image 25628 25 v1

Podmienky súťaže o Bona Spray Mop 2015

Podmienky súťaže o Bona Spray Mop 2015

Podmienky súťaže o Bona Spray Mop 2015

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť BONA, prevádzkovateľom je JAGA GROUP.
3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 18. 2. 2015 do 2. 11. 2015. V číslach časopisu Urob si sám: 3, 4, 5, 9, 10/15 a v číslach časopisu Môj dom: 3, 4, 5, 9, 10/15.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je správne odpovedať otázku uverejnenú v jednotlivých časopisoch alebo na www.uss.sk, www.mojdom.sk prostredníctvom SMS podľa vzoru uverejneného v jednotlivých časopisoch.
5. V každom z týchto čísel časopisu bude uverejnená iná súťažná otázka. Žrebovanie bude prebiehať vždy po konci každého kola súťaže. Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.uss.sk, www.mojdom.sk.
6. Cena spätnej SMS je 0,50 €. SMS zabezpečuje spoločnosť INTERACTIV.ME, s.r.o.
7. Zo všetkých odpovedí budú po každom vydaní časopisov Môj dom vyžrebovaní výhercovia vecných cien, ktoré daruje spoločnosť Bona. Výherca bude upovedomený listom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena, prípadne mu bude cena priamo zaslaná poštou.
8. Zoznam cien: 50x Bona Spray Mop (v každom kole súťaže je 5x Bona Spray Mop)
9. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., Bona ČR, s.r.o., INTERACTIV.ME, s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
10. Použité fotografie cien sú ilustračné.
11. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
12. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
13. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
14. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
15. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
16. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
17. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
18. V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je príjemca výhry alebo ceny pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže povinný zaplatiť daň. Príjemca výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 350 €, je povinný zaplatiť daň z výhry alebo ceny.
19. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
20. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
21. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
22. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje