5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády: Ako sa im vyhnúť a ako ich riešiť
Galéria (17)

5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády: Ako sa im vyhnúť a ako ich riešiť

Zateplenie fasády domu je jednou z najčastejších rekonštrukcií, hneď po výmene okien, do ktorej sa ľudia púšťajú. Ide o pomerne veľký a relatívne nákladný zásah. Nie len nedodržiavanie technologických postupov na stavbe, ale aj nepresne, alebo chybne navrhnuté riešenia zo strany projektanta, bývajú hlavnými príčinami nevydareného zateplenia fasády. Aké sú najčastejšie nedostatky, ako im predchádzať a prípadne ako ich napraviť?

Galéria

5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - kotvenie_izolantu_bez_kotviaceho_planu
5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - kotvenie_izolantu_do_tela_dosky_mineralnej_vlny
5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - medzery_medzi_izolacnymi_doskami
5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - mineralne_zatky_-_krabica
5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - mineralne_zatky_0
5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - nespravne_kotvenie_mineralnej_vlny
5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - new_project_2
5 najčastejších chýb pri zatepľovaní fasády - ponicena_fasada_domu

Nevhodný / neupravený podklad steny pred zateplením

Podklad pre vonkajší zatepľovací  systém (ETICS) musí byť suchý, vyzretý, bez prachu, mastnôt, odlupujúcej sa omietky, biotických stôp a aktívnych trhlín. Odporúča sa napríklad umytie tlakovou vodou. Starú nesúdržnú omietku je nutné odstrániť, stabilné omietky stačí napenetrovať. Rovinnosť podkladu by nemala byť horšia ako 20 mm/m pri lepení po obvode izolantu a stredné terče, alebo 10 mm/m pri celoplošnom lepení. Vyrovnávanie podkladu samostatnou vrstvou tepelnej izolácie nie je prípustné.

Pozor tiež na lepenie izolantu na izolant. Pokiaľ je to naozaj nevyhnutné, musia sa dodržiavať pravidla príslušného výrobcu ETICS. Zatepľovací systém nenahrádza hydroizoláciu ani sanačný systém, každopádne však výrazne znižuje množstvo skondenzovanej vlhkosti v konštrukcii.

/podklad pre zateplenie je potrebné dôkladne očistiť, zbaviť mastnoty a nesúdržných častí omietky, odstrániť poruchy izolácie proti zemnej vlhkosti/

Podklad pre zateplenie je potrebné dôkladne očistiť, zbaviť mastnoty a nesúdržných častí omietky, odstrániť poruchy izolácie proti zemnej vlhkosti.

Nesprávne založenie zatepľovacieho systému (ETICS)

Chyba sa najčastejšie stáva pri nerovných fasádach rekonštruovaných domov.  Pre správne založenie sa používajú certifikované zakladacie profily s okapom. Na ich prípadné vyrovnávanie sa používajú dilatačné podložky (hr. 1-10mm). Staré, ale stále často používané hliníkové lišty, spôsobujú značný líniový tepelný most, preto je vhodnejšie použiť modernejší plastový variant. Tieto profily majú veľkú výhodu v tom, že výrazne nedilatujú. Je možne založenie aj na drevenej lište, alebo na existujúcom zateplení sokla.

Termovízny snímok hliníkovej zakladacej lišty. Jej vonkajšia povrchová teplota je výrazne vyššia než teploty v mieste zateplenia, vytvára sa tepelný most.

Vhodnosť zvoleného materiálu

Popri výbere správneho zakladacieho profilu je potrebné dbať aj na materiálovú vhodnosť pri výbere izolácie. Do výšky 300 mm je zásadne nutné používať nenasiakavé izolácie z extrudovaného polystyrénu (Styrodur C), alebo perimetrického polystyrénu so zníženou nasiakavosťou, napríklad ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA. Pri viacpodlažných stavbách je dôležité dodržať aj požiarne požiadavky v súlade s platnou technickou normou, vrátane požiadaviek na správne protipožiarne založenie ETICS.

Nedostatočná hrúbka izolácie

Zateplenie a hrúbka tepelnej izolácie  by mala minimálne spĺňať požiadavky normy STN 730540 – 2, a byť ekonomicky optimálne, čo sa posudzuje pre každú budovu zvlášť. Pre rýchly orientačný výpočet je možné použiť typové modelové príklady, alebo odporúčané hodnoty normy.

Pre vonkajšie steny novostavieb je potrebné splniť aspoň tepelný odpor R= 4,4 m2K/W, po roku 2021 bude nutné dosiahnuť tepelný odpor R= 6,5 m2K/W. 

Odporúčané hrúbky tepelnej izolácie sa dokladajú prepočtom v na tom určenom výpočtovom programe, napríklad Fragment. Potrebná hrúbka zateplenia železobetónovej steny bude iná ako pri zatepľovaní 450mm múru z dierovaných tehál. Minimálna hrúbka zateplenia sa pohybuje okolo 12-15cm. Pre dosiahnutie nízkoenergetického alebo pasívneho štandardu budovy sa hrúbka izolácie zvyšuje na 24-35cm. Tieto hrúbky zateplenia už v dnešnej dobe nie sú žiadna rarita, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Druh stavebnej koštrukcie

Tepelný odpor konštrukcie

M2.K/W

 

Normalizovaná hodnota

RN

 

Od 1. 1. 2013

 

Odporúčaná hodnota

Rr1

 

Od. 1. 1.- 2016

Cieľová odporúčaná hodnota

Rr2

Od 1. 1. 2021

 

Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45o

 

3,0

 

4,4

 

6,5

 

Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45o

4,9

6,5

9,9

 

Strop nad vonkajším prostredím

4,8

6,5

9,8

 

Strop pod nevykurovaným priestorom

3,9

4,9

6,5

 

Nesprávne lepenie tepelnej izolácie

Chyby sa stávajú pri nanášaní lepidla, ale tiež pri lepení izolantu pri nevhodných podmienkach (zima, alebo naopak priame slnko)

Štandardné lepenie izolácie sa realizuje najčastejšie nanesením lepidla po celom obvode izolačnej dosky a do 2-3 vnútorných bodov. Základná plocha lepidla by mala byť minimálne 40% plochy dosky. V oblasti sokla s keramickým obkladom, alebo tam, kde sa počíta s progresívnym kotvením iba do plochy dosky, sa základná lepiaca plocha zvyšuje na 60%. Pri minerálnej vlne s kolmou orientáciou vlákien sa používa celoplošné lepenie, vždy podľa pokynov konkrétneho výrobcu zatepľovacieho systému.

1) Ukážka nesprávne naneseného cementového lepidla na povrch fasádneho EPS

2) Správne lepenie izolácie z penového polystyrénu alebo minerálne fasádnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien

3) Správne lepenie fasádnej minerálnej izolácie s kolmou orientáciou vlákien

Lepenie bežným cementovým lepidlom je možne pri teplotách +5 – +25 oC. Pri nižších teplotách je nutné použiť špeciálne lepidlo. Vylepšené cementové lepidlá zvládnu teplotné rozpätie +1 – +15 oC. Alternatívou je použitie lepidiel z nízkoexpanznej peny s teplotným rozpätím 0-35oC. Vždy je potrebné používať lepidlo alebo penu, ktoré sú certifikované v príslušnom zatepľovacom systéme. Použitie iných výrobkov je neprípustné, na celý systém by už neplatili žiadne záruky.

Škáry do šírky 4 mm je možné vyplniť tepelnoizolačnou penovou hmotou.

Odporúča sa vždy lepenie celých tepelnoizolačných dosiek. Ak to charakter stavebnej konštrukcie neumožňuje, je možné použiť aj zvyšky dosiek (prírezy), so šírkou min. 150 mm (neplatí pre ostenia a nadpražia).

Pozornosť je potrebné venovať sivému polystyrénu, ktorý sa dokáže na priamom slnku rýchlo zahriať a zväčšiť svoj objem. Povrchová teplota tohto materiálu sa na slnku môže vyšplhať až k 80oC. Preto je vždy nutné tienenie fasády pri zatepľovaní, alebo použitie sivého fasádneho polystyrénu s náterom, napríklad ISOVER eps GREYWALL PLUS.

rozdielne povrchové teploty bieleho a sivého polystyrénu

Rozdielne povrchové teploty bieleho a sivého polystyrénu

1) Po nočnom vychladnutí dosiek zo sivého polystyrénu sa otvoria medzery medzi doskami. Tie je potrebné vypeniť.

2) Bez vypenenia medzier vzniká v otvorenej škáre problém tepelného mosta.

Nedostatočné kotvenie

V najhoršom možnom prípade sa môže stať, že všetky vrstvy kontaktného zatepľovacieho systému popadajú, nevydržia nápor vetra, alebo svoju vlastnú váhu (napríklad v prípade ťažkých obkladov). Počet kotiev by mal byť v súlade s normou STN 732902 a mal by rešpektovať kvalitu a nosnosť zatepľovanej steny a umiestnenie objektu v teréne.  Inak sa chová fasáda mestského domu v centre, inak chalupy v horách, ktorá je navyše v otvorenom priestore s vysokým prúdením vzduchu. Počet kotiev zväčša začína na počte 6-8ks na štvorcový meter.  Pred návrhom počtu kotiev, je vhodné zrealizovať odtrhové skúšky.

Veľmi dôležité je tiež rozmiestnenie kotiev na izolante. Pri penovom polystyréne sa spravidla kotvy umiestňujú do rohov a T-spojov dosiek, pri minerálnej vlne je zaujímavom možnosťou kotvenie do tela dosiek. Odolnosť minerálnej izolácie voči pretlačeniu hlavy kotvy do izolantu je väčšia v tele dosky ako na jej hranách.

Pri kotvení izolantu do tela dosky je potrebné kotvu umiestniť do miesta, kde je lepidlo, preto je odporúčané zvýšiť plochu lepidla na 60%/

Pri kotvení izolantu do tela dosky je potrebné kotvu umiestniť do miesta, kde je lepidlo, preto je odporúčané zvýšiť plochu lepidla na 60%.

V prípade kotvenia dosiek z minerálnej vlny je nutné skontrolovať tiež doporučenú veľkosť taniera kotvy. Materiály pevnostnej triedy TR10 sa kotvia s tanierom kotvy 60-90mm, materiály pevnostnej triedy TR7,5 tanierom 90-110 mm a minerálna vlna s kolmým vláknom s tanierom 140mm.

1) Správne kotvenie dosiek z minerálnej vlny s použitím rozširujúceho roznášacieho taniera.

2) Nesprávne kotvenie fasádnej minerálnej vlny s malým tanierom kotvy, určeným pre použitie na kotvenie penového polystyrénu.

Nesprávne kotvenie je najčastejšou a najviditeľnejšou chybou fasádnych zatepľovacích systémov. Niekedy je nutné použitie termo kamery, inokedy bohužiaľ stačí pohľad  na fasádu a aj laik vidí, že niečo nie je v poriadku.

Vykreslené kotvy na fasáde. Tiež je viditeľný „náhodný“ kotevný plán zateplenia. Takto si to investor určite nepredstavoval

Vykreslené kotvy na fasáde. Tiež je viditeľný „náhodný“ kotevný plán zateplenia. Takto si to investor určite nepredstavoval.

Vykresľovanie kotiev je možné výrazne obmedziť montážou s použitím fasádnych zátok. V takomto prípade sa najskôr vyfrézuje priestor pre hlavu kotvy, do ktorého sa priskrutkuje alebo zatlčie kotva a cely priestor sa zakryje zátkou.

Ostatné chyby tepelnoizolačného systému

Aj po správnom zhotovení tepelnoizolačného systému je potrebné upozorniť užívateľov bytov na zákaz svojvoľného mechanického zasahovania do ETICS (napr. montáž satelitných televíznych antén a pod.). Takúto montáž je potrebné zabezpečiť odborným spôsobom tak, aby sa zabránilo vniknutiu vody do tepelnoizolačného súvrstvia a do nosnej konštrukcie alebo inému poškodeniu.

Zdroj www.isover.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti Isover

  1. laci says:

    dobrý deň, chcel by som vedieť či sa dajú zatelovať aj s polystyrénom jedná sa o 110x110cm plochy . jedná sa len o vzhľadový problém.
    Ďakujem.

  2. ehm says:

    pozeram na ten obrazok kotvenia a na pocty kotiev, vy neviete pocitat? ved to mate spocitane cele uplne zle 🙂 ani jeden obrazok a pocet kotiev vam tam nesedi :))

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.