Stropné a kazetové podhľady

stropne a kazetove podhlady

Súčasťou sadrokartónových systémov sú aj stropné konštrukcie, resp. stropné podhľady. Ich montážou môžeme vytvárať estetické stropné konštrukcie, nad ktorými môžeme viesť všetky inštalačné siete. V prípade rozoberateľných kazetových podhľadov je k vedeniam prístup v každom mieste podhľadu.

Stropné podhľady
Pri výstavbe rodinných domov alebo bytov sa najčastejšie využívajú štandardné doskové podhľady (opláštené sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami). Okrem nich sa môžeme stretnúť s bezškárovými akustickými podhľadmi (opláštené sú akustickými doskami), ktorých účelom je zvýšiť zvukovú pohltivosť priestoru, oblúkovými podhľadmi (opláštené sú špeciálnymi ohybnými doskami) a bezpečnostnými medzistropmi (ide o špeciálne samonosné horizontálne konštrukcie slúžiace  na bezpečnostné ohraničenie priestoru).

Nosná konštrucia podhľadu je z pozinkovaných oceľových profilov CD a UD (alebo z iných špeciálnych profilov). Alternatívne je možné nosnú konštrukciu podhľadu vyhotoviť z drevených lát. Opláštenie podhľadu je zhotovené zo sadrokartónových dosák.

Príprava na montáž
Ešte pred samotnou montážou podhľadov je nutné vykonať pôdorysné rozmiestnenie inštalácie a vzduchotechniky v dutine podhľadu so zreteľom na kotvenie podhľadu. Následne vytýčime výšku podhľadu pomocou laseru alebo vodováhy a značkovacej šnúry, pričom sa vytyčuje úroveň konštrukcie (preto je nutné zohľadniť aj hrúbku opláštenia z dosiek) a polohy jednotlivých kotiev. Nakoniec vyznačíme polohy revíznych otvorov a vstupov, ako aj miesta na upevnenie nosných závesov podhľadu.

Závesy treba kotviť vhodnými upevňovacími prostriedkami. Predpísaná skúšobná sila na vytrhnutie závesu je 1,2 kN. Do betónových nosných stropov sa na kotvenie používajú vždy oceľové rozperky! Na kotvenie podhľadov do drevených trámov je vhodné použiť na to určené skrutky do zvislých závesov s plochou hlavou.

Závesy vyberáme  podľa:
– nosnosti; môžeme si vybrať medzi plochými závesmi s nosnosťou 25 kg/záves alebo štvorbodovými (nosnosť 40 kg/záves);
– požiarnej spôsobilosti; pri požiari zhora je možné použiť len záves typu Nonius alebo posuvný páskový záves, nikdy nie perový záves;
– nároku na vzpernú pevnosť; proti silám, ktoré dvíhajú konštrukciu, vyhovujú výhradne závesy typu Nonius.

 
1. Montáž začína rozmeriavaním, vŕtaním otvorov a upevňovaním kotiev do stropu a stien. Potom primontujeme obvodové profily a vkladáme závesy do hlavných profilov. 2. Výšku podhľadu na drôtoch s okom možno upraviť pomocou perového závesu.
 
3. Na hlavné profily primontujeme nosné profily pomocou spojok. 4. Po upravení polohy jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie a výškovom vyrovnaní montujeme opláštenie.


5. Pri montáži systému musíme dodržať niektoré vzdialenosti, aby sa zachovala predpísaná únosnosť podhľadu.

Montáž pomocou CD-profilov
Nosnú konštrukciu tvoria obvodové oceľové pozinkované profily UD a nosný rošt je z profilov CD. Profily CD, ku ktorým sa priskrutkujú sadrokartónové dosky opláštenia, sa nazývajú montážne profily CD, v prípade krížového dvojúrovňového roštu (dve úrovne vzniknú križovaním profilov) tvoria hornú vrstvu tzv. nosné profily CD. Montážne aj nosné profily CD sa spájajú pomocou spojok CD-profilov. Spojenie susedných CD-profilov musí byť vystriedané vždy minimálne o šírku dosky opláštenia.

Pred osadením obvodové profily podhľadu (UD-profily) upravíme samolepiacim pripojovacím tesnením a následne ich pripevníme k nadväzujúcim vertikálnym konštrukciám (stenám) pomocou plastových natĺkacích rozperiek, prípadne iných vhodných pripevňovacích prostriedkov. Ak je potrebná dilatácia alebo úplná nezávislosť podhľadu od okolitých zvislých konštrukcií, profily UD sa nemontujú na obvodové steny podhľadu. Dôležité upozornenie: Pri upevňovaní zavesených konštrukcií k betónovému nosnému stropu používame vždy oceľové rozperky (kotvy, príchytky). Pri upevňovaní do drevených stropov použijeme spravidla dve skrutky typu FN zapustené do boku trámu, pričom obidve skrutky sú namáhané na strih.
Pri montáži sa využíva viacero typov konštrukcii.

 
V podkroví na šikminách nepoužívame závesy s drôtom, ale strmene alebo priame závesy.

 
V podkroví môžeme použiť na montáž oceľových profilov priame závesy. K dreveným nosným stropom alebo v podkroví upevňujeme jednotlivé prvky skrutkami z bočnej strany trámu (krokvy).


Priamo montované opláštenie stropu

Montážne profily CD sa pripevňujú k nosnému stropu prostredníctvom priamych závesov (ide o perforované plechové prvky tvaru U) alebo nastavovacích strmeňov. Profil a záves sú spojené dvojicou skrutiek do plechu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteZavesený podhľad na krížovom rošte
Nosné profily CD sú k nosnému stropu pripevnené prostredníctvom závesu a tiahla – drôtu s okom, na presnejšie zavesenie možno drôty nadstaviť dvojitou perovou spojkou (perový záves). Vzhľadom na požiadavku pevnosti na vzper, potreby zaistenia proti posunu v rovine podhľadu alebo pri požiadavke požiarnej odolnosti podhľadu zhora, treba použiť iné alternatívne typy závesov (napríklad typ Nonius). Spoj nosného profilu a závesu realizujeme vložením s následným zaskočením príslušného závesu do nosného CD-profilu. Montážne CD-profily pripevníme k nosným CD-profilom pomocou dvoch uhlových kotiev na jeden spoj (ak nie je potrebná požiarna odolnosť podhľadu zhora) alebo pomocou krížových spojok.

Zavesený podhľad na jednoúrovňovom krížovom rošte
Rovnako ako pri krížovom rošte všetky pripevnenia vykonávame z profilov CD. Deliace montážne CD-profily sa však k hlavným montážnym CD-profilom pripevnia pomocou špeciálnych úrovňových krížových spojok.

Montáž pomocou drevenej konštrukcie
Pri montáži platí zásada: montážne laty sa montujú na plocho, nosné laty na výšku.

Priamo montované opláštenie stropu

Montážne laty pripevníme k nosnému stropu prostredníctvom priamych závesov, nastaviteľných strmeňov alebo priamo pomocou jedného typu skrutky TN (z dôvodu dilatácie je lepšie vyhnúť sa priamemu spojeniu bez použitia závesov). Montážne laty sú v tomto prípade aj nosnými (pripevňujeme na ne sadrokartónové opláštenie).

Priamo montované opláštenie stropu na krížovom rošte
Nosné laty sú pripevnené k nosnému stropu pomocou skrutiek TN (2 ks/1 spoj), pričom montážna lata je s nosnou latou spojená pomocou jednej skrutky TN (z dôvodu dilatácie je lepšie vyhnúť sa priamemu spojeniu bez použitia závesov).

Zavesený podhľad na krížovom rošte

Nosné laty pripevňujeme k nosnému stropu prostredníctvom závesu a tiahla (drôtu s okom), prípadne je možné drôty závesu a tiahla nastaviť dvojitou perovou spojkou. Pri požiadavke pevnosti na vzper, resp. pri požiadavke zaistenia proti posunu v rovine podhľadu, treba použiť alternatívne typy závesov (napríklad Nonius) a tiahla. Nosnú latu spojíme so závesom priskrutkovaním závesu k boku nosnej laty dvomi skrutkami FN. Susedné závesy sa skrutkujú do protiľahlých bokov laty. Montážnu latu s nosnou latou spojíme pomocou jednej skrutky TN.

Minerálne izolácie

Vloženie minerálnej izolácie do podhľadov je potrebné na dosiahnutie akustických a protipožiarnych vlastností. Minerálna izolácia musí byť vždy uložená v potrebnej hrúbke na celej ploche, bez medzier. Bežné hrúbky izolácie sú spravidla 18 + 5 cm, resp. 18 + 6 cm (izolácia je v šikmine podkrovia uložená v dvoch vrstvách).

Opláštenie podhľadu
Opláštenie sadrokartónovými doskami robíme skrutkovaním k montážnym profilom CD alebo k dreveným latám tak, že styk priečnych hrán dosiek musí byť umiestnený na montážnom profile. Potom nasleduje skrutkovanie dosiek opláštenia a ich vzájomné tmelenie.

Pri komplikovanejších typoch podhľadov – akustických bezškárových, oblúkových, resp. pri bezpečnostných medzistropoch odporúčame obrátiť sa na osvedčené realizačné firmy.

Kazetové podhľady

Medzi hlavné konštrukčné prvky kazetových stropov patria stropné kazety, príp. lamely, systémová závesná konštrukcia (hlavné, priečne a obvodové profily) a príslušenstvo na pripevnenie závesnej konštrukcie. Obvodové profily sa montujú na obvodové steny, priečne profily sú upevnené k nosným, resp. obvodovým profilom, hlavné profily nesú konštrukciu a prenášajú zaťaženie do nosného stropu cez závesy. Viditeľný podhľad teda tvoria kazety alebo lamely, ktoré sa vkladajú do zaveseného rastra. Podhľady sú demontovateľné a umožňujú ľahký prístup do priestoru nad nimi. Medzipriestor nad podhľadom možno takto využiť na vedenie technologických zariadení a rozvodov. Prednosti kazetových podhľadov sú však najmä v ich jednoduchej a rýchlej montáži. Stavebná pripravenosť, vymeranie a manipulácia s kazetovým podhľadom je totožná ako v prípade doskových podhľadov.

V ponuke kazetových podhľadových systémov sa môžeme stretnúť so sadrokartónovými, resp. sadrovými (vrátane akustických a umývateľných potiahnutých vinylovou fóliou, vhodných do hygienicky náročných podmienok) kazetovvými systémami. Na trhu sú aj ľahké systémy s kazetami na báze minerálnych vlákien.

Montáž
Pri montáži kazetových podhľadov sa odporúča používať biele rukavice, aby nedošlo k znečisteniu kaziet. V procese ukladania je potrebné dbať na to, aby sa určité vzory kládli v správnom smere, čo výrazne uľahčí potlač na rubovej strane. Ďalej sa odporúča pri kúpe objednať kazety na celý objekt naraz, aby sa zabezpečil bezchybný vzhľad stropu bez drobných farebných odlišností. Prírezy (odrezané kusy) kaziet by z optických dôvodov mali byť tiež väčšie než polovica kazety, pričom na oboch koncoch miestnosti by mala byť veľkosť prírezu kazety rovnaká. Na prírezy používame nedierované kazety, aby nedochádzalo k rezaniu cez otvory alebo zakrytiu ich častí.

Pracovný postup

– Po obvode miestnosti presne vyznačíme výškovú úroveň podhľadu a podľa toho na steny upevníme obvodové profily, ktoré ukotvíme plastovými natĺkacími rozperkami, prípadne inými vhodnými pripevňovacími prostriedkami.
– Rozstup pripevnenia profilu je maximálne 600 mm, v rohoch je vzdialenosť prvého pripojenia maximálne 200 mm. Pravouhlé kúty a rohy obvodových profilov zostrihneme pod uhlom 45°.
– Kotvenie závesov do nosného stropu je potrebné vykonať vhodnými kotviacimi prostriedkami, nikdy však nie plastovými rozperkami.
– Závesy pre hlavný T-profil kotvíme k nosnej konštrukcii stropu v rozstupoch maximálne 1 200 mm alebo v iných predpísaných šírkach.
– Hlavné T-profily upevníme k závesným drôtom pomocou perového závesu alebo dvojitej perovej svorky a drôtu s hákom.
– Každých 600 mm medzi hlavné T-profily vkladáme priečne T-profily dĺžky 1 200 mm. Nakoniec konštrukciu dokončíme vložením T-profilov dĺžky 600 mm medzi už osadené priečne profily dĺžky 1 200 mm.
– Nakoniec do konštrukcie vložíme kazety.

Podhľad so skrytou hranou
Upevňovanie obvodových profilov a kotvenie závesov je zhodné ako vo vyššie uvedenom pracovnom postupe pre rovné, resp. polozapustené hrany. Pri montáži kaziet so skrytou hranou, ktorá celkom zakryje nosnú konštrukciu (zdola je neviditeľná), odporúčame osadiť kazety vždy z jednej strany miestnosti, kolmo na hrany profilov. Závesy hlavného T-profilu sa v tomto prípade kotvia k nosnej konštrukcii stropu v rozstupoch maximálne 1 500 mm. Skrytú nosnú konštrukciu tvoria iba hlavné T-profily v rozstupoch 600 mm. Aby sa nenarušila stabilita pri vkladaní alebo vyberaní kaziet, vkladajú sa vo vzdialenostiach po 1 500 mm medzi hlavné T-profily špeciálne rozperné profily. Na zamedzenie posunutia kaziet je potrebné vložiť rozpernú pružinu medzi kazetu a obvodový profil.

Text: Ing. Michal Široký, Rigips
Foto: Rigips, Knauf
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.