Rez drevín svojpomocne
Zdroj: shutterstock.com

Chystáte sa výrub alebo rez dreviny realizovať svojpomocne? Dodržte pri tom správny postup!

Nesprávne a nevhodne vykonaným rezom sa stromy môžu trvalo poškodiť a stávajú sa nebezpečnými pre okolie. Ako sa takémuto problému vyhnúť, nám prezradil odborník – arborista.

Arboristika je ochrana stromov a starostlivosť o ne. Špecializuje sa na výrub stromov v zastavaných oblastiach, bezpečnostné, zdravotné, presvetľovacie a redukčné rezy listnatých a ihličnatých stromov. V rizikových situáciách znižuje nebezpečné stromy, napríklad strom v tesnej blízkosti elektrického vedenia, strom ohrozujúci život alebo zdravie človeka, strom ohrozujúci majetok a podobne. Ak máte vo svojom okolí podobný prípad, v rozhovore s arboristom vám priblížime, ako pri reze či výrube správne a bezpečne postupovať.

Arborista pri práci
Zdroj: shutterstock.com
Radí: Ing. Marek Kacvinský, arborista, konateľ spoločnosti TREETIME.sk

Kedy si môže majiteľ pozemku výrub alebo rez dreviny realizovať sám svojpomocne a kedy je lepšie zavolať si odbornú firmu?

Za najdôležitejší faktor považujem bezpečnosť. Ak by ste mali čo len najmenšiu pochybnosť, že by boli pre vás tieto práce náročné, lepším variantom je osloviť odbornú firmu, ktorá má vo svojej činnosti práce podobného druhu. Treba správne odhadnúť svoje fyzické a odborné možnosti. Ak sa rozhodnete tieto práce realizovať svojpomocne, treba mať vhodnú výbavu, ako aj skúsenosti. Tie môžete nadobudnúť aj od suseda záhradkára, ktorý má už v údržbe drevín niekoľkoročnú prax. Mojím cieľom nie je vás odradiť. Ak poznáte základnú techniku rezu, tak verím, že vec zvládnete s dobrým výsledkom. S nástrojmi bežne dostupnými na trhu sa dá urobiť kvalitná údržba alebo výrub dreviny. Pri práci priamo v korune stromu z rebríka buďte však nadmieru opatrní, určite sa zaistite vhodným lanom a postrojom.

Arborista pri práci
Zdroj: TREETIME

Treba mať doklad alebo odbornú kvalifikáciu na realizovanie rezov a výrubov drevín?

V rámci platnej legislatívy nie je potrebné pri realizovaní takejto činnosti preukazovať odbornú spôsobilosť. Po stránke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí mať pracovník realizačnej firmy, ktorý výrub alebo rez dreviny vykonáva, platný preukaz na prácu vo výškach, ako aj doklad, že môže obsluhovať motorovú pílu. Správna diagnostika v rámci tejto činnosti je veľmi dôležitá pre zvolenie ďalšieho postupu a potrebných zásahov. Musíte poznať problematiku, až potom viete rezy a výruby zrealizovať odborným spôsobom.

Môžete opísať správnu techniku pri rezoch a výruboch drevín?

Po rozhodnutí, že si výrub alebo rez stromu idete zrealizovať svojpomocne, je nutné dodržať niektoré základné princípy pri vedení rezu, aby ste zabránili nenávratným škodám na drevine. Ako príklad uvediem odrezanie bočného konára, kde často ostáva tzv. pahýľ. Táto nesprávne dorezaná časť konára zabraňuje zaceleniu rany a je dlhodobou vstupnou bránou pre patogény húb a škodcov. Z tohto dôvodu režeme bočný konár na konárový krúžok, v mieste tesne za kôrovým hrebienkom. Rez by mal kopírovať konárový krúžok v jeho zúženom napojení na rezaný konár takým spôsobom, aby sa nepoškodil. Odporúčam riadiť sa tzv. „tretinovým pravidlom,“ – priemer zrezaného konára by nemal byť väčší ako 1/3 hrúbky materského konára. Rez konára je vhodné realizovať na trikrát. Pri väčších konároch hrozí počas ich pílenia strhnutie kôry označované ako „lízanec“. Aby sme tomuto zabránili, vedie sa vo vzdialenosti 100 až 200 mm od konárového krúžku prvý rez zospodu konára kolmo na jeho os približne do 1/3 jeho priemeru. Druhý rez vediete približne vo vzdialenosti 300 až 400 mm od konárového krúžku zhora nadol. Vzniknutý pahýľ sa odstráni rezom na konárový krúžok (pozri grafickú schému). Odporúčam vychádzať z arboristického štandardu, kde je bližšie špecifikovaný rez dreviny. Táto problematika je voľne dostupná a vecne zmapovaná na internete. Dôležité je poznať a ovládať smerové kliny, aby bol pád z odrezanej časti dreviny usmernený, ako potrebujeme, a hlavne bezpečný.

Správny rez konára
Rez konára „na trikrát“ (podľa Shigo, 2003)
  • 1,2,3 – postupnosť jednotlivých krokov, prvý a druhý rez je prevenciou odlúpnutia kôry, tretím sa odstraňuje pahýľ.
  • A, B – správny smer dokončovacieho rezu
  • C – konárový krúžok
  • D – kôrový hrebienok

Čím je špecifické vybavenie na realizovanie rezov a výrubov drevín?

Nástroje a pomôcky na bezpečnú prácu sú základnou výbavou arboristu. Nevyhnutnosťou je správne naviazanie, systém zabezpečujúci bezpečný výstup do koruny stromu, vhodný pracovný odev, rukavice, ochranné okuliare či drevorubačská prilba. Nesmieme zabudnúť ani na použitie pevnej a kvalitnej pracovnej obuvi, pričom sú vhodné aj turistické topánky. Najdôležitejším nástrojom je bežná ručná pílka. Pre záhradkára, ktorý robí danú činnosť častejšie, môže byť jej akumulátorová verzia vynikajúcou alternatívou. Pri starostlivosti najmä o ovocné stromy si musíte zaobstarať kvalitné nožnice. Keďže veľa práce v rámci rezov drevín uskutočňujete priamo zo zeme, odporúčam zohnať si teleskopickú pílu a nožnice. Bez kvalitného, ľahkého, pritom bezpečného rebríka, najlepšie skladacieho hliníkového, sa taktiež nezaobídete. Pri výruboch a rezoch (najmä) stromov s väčším priemerom si musíte zaobstarať elektrickú alebo benzínovú motorovú pílu. Dá sa nahradiť aj akumulátorovým modelom.

Kam s odpadom, ktorý pri tejto činnosti vznikne?

V žiadnom prípade sa nesmiete riadiť často zaužívaným zvykom, že odpad z rezov a výrubov drevín stačí vyviezť do okolitého lesa, kde zhnije. Treba ho odviezť na miesto určené na tento účel, tzn. na skládku. Veľa obcí ponúka túto možnosť často bezplatne, v rámci poplatku za komunálny odpad. Z pravidelných rezov stromov v záhradke veľa odpadu nie je, preto ho odporúčam skompostovať. Pri výrube stromov, často väčších priemerov, býva odpadu viac, čo je jedným z dôvodov, prečo si na takúto činnosť radšej objednať odbornú firmu, ktorá vám v cenovej ponuke vypočíta aj cenu za odvoz odpadu na určené miesto, a tým aj preberie zodpovednosť za správny postup. Ak vám vznikne odpad z rezu, prípadne výrubu z dreviny, ktorá patrí k druhom, ktoré majú zaujímavú kresbu dreva a sú používané napríklad v rezbárstve či umeleckom stolárstve, odporúčam dohodnúť sa s osobou, ktorá takúto alebo podobnú činnosť vykonáva, aby si odpad odniesla. Budete mať dobrý pocit, že z dreviny rastúcej vo vašej záhradke môže vzniknúť hodnotný a zaujímavý predmet. Medzi takéto druhy zaraďujeme napríklad lipu, javor alebo všetky ovocné dreviny.

Zvyšky po reze stromu
Zdroj: shutterstock.com

Sú stanovené cenové relácie za výruby a rezy drevín vrátane všetkých činností, ktoré s tým súvisia?

Existujú cenníkové možnosti, ktoré firmy používajú ako metodiku na výpočet ceny pre klienta. No určiť finálnu cenu za odborný rez či výrub dreviny nie je jednoduché a nemôžeme klientovi ponuku pripraviť len od stola, pretože to môže viesť k nepresnostiam a k stratám buď na jednej, alebo druhej strane. Nevyhnutnosťou je obhliadka terénu, kde sa má výrub či rez uskutočniť. V rámci obhliadky treba drevinu diagnostikovať, určiť spôsob jej údržby, prípadne spresniť technológiu odstránenia. Musíte si uvedomiť, že strom alebo ker je živý organizmus a podmienky na jeho odbornú úpravu alebo výrub sú takmer vždy odlišné. Treba zohľadniť priemer dreviny, výšku, ako aj jej druh. Dôležitým faktom je aj charakter terénu, s tým súvisí prístup k samotnému výrubu alebo rezu. Môže vzniknúť situácia, že pri rezoch sa musí každý zrezaný konár spúšťať lanom, niekedy stačí odrezané konáre len hádzať bezpečným smerom na určené miesto. Tieto faktory vo veľkej miere ovplyvnia výslednú cenu za službu, pokiaľ si rez alebo výrub nebudete realizovať sami svojpomocne s ohľadom na možné riziká, ktoré vám môže táto práca priniesť.

Aký je vhodný postup, ak chceme odstrániť poškodené dreviny po živelných pohromách?

Ak sa dostanete do situácie, že dreviny, ktoré znehodnotila živelná pohroma, ohrozujú zdravie, prípadne majetok, najvhodnejšou možnosťou je zavolať na ich bezpečné odstránenie profesionálnych hasičov alebo dobrovoľný hasičský zbor. Pri vyšších stromoch, často v zle prístupnom teréne, odporúčam osloviť skúseného arboristu, ktorý disponuje vhodnou výbavou, ktorej základom sú laná a kladky. Zásahy v situáciách podobného druhu, ako sú napríklad živelné pohromy, prepláca poisťovňa. Situáciu je však nutné vhodným spôsobom zdokumentovať a zrealizovať potrebné administratívne kroky. Dôležitý je fakt, že poškodený strom (aj väčší) nemôžeme rezať bez povolenia. V tom prípade je nutné zrealizovať bezpečnostný rez, vybaviť si dodatočné povolenie na jeho výrub, čo je podmienkou, aby bola daná činnosť legálna.

Považujete za potrebné v rámci tejto problematiky čitateľom niečo zdôrazniť?

Za dôležitý považujem najmä fakt, že výrub drevín musí byť v súlade s platnou legislatívou. Výruby bez povolenia by som neodporúčal realizovať svojpomocne a ako firma by som ich nerealizoval vôbec. Rezy robíme v rámci vegetačného obdobia, termíny výrubov treba zohľadniť tak, aby sme nenarušili hniezdenie vtáctva. Ak objavíme v korune stromu pri obhliadke vtáčie hniezdo, výrub alebo rez dreviny odložíme a uskutočníme až po výlete mláďat. Určitým problémom môže byť aj tzv. topovanie stromov, čo je predstava majiteľa znížiť strom napríklad o jednu tretinu. Pre strom to nie je dobré, keďže sa znižuje jeho životnosť, bezpečnosť a zníži sa aj jeho estetická hodnota. Preto odporúčam vyhnúť sa takejto alebo podobnej úprave dreviny.

Užitočné adresy

Pripravil: Viliam Krížik
Foto: shutterstock.com, archív firmy Treetime.sk
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.