Výber vhodného prekladu a jeho správne uloženie

Stavebné preklady

Preklady predstavujú stavebné prvky určené na preklenutie nadverných alebo nadokenných otvorov v nosnom murive alebo v deliacich priečkach.

Pri výbere prekladu predstavuje najjednoduchšiu cestu orientovanie sa na systémové prvky od výrobcu muriva, ktoré si vyberiete na zhotovenie hrubej stavby. Jednou z výhod je, že jednotliví výrobcovia ponúkajú preklady vo výškovom module, ktorý zodpovedá výškovému modulu murovacích tvárnic (250 mm), čo, samozrejme, urýchľuje výstavbu a zároveň nemusíte riešiť zbytočne zložité detaily, ktoré by pri nesystémovom riešení mohli vzniknúť.

Ďalšou výhodou je, že sú navrhnuté tak, aby sa pri ich správnom použití zabránilo vzniku neželaných tepelných mostov. Pri zhotovení prekladov je potrebné prihliadať na technologické postupy predpísané výrobcami. Preklady je potrebné klásť do dostatočne hrubého maltového lôžka a s dostatočnou dĺžkou uloženia na okolitom murive, ktorá je predpísaná v závislosti od dĺžky prekladu. Keramické preklady je potrebné vo väčšine prípadov pri ich kladení na obvodové alebo nosné murivo vhodne vyskladať z viacerých prvkov v závislosti od hrúbky steny.

Zároveň sa medzi jednotlivé prvky umiestňuje tepelná izolácia, ktorá zabezpečuje splnenie tepelnotechnických kritérií. Na trhu sú však už dostupné aj preklady so zabudovanou, prípadne vyberateľnou izoláciou. Pri realizácii je dôležitá správna orientácia prekladu. Na väčšine prekladov je správna orientácia vyznačená nápisom, prípadne šípkami. Niektoré preklady majú napríklad rozdielne vytvarovanú spodnú a hornú hranu, takže spodná hrana je rovná a horná zaoblená, čo v podstate zabraňuje (pre nestabilitu) nesprávnemu uloženiu.

Stavebné preklady pre tehlové murivo

Pri výbere prekladu je potrebné začať rozhodnutím o úrovni tepelného, akustického a bezpečnostného komfortu, ktorý chcete v rámci hrubej stavby dosiahnuť. Výstavba ultranízkoenergetických domov či domov s takmer nulovou potrebou energie sa nezaobíde bez vonkajšieho tienenia. Na tento účel sú určené žalúziové preklady.

Novinkou medzi keramickými prekladmi je nosný preklad s vnútorným priestorom na umiestnenie vonkajších žalúzií (Preklad Heluz Family 3in1 nosný), s integrovanou alebo vyberateľnou tepelnou izoláciou, ktorý je určený do jednovrstvových konštrukcií. Pri murive z keramických tehál s hrúbkou 50, 44 alebo 38 cm sa odporúča použiť nosný preklad s výškou 23,8 cm, čo umožňuje najlepšie vyskladanie detailov. Plochý keramický preklad sa odporúča použiť najmä na vnútorné murivo, v určitých prípadoch ho možno použiť aj na obvodové murivo.

Stavebné preklady
Zdroj: Heluz

Okrem prefabrikovaných prekladov sa môžete rozhodnúť aj pre železobetónový monolitický preklad. Ak však uvažujete nad kúpou prefabrikátu alebo monolitu, mali by ste zvážiť riziká vlastnej tvorby. Prefabrikát je certifikovaný a pravidelne testovaný výrobok s garantovanými technickými parametrami, takže pri správnej montáži máte záruku, že v konštrukcii bude plniť svoju funkciu.

Pri návrhu projektu sa ako bezpečná a cenovo výhodná javí spolupráca s projektovou spoločnosťou, ktorá pozná sortiment daného konkrétneho výrobcu a ktorá vie jednotlivé výrobky vhodne navrhnúť. Otvory na moderných domoch bez problémov zvládnete s prefabrikovanými prekladmi, ktoré umožňujú preklenutie s veľkosťou max. 2 až takmer 4 m.

Existujú však aj atypické prípady, keď je použitie monolitického železobetónového prekladu, ktorý sa realizuje priamo na stavbe, nevyhnutnosťou. V takýchto prípadoch je však potrebný plnohodnotný návrh, ktorý zohľadňuje predovšetkým statické a tepelnotechnické požiadavky, a až potom dizajn. Uchyľovať sa k vlastnej tvorbe priamo na stavbe bez statika pri takých zásadných konštrukciách, akými preklady jednoznačne sú, predstavuje veľmi veľké riziko ohrozenia života či škôd na majetku.

Stavebné preklady pre pórobetónové murivo

Podobne ako pri tehlovom murive, aj pri pórobetónovom murive určuje vhodnosť prekladu na preklenutie okenného, dverného alebo iného otvoru väčšinou projektant alebo statik. Preklad musí teda spĺňať najmä mechanické (statické) požiadavky. Pri výbere je dôležité, aké zaťaženie bude daný preklad prenášať v mieste uloženia (do ostenia). Ďalšie požiadavky, ktoré musí preklad spĺňať, sú tepelnotechnické parametre (pri umiestnení na obvodovej stene), resp. geometrický tvar, keď je potrebné k prekladu umiestniť napríklad žalúziový box.

V súčasnosti máte na výber z viacerých možností (nosný preklad, prekladový trámec, U-profil, UPA-profil, nenosný preklad). Výhodou prefabrikovaných prekladov je jednoduchosť montáže, rýchlosť spracovania na stavbe a jednotný povrch celej steny, vhodný na omietanie. Na prenos väčších zaťažení sú určené kombinované riešenia, keď sa do skrytého debnenia (U- a UPA-profil) vkladá výstužný armokôš, ktorý sa zalieva monolitickým betónom. Ide o kombináciu prekladu, keď jadro tvorí železobetón a na povrchu je skryté pórobetónové debnenie.

Ďalšou možnosťou sú čisto monolitické preklady, ktoré si vyžadujú prípravu debnenia (časovo a materiálovo náročné). Železobetón zároveň predstavuje ďalší typ povrchu, takže sa stena stáva nehomogénnou.

Stavebné preklady
Zdroj: KM Beta

Stavebné preklady pre vápennopieskové murivo

Pri hrubej stavbe z vápennopieskového muriva je najvhodnejšie použiť systémové preklady od rovnakého výrobcu vápennopieskových tehál, pretože ich vonkajšiu plochu tvoria U-profily z rovnakého materiálu ako ostatné murivo. Ak by podľa typu stavby nevyhovovali rozmery (dĺžka) alebo únosnosť, môžete použiť prefa preklady alebo zhotoviť monolitické železobetónové preklady (monolitický preklad je možné spájať aj s vencom a zvyšovať tak únosnosť).

Na preklenutie otvorov murovaných stenových sendvičových konštrukcií sa odporúča použiť nosný preklad s vápennopieskovým povrchom (Sendwix). Vyrába sa v modulovom systéme 250 mm a je nosný hneď po uložení do stavebnej konštrukcie. Ďalším variantom je prefa preklad s betónovým povrchom, ktorý je rovnako po uložení väčšinou ihneď nosný. Samozrejme, môžete sa rozhodnúť aj pre zhotovenie monolitického železobetónového prekladu priamo na stavbe. Ide však o pomerne časovo náročné riešenie, ktoré si vyžaduje zabezpečenie debnenia, výstuže, betónu a pod. Tento typ prekladu sa stáva úplne nosným až po 28 dňoch. Na druhej strane však môže mať vyššiu únosnosť ako prefabrikované prvky, a to v závislosti od použitej výstuže.

Nesprávne uloženie prekladov

Stavebné preklady
Zdroj: Wienerberger

Nesprávne uloženie prekladov patrí medzi najčastejšie problémy pri ich osádzaní. V tomto konkrétnom prípade vysoký preklad leží na svojej širšej strane, pričom správne by mal ležať na užšej, čiže tak, aby stál. Mimoriadne zlým nápadom je, samozrejme, použitie nejakej tehlovej tvárnice, ktorú azda našli niekde pohodenú na stavbe, ako podpery pod podklad (a navyše s dierovaním z exteriéru do interiéru).

Stavebné preklady

Tzv. nízky alebo plochý preklad je zabudovaný tak, ako má byť. Otázkou však je vyhotovenie tlakovej zóny nad prekladom: zvislé škáry medzi tehlami nad prekladom by mali byť premaltované. Ďalším nedostatkom je ostenie, na ktorom je preklad položený: je vytvorené z prerezaných tehál, pričom ostenie pod prekladom by sa vždy malo končiť celou alebo polovičnou tehlou.

Správne zhotovený preklad

Stavebné preklady

Správne zhotovený preklad v obvodovej stene, s dostatočnou úložnou dĺžkou na celých tehlách, z exteriérovej strany vyplnený izoláciou, na záver previazaný viazacím drôtom, aby nedošlo k pádu krajných prekladov počas montáže.

Opýtali sme sa odborníkov

1. Kedy je potrebné použiť nosný preklad a kedy postačuje nenosný? 2. Na čo je potrebné prihliadať pri zhotovení prekladov?

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteIng. Martin Hintoš, technický poradca, HELUZ tehliarsky priemysel, s. r. o.

Kedy je potrebné použiť nosný preklad a kedy postačuje nenosný?

Táto téma by sa mala rozdeliť na dve časti: a) obvodové murivo a b) vnútorné murivo. Ak sa rozhodnete dodatočne nezatepľovať, máme pri výbere muriva k dispozícii viaceré možnosti. Tento spôsob výstavby si vyžaduje tie najlepšie detaily, kde sa odporúča použitie tzv. nosných prekladov, ktorými sú roletovo-žalúziový (Preklad Heluz Family 3in1 nosný) a nosný preklad (Heluz 23,8). Pri dodatočne zateplených stavbách odporúčame ako prvé riešenie použitie roletovo-žaluziového prekladu Heluz, ktorý je možné vykonzolovať až 150 mm, a ďalej je to už o rozhodnutí najmä z hľadiska statiky alebo tepelnej techniky. Druhým riešením je nosný preklad Heluz 23,8. Pri väčších šírkach muriva je možné medzi preklady vložiť tepelnú izoláciu a tým zabezpečiť kvalitné tepelnotechnické parametre. V obvodovom murive môžete použiť aj plochý keramicky preklad, tzv. nenosný, ale jeho zabudovanie si vyžaduje náročnejší technologicky postup. Tento preklad je potrebné brať ako formu, na ktorej musí pokračovať vytvorenie nosného prvku. Vnútorné murivo sa delí na staticky nosné a nenosné. Tu je potrebné uvažovať len o použití nosného prekladu a plochého keramického prekladu. O konečnom výbere rozhodujú statické požiadavky.

Na čo je potrebné prihliadať pri zhotovení prekladov?

Pri osadzovaní prekladov musíme dbať, tak ako aj v živote, najskôr na bezpečnosť a zdravie. Kvalitnú a profesionálnu montáž zabezpečíte používaním vhodného náradia a pomôcok. Najčastejšie sa opakujúcou chybou na stavbách je osadenie prekladov na murivo do tenkovrstvovej malty, tzv. lepidla. Pri keramických prekladoch ide zo statického hľadiska o veľmi nesprávne riešenie. Preklad sa má správne osadiť na maltové lôžko, ktoré zabezpečí správne fungovanie celej konštrukcie. Ďalej je dôležité dodržať statický návrh, teda určený správny počet prekladov do otvorov na stavbe. Pri obvodovom murive bežne odporúčame štyri kusy nosných prekladov. Tento počet môže byť vyšší alebo nižší. Rozhodujú mnohé faktory, medzi ktoré patrí uloženie stropov nad okennými otvormi, kde môže dôjsť k navýšeniu počtu prekladov, pri murive užšom ako 300 mm už môžeme počítať len s maximálne troma kusmi nosných prekladov. V neposlednom rade je potrebné dbať aj na uloženie prekladov na murivo. Tabuľky predpisujúce dĺžku uloženia prekladu na okolité murivo máme dve, a to v závislosti od toho, či sa na vytvorenie ostenia otvorov použijú krajové tehly alebo nie. Samozrejme, pri použití krajových tehál môže byť toto uloženie kratšie, pretože tieto tehly sú priamo určené na použitie do tejto časti stavebnej konštrukcie.

Rastislav Bosák, produktový manažér, KM Beta, spol. s r. o.

Kedy je potrebné použiť nosný preklad a kedy postačuje nenosný?

Nosný preklad je každý, závisí len od toho, akú má únosnosť (preklady nosných stien by mali mať vyššiu únosnosť ako do deliacich priečok). Čím je otvor väčší a čím viac ďalších stavebných konštrukcií (napr. muriva) sa nad prekladom nachádza, tým väčšiu únosnosť musí mať.

Na čo je potrebné prihliadať pri zhotovení prekladov?

Pri zhotovení prekladov je veľmi dôležitá dĺžka uloženia prekladu na okolitom murive, ktorá závisí od svetlého rozmeru otvoru. Rozmer uloženia vápennopieskových prekladov je v závislosti od dĺžky prekladu 150 mm až 250 mm. Preklady je potrebné osadiť do maltového lôžka s hrúbkou približne 12 mm z cementovej malty s minimálnou pevnosťou M 5. Správnu polohu uloženia prekladu z hľadiska otočenia možno jednoducho skontrolovať podľa nápisu KM BETA na jednom a SENDWIX na druhom boku prekladu, ktoré musia byť čitateľné. Pri monolitickom preklade by jeho návrh mal rešpektovať statické požiadavky.

Ing. Július Sič, technický poradca pre projektantov, Xella Slovensko, spol. s r. o.

Kedy je potrebné použiť nosný preklad a kedy postačuje nenosný?

Keď je preklad uložený v nosnej stene (vonkajšej alebo vnútornej) a musí zabezpečiť prenos zaťaženia od stropov a masívnych podlaží, je potrebné použiť nosný preklad. Ak ide o otvor v nenosnej stene – priečke –, postačuje použiť nenosný preklad. Jeho úlohou je preniesť len zaťaženie od tvárnic, ktoré sú vymurované nad prekladom (medzi prekladom a stropnou konštrukciou).

Na čo je potrebné prihliadať pri zhotovení prekladov?

Pri prekladoch je dôležitá správna poloha výstuže v nosnom prvku. Správnu orientáciu výstuže prekladov z nášho sortimentu môžete skontrolovať tak, že šípky ktoré sú na čele prekladu, smerujú nahor a nápis Ytong, ktorý sa nachádza naboku prekladu, musí byť v čitateľnej polohe. Pred uložením prekladu je potrebné skontrolovať rovnosť a výšku ložných plôch. Hrúbka ložnej škáry správne zabudovaného prekladu má byť rovnaká ako muriva. Minimálna úložná dĺžka prekladu musí byť od 175 do 250 mm v závislosti od typu prekladu.

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s firmami Heluz, KM Beta, Wienerberger a Xella
FOTO: archív firiem
ZDROJ: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.