Ako vyplniť daňové priznanie aj bez učtovníka?

image 32431 25 v1

Začiatok roka je strašiakom pre väčšinu podnikateľov. V januári musia podať daňové priznanie za auto, vo februári zasa začať platiť vyššie odvody a v marci zdaniť svoje minuloročné príjmy. Mnohí si na vyplnenie daňového priznania sami netrúfajú, nuž ale načo platiť účtovníkovi?!

Živnostníci, ktorí nemajú stovky či tisíce faktúr, môžu ušetriť a vyplniť si daňové priznanie sami, aj bez pomoci účtovníka.

Teória je jednoduchá. Podnikateľ si zoberie celý svoj minuloročný príjem, odpočíta od neho výdavky, zaplatené odvody a nezdaniteľné časti. Získa tak základ dane, z ktorého odvedie štátu 19 %. Všetko toto však treba najskôr správne zaúčtovať a následne uviesť do daňového priznania.

DAŇOVÁ EVIDENCIA

Veľkou pomôckou pre živnostníkov je možnosť využiť daňovú evidenciu namiesto jednoduchého účtovníctva. V takom prípade nemusia ovládať a ani dodržiavať základy účtovania. Všetky svoje príjmy si napíšu pod seba do jednej tabuľky a do ďalšej tabuľky uvedú zase svoje výdavky. Nemusia rozlišovať, čo má ísť na aký účet, ako je to v prípade účtovníctva.
Podnikateľ si musí viesť daňovú evidenciu o:
• príjmoch v časovom slede,
• daňových výdavkoch v časovom slede,
• hmotnom majetku a nehmotnom majetku,
• zásobách a pohľadávkach,
• záväzkoch.
Platí pritom, že daňová evidencia nemá predpísanú formu a je len na podnikateľovi, ako bude postupovať.

EVIDENCIA MAJETKU

V evidencii o hmotnom a nehmotnom majetku uvádza daňovník len taký majetok, ktorý využíva na podnikanie. Ak ho tu uvedie, stáva sa jeho obchodným majetkom a môže si uplatňovať všetky výdavky súvisiace s využívaním tohto majetku, ako sú napríklad odpisy, výdavky na opravu a udržiavanie, na poistenie a podobne. Napríklad, ak si podnikateľ vlani kúpil auto, môže ho viesť v evidencii o hmotnom majetku. Slúži na to tlačivo s názvom Inventárna karta dlhodobého hmotného majetku. Všetky údaje si však môže živnostník zapísať aj do obyčajného zápisníka. Dôležité je, aby uviedol cenu auta, dátum a spôsob jeho obstarania, dátum zaradenia do obchodného majetku a odpisovú skupinu. Autá sa zaraďujú do prvej odpisovej skupiny s obdobím odpisovania štyri roky (48 mesiacov). To znamená, že podnikateľ si cenu auta vydelí 48 mesiacmi, a tak získa mesačný odpis. Potom si odpíše v nákladoch toľko mesiacov, ako dlho mal auto zaradené v obchodnom majetku. Ak napríklad niekto kúpil auto minulý rok v januári, dá si do nákladov odpis za celých 12 mesiacov. Ak by ho kúpil až v decembri, do minuloročných nákladov si dá odpis len za tento jeden mesiac. Napríklad, ak by auto stálo 19 200 eur, mesačný odpis dosiahne 400 eur. To znamená, že podnikateľ, ktorý auto kúpil v januári, si dá do nákladov odpis za 12 mesiacov v celkovej výške 4 800 eur. Ten, kto ho kúpil v decembri, si dá do nákladov za minulý rok len 400 eur.

Do evidencie o zásobách sa uvádza materiál, vlastná výroba, zvieratá a tovar.

EVIDENCIA O ZÁVÄZKOCH A POHĽADÁVKACH

Do evidencie o pohľadávkach si zase podnikateľ zapisuje pohľadávky, ktoré má on voči ostatným subjektom. Ide predovšetkým o predaj, za ktorý dostane zaplatené neskôr. To znamená, že niekomu dodá tovar alebo službu a vystaví faktúru, ktorá má určitú lehotu splatnosti. Po zaplatení tejto faktúry pohľadávka zaniká. Naopak, do evidencie o záväzkoch zase uvádza, koľko on dlhuje ostatným firmám. To znamená, že tu uvedie prijaté faktúry, ktoré musí uhradiť.

Ak si živnostník sám robí daňovú evidenciu, najdôležitejšie je, aby do výdavkov zahrnul len také náklady, ktoré súvisia s dosahovaním, zabezpečením a udržaním príjmov. V prípade daňovej kontroly bude musieť vedieť preukázať, že tieto výdavky slúžili naozaj na jeho podnikateľské, a nie na osobné účely. V prípade sporných výdavkov, ktoré môžu slúžiť tak na podnikateľské, ako aj na súkromné účely, existuje od minulého roku možnosť dať si do nákladov paušálne 80 % z ceny danej veci. Napríklad, ak by niekto kúpil vysávač a dal si do nákladov len 80 % z ceny, daňová kontrola by nemala riešiť, či tento vysávač používa len pri upratovaní svojej kancelárie alebo či ním vysáva aj svoj byt.

ČASTÉ CHYBY V EVIDENCII

Podľa Finančnej správy SR robia podnikatelia najčastejšie tieto chyby:
• Do výdavkov uvedú sumy, ktoré nesúvisia s dosahovanými zdaniteľnými príjmami a boli vynaložené na osobnú potrebu daňovníka.
• Ako výdavok si uplatnia celú obstarávaciu cenu hmotného majetku prevyšujúcu 1 700 eur – vstupná (obstarávacia) cena odpisovaného majetku sa premieta do výdavkov prostredníctvom jednotlivých odpisov počas obdobia odpisovania. Podobne je to v prípade nehmotného majetku, ktorého vstupná cena prevyšuje 2 400 eur.
• Odpisy daňovníci nevypočítajú v správnej výške, resp. ich nezaokrúhlia správne na celé eurá nahor, prípadne si pri používaní obchodného majetku čiastočne aj na súkromné účely neuplatnia odpisy len v pomernej výške, ale v plnej výške.
• Pri výpočte odpisov z hmotného majetku obstaraného v období od 1. 1. 2012 neberú do úvahy to, že od uvedeného dátumu bol zavedený nový spôsob odpisovania hmotného majetku – výška odpisov sa v prvom roku odpisovania odvíja od počtu mesiacov, ktoré uplynú od zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.
• Priamo do výdavkov jednorazovo premietnu výdavky na technické zhodnotenie majetku, ktoré sa majú do daňových výdavkov premietať prostredníctvom odpisov.
• Pri nadobudnutí pohľadávky postúpením si zaplatenú obstarávaciu cenu tejto pohľadávky uplatnia ako výdavok v prípade jednoduchého účtovníctva, resp. daňovej evidencie, hneď v roku nadobudnutia a v plnej výške bez ohľadu na z nej plynúci príjem.
• Nemajú doklady o nákupe pohonných látok uplatnených vo výdavkoch.
• Ak platia nájomné fyzickým osobám, do daňových výdavkov niekedy zahrnú sumy, ktoré neboli v zdaňovacom období zaplatené, resp. zahrnú aj sumy nájomného, ktoré síce boli zaplatené, ale týkajú sa až nasledujúcich zdaňovacích období.
• Do výdavkov zahrnú plnú zostatkovú cenu majetku vyradeného z dôvodu škody spôsobenej neodbornou manipuláciou živnostníka alebo jeho zamestnancov bez ohľadu na výšku prijatých náhrad (zostatková cena je daňovo plne akceptovaná len v prípade škôd vzniknutých v dôsledku živelných pohrôm, resp. spôsobených neznámym páchateľom).
• Do výdavkov premietnu dane zaplatené za iného daňovníka.
• Do výdavkov zahrnú aj rôzne pokuty (daňovo sa akceptujú len zmluvné pokuty) a penále, resp. iné výdavky sankčnej povahy.

SPRÁVNE TLAČIVO A PODPIS

Každý človek, ktorý má príjem zo živnosti, musí podať daňové priznanie typu B. To je v porovnaní s typom A, ktoré je určené pre zamestnancov, zložitejšie, pretože zahŕňa viacero príjmov. Živnostníci však vypisujú len tie časti, ktoré sa ich týkajú, ostatné vynechajú. Svoje osobné údaje napíšu do prvého oddielu, ak majú manželku bez vlastného príjmu, musia jej údaje uviesť do riadka 31. V prípade, že si živnostník uplatňuje daňový bonus na deti, napíše ich mená a rodné čísla do štvrtého oddielu. V takom prípade musí priložiť k daňovému priznaniu aj rodné listy detí a v prípade detí, ktoré skončili povinnú školskú dochádzku, aj potvrdenie o návšteve školy. Príjmy zo živnosti sa zapisujú do tabuľky číslo 1 do druhého riadka.

Pri podávaní daňového priznania by si mal živnostník všetko skontrolovať a nezabudnúť priznanie podpísať. To býva totiž najčastejšou chybou, ktorej sa daňovníci dopúšťajú. Dôležité je tiež využiť aktuálne tlačivo, ktoré platí pre zdaňovacie obdobie roka 2015 – každý rok sa totiž formulár z dôvodu legislatívnych zmien mierne mení. Najjednoduchšie je vyplniť priznanie priamo na internetovej stránke Finančnej správy SR. Tento formulár robí automaticky výpočty a ukazuje živnostníkovi, ktoré ďalšie políčko má vyplniť. Zároveň ho upozorní aj na prípadné chyby.

VYPLNENIE KROK ZA KROKOM

Živnostník mal vlani hrubý príjem 18 000 eur. Má manželku, ktorá celý rok poberala len rodičovský príspevok a iný príjem nemala, a tiež dve deti, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus. Na zdravotných odvodoch vlani zaplatil 744 eur a na sociálnom poistení 1 680 eur, čo je spolu 2 424 eur. Keďže jeho výdavky boli nízke, využije paušálne výdavky.
• Keďže mal príjem z podnikania, musí podať daňové priznanie typu B. Do riad­ka 1 napíše svoje DIČ (to musí uviesť aj na každú ďalšiu stranu priznania), vedľa krížikom vyznačí, že ide o daňové prizna-
nie a napíše, že ho podáva za rok 2015.
• Do riadka 3 musí napísať kód svojej hlavnej činnosti SK NACE a vedľa napíše názov tejto činnosti. Zoznam všetkých kódov a činností je možné nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu SR alebo na stránke Finančnej správy SR. Do riadkov 4 až 11 napíše svoje meno a adresu.
• V treťom oddiele do riadku 31 napíše meno svojej manželky a jej rodné číslo. Vedľa uvedie jej príjem vo výške 0 (rodičovský príspevok sa do príjmu nepočíta) a napíše počet mesiacov 12. Do štvrtého oddielu napíše mená svojich detí, ich rodné čísla a vyznačí, že si daňový bonus uplatňuje za všetky mesiace.
• V šiestom oddiele bude vypĺňať tabuľku číslo 1. Do riadka 2 napíše svoj príjem zo živnosti vo výške 18 000 eur. Do vedľajšieho stĺpca uvedie výdavky v celkovej výške 7 646 eur (paušálne výdavky 5 040 eur plus odvody 2 424 eur). Rovnaké čísla napíše aj do riadka 9 v tej istej tabuľke. Pod tabuľku krížikom vyznačí, že si uplatňuje výdavky percentom z príjmov pri príjmoch podľa paragrafu 6 ods. 1 a 2. Do ďalšieho riadka napíše preukázateľne zaplatené poistné v sume 2 424 eur.
• Príjmy vo výške 18 000 eur musí napísať aj do riadka 37 a výdavky v sume 7 646 eur do riadka 38. Potom od príjmov odpočíta výdavky a výsledok 10 354 eur napíše do riadka 39. Rovnakú sumu napíše aj do riadkov 43, 55, 57 a 72.
• Do riadka 73 uvedie nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 eura. Rovnakú sumu napíše aj do riadka 74, kde sa píše nezdaniteľná časť na manželku. Potom obe sumy spočíta a výsledok 7 606,66 eura uvedie do riadka 77 ako celkovú nezdaniteľnú sumu. Tú si potom odpočíta od sumy v riadku 72 (10 354 eur), čím získa základ dane v hodnote 2 747,34 eura, ktorý uvedie do riadkov 78 a 80. Z tejto sumy si potom vypočíta 19-percentnú daň, ktorá bude v jeho prípade 521,99 eura, čo zapíše do riadkov 81, 90 a 94.
• Do riadka 95 napíše nárok na daňový bonus na dve deti v celkovej výške 513,84 eura (256,92 eura ročne na každé dieťa). Potom od dane v riadku 94 (521,99 eura) odpočíta daňový bonus 513,84 eura, čím získa daň, ktorú musí zaplatiť, konkrétne vo výške 8,15 eura. Túto sumu zapíše do riadka 96. Do riadka 98 napíše, o koľko sa mu vďaka daňovému bonusu znížila daň. Uvedie tu teda sumu 513,84 eura. Výšku dane 8,15 eura napíše ešte do riadka 109, kde sa píše daň na úhradu – túto sumu teda musí poslať daňovému úradu.
• Keďže k daňovému priznaniu bude prikladať štyri prílohy (rodné listy dvoch detí a dve prílohy, ktoré sú súčasťou priznania – treba ich sem uviesť, aj keď sa nevypĺňajú), uvedie do riadka 123 číslo 4. Vedľa sa podpíše a uvedie aktuálny dátum.
• Prvú prílohu daňového priznania vypĺňať nebude, pretože sa do nej uvádzajú náklady na výskum a vývoj. Vyplní druhú prílohu – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Do riadka 9 uvedie celkové zaplatené odvody vo výške 2 424 eur. Do riadka 12 uvedie odvody na sociál­ne poistenie v sume 1 680 eur a do riadka 14 zaplatené zdravotné poistné v sume 744 eur. Rovnakú sumu napíše aj do riadka 15, keďže celé toto poistné prislúchalo minuloročnému zdaňovaciemu obdobiu a odpočítal si ho z daňového základu. Túto prílohu je potrebné podpísať a musí sa uviesť aj dátum.

Odpočítanie výdavkov

Vždy som pri živnosti využíval paušálne výdavky. Od roku 2013 sa však paušálne výdavky výrazne obmedzili. Čo si môžem okrem nich ešte odpočítať z daní? Gejza, Rúbaň

V paušálnych výdavkoch sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré živnostník vynakladá na podnikanie spolu s odvodmi. Ak sa rozhodnete pre paušálne výdavky, nemôžete si dať do nákladov už žiadne iné výdavky, aj keď ste ich preukázateľne vynaložili na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov zo živnosti. Paušálne výdavky dosahujú 40 % z príjmov. Maximálne si však týmto spôsobom môžete odpočítať 5 040 eur za rok. Na toto obmedzenie doplácajú najmä živnostníci s vyšším príjmom, ktorí si v minulosti mohli odpočítať celých 40 % bez ohľadu na výšku svojho zárobku. Okrem paušálnych výdavkov si odpočítate ešte zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Musí ísť o odvody, ktoré ste zaplatili v minulom roku, nerozhoduje pritom, za aké obdobie ste ich platili. Napríklad odvody, ktoré ste platili začiatkom minulého roku za december roku 2014, si do výdavkov môžete dať. Odvody, ktoré ste posielali začiatkom tohto roku za december 2015, si však dáte až do daňového priznania za rok 2016. Ďalej máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. Jej základná výška je 3 803,33 eura. Túto sumu si môžete odpočítať za predpokladu, že váš základ dane nie je vyšší ako 19 809 eur.

Oblek v nákladoch

Pracujem na živnosť ako poradca, preto vždy chodím do práce v obleku. Môžem si dať do nákladov aj oblek? Peter, Topoľčany

Výdavky na nákup pracovného ošatenia sú daňovo akceptovateľné len v určitých vymedzených prípadoch – ide o výdavky na oblečenie u daňovníka, ktorý vykonáva takú činnosť, pri ktorej sa podľa nariadenia vlády o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytujú ochranné pracovné prostriedky zamestnancom; alebo ak používa pracovnú rovnošatu, resp. pracovné ošatenie za podmienok uvedených v osobitných predpisoch. Nákup obleku je výdavkom na osobnú potrebu daňovníka, takže je nedaňovým výdavkom. Aj keď podnikateľ chodí na pracovné stretnutia v obleku, nemôže si ho dať do nákladov, keďže nejde o ochranné oblečenie. Rovnako je to aj v prípade topánok. Ak si ich chcete dať do nákladov, musí ísť o ochrannú obuv.

Nezdaniteľná suma na manželku

Moja manželka dostávala vlani štyri mesiace materský príspevok. Celková výška príspevku dosiahla 2 750 eur. Potom poberala rodičovský príspevok. Od júla však prenajímame byt, ktorý vlastníme v podielovom spoluvlastníctve, keďže sme ho kupovali ešte pred sobášom. Každý z nás vlastní jednu polovicu bytu. Byt prenajímame za 400 eur mesačne, to znamená, že manželkin celoročný príjem z prenájmu za minulý rok dosiahol 1 200 eur. Chcem sa spýtať, či musí manželka podať daňové priznanie alebo nie, keďže jej príjem z prenájmu je nižší ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane. Akú nezdaniteľnú časť základu dane si ja môžem uplatniť na svoju manželku? Mám od základnej nezdaniteľnej sumy na manželku 3 803,33 eura odpočítať len vyplatené materské dávky vo výške 2 750 eur alebo mám odrátať aj príjem z prenájmu, napriek tomu, že manželka nebude podávať daňové priznanie? Marek, Prešov

Daňovník má povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 v prípade, ak boli jeho zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 eura. Vo vami uvedenom prípade mala vaša manželka nižšie zdaniteľné príjmy (1 200 eur z prenájmu), tzn., že nemá povinnosť podať daňové priznanie. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa za jej vlastný príjem považujú materské dávky (2 750 eur) a príjem z prenájmu (1 200 eur), t. j. suma 3 950 eur. Keďže ide o sumu vyššiu ako 3 803,33 eura, nezdaniteľná časť základu dane na manželku je nula.

Text: Peter Matula
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 3/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.