Vyberáme nový kotol

Vyberáme nový kotol

Výber nového zdroja tepla v rodinnom dome alebo byte je veľmi dôležitý. Vhodným výberom výrazne ovplyvníme nielen spotrebu energie, ale aj tepelný komfort a prípravu teplej vody. Nový kotol je investícia na desať-dvadsať rokov, preto sa musíme rozhodnúť správne.

Podstatnou časťou celého systému centrálneho vykurovania je zdroj tepla – kotol. Teplo, ktoré kotol vyprodukuje, sa odovzdáva teplonosnej látke (zvyčajne vode). Tá ho ďalej distribuuje na miesta, kde je teplo potrebné na vykurovanie. Keď teplonosná látka teplo odovzdá, väčšinou sa vracia späť a celý kolobeh sa znovu opakuje.

V ponuke predajcov sa stretávame s rôznymi označeniami kotlov, ktoré laikovi nemusia nič hovoriť. Podľa používaného paliva sa kotly rozdeľujú na plynové, na pevné palivá, elektrické kotly a kotly olejové. Na vytvorenie predstavy o celkovej ponuke na trhu uvádzame stručné rozdelenie kotlov v poradí, v akom sa najviac používajú.

Nízkoteplotné kotly
Všetky kotly, ktorých teplota vykurovacej vody nepresiahne 110 °C, sa označujú ako nízkoteplotné. Podľa toho sú teda všetky kotly v rodinných domoch a bytoch nízkoteplotné. Účinnosť (stupeň využitia energie paliva) moderných nízkoteplotných kotlov je 92 až 94 %, účinnosť starších kotlov je 65 až 80 %; kondenzačné kotly teda majú vyššiu účinnosť. Moderné plynové kotly nie sú závislé na vzduchu v miestnosti (tzv. turbokotly) a spaľovací vzduch sa k nim privádza zvonka systémom koncentrických rúr. Systém „rúra v rúre“ funguje tak, že vzduch sa privádza vonkajšou rúrou a spaliny sa odvádzajú vnútornou rúrou. Vonkajšou časťou prúdi spaľovací vzduch ku kotlu a vnútornou sa odvádzajú spaliny. Rúry ústia buď priamo do vonkajšieho prostredia, alebo do komína.

Plynové kotly
Závesné a stacionárne

Plynové kotly sa rozdeľujú na stacionárne a závesné. Nejde pri tom iba o to, či kotol bude visieť alebo stáť, ale najmä z čoho je vyrobený výmenník. Stacionárne kotly sú preto stacionárne, lebo majú výmenník z ťažkej kúrenárskej liatiny a ich hmotnosť presahuje 100 kilogramov (ak hovoríme o kotloch pre rodinné domy). V týchto kotloch sa plyn spaľuje prirodzeným spôsobom (atmosférickým horákom) alebo núteným spaľovaním (pretlakovým horákom). Variantom môžu byť aj kondenzačné kotly. Naproti tomu sa závesné kotly konštruujú tak, aby ich udržala aj priečka v byte. Práve vďaka závesnému kotlu s ľahkým výmenníkom z ušľachtilej ocele alebo hliníkových zliatin sa v prípade bytových (i rodinných) domov môžeme rozhodnúť pre individuálne vykurovanie. Nezaberá veľa miesta, pri spaľovaní plynu nezapácha, nie je hlučný, a preto ho možno namontovať do obytných priestorov aj v panelovom dome. Aj tieto kotly sa predávajú s atmosférickým alebo pretlakovým horákom, respektíve ako kondenzačné.

Kondenzačné kotly

Medzi nízkoteplotnými plynovými kotlami vyniká skupina kondenzačných kotlov, ktoré sú na trhu len niekoľko rokov. Kondenzačné kotly využívajú aj časť kondenzačného tepla pary obsiahnutej v spalinách. Odovzdávajú ho vratnej vode pritekajúcej zo systému a ohrievajú ju. Preto stačí na jej dohriatie menšie množstvo plynu. Kondenzačné kotly najlepšie spĺňajú parametre úspornosti i šetrnosti k životnému prostrediu.

Proces kondenzácie prebieha v špeciálnom kotlovom výmenníku, vyrobenom zvyčajne zo zliatin hliníka. Spolu s horákom a ventilátorom tvorí výmenník jadro kotla. Spalinová časť plní rovnakú funkciu ako pri klasických kotloch, výnimočná je ale časť kondenzačná, v ktorej sa ochladzujú (kondenzujú) spaliny. Tým, že spaliny skondenzujú, dostáva sa do ovzdušia už len malé množstvo škodlivín. Vďaka tomu sa kondenzačné kotly vyrábajú len vo verzii turbo.Plynový kondenzačný kotol dosahuje stupeň využitia paliva až 109 %.

Na pevné palivá
Kotly na pevné palivá sa predávajú len v stacionárnom vyhotovení. Nie sú určené na zamontovanie do obytných priestorov, preto musíme mať na kotol pripravenú jednu miestnosť – kotolňu. Ak nechceme byť závislí na jednom zdroji energie, vždy je dobré mať v rezerve kotol na tuhé palivo.

Kotly sa vyrábajú najmä na bežné palivá – drevo, uhlie, koks. Vo väčšine prípadov bude kotol, v ktorom možno kúriť drevom, pravdepodobne aj na uhlie a koks, ale sú aj výnimky, preto sa na to treba opýtať ešte pred kúpou kotla.

Kotly na pevné palivá sa predávajú s bežným spaľovaním alebo ako splynovacie kotly na drevo so špeciálnym pyrolitickým spôsobom spaľovania dreva.

Kotly na pelety a biomasu

Kotly na spaľovanie drevených peliet sú moderné zariadenia, ktoré svojou technológiou spaľovania šetria životné prostredie, pričom užívateľovi ponúkajú komfort porovnateľný so spaľovaním plynu. Sú určené na vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Spaľujú malé lisované kúsky dreva zhotovené z pilín. Tým, že sa pri vykurovaní spaľuje presne určené množstvo dreva (kotly sú vybavené dávkovačom), dochádza k veľmi ekonomickému zhodnocovaniu energie obsiahnutej v dreve. Nemôže sa stať, že rýchlo zhorí priveľká dávka paliva nekontrolovaným plameňom. Pre spotrebiteľa môže byť nevýhodnou cenová náročnosť samotných peliet.

Okrem peletových kotlov sa používajú aj kotle na spaľovanie biomasy, resp. drevených štiepov (získame ich napríklad pri čistení záhrady – tie drvíme v záhradnom drviči – alebo na pílach). Vďaka tomu, že možno využiť drevo nižšej kvality, je prevádzka týchto kotlov cenovo úsporná.

Splynovacie kotly
Umožňujú ekologické pyrolitické spaľovanie suchého dreva pri obmedzenom prístupe vzduchu. Pri tomto procese vzniká na plynovom rošte horúce drevené uhlie, pričom sa uvoľňujú plyny. Tie sa miešajú so vzduchom a vytvára sa horľavá zmes určená na ohrievanie kotla. Pyrolitické spaľovanie zaručuje ekonomickú a ekologickú prevádzku, pri ktorej vzniká minimum popola.

Liatinový kotol je odolný proti dechtu a kyselinám, ktoré vznikajú pri splynovaní, čo predlžuje jeho životnosť. Súčasťou kvalitných zariadení je aj chladiaca slučka zaisťujúca bezpečný odvod prebytočného tepla z kotla, ktorá sa umiestňuje navrch kotla. Tieto kotly dosahujú vysoký stupeň zužitkovania tepla – až 88 %. Prevádzku kotla možno riadiť termostatom alebo programátorom v rozsahu 50 až 100 % maximálneho výkonu.
Do splynovacích kotlov možno prikladať veľké kusy dreva, čo nám ušetrí veľa práce s jeho prípravou. Kotol potrebuje ventilátor s elektrickým pohonom, avšak správne navrhnutý kotol pracuje na znížený výkon aj bez ventilátora, takže pri výpadku prúdu nezostaneme bez kúrenia.

Elektrické kotly

Elektrické kotly sú výhodné pre čistú, jednoduchú a bezpečnú prevádzku. Stupeň využitia elektriny ako paliva je bezkonkurenčne najvyšší v porovnaní s kotlami na iné palivá (až 99,1 % z celkovej energie paliva). Prednosťou je aj dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť prevádzky ako aj malé rozmery. Nepotrebuje prívod paliva, komín ani zvláštnu údržbu. To sú dobré dôvody na jeho montáž v každom objekte, v ktorom je centrálny systém vykurovania. Prevádzka kotla sa riadi automaticky – kotlovým alebo priestorovým termostatom v závislosti na teplote vykurovaného priestoru.

Každý kotol potrebuje bezpečný komín
Požiare sú každodennou súčasťou života. Štatistiky požiarov na území Slovenska hovoria jasnou rečou. Vyhorené domy, obete na životoch, značné škody na majetku či otravy spalinami. V minulom roku hasiči zaznamenali 1 700 výjazdov do bytových a rodinných domov. Miestom, ktoré sa významnou mierou podieľa na vzniku požiaru, je komín.

Príprava komína na zimu

V dôsledku začiatku vykurovacej sezóny treba značnú pozornosť venovať revízii komínového telesa. Podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Ing. Silvie Jančovičovej je najčastejšou príčinou v prípade požiarov v rodinných domoch na prvom mieste vyhorenie sadzí, čiže nevhodný technický stav komínových telies zapríčinený nedostatočnou starostlivosťou. Pri nepravidelnom vymetávaní sadzí vzniká na stenách komína niekoľkocentimetrový nános, ktorý môže začať horieť. V komínovom prieduchu dosahuje teplota spalín až 1 200 stupňov Celsia. Porucha pri vykurovaní plynným palivom je ešte nebezpečnejšia, lebo plyn necítiť. Keď sa zemný plyn spáli a neodíde komínom do voľného ovzdušia, dom sa napĺňa spalinami ako vaňa s vodou. Osobám v dome hrozí smrť udusením.

Staré komíny
Mnohé komíny nezodpovedajú požiadavkám požiarnej bezpečnosti. Horší ťah, trhliny v komínovom telese a nedostačujúce tepelnoizolačné vlastnosti spôsobujú, že komíny sa pri vyhorení sadzí stávajú nebezpečným prvkom stavby. Mnohé tradičné komíny s hliníkovou vložkou nespĺňajú ani základné požiadavky súčasnej legislatívy. Ak chceme v plnej miere využiť úžitkové vlastnosti tepelného spotrebiča, mali by sme si vybrať moderný komínový systém s dostatočnou odolnosťou proti vysokým teplotám, vlhkosti a korózii. Jeho odolnosť závisí najmä od kvalitnej komínovej vložky z keramiky – šamotu, ktorá odvádza spaliny bezpečne a hygienicky od vykurovacieho spotrebiča. Je odolná proti vlhkosti a vyhoreniu sadzí a tiež je kyselinovzdorná.

Čistenie komína
Samotný dobrý návrh a správna realizácia komína však nezaručia dlhodobú funkčnosť komínového telesa. Nezanedbateľnou vlastnosťou kvalitného komína je jeho dobrý ťah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len bezpečne a hygienicky odvedené spaliny sa nemôžu dostať späť do obývacích priestorov. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen kvôli vlastnej bezpečnosti, ale aj preto, že to prikazuje zákon. Vyhláška č. 401/2007 Z.z. nariaďuje v prípade komínov pripojených na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW prehliadku každé štyri mesiace, v prípade komínov na plynné palivá (a ak ide o komín s vložkou) každých 12 mesiacov. Za nedodržanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu do výšky 99 € (2 982 Sk). Žiaľ, zodpovedných je asi len 20 % majiteľov domov, ktorí sa skutočne vyhláškou riadia.

Kontroly

Už po realizácii komína a pred pripojením vykurovacieho spotrebiča musí kominár komínové teleso preskúšať a vystaviť potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína. Potvrdením sa povoľuje prevádzka komína. Aby sa predišlo poškodeniu komína, treba užívateľa upozorniť na jeho pravidelnú údržbu. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník. Výsledkom pravidelnej kontroly je vystavenie potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly komína v zákonom stanovených lehotách a jeho záruka o bezchybnom fungovaní komína. V prípade požiaru a stanovenia nevhodného technického stavu komínového telesa ako hlavnej príčiny jeho vzniku môže hasičský a záchranný zbor udeliť fyzickej osobe sankciu vo výške až 330 € (9 942 Sk). Avšak oveľa väčšou „pokutou“ je v tomto prípade poškodený, ohňom znehodnotený príbytok.

Text: Stanislav Botur, Maroš Plško
Foto: Attack, Buderus, Dakon, Junkers, Protherm, Schiedel, Viesmann, archív JAGA
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Komentáre

  1. Aký kotol by ste mi vedeli odporučit?

  2. Mne sa nezdá využitie paliva na tých 109%.Asi vypadol pojem o účinnosti.Vysvetlí my to niekto seriózne?

    1. vyrobcovia vynasli perpeetum mobile. na taketo kraviny nalakaju mnozstvo nestastnikov

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.