ilustračný obrázok
Zdroj: iStock

Ako získať štátny príspevok na zateplenie domu a kto oň môže požiadať?

Na zateplenie rodinného domu môžete získať štátny príspevok vo výške 8 800 €. Aké sú podmienky na jeho pridelenie?

Na aký účel sa príspevok poskytuje?

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MDV SR č. 107/2019 Z. z. poskytuje príspevok s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov. Príspevok sa poskytuje na stavebné úpravy, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť rodinného domu.

Aké konkrétne stavebné úpravy možno financovať z príspevku?

Z príspevku možno financovať zateplenie obvodového plášťa, teda obvodových stien rodinného domu formou prevetrávanej fasády alebo vonkajším tepenoizolačným kontaktným systémom (ETICS), pri ktorom je na získanie kvality garantovanej výrobcom potrebné postupovať v súlade s vyhlásením o parametroch aplikovaného tepelnoizolačného systému. Ďalej zateplenie strešného plášťa – dodatočné zateplenie šikmín v šikmej streche, zateplenie šikmých a vodorovných častí pri hambálku, zateplenie plochej strechy, zateplenie stropu nevyužívanej povaly, zateplenie terasy a lodžie, ktoré tvoria strop vykurovaných miestností.
Zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom – zateplenie stropu nad nevykurovaným suterénom, zateplenie steny oddeľujúcej vykurovaný priestor od nevykurovaného, napr. od nevykurovanej garáže. A v neposlednom rade aj výmenu pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu. Zároveň možno príspevok použiť aj na úhradu súvisiacich oprávnených nákladov, napr. na vyregulovanie vykurovacieho systému, súvisiace stavebné úpravy (demontáž a opätovná montáž zábradlia, bleskozvodu, zateplenie balkónov, lodžie, prístreška, obnova vstupu do domu a pod.), výmenu zdroja tepla a realizáciu tepelnoizolačného systému novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu (napr. prístavba) a novozhotovovaných otvorových konštrukcií. Novozhotovované konštrukcie musia spĺňať požiadavky na novú výstavbu.

Kto môže byť žiadateľom?

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je občanom Európskej únie. Ak je rodinný dom vo vlastníctve viacerých osôb, tak:

  • pri podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb je potrebné predložiť písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a splnomocnenie na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne osvedčenými podpismi spoluvlastníkov;
  • pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je potrebné predložiť splnomocnenie druhého z manželov na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania s úradne osvedčeným podpisom.

Aká je výška príspevku?

Príspevok žiadateľovi pokryje časť oprávnených nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Náklady zahŕňajú výdavky za materiál a práce na zateplení vrátane DPH začaté po 31. decembri 2014. Celková výška príspevku môže dosiahnuť až 8 800 eur.

Výška príspevku sa vypočíta ako nižšia z dvoch súm. Suma 1 je súčet príspevkov podľa dosiahnutých tepelnoizolačných vlastností zatepľovaných plôch konštrukcií (tabuľka č. 1) v maximálnej hodnote 7 000 € a príspevku podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu (tabuľka č. 2) v maximálnej hodnote 1 000 €. Suma 2 sa vypočíta ako 40 % všetkých oprávnených a uhradených nákladov.
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť najviac o sumu 800 € o náklady za vypracovanie všetkej potrebnej dokumentácie.

štátny príspevok na zateplenie rodinného domu štátny príspevok na zateplenie rodinného domu

Aké sú základné podmienky na poskytnutie príspevku pre starší rodinný dom?

Základné podmienky na poskytnutie príspevku sú tieto:

  • rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
  • využíva sa výlučne na bývanie,
  • nebol naň poskytnutý tento príspevok alebo podpora na jeho zateplenie zo ŠFRB;
  • bol daný do užívania (skolaudovaný) aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia,
  • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome.

O príspevok je možné požiadať po vyhlásení výzvy ministerstvom. Podrobnosti k podaniu žiadosti nájdete na byvajteusporne.sk.

Text: spracované v spolupráci s MDV SR, Sekciou bytovej politiky a mestského rozvoja, Odborom ekonomiky bývania
Foto: istock
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.