nosne steny
Galéria (13)

Nosné steny

Všetky steny, ktoré musia prenášať viac ako svoju vlastnú hmotnosť, sa považujú za nosné. Hrúbka nosnej steny závisí od použitého materiálu, celkovej tuhosti objektu a zaťaženia stavby, musí teda v prvom rade vyhovovať statickým, tepelnotechnickým a akustickým požiadavkám.

Galéria

rodinný dom,
stena
tehla, stavebný materiál
Štiepkocementové tvarovky
Montáž, okno
tehla
murovaná stena,
zateplenie, dom, zatepľovacie materiály
Zakladanie nosných stien

Nosné steny treba zakladať na konštrukčných prvkoch roznášajúcich zaťaženie. V rámci jedného podlažia sa musí použiť iba jeden druh murovacích prvkov a mált.

K nosným častiam stavby patria obvodové a nosné steny. Budujeme ich najčastejšie z tehál, pórobetónu či z materiálov na báze betónu a dreva.

Veľkým nepriateľom stavebníka sú tepelné mosty. Vyskytujú sa najmä v rohoch, v miestach kombinácií materiálov, prekladoch, detailoch napojení striech, balkónov, terás, atík, pri nepodpivničených objektoch v styku obvodovej steny s podlahou atď. V  blízkosti tepelných mostov sa zráža voda, spôsobuje vlhnutie a biokoróziu (plesne, huby a mikroorganizmy). Riešenie stavebných detailov v problematických miestach by sme mali prekonzultovať s projektantom a zaistiť aj dodržanie predpísaného postupu.

Kombinácia tehly a pórobetónu v murive je nevhodná. Takisto by sa nemali kombinovať rôzne typy tehál (tvárnic) toho istého materiálu. Takéto miesta pôsobia v murive ako tepelné mosty a spôsobujú tepelné straty.Priečne dierovaná tehla je v nesprávnej polohe. Tieto tehly majú stanovenú polohu na zabudovanie do muriva (systém dutín musí prebiehať zvisle). Nevhodná poloha zhoršuje statické a tepelnoizolačné vlastnosti muriva v danom mieste.

Ak uvažujeme o použití tehly

Tehly na obvodové murivo sú ľahčené aj v črepe, ktorý je popretkávaný hustou sieťou pórov. Niektoré typy keramických tehál do seba zapadajú systémom pero-drážka. Ušetrí sa tým 50  % malty a asi 15  % času murárov. Dobré je vedieť, že dutiny v dierovaných tehlách sťažujú prechod tepla a plnia tak tepelnoizolačnú funkciu. Steny z dierovaných tehál v podstate netreba dodatočne zatepľovať. V ponuke výrobcov sú aj tehly polovičnej výšky alebo šírky.

Dierované tehly treba vždy klásť dutinkami zvislo (ak bude murár tvrdiť, že pri 1 až 2 tehlách je to jedno a medzery sa aj tak zalepia maltou, lepšie bude ho okamžite vyhodiť). Malta sa má nanášať v pruhoch pozdĺž okrajov, najvhodnejšie je položiť do stredu latu s hrúbkou požadovanej škáry a naniesť maltu z oboch strán (alebo si pomôcť inými fígľami). V prostriedku potom ostane vzduchová medzera zlepšujúca tepelnoizolačné vlastnosti muriva. Tehly by mali byť v murive správne previazané so striedaním zvislých škár v radoch tesne nad sebou aspoň o 40  mm alebo 0,4-násobok výšky tehly (platí vyššie číslo).

Dierované tehly sa vyrábajú v násobkoch 125 mm. Bežná tehla má tak šírku 247  mm (pri použití systému pero-drážka na jednu tehlu vychádza presne 250  mm), výšku 238 (ráta sa s ložnou škárou 12  mm, takže výška na 1 tehlu vychádza tiež 250  mm). Na 1 m2 sa tak spotrebuje 16 kusov tehál. Tento údaj pre nás môže byť dôležitý vo chvíli, keď zisťujeme predbežnú spotrebu tehál.

Tradičná hrúbka ložných škár je pri použití obyčajnej alebo ľahkej malty 10 až 12 mm. Presné prvky dovoľujú na murovanie tenkej škáry použiť maltu s hrúbkou 1 až 3  mm.Nenosné vnútorné deliace steny slúžia na rozdelenie priestoru.

Koncové tehly sa používajú na riešenie detailov dverných a okenných ostení a parapetov okien. Vyrábajú sa vo dvoch variantoch – ako celá a polovičná tehla. Ich zvláštnosťou je, že na jednej styčnej strane majú vybratie – kapsu. Pri vytváraní ostenia sa strieda koncová celá tehla s polovičnou. Do takto vzniknutej súvislej kapsy sa pred osadením rámu výplňovej konštrukcie zabuduje izolačný pás z extrudovaného polystyrénu. To umožňuje eliminovať tepelné mosty v tomto detaile obvodovej steny. Použitie koncových tehál umožňuje aj atypické riešenie výšky parapetu. Ak nám pri murovaní do výšky stropu chýba menej ako celá tehla, použijeme špeciálne tehly s polovičnou alebo tretinovou výškou od renomovaných výrobcov – „plátanie“ plnými tehlami, drevenými hranolmi alebo vyrovnávanie betónovaním spôsobuje vznik tepelných mostov. Ak máme výšku podlažia vyrátanú „na celé tvárnice“, musíme presne dodržiavať rozmer ložných škár.

Murujeme z tehly

Podklad na murovanie musí byť vodorovný. V prípade potreby naň prilepíme alebo voľne položíme izolačné pásy proti vlhkosti v mieste budúcich stien. Musia byť o 100 až 150  mm širšie ako je hrúbka muriva. Po výškovom zameraní jednotlivých rohov stavby začíname murovať v najvyššom bode. Zistené rozdiely vo výške základu vyrovnávame maltou podľa možnosti už pri ukladaní prvého radu tehál, aby vyššie rady boli vodorovné. Začíname ho založením rohov. Ak používame tehly s pôdorysnými rozmermi 380 × 250  mm, je založenie rohu veľmi jednoduché a väzba v priľahlých stenách je ideálna, vychádza presne na polovicu šírky tehly. Pri použití tehly s pôdorysnými rozmermi 250 × 440  mm je to o niečo zložitejšie. Ako prvé osadíme tehly na rohoch stien. Pritom dbáme na ich správnu orientáciu. Každá rohová tehla v tom istom rade má byť oproti predchádzajúcej otočená o 90°, pričom orientácia pier a drážok by mala byť v jednom rade rovnaká (a v každom druhom rade opačná). Aby v priľahlých stenách opäť vychádzala väzba na polovicu dĺžky tehly, musíme na založenie rohu použiť doplnkové tehly, a to kombináciu tzv. rohovej tehly a polovičnej tehly. Väzba v priľahlých stenách takto vyjde ideálne.

Nanášanie malty pomocou posuvnej vaničky s dávkovačom malty

Na tenkú maltu

Klasickú murovaciu maltu možno nahradiť špeciálnou lepiacou maltou, nanášanou v tenkej vrstve. Práca s novým systémom si vyžaduje použitie vhodného náradia, najmä nivelačnej súpravy (slúži na vyrovnanie prvej vrstvy malty, na ktorú sa zakladá prvý rad tehál) a špeciálne valce na nanášanie tenkovrstvovej malty.

Pri murovaní týmto spôsobom sú ložné plochy tehál, na ktoré sa nanáša murovacia malta, obrúsené, dokonale rovné a navzájom rovnobežné (výška tehál má toleranciu ±1  mm). Ložné škáry v murive majú hrúbku asi 1 mm. Výsledkom tohto murovania je presná a jednoduchá práca, úspora času, úspora murovacej malty, a tým aj úspora na zariadení staveniska (silá, miešačky, dopravníky a podobne) a zvýšenie kvality murovania. Všetky prednosti tohto systému vyplývajú zo spôsobu murovania.

Klasická malta

Murovaním pri klasickom spôsobe rozumieme murovanie na maltu, ktorej hrúbka v ložnej škáre je asi 10 až 12 mm. Murovaciu maltu na klasické murovanie si môžeme zarobiť aj na stavbe. Skladá sa: z jedného objemového dielu (napríklad lopaty) cementu, 1 až 2 dielov vápna a 6 až 9 dielov kameniva a vody. Dosahuje pevnosť v tlaku 1 až 2,5 MPa a možno ju použiť na stavbu rodinného domu z tehly. Kamenivo tvorí zväčša štrkopiesok so zrnitosťou 0 až 4  mm alebo 0 až 8 mm. Celú zmes doplníme vodou na požadovanú konzistenciu. Na murovanie nie je vhodná riedka malta. Na trhu máme bohatú ponuku suchých maltových zmesí určených na klasický spôsob murovania. Vyrábajú sa aj malty modifikované polymérnymi spojivami, ktoré sa využívajú najmä na omietanie. Na stavbe sa rozmiešajú s vodou.

Murovanie na tenkovrstvú maltu
–>
Práca s pórobetónom

Presné pórobetónové tvárnice (vyrábajú sa s maximálnou odchýlkou 2  mm) sa lepia tenkou vrstvou tmelu, a tak eliminujú tepelné straty vznikajúce prechodom tepla cez maltu. Tento materiál je veľmi dobre opracovateľný, a preto nie je problémom vytvárať rôzne oblúky, klenby a zalomenia bez zbytočných strát materiálu. Pri murovaní využijeme aj odrezky, čím minimalizujeme odpad. Prípadné nerovnosti môžeme obrúsiť ručným hoblíkom. Pórobetón má pomerne nízky difúzny odpor, a preto umožňuje prechod vodných pár, čím reguluje vlhkostné pomery v interiéri. Má však aj pomerne veľkú nasiakavosť, a preto by mal byť chránený pred vlhkosťou, a to tak počas stavby, ako aj po jeho zabudovaní.

Realizáciu murovaných stien uľahčujú rôzne mechanizmy.

Výrobky z pórobetónu sa predávajú vo viacerých pevnostných triedach s garantovanou pevnosťou v tlaku od 2 do 4,4 MPa. Na stavbu klasického dvojpodlažného rodinného domu (prízemie s podkrovím), ak v projekte nie je predpísané inak, je pre obvodové murivo dostačujúca pevnosť tvárnic v tlaku 2 MPa. Tepelnoizolačné vlastnosti súvisia s objemovou hmotnosťou výrobku. Čím je nižšia, tým viac dutín výrobok obsahuje, a preto lepšie tepelne izoluje. Bežne sa predávajú tvárnice s objemovými hmotnosťami od 400 do 600  kg/m3. Pre obvodové murivo je ideálne používať tvárnice s nižšími triedami objemovej hmotnosti, aby sa dosiahol čo najvyšší výsledný tepelný odpor konštrukcie a maximálne úspory v nákladoch na kúrenie. Pri použití presných murovacích tvárnic s hrúbkami 375  mm nie je potrebné dodatočné zateplenie. Rozmery najčastejšie predávaných tvárnic pre obvodové murivo sú: šírka 250, 300, 375  mm, výška 250  mm, resp. 249  mm a dĺžka 500  mm, resp. 599  mm (v závislosti od výrobcu). Na lepenie použijeme tenkovrstvovú lepiacu maltu.

Murovanie z pórobetónu

Na základový pás alebo základovú dosku po očistení nanesieme penetračný náter. Aby v stenách nevzlínala voda, pod prvý rad tvárnic rozprestrieme hydroizolačné pásy podľa projektu. Musia mať šírku minimálne 500 mm. Izolácia nesmie byť prerušená, preto pásy spájame čiastočným roztavením alebo za studena lepením tak, ako to predpisuje výrobca hydroizolačného materiálu. Spoje pásov sa musia prekrývať s presahom aspoň 150 mm.

Rohy a prvý rad

Ako prvú vždy položíme tvárnicu v najvyššom rohu základovej dosky, perom na vonkajšiu stranu. Tvárnicu usadíme na vápenno-cementovú maltu s hrúbkou najmenej 20 mm. Prekontrolujeme vodorovnosť a výšku osadenia rohovej tvárnice. Celý prvý rad tvárnic ukladáme na vápenno-cementovú maltu, ktorej hrúbka sa mení v závislosti od nerovnosti základu, najmenej však 20 mm. Dbáme na rovinnosť vo vodorovnom smere. Preto napneme šnúru od rohu po roh. Zvislosť kontrolujeme vodováhou. Pri ukladaní vyšších radov dbáme na priamosť a vodorovnosť (murárska šnúra) a zvislosť (olovnica, vodováha). Pred lepením ďalšieho radu tvárnic očistíme povrch ložnej škáry od prachu a nečistôt. Murovaciu maltu nanášame murárskou lyžicou. Správnu väzbu tvárnic dodržiavame, aj keď vynecháme otvor v múre, tak isto i pri zalomení steny. Preväzovanie zvislých škár musíme robiť s presahom najmenej 100 mm. Vodováhou kontrolujeme správnosť osadenia každej tvárnice.

Ak používame hladkú tvárnicu bez pera a drážky, nanášame maltu aj na zvislý spoj. Tvárnicu priložíme k susednej tvárnici čo najtesnejšie a až potom ju položíme na vrstvu malty. Pri vodorovnom posúvaní tvárnice by sa mohlo stať, že maltu si natlačíme k zvislej škáre a vznikne zvislá vzduchová medzera nevyplnená spojovacou maltou. Pri lepení nanášame len toľko malty, aby sa zbytočne nevytláčala zo spoja, ale tak, aby sa tvárnica či odrezok spoľahlivo prilepili po celej ploche spoja.

Materiály na báze betónu a dreva

Plášť tvaroviek systému Durisol tvorí zmes prírodného materiálu na báze dreva a cementu. Po vymurovaní a uložení výstuže sa zalievajú betónovou zmesou. Tvarovky na obvodové steny majú zo strany exteriéru polystyrénovú vložku s hrúbkou 50, 80 a 135  mm – podľa typu tvarovky. Pri väzbe platí základné pravidlo. Druhý rad má byť uložený tak, aby tvarovka bola posunutá o polovicu dĺžky prvého radu. Vytvorí sa tak sieť nosných stĺpikov z výplňového betónu, ktoré bude plynule prebiehať od jedného stropu po druhý. Použitím týchto tvaroviek postavíme obvodovú stenu s výbornými zvukovoizolačnými vlastnosťami a dobrou tepelnoakumulačnou schopnosťou. Na stavbe sa tvarovky postupne ukladajú vedľa seba a uchytávajú sa pomocou oceľových spôn. Po utvorení vrstvy sa priestor medzi doskami zaleje betónom. Pracuje sa postupne, aby betón vnútri dobre vytvrdol. To umožňuje jeho prípravu rovno na stavbe, v miešačke a v presne potrebnom množstve.


Správna väzba

Štiepkocementové tvarovky s integrovaným fasádnym polystyrénom Durisol sa ukladajú na zraz k sebe: na sucho, bez spojovacej malty. Aby sa zabezpečila dostatočná nadväznosť pri napájaní priečky na obvodové murivo, je nevyhnutné uložiť do každého druhého alebo tretieho radu výstuž v tvare L.

Stratené debnenie

Nepredstavuje stenu z klasických tvaroviek a ani nie je jednoduché realizovať ho svojpomocne. Ide o stratené debnenie z cementotrieskových dosiek s hrúbkou 35  mm, ktoré pri obvodových stenách dopĺňa tepelný izolant z penového polystyrénu. Priamo na stavbe sa za pomoci špeciálnych spôn vytvorí debnenie, ktoré sa podľa projektu vystuží a zaleje betónom.

Text: Vladimír Chudý
Foto: archív vydavateľstva JAGA, Durisol, Heluz, Leier, Porfix, Wienerberger, Ytong, Velox
Zdroj: časopis Urob si sám 2011, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.