naradie na sadrokarton
Galéria (7)

Náradie na sadrokartón

Sadrokartónové systémy suchej vnútornej výstavby sú pri stavbe či rekonštrukcii rodinných domov a bytov také rozšírené, že dnes ich pokladáme za bežné konštrukcie v stavebníctve. Ich použitie vďaka absencii vlhkých procesov urýchľuje výstavbu v interiéri, nízka hmotnosť zabezpečuje úsporu a regulácia vlhkosti zvyšuje kvalitu bývania. Na správne zhotovenie konštrukcie však potrebujeme zodpovedajúce náradie a nástroje.

Galéria

Priečky a stropné podhľady sú dve najčastejšie využívané konštrukcie. Priečkou môžeme napríklad rozdeliť jednu veľkú izbu na chlapčenskú a dievčenskú časť, keď deti dorastajú, kým podhľadmi môžeme zasa vylepšiť vzhľad rekonštruovaných stropov, respektíve znížiť príliš vysoký strop, aby sme ušetrili na vykurovaní. Podhľad sa však uplatní aj v novostavbe ako rýchlo zhotoviteľnú konštrukciu. Možno sa do stavby priečky alebo zhotovenia podhľadu chystáte pustiť svojpomocne. Preto si stručne povieme o zhotovovaní priečok a podhľadov a, samozrejme, uvedieme aj, ktoré náradie je potrebné.

Priečky a deliace steny
V princípe ide o bežné sadrokartónové priečky (opláštené sadrokartónovými doskami), ktoré možno využiť na delenie priestoru, zakrytie inštalácií alebo získanie lepších akustických a tepelnoizolačných vlastností. Okrem nízkeho zaťaženia existujúcej stavby a krátkeho času výstavby je výhodná aj variabilita tvaru priečky. Základný typ priečky je s jednou konštrukciou a jedným opláštením. Požiarna odolnosť takejto priečky (čas, za ktorý by sa oheň dostal cez stenu, prípadne čas, za ktorý by teplota na druhej strane stúpla tak, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu majetku, respektíve zdravia) závisí od použitého typu dosiek a pohybuje sa v rozpätí 15 až 120 minút. Zvuková nepriezvučnosť takejto priečky je 41 až 60 dB (napríklad hlasná vrava na druhej strane steny), čo stačí na to, aby hluk z protiľahlej strany steny bol utlmený. Hmotnosť konštrukcie jednoduchej priečky sa pohybuje sa zhruba na úrovni zaťaženia 1 m2 jedným dospelým človekom. Na hotové podlahy môžeme osadiť priečku iba za predpokladu, že sa vykonali všetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie poškodenia jej povrchu a šírenia krokového hluku.

Montáž

Nosná konštrukcia

Pred osadením priečky preveríme rovnosť podlahy a stropu (dvojmetrová lata, vodováha) a vývody elektroinštalácie, ktorá má byť vedená v priečke (skúšačka, voltmeter). Zameriame a nakreslíme na stenu a podlahu polohu priečky (laserový prístroj, vodováha, zvinovací meter, skladací meter, ceruzka, fixka). Rošt priečky vytvoríme z vodorovných vodiacich profilov UW a zvislých stĺpikov (profilov CW), ktoré majú na oboch koncoch dvojicu nástrihov určených na kladenie inštalačných vedení (strihačka profilov, nožnice na plech).

Vodiace profily UW (pripevňujeme ich na strop a podlahu) a zvislé profily CW (stĺpiky, stojky) pripevnené k nadväzujúcim konštrukciám (pôvodným stenám) vždy jednostranne oblepíme samolepiacim pripojovacím tesnením a následne ich pripevníme k podlahe a k stropu (vŕtačka, kladivo, skrutkovačka). Používame pritom plastové natĺkacie rozperky, prípadne iné vhodné upevňovacie prostriedky podľa projektu, respektíve podľa druhu nadväzujúcich konštrukcií. Rozmiestnime ich v rozstupoch maximálne 800 mm.

Medzi vodiace profily UW osádzame stĺpiky CW upravené tak, aby ich boli o 10 až 15 mm kratšie, ako je svetlá výška miestnosti. Vzdialenosť stĺpikov vyberáme podľa rozmeru dosiek opláštenia, maximálne však 625 mm. Stĺpiky osadíme smerom od obvodovej steny miestnosti tak, že otvorená strana profilu zostáva v smere montáže a styk dvoch dosiek je uprostred stĺpika. Ďalší stĺpik osadíme tak, aby stred jeho príruby bol v strede dosky. Urobíme otvory na zárubne dverí (perforovacie kliešte).

Podkonštrukcia priečok ešte netvorí tuhý celok, ten vznikne až po kompletnej montáži a zatmelení opláštenia. Prekontrolujeme polohu prvkov (vodováha, meter). Podľa potreby a požiadaviek do podkonštrukcie steny zabudujeme montážne dosky alebo špeciálne nosné stojany na prenesenie síl od predpokladaných bremien v podobe umývadla, záchodovej misy, kuchynskej linky a podobne (skrutkovačka, vŕtačka).

Opláštenie a izolácia
Obkladanie prvej steny priečky sa začína pri nadväzujúcej (teda pôvodnej) stene. Orientácia sadrokartónových dosiek na priečke je zvislá, t. j. dĺžkou dosiek v smere zvislých profilov. Pri podlahe je vhodné nechať škáru s výškou 10 mm, ktorú pri konštrukciách odolných požiaru vyplníme tmelom. Dosku na stojku (stĺpik) priskrutkujeme samoreznými skrutkami vo vzájomnej vzdialenosti maximálne 250 mm (náradie na prenášanie dosiek, transportný držiak, nožný dvíhač dosiek, pridržiavač dosiek, skrutkovačka, vodováha). Dosky opláštenia priečok a deliacich stien skrutkujeme iba k zvislým profilom CW, nikdy nie k vodorovným profilom UW! Na opláštenie používame zásadne celé dosky. Zvyšky dosiek (s minimálnou výškou 400 mm) ukladáme tak, aby sa nadstavené časti v susedných poliach striedali a nevytvárali sa krížové škáry (orezávače, pilník, hoblík na opracovanie hrán, píla, uholník, meter).

Po opláštení prvej strany steny a uložení požadovanej elektroinštalácie do dutiny priečky umiestnime izoláciu z minerálnych vlákien (nôž na minerálnu izoláciu). Z druhej (opačnej) strany priečky začíname opäť pri pôvodnej stene, ale ako prvú položíme sadrokartónovú dosku polovičnej šírky. Zhotovíme otvory na zásuvky a vypínače (pílový vykružovač, fréza, píla na sadrokartón). Po opláštení nasleduje tmelenie škár s výstužnou páskou a hlavičiek skrutiek bez výstužnej pásky (štetec, špachtľa, stierka, miska na miešanie a nanášanie tmelu), prípadne vystuženie rohov a kútov (valček na pritláčanie nárožných pásov, respektíve kútových pások, univerzálne prestrihovacie nožnice na plastové a ukončovacie profily). Prípadnú ďalšiu vrstvu opláštenia pripevníme až po stvrdnutí tmelu na podkladovom opláštení. Ďalšou úpravou môže byť celoplošné stierkovanie (stierky, hladidlá) alebo maľovanie (štetce, valčeky). Na zavesenie predmetov do steny používame špeciálne kotvy (montážne kliešte na kovové kotvy).

Stropné podhľady
Montážou stropných podhľadov vytvoríme estetické stropné konštrukcie, nad ktorými môžeme viesť všetky inštalačné siete. Pri výstavbe rodinných domov alebo bytov sa často využívajú štandardné doskové podhľady zo sadrokartónu. Nosná konštrukcia podhľadu je z pozinkovaných oceľových profilov CD a UD (alebo z iných špeciálnych profilov). Zriedkavejšie sa nosná konštrukcia podhľadu robí z drevených lát.

Zameranie
Ešte pred samotnou montážou podhľadov je nevyhnutné vykonať pôdorysné rozmiestnenie inštalácie a vzduchotechniky v dutine podhľadu so zreteľom na kotvenie podhľadu. Následne vytýčime rovinu podhľadu (laserový prístroj, vodováha, značkovacia šnúra, ceruzka). Vytyčuje sa úroveň konštrukcie (nie opláštenie z dosiek) a poloha jednotlivých kotiev. Nakoniec vyznačíme polohy revíznych otvorov a vstupov, ako aj miesta na upevnenie nosných závesov podhľadu.

Závesy
Závesy treba kotviť vhodnými upevňovacími prostriedkami. Predpísaná skúšobná sila na vytrhnutie závesu je 1,2 kN. Do betónových nosných stropov sa na kotvenie používajú vždy oceľové rozperky (elektrické vŕtacie kladivo, kladivo)! Na kotvenie podhľadov do drevených trámov je vhodné použiť skrutky do zvislých závesov s plochou hlavou (vŕtačka, skrutkovačka, skrutkovač).
Ku kotvám pripevníme drôty s okom. Na presnejšie zavesenie možno drôty nadstaviť ďalšou časťou závesu (drôtom) s dvojitou perovou spojkou. Vznikne tzv. perový záves, najčastejšie používaný v bežných podmienkach. V niektorých prípadoch sú drôty príliš dlhé a treba ich skrátiť (pákové kliešte).

Nosná konštrukcia z oceľových profilov
Nosnú konštrukciu tvoria obvodové oceľové pozinkované profily UD a nosný rošt je z profilov CD (strihačka profilov, nožnice na plech).

Pred osadením obvodové profily podhľadu (profily UD) upravíme samolepiacim pripojovacím tesnením a následne ich pripevníme k nadväzujúcim vertikálnym konštrukciám (stenám) pomocou plastových natĺkacích rozperiek, prípadne iných vhodných pripevňovacích prostriedkov (elektrické vŕtacie kladivo, resp. príklepová vŕtačka, kladivo, skrutkovač).

Nosný rošt vytvorený z rovnobežne uložených profilov CD postupne spájame so spodnou časťou závesov vložením s následným zaskočením závesu do nosného profilu CD. Nosné profily držia nižšie položené vrstvy montážnych profilov a sadrokartónových dosiek.

Profily CD, ku ktorým sa priskrutkujú sadrokartónové dosky opláštenia, sa nazývajú montážne profily CD. Pripevníme ich na spodnú stranu nosných profilov CD tak, aby smerovali kolmo na ne. Využívame pritom tzv. uhlové kotvy a krížové spojky. Vznikne krížový dvojúrovňový rošt (dve úrovne vzniknú križovaním profilov). Pomocou perových závesov nastavíme konštrukciu do roviny (vodováha).

Montážne aj nosné profily CD sa po dĺžke spájajú (nastavujú) pomocou spojok. Spojenie susedných profilov CD sa musí striedať vždy minimálne o šírku dosky opláštenia.

Ak je potrebná dilatácia alebo úplná nezávislosť podhľadu od okolitých zvislých konštrukcií, profily UD sa nemontujú na obvodové steny podhľadu.

Na dosiahnutie akustických a protipožiarnych vlastností treba do podhľadov vložiť minerálnu izoláciu. Bežná hrúbka izolácie pri vodorovnom podhľade je 18 cm. Minerálna izolácia musí byť vždy uložená v potrebnej hrúbke na celej ploche, bez medzier (nôž na izoláciu).

Opláštenie
Opláštenie sadrokartónovými doskami robíme skrutkovaním k montážnym profilom CD alebo k dreveným latám tak, aby styk priečnych hrán dosiek bol umiestnený na montážnom profile (náradie na prenášanie dosiek, transportný držiak, mobilný montážny podstavec, teleskopické podpery, skrutkovačka). V prípade bodových osvetľovacích telies treba urobiť príslušné otvory (pílový vykružovač, fréza, píla na sadrokartón). Potom nasleduje skrutkovanie dosiek opláštenia a ich vzájomné tmelenie a stierkovanie (štetec, špachtľa, stierka, miska na miešanie a nanášanie tmelu, stierky, hladidlá).

Pri komplikovanejších typoch podhľadov – akustických bezškárových, oblúkových, respektíve pri bezpečnostných medzistropoch odporúčame obrátiť sa na osvedčené realizačné firmy.

Text: Ing. Michal Široký, Rigips
Foto: Stanislav Botur, Rigips, Knauf

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje