image 34197 25 v1
Galéria (13)

Ako zabezpečiť, aby bola spodná časť stavby suchá?

Pri hydroizolácii pivnice nejde iba o správny výber materiálu, ale najmä o precízne zaizolovanie všetkých častí stavby. Aj malou netesnosťou sa počas dlhšie trvajúceho dažďa dostane do suterénu veľké množstvo vody. Nájsť chybu je nesmierne zdĺhavé a celoplošná oprava veľmi drahá.

Galéria

Izolácia pivnice
Izolácia pivnice
Izolácia pivnice
Izolácia pivnice
Izolácia pivnice
Izolácia pivnice
Izolácia pivnice
Izolácia pivnice

UROB SI SÁM

HYDROIZOLÁCIA MENŠIEHO DOMU

náročnosť:+++++
čas: 6 dní (bez zemných prác)
ľudia: 3
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL
• penetračný náter
napríklad Izolačný náter 111 N, spotreba približne 0,15 až 0,20 kg/m2 (27,90 €/5 l) alebo Izolačný základ AG 3, spotreba približne 0,15 kg/m2 (25,50 €/5 l)
• hrubovrstvová izolačná stierka
napríklad Hrubovrstvá izolačná stierka 1K PS, spotreba: približne 4,5 až 5 l/m2, izolácia proti zemnej vlhkosti, resp. neza­chytenej vsakujúcej sa vode, hrúbka čerstvej vrstvy min. 4,5 mm (107,28 €/30 l) alebo Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS, spotreba približne 4,5 l/m2 hrúbka vrstvy min. 4,5 mm (pri zemnej vlhkosti, nezachytenej vsakujúcej sa vode) alebo približne 6 l/m2, min. 6 mm (pri zachytenej vsakujúcej sa vode, teda netlakovej vode, 122,04 €/32 l)
• sklotextilná tkanina
napr. Murexin Energy Textile, kotúč 50 m2 (šírka 1 000 mm, dĺžka 50 m, 44,40 €/kotúč)
• lepidlo na perimetrickú izoláciu
napr. Hrubovrstvová izolačná stierka 2K PS, spotreba približne 2 l/m2

NÁRADIE
 zubová stierka
alebo oceľové zubové hladidlo
• nízkootáčkové elektrické miešadlo
 oceľové hladidlo
 murárska lyžica 

PRACOVNÝ POSTUP

1. PRÍPRAVA PODKLADU
Musí byť pevný, suchý alebo mierne vlhký, bez mastnoty, špiny, starých náterov a prachu. Na vlhký podklad sa nanesie adhézny mostík a následne sanačná malta. 

2. PENETRAČNÝ NÁTER
Na pripravený podklad sa nanesie penetračný náter. Podľa potreby možno prvý náter zriediť pridaním 10 % terpentínu.

3. NANESENIE NÁTERU
Náter sa nanesie vhodným náradím na podklad. 

4. I. VRSTVA IZOLAČ. STIERKY
Na napenetrovaný podklad sa nanesie ozubenou stierkou hrubovrstvová izolačná stierka v maximálnej hrúbke 2 až 3 mm. 

5. VÝSTUŽNÁ VRSTVA
Sklotextilná tkanina sa vloží do čerstvo nanesenej stierky. Pásy tkaniny sa ukladajú so vzájomným presahom 100 mm. Tkaninu treba prekryť izolačnou stierkou. 

6. VYSTUŽENIE ROHOV
Pásy tkaniny sa uložia do podkladovej stierky tak, aby na jednej strane presahovali za roh aspoň 200 mm a na druhej strane sa prekrývali minimálne o 100 mm. 

7. DRUHÁ VRSTVA
Po uplynutí približne 24 hodín sa nanesie druhá vrstva hrubovrstvovej izolačnej stierky. Výsledná hrúbka vrstvy musí byť minimálne 3 mm. foto: Murexin

8. SOKLOVÁ IZOLÁCIA
Stierka sa nanesie na izolačné dosky po obvode v hrúbke 20 až 30 mm a uprostred bodovo na tri miesta (minimálne pokrytie na rube dosky musí byť 40 až 60 %). 

9. LEPENIE DOSIEK
Izolačné dosky sa pritlačia na napenetrovaný podklad s vytvrdnutou izolačnou stierkou. Na 24 hodín je potrebné nalepené dosky lokálne pritlačiť k podkladu. 

IZOLOVANIE PODZEMNÝCH ČASTÍ STAVBY

Každá stavba, ktorá je podpivničená alebo je postavená na zemine, musí byť dostatočným spôsobom izolovaná proti vode. Pri navrhovaní vhodného izolačného opatrenia treba presne stanoviť, aké bude zaťaženie vodou. Urobí to odborník na základe dostupných údajov a meraní. Navrhne aj vhodné technické riešenie s vyváženým pomerom nákladov a úžitku. Ďalej je nevyhnutné správne technické zhotovenie izolačného opatrenia. Aké typy zaťaženia vodou možno na stavbe očakávať? Vo všeobecnosti sa rozlišujú tieto typy: zaťaženie zemnou vlhkosťou alebo tlakovou vodou, prípadne zachytenou, resp. nezachytenou vsakujúcou sa vodou.

ZEMNÁ VLHKOSŤ

Je to voda vyskytujúca sa v pôde. Ide o kapilárnu, nasiaknutú a viazanú vodu. Z tohto dôvodu by sa vždy malo vychádzať zo zemnej vlhkosti ako z najmenšieho zaťaženia vodou.

VSAKUJÚCA SA VODA

Nazýva sa aj tlaková voda, je známa skôr ako podzemná, nachádza sa v rôznych hĺbkach a druhoch pôdy. Je to voda, ktorá vyvíja tlak na podzemnú časť stavby. Vsakujúca sa voda môže byť buď zachytená, alebo nezachytená. Ak je pôda menej priepustná, zachytená vsakujúca sa voda sa vzdúva pred podzemnou časťou stavby, a tým vyvíja hydrostatický tlak. Nezachytená vsakujúca sa voda postupne prechádza vrstvami zeminy, vďaka čomu sa nevzdúva. Tento typ sa opätovne vytvára v dôsledku zrážok. Zachytená voda teda predstavuje väčšie zaťaženie.

STERKY VYHOVUJÚ PREDPISOM

Od roku 2014 stanovuje norma DIN 18195 štyri stupne zaťaženia vodou a upravuje, ktoré materiály sa musia použiť a ako sa musia predpisovo realizovať izolačné práce pri danom type zaťaženia. Norma sa zaoberá aj navrhovaním hydroizolácií pri rôznych typoch zaťaženia pre:
• hydroizolácie proti zemnej vlhkosti (kapilárnej a viazanej vode) a nezachytenej vsakujúcej sa vode na základovej doske a stenách,
• hydroizolácie proti netlakovej vode na vodorovných konštrukciách a vo vlhkých priestoroch,
• hydroizolácie proti vonkajšej tlakovej vode a zachytenej vsakujúcej sa vode.
Podľa uvedenej normy na izolovanie spodnej časti stavby proti zemnej vlhkosti a nezachytenej (netlakovej) vode možno použiť okrem iných materiálov aj hrubovrstvové bitúmenové jednozložkové alebo dvojzložkové izolačné stierky, ktoré sú z väčšej časti vyrobené zo súdržného, elastického, surového bitúmenu, polymérov, spevňujúcich látok a tixotropných prísad. Nanášajú sa murárskym hladidlom celoplošne bez spojov. Sú vhodné na podlahy a steny. Nie je potrebné ich následné omietnutie a možno ich nanášať aj na mierne vlhký podklad. Postup pri izolovaní spodnej stavby je zachytený na fotografiách.

dobré rady

OŠETRENIE VÝSTUŽE
Výstužná oceľ sa očistí ­mechanicky, abrazívne (pieskom) a prach sa odstráni tlakom vzduchu. Na očistenú výstuž sa štetcom nanesie ochranný náter.

VÝSTUŽNÁ TKANINA PROTI TRHLINÁM
Na preklenutie trhlín sa odporúča prvú vrstvu vystužiť sklotextilnou tkaninou (zo sklených vláken odolnou proti alkáliám). Zapracuje sa tak, aby bola prekrytá vrstvou min. 1 mm stierky.

ODBORNÍK RADÍ
Jednozložkové hrubovrstvové izolačné stierky vo vedrách sú pripravené priamo na použitie a pred aplikáciou sa nesmú miešať. Naopak, dvojzložkové hrubovrstvové izolačné stierky sa musia zmiešať. Najskôr krátko premiešajte nízkootáčkovým miešadlom tekutú zložku, do nej pridajte práškovú zložku a zmes dôkladne miešajte aspoň minútu, kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek.

Text, foto: Murexin, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 5/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje