6 tipov, ako môžete upraviť vlastnosti betónu

image 50919 25 v1

Okrem vhodne zvoleného cementu môžete vlastnosti betónu upraviť aj špeciálnymi prísadami. Vďaka nim nebude predstavovať problém ani betónovanie počas mrazov.

Základom úspešnej betonáže je kúpa betónu predpísaného podľa projektovej dokumentácie.

Betón by ste mali vždy zakúpiť od špecialistov, ktorí ho vyrábajú na základe právnych predpisov, noriem a majú vypracovaný systém riadenia kvality. V prípade, že sa betón rozhodnete robiť svojpomocne, vždy treba dbať na vhodné zloženie betónu. Treba vyberať cement od renomovaných výrobcov a kvalitné kamenivo určené na použitie do betónu. Pri použití viacerých frakcií kameniva, je vhodné použiť 30 až 40 % piesku frakcie 0/4 mm a 60 až 70 % štrku frakcie od 4 mm. Maximálna veľkosť zrna kameniva by mala byť zvolená na základe hustoty vystuženia konštrukcie. Na zlepšenie vlastností betónu je vhodné použiť pri betonáži prísady, minimálne plastifikátory, ktoré znižujú množstvo vody pridanej do betónu pri zachovaní jeho spracovateľnosti.

Zloženie betónu by malo byť takéto: 1 diel cementu, 0,5 dielu vody, 6 až 7 dielov kameniva a prísady. Pri betonáži musíte zohľadniť vonkajšiu teplotu a poveternostné podmienky. Ideálna teplota je od 10 do 25 °C. Betónovať možno aj v zimnom a letnom období. Vždy však pri dodržaní zásad správneho ošetrovania betónu. Pri nízkych teplotách treba povrch betónu zakryť tepelnoizolačnými materiálmi, aby sa zabránilo úniku tepla z betónu. Taktiež je potrebné odstrániť prípadný sneh z debnenia. Teplota betónu by nemala klesnúť pod 5 °C. Zvážiť treba aj použitie mrazuvzdorných prísad. Pri vysokej teplote vzduchu, slnečnom žiarení a silnom vetre je potrebné povrch betónu prikryť nepriepustnými fóliami alebo navlhčenými geotextíliami. Možno tiež použiť parotesný nástrek. Pri betonáži pri vysokých teplotách treba dbať na zvýšené nároky na ošetrovanie betónu tak, aby na povrchu nevznikli trhliny. Je vhodné zvážiť použitie spomaľovačov.

Technický poradca, Baumit Jozef Poláček RADÍ

Betón na zhotovenie základových konštrukcií by mal zodpovedať požiadavkám stanoveným statikom a výsledkom geologického prieskumu.

Ak sú podmienky na zakladanie štandardné, je možné použiť na založenie stavby tzv. základové pásy. Je to najbežnejší spôsob zakladania rodinných domov. Pásy sa zhotovujú pod obvodové a nosné steny v požadovanej šírke a hĺbke. V prípade realizácie pásov je stanovená minimálna hĺbka založenia 80 cm. V chladnejších oblastiach to môže byť až 120 cm. Samotné pásy sa zhotovujú najčastejšie z betónu triedy C 16/20 alebo C 20/25. Pri zakladaní domu na menej únosnom podloží alebo pri vyššej hladine podzemnej vody je potrebné zhotoviť základovú dosku zo železobetónu. Hrúbku samotnej dosky navrhne statik na základe výpočtov, pričom hrúbka dosky môže byť 60 cm a viac. Založenie stavby na základovú dosku je finančne náročnejšie ako pri bežnom zakladaní na základové pásy.

Počas realizácie je veľmi dôležité správne ošetrovanie betónu, a to najmä v letných mesiacoch, keď sa povrch veľmi rýchlo vysuší. Tomuto javu môžeme zabrániť rôznymi spôsobmi, napríklad polievaním (kropením) betónu alebo použitím prísad či nástrekov, ktoré zabránia rýchlemu odpareniu vody z betónu.

Cementy

Optimcem

Balenie: 25 kg vrece

Cena: približne 2,80 €/25 kg vrece (v závislosti od regiónu)

Výrobca: CEMMAC

Univerzálny cement s veľmi dobrou spracovateľnosťou, rýchlejším nárastom počiatočných pevností a objemovou stálosťou je určený na všetky typy betonáží v občianskej výstavbe. Jeho dobrá spracovateľnosť zjednodušuje ukladanie a zhutňovanie betónu a uľahčuje hladenie poterov. Vysoká plasticita zlepšuje čerpateľnosť betónu, poterov i mált a umožňuje aj strojové spracovanie. Optimálny pomer jednotlivých zložiek zlepšuje vodotesnosť a súdržnosť betónu s výstužou, čo cement predurčuje na potery pri podlahovom kúrení.

Na čo sa hodí

Cement vhodný na prípravu prostého betónu a železobetónu bežných pevnostných tried, betónových plôch, podkladového betónu, betónových poterov, ako aj na výrobu betónu do základov a základových dosiek. Je vhodný aj na zhotovenie podláh s podlahovým kúrením a výrobu murovacích mált.

Vysoká súdržnoť betónu s výstužou

www.cemmac.sk

Multicem

Balenie: 25 kg vrece

Cena: približne 2,95 €/25 kg vrece (v závislosti od regiónu)

Výrobca: CRH (Slovensko) a.s.

Portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10 MPa po 2 dňoch. Je charakteristický vysokou spracovateľnosťou (omietky, poter, betón), plasticitou (poter, betón), veľmi ľahkým spracovaním pri kladení a hladení poteru. Vhodný aj na spracovanie v miešačke na strojový poter a dopravu poteru pneumatickým zariadením. Po zavädnutí rýchlo tvrdne, má rýchly nárast počiatočných pevností a nižší vývin hydratačného tepla.

Na čo sa hodí

Cement je určený na výrobu prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných pevnostných tried, na výrobu mált na murovanie a omietok a na zhotovovanie betónov a poterov.

Ľakhé spracovanie pri kladení a hladení

www.crhcement.sk

Baumit Trasový cement

Balenie: 25 kg vrece

Cena: 11,25 €/25 kg (v závislosti od predajcu)

Výrobca: Baumit

Portlandský zmesový cement akostnej triedy CEM II/B – M (P – S) 32,5 N s pridanými prírodnými puzolánmi, ako napr. trasová prísada, sa vďaka týmto prísadám vyznačuje dlhším časom spracovania a priaznivým nábehom pevnosti. Pri zrení nedochádza k takému veľkému vzniku tepla. Zlepšuje vodonepriepustnosť a znižuje riziko vzniku výkvetov. Je vhodný na výrobu bežných mált s prida­ním vápenného hydrátu alebo haseného vápna. Dosiahnuté vlastnosti betónu, predovšetkým vzájomné pôsobenie všetkých komponentov, je potrebné preukázať skúškou spôsobilosti. Optimálna kvalita betónu závisí aj od dostatočného zhutnenia a dodatočných úprav.

Na čo sa hodí

Cement je určený na bežnú prípravu betónu do triedy pevnosti C 25/30. Je bez osobitých požiadaviek na rýchly nábeh pevnosti alebo skoršie odstránenie debnenia. Je vhodný na výrobu poterov, betónov, kladenie dlažby a platní, hodí sa špeciálne na výrobu mált, murovanie a omietanie pri rekonštrukčných prácach.

Nižšie riziko vzniku výkvetov

www.baumit.sk

Prísady do betónu

Mapefast CF/L

Balenie: 1, 6, 12 a 30 kg plastová nádoba

Cena: 12,97 €/6 kg

Dávkovanie: 1 až 2 kg/100 kg cementu (betón)

Výrobca: Mapei

Mrazuvzdorná prísada na výrobu betónovej zmesi a cementových mált pri teplotách do -10 °C. Je vhodná aj na prípravu predpätého betónu. Použitie prísady výrazne skracuje zrenie betónu a umožňuje dosiahnuť rýchlejší nárast požadovanej mechanickej pevnosti. Mrazuvzdorná prísada sa pridáva do betónovej zmesi až po pridaní kameniva, cementu a prvého dielu vody (približne 1/2). Bez obsahu chloridov.

Na čo sa hodí

Je určená na úpravu vlastností akéhokoľvek druhu betónu pri jeho použití pri nízkych teplotách. Chráni betón pred poškodením mrazom, nedochádza k zníženiu mechanickej pevnosti betónu, umožňuje skoré a bezpečné odstránenie debnenia z povrchu betónovej konštrukcie.

Betónovanie pri teplotách do –10 °C

www.mapei.sk

PCI Pericem® Plastifikator

Balenie: 5 l plastová nádoba

Cena: 36 €/5 l

Dávkovanie: 1 až 1,55 l/100 kg cementu (betónová zmes), 0,05 až 0,08 l/30 kg (poterový betón)

Výrobca: BASF

Špeciálna hyperplastifikačná prísada do poterových betónov a betónových zmesí. Výrazne obmedzuje vznik trhlín, zlepšuje odolnosť proti vplyvom počasia a výkyvom teplôt, mrazu a proti soliam. Zlepšuje spracovateľnosť a výsledné pevnosti. Znižuje zmrašťovanie betónu, zamedzuje vzniku trhlín, urýchľuje nárast počiatočných pevností, zvyšuje konečné pevnosti a priľnavosť, zlepšuje zhutnenie, skvalitňuje povrch a znižuje množstvo zámesovej vody, čo umožňuje skoršie pokračovanie ďalších prác a zvyšuje produktivitu práce.

Na čo sa hodí

Prísada je určená na vnútorné a vonkajšie použitie, zlepšuje vlastnosti betónových zmesí a poterových betónov. Je určená na plastifikáciu betónu – na zhotovenie podláh s podlahovým vykurovaním a v priestoroch s vysokým zaťažením.

Lepšia spracovateľnosť a pevnosť betónu

www.pci-slovensko.sk

Plastifikátor betónu

Balenie: 1, 5 a 10 l plastová nádoba

Cena: 21,74 €/5 l

Dávkovanie: 0,55 až 1,3 l/100 kg cementu (betónová zmes), 1,55 až 2,3 l/100 kg cementu (betónový poter)

Výrobca: Den Braven

Superplastifikačná a stekucovacia prísada do betónu, ktorá umožňuje jednoduchšie spracovanie betónu, transport a jeho následné ukladanie. Znižuje potrebu vody, predlžuje spracovateľnosť a zvyšuje súdržnosť, má nivelačné schopnosti, zvyšuje počiatočné a konečné pevnosti aj hutnosť betónu, znižuje výskyt zmrašťovacích trhlín, bez obsahu chloridov, je nehorľavá a fyziologicky neškodná. Prispieva k zvýšeniu mrazuvzdornosti a odolnosti betónu proti chemickým rozmrazovacím látkam a klimatickým vplyvom.

Na čo sa hodí

Hodí sa na úpravu vlastností architektonických a pohľadových betónov, pri výrobe prefabrikátov, predpätého betónu, monolitických betónových konštrukcií, ľahkého betónu a pod. Hodí sa aj do betónov na zhotovenie podláh s podlahovým vykurovaním a priemyselných podláh, pilót, injektáží, príjazdových rámp a garážových státí. Umožňuje vyrábať betón s vysokou pevnosťou pri relatívne nízkej spotrebe cementu.

Nižšia spotreba vody a cementu

www.denbraven.sk

Text Andrea Dingová v spolupráci s Ing. Ján Fleischhackerom, obchodno-technickým pracovníkom pre prísady do betónu Mapei a s jednotlivými firmami
Foto BASF, Baumit, CEMMAC, CRH (Slovensko), Den Braven, Mapei
Zdroj časopis Urob si sám 9/2018

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.