image 22695 25 v1

Podmienky súťaže „veľká letná súťaž“

Podmienky súťaže „veľká letná súťaž“ 

Podmienky súťaže „veľká letná súťaž“ 

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ i prevádzkovateľ sú ako správcovia oprávnení spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a nebudú poskytnuté tretej strane. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Prevádzkovateľom súťaže je JAGA GROUP s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 18.7.2014 do 10.9. 2014 na v časopisoch Urob si sám 8/2014 a 9/2014.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslať prostredníctvom pošty 2 kupóny vystrihnuté z Urob si sám 8/2014 aj Urob si sám 9/2014 na adresu uvedenú v časopisoch.
5. Zo všetkých odpovedných listov budú vyžrebovaní výhercovia vecných cien uverejnených v daných časopisoch.
6. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
7. Použité fotografie cien sú ilustračné.
8. Ceny za výhry sú orientačné, maloobchodné.
9. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
10. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
11. Prevádzkovateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
12. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
13. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou.
14. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech JAGA GROUP s.r.o.
15. Usporiadateľ i prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.