stavba domu
Galéria (5) Zdroj: Wienerberger

Aký materiál použiť na murovanie priečok

Na rozdelenie priestoru v dome či byte je vhodné použiť priečkové murivo, ktoré svojimi rozmermi veľmi neukrojí z priestoru. Pre milovníkov ticha sú určené akustické tvarovky špeciálne navrhnuté tak, aby pohlcovali hluk.

Galéria

stavba domu
Pórobetónové tvarovky
tehlové tvarovky
Prehľad priečkového muriva

Na zhotovenie deliacich stien je vhodné použiť priečkové tvarovky. Ich základnou funkciou je priestor rozdeliť. Nie sú určené na prenos statického zaťaženia, ako je to v prípade muriva na zhotovenie nosného alebo obvodového muriva.

Táto informácia je na ich použitie a z hľadiska statiky stavby zásadná. Nikdy sa nepokúšajte priečkové murivo použiť ako náhradu za nosné murivo, pretože by to mohlo mať fatálne následky v podobe zrútenia stavby. Ich hrúbka a pevnosť nie je na tento účel v žiadnom prípade dostatočná. Ak však plánujete napríklad v rámci rekonštrukcie zmeniť dispozíciu domu alebo chcete priestor otvoriť, môžete ich pokojne vybúrať.

Pred tým sa však určite radšej poraďte s odborníkom, ktorý jednoznačne potvrdí, že ide o priečkové murivo. Do nosného muriva jednoznačne samovoľne nezasahujte. Aj tu existujú určité možnosti, akúkoľvek zmenu však treba riešiť so statikom, ktorý presne určí, aký rozsah zmien a pri akých podmienkach je možný.

Keďže priečky plnia len deliacu funkciu, je potrebné zabezpečiť, aby sa do nich neprenášalo zaťaženie zo susedných konštrukcií, ako sú nosné a obvodové steny alebo stropy a ani zvukové vlny šíriace sa v murive. Nie je to však tak, že by museli prenášať len vlastnú tiaž, ale aj sily pôsobiace na ich plochu. Zároveň musia umožniť prenos týchto síl do nosných konštrukcií.

Ďalšou podmienkou je ich dostatočná stabilita proti vonkajšiemu zaťaženiu, napríklad od zariaďovacích predmetov, ako sú umývadlá, zavesené toalety či skrinky. Stabilita priečok je daná napojením priečok na priľahlé stavebné konštrukcie (nosné steny, stĺpy, stropy, prievlaky a pod.), ak sa neprekročia prípustné rozmery priečok.

Ako vybrať vhodné tehly?

Pri výbere tehál na zhotovenie priečok máte na výber klasické alebo akustické tvarovky. Výber závisí od účelu danej priečky a od akustického komfortu, aký očakávate. Účel priečky je zväčša určený v projektovej dokumentácii, kde projektant zhodnotí, aké miestnosti oddeľuje daná priečka a podľa toho vyberie šírku, typ tehly a niekedy aj typ spojiva, akým sa má priečka zhotoviť. Akustický komfort je osobitnou témou – tu zohráva dôležitú úlohu aj individuálne vnímanie hluku. Ak je v projektovej dokumentácii navrhnutá klasická priečková tvarovka so šírkou 115 mm a chcete zvýšiť akustický komfort svojho bývania, máte niekoľko možností. Môžete sa rozhodnúť pre širšie murivo, použiť murivo s lepšími akustickými vlastnosťami alebo skombinovať prvú a druhú možnosť.

Pri výbere je zároveň dôležité zvoliť správnu hrúbku tvaroviek. Tehly s hrúbkou 50 až 80 mm slúžia na obmurovky, prímurovky a upevnenie interiérových prvkov (vaňa, zabudované WC a pod.). Tvarovky s hrúbkou od 75 mm možno po statickom posúdení (štíhlostný pomer) použiť aj na priečky s malým rozmerom (napr. WC alebo členitá kúpeľňa) a na steny, ktoré nie sú zaťažené vodorovnými silami a oslabené inštalačnými drážkami. Tehly s hrúbkou 100 mm a viac sú vhodné na zhotovenie nenosných vnútorných stien, deliacich priečok alebo obmurovky. Väčšia hrúbka tvaroviek prispieva k vyššej zvukovoizolačnej schopnosti.

Aj pri priečkovom murive nesmieme zabudnúť na brúsený a nebrúsený variant. Výška brúsených aj nebrúsených tvaroviek sa odvíja od zvislého plánovacieho rastra v násobkoch 250 mm. Nebrúsené tehly majú vo všeobecnosti výšku 238 mm a optimálna hrúbka maltovej škáry je 12 mm. Brúsené tvarovky majú výšku 249 mm a hrúbka ložnej škáry je približne 1 mm. Pri brúsenom variante tak môžete výrazne ušetriť na spojovacom lepidle a zároveň minimalizujete tepelné mosty.

Pórobetónové tvarovky
Pórobetónové tvarovky Ytong Presné tvárnice sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu, ktorá sa nanáša špeciálnou murárskou lyžicou s veľkosťou zuba 5 mm. Ryhy murárskej lyžice majú byť rovnobežné so stenou. | Zdroj: Ytong

Čo použiť na murovanie priečok?

Výber materiálu na murovanie priečok závisí predovšetkým od typu tehly. Nebrúsený variant sa muruje na klasickú murovaciu maltu, brúsený variant tehál na tenkovrstvovú lepiacu maltu, silikátovú disperziu (predpripravenú murársku maltu) alebo polyuretánovú penu. Na murovanie pórobetónových tvaroviek a vápennopieskových tehál treba použiť tenkovrstové lepidlo. Na založenie prvého radu tvaroviek je určená zakladacia malta.

1. Zakladacia malta

Nanáša sa na vopred pripravený pás hydroizolačnej fólie. Najčastejšie sa na tento účel používajú asfaltované pásy, samozrejme, môžete použiť aj iné vhodné riešenie (mPVC fóliu…). Malta sa nanáša v predpísanej hrúbke (min. 10 mm) pod celú plochu tvaroviek.

2. Murovacia malta

Na murovanie nebrúseného variantu pálených tvaroviek sa používa klasická murovacia malta väčšinou na vápennocementovej báze s pevnosťou v tlaku min. 5 MPa. Nanáša sa pomocou murárskej lyžice na ložné škáry tvaroviek v hrúbke 10 až 12 mm. Okrem toho sa maltou vypĺňajú aj zvislé škáry v mieste napojenia priečky na ostatné konštrukcie alebo v mieste dorezov.

3. Tenkovrstvová lepiaca malta

Tenkovrstvová lepiaca malta sa nanáša pri brúsenom variante pálených tvaroviek v hrúbke len 1 mm, a to pomocou špeciálnych valcov buď kontaktne, alebo celoplošne, resp. sa tehly namáčajú do malty. Pórobetónové tvarovky sa murujú na tenkovrstvovú lepiacu maltu, ktorá sa nanáša špeciálnou murárskou lyžicou s veľkosťou zuba 5 mm. Ryhy murárskej lyžice majú byť rovnobežné so stenou. Pri murovaní vápennopieskových tehál sa tenkovrstvová malta nanáša na ložnú škáru v hrúbke 4 mm. Po nanesení sa zarovná hladidlom pod uhlom 45°.

4. Silikátová disperzia

Ide o dopredu pripravený variant murárskej malty vhodný na tenkú škáru, ktorú už nie je potrebné miešať s vodou. Je vhodná na murovanie brúsených tehál. Na ložnú škáru sa nanáša pomocou špeciálneho štruktúrovaného valčeka.

5. Polyuretánová pena

Ide o špeciálnu jednozložkovú penu určenú na murovanie brúsených tehál. Nanáša sa z dózy pomocou aplikačnej pištole. Pri obvodovom murive sa aplikujú dva pásy peny 50 mm od okraja tehly. Pri murovaní priečok sa nanáša jeden pás v osi priečky. Tvárnice sa ukladajú do čerstvej peny.

Zásady, ktoré treba dodržiavať

Pri murovaní vnútorného muriva najskôr vymurujte nosné steny. Nenosné steny a priečky začnite murovať až po zhotovení stropov ideálne od najvyššieho podlažia po najnižšie. Odporúča sa založiť ich na asfaltových pásoch, a to aj na vyšších poschodiach. Predídete tým vzniku trhlín od zmrašťovania betónu stropnej konštrukcie a zredukujete prenos zvuku. Ostenie stavebných otvorov je potrebné ukončovať drážkami, príp. perami tehál, nie reznou stranou tehly.

Na kotvenie vnútorného muriva a priečok sa používajú ploché antikorové kotvy zabudované do ložných škár obvodového muriva. Použitím plochých stenových spôn z nehrdzavejúcej ocele môžete realizovať napojenia nenosných priečok na nosné a stužujúce steny, ale aj nosných stien na obvodové steny, resp. nosných stien navzájom bez potreby vytvárania káps alebo zazubení v mieste napojenia. Množstvo spôn je potrebné stanoviť výpočtom. V mieste napojenia musí byť zvislá škára zo statických a zvukovoizolačných dôvodov úplne vyplnená murovacou maltou. Pri nenosných stenách, akými sú priečky, sa vo všeobecnosti počítas jednou sponou do jednej škáry. Rozmiestnenie stenových spôn ma byť prednostne v tretinách výšky steny.

Prvý rad priečkových tvaroviek sa zakladá do zakladacej malty. Jedným z najdôležitejších krokov je vyrovnanie prvého radu tehál. Ďalšie rady tvaroviek treba ukladať tak, aby murivo tvorilo jeden konštrukčný celok. A, samozrejme, je potrebné splniť požiadavku na dĺžku väzby v závislosti od výšky tehál. Tvarovky musia byť v murive previazané na dĺžku 40 mm alebo 0,4-násobku výšky murovacieho prvku podľa toho, čo je väčšie. Pre tehly s výškou 238 mm je tak minimálna dĺžka väzby 0,4 × 238 mm = 95 mm. Pre brúsený variant s výškou 249 mm je to 0,4 × 249 mm = 100 mm.

Lepiacu maltu pri nebrúsených tvarovkách treba nanášať celoplošne, optimálne v hrúbke 12 mm. Hrubšia alebo veľmi tenká vrstva je nevyhovujúca, nerovnomerné alebo veľmi hrubé škáry znižujú výslednú pevnosť muriva. Brúsené tvarovky môžete murovať na tenkovrstvové lepidlo alebo PU penu. Medzery medzi stropom a posledným radom muriva priečky sa vypĺňajú maltou, pri požiadavke na pružné utesnenie sa používa na vyplnenie medzery pružný materiál (napr. minerálna vlna).

Akustické priečkové murivo

Zvukovoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií sú dôležitým parametrom na dosiahnutie celkového komfortu bývania a pobytu človeka vo vnútorných priestoroch. Na dosiahnutie akustickej pohody treba na daný účel navrhnúť vhodné deliace konštrukcie, ktoré musia spĺňať minimálne normové požiadavky na vzduchovú nepriezvučnosť a maximálne požiadavky na krokovú nepriezvučnosť. Pritom nestačí iba navrhnúť stavebné materiály s vyhovujúcimi deklarovanými zvukovoizolačnými vlastnosťami. V rovnakej miere sa treba venovať aj vhodnému dispozičnému usporiadaniu miestností a deliacich stien, ako i dôkladnému riešeniu akustických detailov, aby sa v maximálnej možnej miere eliminovalo šírenie zvuku vedľajšími cestami.

Určujúcimi veličinami hluku vo vnútornom prostredí sú maximálna hladina A zvuku LAmax (dB) alebo ekvivalentná hladina A zvuku LAeq (dB) podľa zdroja hluku. Hluk vo vnútornom prostredí sa hodnotí v prípade, ak preniká do chránenej miestnosti:

  • z vnútorných zdrojov;
  • z vonkajších zdrojov, napríklad cez podložie alebo stavebné konštrukcie;
  • z vonkajšieho prostredia cez okná.

Posudzovanou hodnotou vo vnútornom prostredí budov je maximálna hladina A zvuku pre deň, večer a noc a ekvivalentná hladina A zvuku pre deň, večer a noc.

Tradičné stavebné konštrukčné riešenia stien z murovacích materiálov nedokážu účinne redukovať prenos konštrukčného hluku jednak pre nízky vnútorný útlm zvuku murovanej konštrukcie a jednak pre „tvrdé“ spojenie steny s ostatnými nadväzujúcimi stavebnými konštrukciami (napr. cez omietky). Účinné riešenie predstavujú murované konštrukcie z akustických tvaroviek. Deklarovaná hodnota vzduchovej nepriezvučnosti obojstranne omietnutej steny zhotovenej z akustických tvaroviek sa pohybuje priemerne na úrovni 57 dB. Akustické vlastnosti tehál sa dosahujú vďaka špeciálnemu systému dierovania a ozubenia. Ďalším riešením sú kompaktné bloky zložené z dvoch tehlových tvaroviek a minerálnej vlny, ktoré zabezpečujú zvukovú izoláciu v dvoch rovinách. Veľmi dobre tlmia zvuk prenášaný vzduchom a steny zároveň dokážu tlmiť prenos konštrukčného hluku.

tehlové tvarovky
Pri požiadavke na zvýšené zvukovoizolačné vlastnosti priečok je vhodné použiť akustické tvarovky. Jedno z riešení predstavujú kompaktné bloky zložené z dvoch tehlových tvaroviek a minerálnej vlny HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsené. Zakladajú sa do murovacej malty nanesenej v dvoch pruhoch tak, aby zakladacia malta bola len pod tehlovými tvarovkami. Ďalšie rady sa murujú na PU penu. | Zdroj: Heluz

Opýtali sme sa odborníkov, aké materiály sú vhodné na zhotovenie priečok

Ing. Martin Hintoš, technický poradca spoločnosti HELUZ

Prečo nie je možné použiť priečkové murivo na zhotovenie nosných alebo obvodových stien?

Pri zhotovení obvodových stien absolútne neodporúčam použiť priečkové murivo. Hlavným dôvodom je, samozrejme, statika, pretože tehly, ktoré sa používajú v priečkach, nemajú dostatočnú únosnosť. A ďalším nemenej dôležitým faktorom je to, že priečkové murivo pri svojej šírke nemá dostatočný priestor na zhotovenie detailov. Pri obvodových stenách sa vytvárajú konštrukcie ako veniec, strop, prievlak atď. Na všetky tieto konštrukcie je potrebný dostatočný priestor na obvodovej stene. Obvodové steny by tak mali mať minimálnu šírku aspoň 380 mm a viac. Na svojom dome som použil tehlu Heluz Family 50 cm, čo je maximálna šírka muriva, ktorú ponúkame. Pri tejto šírke možno na murivo uložiť bez problémov strop, veniec, tepelnú izoláciu venca a vencovku.

Aké základné zásady treba dodržiavať pri realizácii deliacich priečok?

Pri realizácii priečok začíname založením ako pri obvodovom murive, ktoré je rovnako dôležité aj pri priečkach. Dôvodom je tenkovrstvové murivo, ktoré uľahčuje realizáciu. Ďalšou dôležitou zásadou je kotvenie priečky do obvodového muriva.

Máme na výber z dvoch možností a to:

  • kotvy zabudovať počas výstavby obvodových stien,
  • kotvy zabudovať dodatočne pomocou tzv. hmoždiniek.

Ďalej je potrebné dbať na správne zhotovenie otvorov v priečkach. Tu je veľmi dôležitý statický návrh. Naša spoločnosť ponúka projekčným spoločnostiam na tento účel pomôcku. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na správne ukončenie záhlavia priečky.

Aké sú základné rozdiely medzi klasickými priečkovými a akustickými tvárnicami?

Pri akustickom murive oveľa viac záleží na dôslednom zhotovení jednotlivých detailov, ako je založenie muriva, napojenie na obvodovú konštrukciu, záhlavie muriva či výber omietkového systému. Akustické murivo má väčšiu objemovú hmotnosť, ktorá pri rovnakých rozmeroch zabezpečuje lepšie akustické parametre. Rozdiel je, samozrejme, aj v rebrovaní či tvare zámku. Pri klasických priečkach sa na murovanie používa najmä tenkovrstvové spojivo a pri akustických zväčša murovacia malta.

Rastislav Bosák, produktový manažér KM BETA, spol. s r. o.

Prečo nie je možné použiť priečkové murivo na zhotovenie nosných alebo obvodových stien?

Priečkové murivo s hrúbkou do 150 mm nie je dostatočne nosné a je predovšetkým veľmi tenké, aby zvládlo stavebné zaťaženie. Dochádza k prehnutiu tenkej steny a strate únosnosti.

Aké základné zásady treba dodržiavať pri realizácii deliacich priečok?

Pri murovaní platia základné pravidlá pre väzbu jednotlivých blokov a tehál. Pripájanie priečok k nosnému murivu sa najčastejšie realizuje pomocou antikorových kotiev tzv. tupým spojom bez preväzovania. Zlomy a napojenie samotných priečok je lepšie realizovať vzájomným previazaním blokov.

Aké sú základné rozdiely medzi klasickými priečkovými a akustickými tvárnicami?

Akustické tehly zabezpečujú lepší útlm hluku medzi miestnosťami. Líšia sa konštrukciou tehly, pri vápennopieskových tehlách ide väčšinou o plné bloky alebo tehly. Ale aj dutinové vápennopieskové bloky majú výborný akustický útlm, použitie teda závisí od konkrétnych požadovaných parametrov projektu alebo od požiadaviek investora.

Ing. Július Sič, technický poradca pre projektantov spoločnosti Xella

Prečo nie je možné použiť priečkové murivo na zhotovenie nosných alebo obvodových stien?

Ako vyplýva z názvu tvárnic, ide o „presné tvárnice na nenosné steny“, t. j. nemôžeme od nich vyžadovať nosnú funkciu, ktorú majú práve obvodové a stredové nosné steny (na nich sú uložené stropy, strecha…). Jednoducho povedané, sú veľmi štíhle na prenos zvislého zaťaženia a prenášajú malé vodorovné zaťaženia.

Aké základné zásady treba dodržiavať pri realizácii deliacich priečok?

Pri murovaní priečok platia tieto zásady:

  • napájanie priečok na nosné steny je vždy pomocou tzv. antikorových murivových spojok (nikdy nie napevno kapsovaním);
  • na založenie prvého radu muriva je potrebné použiť murovaciu maltu;
  • tvárnice druhého a ďalších radov murujeme celoplošným maltovaním tenkovrstvovej lepiacej malty;
  • ak sa použijú hladké tvárnice, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame lepiacu maltu aj na styčnú (zvislú) plochu, aj na ložnú (vodorovnú plochu).

Množstvo praktických rád máme spracovaných aj v našej aktuálnej brožúre Stavebný postup YTONG.

Aké sú základné rozdiely medzi klasickými priečkovými a akustickými tvárnicami?

Štandardné presné tvárnice na nenosné steny spĺňajú prísne požiadavky v rámci mechanických aj fyzikálnych vlastností. Používajú sa však na delenie priestoru väčšinou jednej bytovej jednotky (rodinný dom, byt a pod.). Takže majú bežnú vzduchovú nepriezvučnosť (napr. 150 mm má Rw = 41 dB bez omietky). Ak je potrebná väčšia akustická pohoda v interiéri, je vhodné použiť vápennopieskové tvárnice Silka pre akustické murivo. Toto murivo má vysokú objemovú hmotnosť, a tak aj pri šírke tvárnic napr. 100 mm vieme dosiahnuť vzduchovú nepriezvučnosť konštrukcie približne 47 dB (pri 150 mm tvárnici je to 52 dB). Výhodou vápennopieskových tvárnic Silka je aj ich akumulačná vlastnosť.

Prehľad priečkového muriva

Prehľad priečkového muriva

Text: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto: archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje