Štatút súťaže s WÜSTENROT stavebnou sporiteľňou a s Decodom

Máte chuť niečo zmeniť? Vymeňte svoju starú spálňu za novú spálňovú zostavu od spoločnosti Decodom.

Štatút súťaže s WÜSTENROT stavebnou sporiteľňou a s Decodom

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
2. Sprostredkovateľom súťaže je vydavateľstvo JAGA GROUP s.r.o., vyhlasovateľmi sú spoločnosti WÜSTENROT stavebná sporiteľňa a.s. a DECODOM s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 18.2.2016 do 31.5.2016 v časopisoch Urob si sám 3, 4, 5, 6/2016 a na www.urobsisam.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je poslať prostredníctvom e-mailu alebo poštou fotografiu aktuálnej spálne s krátkym príbehom prečo chcú súťažiaci zmenu s uvedením kontaktných údajov o súťažiacom.
5. Po ukončení súťaže bude vybraný „odbornou“ porotou skladajúcej sa zo zástupcov vyhlasovateľov a sprostredkovateľa jeden výherca, ktorý vyhrá hlavnú cenu. Hlavnou cenou je vystavenie zákazníckej karty s počiatočnou výškou bodov v hodnote 600 €. Body v hodnote 600 € musí výherca použiť na nákup spálne značky Decodom v predajnej sieti Decodom. Body nie je možné použiť na nákup v e-shope Decodom. Platnosť zákazníckej karty je rok od vydania zákazníckej karty. Kompletné informácie o zákazníckej karte sú na www.decodom.sk/clanky/sluzby/zakaznicka-karta
6. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA, WÜSTENROT stavebnej sporiteľne a Decodom a ani rodinný príslušník zamestnancov.
7. Použité fotografie cien sú ilustračné.
8. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
10. Výherca hlavnej ceny – spálňovej zostavy je povinný do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne, kuriérom alebo poštou.
12. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
13. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
15. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
16. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
17. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
18. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
19. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.