlastnosťou týchto výrobkov je vysoká odolnosť proti ohňu, a teda aj odolnosť proti vysokým teplotám. Výrobky na tejto báze sa dajú jednoducho rezať a tvarovať na požadovaný tvar izolovaného zariadenia. Ich nevýhodou je malá odolnosť proti vlhkosti. Teplota použitia jednotlivých výrobkov je závislá od ich objemovej hmotnosti – čím je objemová hmotnosť vyššia, tým je vyššia aj teplota použitia, ktorá sa pohybuje od 250 do 750 °C. Teplota tavenia samotného čadičového vlákna je vyššia ako 1 000 °C.

Text: Ing. Miroslav Zliechovec
Foto: Knauf Insulation, Rockwool, František Stejskal, Miroslav Zliechovec, archív vydavateľstva

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.