spodna stavba rodinneho domu 1. zemne prace
Galéria (6)

Spodná stavba rodinného domu – 1. Zemné práce

Prichádza jar a s ňou nová stavbárska sezóna. Napriek tomu, že veľa práce na rodinnom dome si môžeme urobiť svojpomocne, pri zakladaní stavby sa nezaobídeme bez odbornej pomoci a ťažkej techniky.

Galéria

Zemné práce

Práca so zeminou je prvá skutočná stavebná činnosť na stavebnom pozemku. (Mala by jej predchádzať stavba aspoň provizórneho WC, šatne robotníkov a krytých skladovacích plôch.) V niektorých prípadoch je nutné urobiť prípravné zemné práce: odstránenie porastov, kríkov, stromov, pňov, prípadne starých budov, starej dlažby, trávy a ornice. Určité typy stavebných projektov si vyžadujú aj svahovanie zeminy, vytváranie kaskád na príkrych svahoch alebo prípravu jednoduchej spevnenej cesty (uvalcovaný makadam, staré cestné panely) na príjazd automobilov so stavebným materiá­lom. Na odstránenie stromov potrebujeme súhlas miestneho úradu, oddelenia životného prostredia. Na odstránenie starej stavby tak isto potrebujeme stavebné povolenie.

Kedy začať

Sú rôzne možnosti, ako postaviť rodinný dom z hľadiska časovej nadväznosti. Nie­ktorí individuálni stavebníci zhotovia najprv suterén, ten nechajú v zime „vymrznúť” a na jar pokračujú v stavbe prízemia a ďalších podlaží. V tomto prípade stačí začať výkopy a základy začiatkom jesene a do zimy sa dokončí celý suterén. Druhá možnosť je začať s prácami na výkopoch skoro na jar a pokračovať postupne a plynule stavbou bez prerušenia až do mrazov. Stavba je dovtedy zastrešená, má osadené okná a dvere a vnútri sa môže pokračovať s prácami bez ohľadu na počasie. Ešte stále máme v stavebníctve zástancov tzv. vymrznutia domu, sadnutia stavby a až potom omietania. Ak je stavba nepodpivničená, je to v podstate jedno. Škáry vzniknuté sadaním objektu sa môžu objaviť aj do dvoch rokov po dokončení stavby.

1. Postup pri stavbe spodnej časti rodinného domu: začína sa zemnými prácami.2. Vykopané ryhy sa zaplnia betónom, treba pritom pamätať na priestupy kanalizácie a iných sietí.
3. Uloží sa aj pásovina bleskozvodov. Dno jamy sa začistí a urovná vrstvou štrku. 4. Na zhotovenie železobetónovej podlahy treba urobiť nízke debnenie a nastrihať a poohýbať výstuž.


Zemina

Stavbár sa vyjadruje o zemine pod základmi ako o základovej pôde alebo zemine, geológovia ju nazývajú horninou. Podľa slovenskej technickej normy rozdeľujeme zeminu z hľadiska výkopových prác, terénnych úprav, výkopov a násypov do siedmich tried:

1 – súdržné rypné horniny a nesúdržné horniny so zrnami do 2 cm (neuľahnutá ornica, hlina, piesočnatá hlina, piesok, štrkovitý piesok),

2 – súdržné horniny ľahko rozpojiteľné s výnimkou ílu, nesúdržné horniny stredne uľahnuté so zrnami do 5 cm (ornica, hlina, spraš, hlinitý piesok, piesok, štrkopiesok),

3 – súdržné horniny stredne rozpojiteľné, pevnej konzistencie, nesúdržné uľahnuté horniny s kameňmi do 10 cm (hlina, spraš, ílovitá hlina, íl, piesočnatý štrk),

4 – súdržné horniny ťažko rozpojiteľné tvrdej konzistencie, nesúdržné horniny s kameňmi do 25 cm, silne rozpukané zvetrané horniny, kašovité až tečúce horniny (íl, ílovitá hlina, drobný štrk s ílovitým alebo hlinitým spojivom, zvetraná opuka),

5 – skalné a poloskalné horniny s hrúbkou vrstiev do 15 cm, skalné horniny silno rozpukané a zvetrané a nesúdržné horniny s kameňmi do 25 cm, prípadne do 0,1 m3 do 50 % objemu (hrubý štrk s ílovitým tmelom, pieskovec, opuka, ílovitá bridlica, zamrznutá zemina),

6 – skalné horniny ťažko trhateľné, uložené vo vrstvách do 25 cm (zlepenec, pieskovec, vápenec),

7 – skalné horniny veľmi ťažko trhateľné (kremence, hlbinné vyvreniny).

Z toho vyplýva, že najjednoduchšie rozpojiteľné sú zeminy triedy 1 a 2 a na ich oddelenie – zhotovenie výkopu – postačuje jednoduché náradie ako lopata, čakan, rýľ. Čím vyššiu triedu zeminy máme na pozemku, tým ide oddeľovanie ťažšie a aj keď nekopeme stavebnú jamu ručne, ale používame stroje, len samotné dočisťovanie a vyrovnávanie povrchov pri zeminách vyšších tried je ťažšie a náročnejšie.

Cenník prác

Vychádza práve z tohto triedenia podľa slovenskej technickej normy a aj keď dnes už veľa firiem pracuje na základe dohodnutej, a nie cenníkovej ceny, určenie ceny výkopov je najpresnejšie podľa cenníka. Na základe tohto cenníka vznikajú aj ceny podľa projektovej dokumentácie vypočítanej v rozpočte rodinného domu projektantom. Pri zhotovení výkopu v ílovitých a nepriepustných horninách je vždy výhodnejšie zhotoviť výkop o málo hlbší a povrch urovnať vrstvou štrkopiesku (lôžko pod betonáž), ako po odchode bagra dokopávať čo i len niekoľko centimetrov ručne. Zhotovenie štrkového lôžka pod celým objektom má opodstatnenie kvôli lepšej ochrane zabudovaných materiálov pred vzlínajúcou vodou.

Dôležité – skúsenosti susedov

Pri navrhovaní treba naprojektovať základ päty komína, ktorý si vyžaduje zvýšenú nosnosť. Platí to aj pre iné ťažké technické zariadenia, napríklad zásobníky vody.Existenciu piesku alebo štrkopiesku v podloží najspoľahlivejšie zistíme zo skúseností okolitých stavebníkov. Tí by nám mohli povedať aj o hĺbke hladiny spodnej vody, ktorá, ak by bola vysoko, nám môže veľmi skomplikovať zakladanie stavby. Na odčerpávanie by sme museli na dne stavebnej jamy zhotoviť studne a nepretržite z nich čerpať vodu.

Využitie a odvoz vykopanej zeminy

Veľmi dôležité je poznať aj zloženie základovej zeminy. Pri hline alebo štrkopiesku sa výkopy zhotovujú jednoduchšie ako v skalnatej zemine, resp. skale. Tam sme dokonca v niektorých prípadoch nútení použiť špeciálne mechanizmy alebo odstrel. Vyťažený vykopaný materiál buď necháme na skládke na stavenisku, alebo ho odvezieme nákladnými autami na skládku mimo neho. Závisí to od druhu zeminy a prípadnej možnosti použitia vykopanej zeminy na ďalšie terénne úpravy a svahovanie priamo na stavebnom pozemku. Pri väčšine projektov v technickej správe sa uvádza použitie ornice – hornej vrstvy výkopu v hrúbke 20 až 40 cm – na terénne úpravy, a preto sa tento vykopaný materiál (výkopok) skladuje väčšinou priamo na stavebnom pozemku. Menej kvalitné zeminy z nižších vrstiev, ktoré neobsahujú humus, sa potom odvážajú na skládku. Ak sa v podloží nachádza štrkopiesok, môžeme ho použiť na zhotovenie betónových konštrukcií. Nesmie byť ale premiešaný s hlinou, organickým materiálom, ani ílom. Jednotlivé vrstvy treba podľa zloženia prísne oddeliť a je na zvážení, čo sa dá pri stavbe použiť. Okrem štrkopiesku môžeme naraziť na piesok, ktorý sa dá pri stavbe tiež použiť.

Text: Ing. Želmíra Kováčiková
Foto a kresby: JAGA, Schiedel
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje