materialy na technicke izolacie 1. cast

Materiály na technické izolácie (1. časť)

Pri realizácii stavieb sa dbá na to, aby použité konštrukcie spĺňali tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne požiadavky. Často sa však v procese výstavby budovy alebo jej samotného užívania zabúda na tzv. technické zariadenia, ktoré tiež treba tepelne, akusticky alebo požiarne izolovať.

Použitie a účel 

Technické izolácie môžeme použiť na  všetky potrubné rozvody v budove, vykurovacie telesá, rozvody vzduchotechniky a klimatizácie, nádrže a komínové potrubia. Tieto zariadenia sa izolujú z dôvodov tepelných strát, zníženia hluku alebo zvýšenia požiarnej bezpečnosti v budove. Podľa druhu zariadenia a podľa účelu treba zvoliť vhodný typ a formu tepelného izolantu.

Tepelná izolácia

Mnohé technické zariadenia slúžia na produkciu, transport alebo uskladňovanie teplonosných médií, ako sú para, horúca voda, teplý vzduch a pod. Z ekonomického a technického hľadiska je dôležité, aby si tieto médiá zachovali svoju teplotu, preto sa musí zabezpečiť ich tepelná izolácia, ktorá bude eliminovať tepelné straty. 

Takto vyzerá spodok opláštenia tepelnej izolácie potrubia v exteriéri. Izolácia zadržiava vlhkosť a vytvára podmienky pre koróziu.

Tepelná izolácia potrubí prináša nezanedbateľné úspory tepla.

Akustická izolácia

Zariadenia, v ktorých pretekajú pary alebo kvapaliny, sú často hlučné. Hlučnosť môže byť zapríčinená vysokou rýchlosťou prúdiaceho média, ale aj odpormi vloženými v priereze, čím vzniká vibrácia zapríčiňujúca hlučnosť zariadenia. Takýto zvuk pôsobí rušivo a negatívne ovplyvňuje okolie. Zvuk sa prenáša v obmedzenej miere aj stavebnými konštrukciami. Schopnosť konštrukcie tlmiť zvuk je vzduchová nepriezvučnosť. Tlmíme najmä frekvencie v rozsahu od 100 do 3 500 Hz. Tlmiacimi doskami zabezpečíme zvýšenie indexu nepriezvučnosti. Najčastejšie chyby robíme nesprávnym napojením na stenu a priestupu rôznych vedení stropom. Znížiť hlučnosť technických zariadení môžeme akustickou izoláciou, keď zdroj hluku obklopíme materiálom pohlcujúcim zvuk. 

Protipožiarna ochrana

Niektoré technické zariadenia predstavujú vysoké riziko v požiarnej bezpečnosti, pretože často slúžia ako zdroj či transportné zariadenie tepla. Preto treba potrubné a vzduchotechnické rozvody zabezpečiť proti šíreniu požiaru. Na tento účel používame požiarne izolácie, najčastejšie v ucelených požiarnych systémoch.

Technické izolácie zabezpečujú požiarnu odolnosť zariadenia pri jeho prevádzke.Teplota na povrchu izolovaného zariadenia nesmie prekročiť 50 °C.

Ideálna požiarna izolácia by mala spĺňať:
– Reakcia na plameň, ktorému je za určitých podmienok vystavená, by mala byť v najvyššej trieda A1 – nehorľavé výrobky.
– Výrobky pre požiarnu izoláciu by mali mať čo najvyššiu teplotu použitia, pri ktorej si zachovávajú svoje vlastnosti.
– Ideálna požiarna izolácia nešíri plameň a tak neprispieva k rozširovaniu požiaru.

Rozpad zle urobenej izolácieVeľkú pozornosť musíme venovať armatúram. Pri za­nedbaní izolácie nezaizolované armatúry v pôde skorodujú.

Ochrana osôb 

V praxi sú aj zariadenia, ktoré vyrábajú alebo vedú médiá s vysokou teplotou, pritom znamenajú vysoké riziko pre osoby pohybujúce sa v ich blízkosti. Vysoká teplota na povrchu týchto zariadení by mohla spôsobiť popáleniny pri náhodnom dotyku. Preto je potrebné, aby v týchto priestoroch bola povrchová teplota zariadenia znížená na tzv. hygienickú teplotu, ktorá nebude spôsobovať nijakú ujmu na zdraví. Táto teplota je stanovená na asi 50 °C. Na dosiahnutie hygienickej povrchovej teploty sa používajú technické izolácie, ktoré zároveň znižujú aj tepelné straty na danom médiu.

Obr.: Korózia vonkajších rúrok ústredného vykurovania ovinutých plsťou, ktorá zadržiava slanú vodu presakujúcu cez betón, nastane už o jeden a pol roka. Rúrky neboli izolované proti korózii.

Chladové izolácie

Okrem zariadení, ktoré vyrábajú a transportujú média s vysokou teplotou, existujú aj zariadenia, produkujúce a vedúce médium s veľmi nízkou teplotou, tzv. chladiarenské agregáty a rozvody. V takýchto prípadoch je potrebné, aby sa zachovala čo najnižšia teplota média čo najdlhší čas, na tento účel sa používajú tzv. chladové izolácie. V prípade chladových izolácií je vysoké riziko tvorby kondenzátu na povrchu zariadenia alebo vnútri tepelného izolantu, preto sa musí hrúbka izolantu a zloženie opláštenia voliť na základe presného výpočtu.


Obr.: Izolácie na báze čadičových vlákien sa vyrábajú v rôznych tvaroch a povrchových úpravách.

Technické izolácie na báze čadičovej vlny

Tieto izolačné materiály sa uplatňujú aj v sektore technických izolácií. Dôležitou vlastnosťou týchto výrobkov je vysoká odolnosť proti ohňu, a teda aj odolnosť proti vysokým teplotám. Výrobky na tejto báze sa dajú jednoducho rezať a tvarovať na požadovaný tvar izolovaného zariadenia. Ich nevýhodou je malá odolnosť proti vlhkosti. Teplota použitia jednotlivých výrobkov je závislá od ich objemovej hmotnosti – čím je objemová hmotnosť vyššia, tým je vyššia aj teplota použitia, ktorá sa pohybuje od 250 do 750 °C. Teplota tavenia samotného čadičového vlákna je vyššia ako 1 000 °C.

Text: Ing. Miroslav Zliechovec
Foto: Knauf Insulation, Rockwool, František Stejskal, Miroslav Zliechovec, archív vydavateľstva

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje