prestavba podkrovia na obytny priestor
Galéria (12)

Prestavba podkrovia na obytný priestor

Boom zobytňovania podkroví, ktorý nastal u nás v 90. rokoch minulého storočia, a tiež moderné technológie a materiály, zmenili pohľad na využitie priestoru priamo pod strechou. Bývanie s výhľadom z vtáčej perspektívy, s originálnou dispozíciou a množstvom atraktívnych priestorových detailov, zvýšilo všeobecný záujem o podkrovné priestory. Čo je spojené s cestou k takémuto vysnívanému bývaniu?

Galéria

08 citadela rigips 051107 1 big image
prestavba podkrovia na obytny priestor 121 big image
06 12 kalousek 02 big image
07 13 kalousek 03 big image
12 citadela rigips 051111 4 big image
20 11 12 ytong 06 big image
Dobrá rada stojí za kvalitné bývanie
Časy, keď podkrovné priestory slúžili zväčša na uskladnenie škatúľ naplnených hračkami odrastených detí a iných nostalgiu vzbudzujúcich alebo inak zavadzajúcich predmetov, sú neodvratne preč. Dnes, keď je situácia s bývaním taká, aká je (jedným slovom: neľahká), nachádzajú podkrovia svoje široké uplatnenie a s ním aj dlho opomínané ocenenie. Asi „najjednoduchšie“ to majú majitelia starších rodinných domov, ktorým odpadá činnosť spojená s hľadaním podkrovných priestorov – stavajú na svojom, nadstavbu alebo rekonštrukciu podkrovia s cieľom získať alebo zväčšiť obytný priestor realizujú spravidla na rodičovskom alebo staršom kúpenom dome.  V mestách (výnimkou dokonca nie sú ani historické centrá) sú podkrovia starých domov  lukratívnym miestom na bývanie.

Ak aj vy premýšľate o rekonštrukcii podkrovia, máme pre vás jednu dôležitú radu: určite oslovte architekta projektanta. Ten podľa vašich požiadaviek a stavebno-technických možností konštrukcie, prípadne iných zadaní (jedným z nich môže byť napríklad aj fakt, ak objekt patrí pod patronát pamiatkarov) vypracuje štúdiu (spravidla niekoľko variantov). Pripravte sa na niekoľko príjemne únavných hodín (veď ide o vaše bývanie!) „vyjednávania“ s architektom o prijateľných a neprijateľných riešeniach a ich náhradných alternatívach. Vašou devízou je približná predstava – čo by ste chceli, ale vždy (darmo, zákon rekonštrukcií) sa nájde nejaké problémové miesto a vtedy sa hodí dobrý projektant, ktorý často dokáže zmeniť aj negatíva na pozitíva. Keď sa dohodnete a s konečnou platnosťou si vyberiete jeden variant, ktorý bude podkladom na spracovanie projektu, čakajú vás ďalšie nevyhnutné kroky, bez ktorých by sa vaše predstavy o bývaní a úsilie s nimi spojené mohli rozpustiť ako instantná polievka.

Okrem samozrejmého stavebného povolenia budete potrebovať množstvo výkresovej a technickej dokumentácie. Tú vám zabezpečí práve spomínaný architekt projektant. Projektová dokumentácia spravidla obsahuje: architektonické výkresy, výkresy stavebných konštrukcií, statiky, plynofikácie, elektroinštalácie, vykurovania, požiarnej ochrany, technickej správy a ďalšie výkresy podľa požiadaviek stavebného úradu.

Pred stavebným bojom
To, či je podkrovie vhodné na bývanie, záleží od viacerých faktorov. Dôležitý je odborný stavebný a technický prieskum podkrovia a súvisiacich konštrukcií, bez ktorého sa neodporúča vôbec s čímkoľvek začať. Nevyhnutné právne úkony:
– preskúmať vlastnícke a majetkovoprávne vzťahy (ak nie ste majiteľom stavby, ktorej sa nadstavba alebo rekonštrukcia podkrovia týkajú, budete potrebovať písomný súhlas všetkých vlastníkov stavby,
– vybaviť stavebné povolenie,
– ak je budova pamiatkovo chránená, je nutné vyžiadať si súhlas od pamiatkarov,
– potrebné je vedieť podmienky stavebného úradu – napríklad nutnosť postaviť výťah alebo parkovacie miesta.

Podkrovie v pamiatkovo chránenom objekte
Kultúrnou pamiatkou je každý objekt v zozname v správe Pamiatkového ústavu SR. Pri kúpe takejto nehnuteľnosti je povinnosťou predajcu upozorniť kupujúceho na fakt, že daný objekt je kultúrnou pamiatkou, resp. že sa nachádza v pamiatkovej zóne (t. j. v ochrannom pásme, kde dom nemusí byť priamo pamiatkou v zozname, no napriek tomu treba pri jeho úpravách rešpektovať podmienky stanovené pamiatkarmi). Nový majiteľ musí zmenu vlastníka kultúrnej pamiatky nahlásiť pamiatkarovi.

Pri stavbách, ktoré sú kultúrno-historickými pamiatkami (ich najväčšia kumulácia je v historických centrách väčších miest), treba brať do úvahy aj zachované historické konštrukcie (napríklad staré krokvy a stropy), ktoré sa môžu stať zaujímavou súčasťou moderného interiéru.

Stavebné povolenie – samostatná kapitola
Pri rekonštrukcii alebo nadstavbe podkrovia ide o zmenu  v užívaní stavby, podstatne sa zasahuje do nosných prvkov stavby a mení sa vzhľad priestorov – stavebné povolenie je jednoducho v takomto prípade nevyhnutné. Ak máte dostatok času a pevné nervy, môžete skúsiť boj s úradmi o stavebné povolenie sami, no výhodnejšie je zveriť ho do rúk ľudí, ktorí sa tým zaoberajú – pýtajte sa buď v architektonickej kancelárii, alebo u stavebných inžinierov. Ak sa predsa rozhodnete na samostatný boj, rátajte aspoň so siedmimi mesiacmi papierovania a behania po úradoch. Navštívte stavebný úrad a vypýtajte si zoznam potrebných dokladov a projektov k vydaniu stavebného povolenia pre váš konkrétny prípad.

Väčšinou budete potrebovať:
– v prvom rade projekt na stavebné povolenie, ktorý by mal obsahovať všetky inžinierske projekty – spomínanú technickú dokumentáciu (statika, elektrika, zdravotechnické zariadenia – voda, kanalizácia, plyn a projekt protipožiarnej ochrany),
–  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia – súhlasy všetkých kompetentných orgánov štátnej správy a obce – elektrární, plynární, vodární, odboru protipožiarnej ochrany, odboru životného prostredia, starostu miestnej časti, prípadne, ak ide o podkrovie v pamiatkovo chránenom objekte aj vyjadrenie pamiatkarov, 
– pretože dôležitým predpokladom na bývanie v podkroví je vlastniť ho alebo priestory určené na budúcu podkrovnú nadstavbu, budete potrebovať aj list vlastníctva, ak sa vám podarilo odkúpiť celú strechu, ak nie, tak listy vlastníctva a súhlasy s výstavbou všetkých vlastníkov (bez listu vlastníctva je zbytočné žiadať o stavebné povolenie),
– ak sú v dome aj iní vlastníci, musíte pripojiť aj ich súhlas, ako aj súhlas susedov (všetkých účastníkov stavebného konania) s úpravou podkrovia.
Toto je iba základný zoznam, ktorý sa môže rozšíriť o špecifiká týkajúce sa konkrétnej stavby a konkrétneho stavebného úradu.

Podkrovné byty sa navrhujú vo dvoch variantoch. Buď vynikne nový, čistý priestor bez drevených prvkov, alebo sa drevená konštrukcia zvýrazní a vytvorí atraktívny interiérový prvok. To je však možné iba v prípade bezchybného stavu a dodatočného ošetrenia dreva. Hlavné slovo by mal mať v tomto prípade architekt, pretože z priestorového hľadiska možno odhalením krovu aj veľa pokaziť. (Rigips, Ytong)

Prečo je premena podkrovia na obytný priestor výhodná pre spoluvlastníkov bytového domu? Rekonštrukcia vyrieši problémy so zatekajúcou strechou, ozdraví konštrukciu krovu a prípadne aj inštalácie domu.

Stavebný prieskum
Je veľmi dôležitou súčasťou prípravy pred spracovaním projektu. Stavebný prieskum by mal ukázať náročnosť premeny podkrovia na obytný priestor – mal by odhaliť nedostatky konštrukcií, upozorniť na riziká a zároveň ujasniť rozsah stavebných prác a potrebné množstvo a typ stavebného materiálu, s čím úzko súvisí cena realizácie.

Pozor si treba dať na:
– miesta s vyšším výskytom vlhkosti,
– miesta uloženia drevených prvkov na murive (pomúrnica, väzné trámy, prahy),
– miesta prestupov v krytine, kde by mohla zatekať voda,
– viditeľné, ale aj skryté trámy, uložené vo vonkajšom múre, v okolí komínových telies, stožiarov, pod dlažbou a podobne.

Statický posudok konštrukcie krovu, nosných stien a základov by mal byť prioritou. Dôležitý je aj názor stavebného úradu na tvaroslovie strechy a spôsob presvetlenia podkrovných priestorov. Napríklad ak budete potrebovať zvýšiť svetlú výšku interiéru umiestnením zateplenia nad krokvy, čo by zvýšilo celkovú výšku strechy aspoň o 30 cm, úrady vám to nemusia povoliť. Zdanlivá maličkosť, ktorá by vám však mohla pokaziť celú koncepciu prestavby – napríklad by ste nemohli využiť priestor pod hrebeňom strechy, a tým by sa zmenšila obytná plocha. Dôležité je tiež zistiť možnosť napojenia na existujúce inžinierske siete, inštalácie, komíny a tiež možnosť využívania spoločného schodiska v bytovom dome alebo prístupu k budúcim bytom v podkroví.

Čím je strecha strmšia, tým je vhodnejšia na vytvorenie obytného podkrovia pod ňou. Strechy so sklonom pod 35 stupňov sú na rekonštrukciu nevhodné.

Stavebný boj
Ideálne je, ak tvar, konštrukcia, výška a kvalita strechy vyžaduje iba minimálne zásahy do strešnej konštrukcie. Napríklad ak na zobytnenie priestoru pod strechou postačí osadiť strešné okná a konštrukciu strechy zatepliť. Takáto situácia je však bližšie k rozprávke, ako k reálnemu životu. Čo je spojené s premenou prázdneho podkrovia na obytnú rozprávku?

 
Požiadavky na tepelné straty budov sa v posledných rokoch sprísnili, čo v praxi znamená zosilnenie hrúbky tepelnej izolácie. U nás sa tepelná izolácia najčastejšie vkladá medzi krokvy. Vhodné je túto hlavnú vrstvu posilniť ďalšou vrstvou, ktorá sa ukladá priečne pod krokvy. Odstránia sa tým prípadné tepelné mosty v oblasti krokiev. (Rigips) Ako pohľadová vrstva strešného plášťa sa najčastejšie používajú sadrokartónové dosky. Môžu sa použiť na obalenie všetkých konštrukcií v podkroví – drevených prvkov, stropu, stien aj podlahy. (Rigips)

Normy, ktoré ovplyvňujú bývanie v podkroví:
svetlá výška stropu obytných miestností v rekonštruovanom podkroví má byť 230 cm, v novopostavených podkrovných bytoch aspoň 260 cm. V miestach skosenia je najmenšia svetlá výška 110 cm a odkryté voľné trámy by nemali byť nižšie ako 210 cm.


Nosná konštrukcia

– na zobytnenie podkrovia je najvhodnejšia krokvová konštrukcia bez väzných trámov,
– vhodná je aj hambálková konštrukcia s priečnymi vzperami,
– obnažené trámy väznicovej konštrukcie krovu sú síce efektným prvkom v interiéri, výrazne však komplikujú rekonštrukciu,
– nevhodnú a poškodenú nosnú konštrukciu strechy je potrebné vymeniť celú alebo jej časti,
– konštrukciu treba prispôsobiť novým požiadavkám – zvýšiť svetlú výšku niektorých častí, napríklad ak je hambálok alebo väznica príliš nízko alebo ak sú väzné trámy privysoko nad podlahou (bez statika ani dotknúť!),
– niekedy je potrebné zvýšiť nosnosť konštrukcie, pretože nová krytina, zateplenie, nové stropy a zariadenie interiéru bytu zvýšia požiadavku na zaťaženie a pôvodná konštrukcia by nemusela vyhovovať,
– všetky drevené časti krovu musia byť ošetrené proti drevokazným hubám.

Z priestorového alebo statického hľadiska nevyhovujúcu konštrukciu možno nahradiť iným konštrukčným systémom, najjednoduchšie pomocou oceľových nosníkov. (doc. Ing. Václav Kalousek)

Strešný plášť
– tepelná ochrana a ochrana proti vlhkosti sú najdôležitejšími faktormi obývateľnosti podstrešných priestorov;
– strešný plášť je plne funkčný iba ako ucelený systém, kde jednotlivé časti spolupôsobia. Kombinovaním jednotlivých častí viacerých systémov by sa nemusela dosiahnuť rovnaká účinnosť;
– tepelná izolácia musí byť chránená proti vlhkosti z interiéru parozábranou a z exteriéru hydroizolačnými (paropriepustnými) vrstvami – vlhká tepelná izolácia sa totiž stáva vodivou, čo popiera jej základnú funkciu. Ani nedostatočne nadimenzovaná tepelná izolácia, na ktorej sa šetrilo, nepomôže k príjemnej pohode v podkrovnom priestore. Hlavná vrstva by nemala mať menej ako 16 cm a druhá 4 cm, čo platí v našich klimatických podmienkach;
– nepodceňujte výber, umiestnenie a zhotovenie parozábrany, dôležité sú spoje jednotlivých pásov a napojenia na prestupujúce konštrukcie, kde je nutné okrem akrylátového tmelu použiť aj tesniace pásky;
– nezabudnite, že medzi pohľadovou vrstvou a parozábranou by mala byť montážna vrstva, na ktorú sa často zabúda. Ak bude parozábrana priamo na sadrokartónovej doske, do týchto plôch nesmiete umiestniť svietidlá, pretože pri vedení inštalácie a osadení svietidiel zákonite porušíte parozábranu;
– celý strešný plášť môže byť umiestnený nad nosnú konštrukciu krovu, čiže nad krokvy, čo predstavuje výhodnejšie riešenie z hľadiska tepelných mostov, alebo medzi krokvy ako súčasť nosnej konštrukcie.

Presvetlenie podkrovia
– oknami v priečelí,
– vikiermi,
– veľkoplošným ateliérovým presklením,
– strešnými oknami, ktoré sú najčastejším riešením. Tu si treba dať pozor na napojenie strešného plášťa na konštrukciu strešného okna, pretože prenikajúcou vlhkosťou sa už po krátkom čase môžu okná (najmä drevené) deformovať a časom prestanú plniť svoju funkciu.

Rozvody a inštalácie
– kúrenie v podkroví možno napojiť na existujúcu vykurovaciu sústavu v dome, ale veľakrát je jednoduchšie inštalovať lokálne alebo etážové kúrenie s vlastným zdrojom tepla,
– limitujúca môže byť dostupnosť paliva, kapacita rozvodov a komínov a tiež nosnosť podlahy,
– nová klimatizačná alebo rekuperačná jednotka plánovaná v podkrovnom byte nesmie obmedziť činnosť už existujúceho vetracieho systému.

Podlahy, podhľady, stropy a priečky
Na práce v podkroví je najvhodnejší suchý spôsob výstavby, napríklad pomocou sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek, ktorých výhodou je rýchla montáž, menšie zaťaženie nosných konštrukcií a rovný podklad pre prípadné obklady. Ich nevýhodou je menšia pevnosť, takže na zavesenie ťažkých zariaďovacích predmetov je treba vopred pripraviť konštrukciu alebo montážnu stenu.

Konštrukcia zateplenej strechy nad podkrovným priestorom je naozaj zložitá a náročná na dokonalé vyhotovenie detailov. Preto odporúčame investorom, aby svoj čas venovali radšej vyhľadaniu skúsených odborníkov s dobrými referenciami. Podrobné informácie sa však zídu pri posudzovaní odbornosti odborníkov, aj pri kontrole ich práce, ktorá naozaj nebýva na škodu.

Text: Kamila Ďuríková
Foto: archív firiem a vydavateľstva JAGA
Zdroj: časopis Môj dom

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje