tepelne izolacie na spodnu stavbu
Galéria (8)

Tepelné izolácie na spodnú stavbu

Tepelná izolácia má zabrániť unikaniu tepla z budovy, čiže vnikaniu chladu do budovy. Tepelná izolácia na fasáde má za úlohu aj opak, v lete neprepúšťať teplo do interiéru, to sa ale suterénu netýka. Ak požadujeme od suterénnych stien dokonalé prenesenie tlakového zaťaženia z vyšších podlaží, vieme, že nemôžeme rátať s ich nízkou objemovou hmotnosťou.

Galéria

Čím má stavebná konštrukcia väčšiu objemovú hmotnosť, tým lepšie vedie chlad. Preto je nutné suterénne, ale aj iné obvodové steny chrániť dodatočnou tepelnou izoláciou. Ich kvalita závisí nielen od objemovej hmotnosti, ale aj od vlhkosti, veľkosti pórov a dutín, od schopnosti nasávania a vzlínania vlhkosti. Všetky tvarovky a prvky na výstavbu suterénnych stien, vyrobené z betónu, majú nespornú výhodu v tom, že netreba zostrojiť debnenie, sú zdravotne neškodné a majú veľmi dobrú priľnavosť na omietky. Ich nevýhodou je nedostatočný tepelnotechnický odpor, čo je pri danej hrúbke samozrejmé, a keďže ide o nosné steny spomínaných hrúbok, musíme ich dodatočne z vonkajšej strany zatepliť. V mnohých prospektoch výrobných firiem sa udáva, že suterénne murivo treba zatepliť v celej výške, v praxi sa to nie vždy robí. Ale tak, ako sme si zvykli tepelne izolovať podlahu nad nevykurovanými priestormi, nad terénom, poprípade nad základmi, musíme akceptovať aj požiadavku zateplenia celého suterénneho muriva. Dôležité je to jednak vzhľadom na tepelné straty, ale dobre zvolená tepelná izolácia pôsobí aj ako ochrana pred mechanickým poškodením hydroizolácie.

V suteréne použijeme jednak vodorovnú, jednak zvislú tepelnú izoláciu. Najideálnejšie je jej umiestnenie po obvode suterénnych stien, okolo základov a v mieste nad podkladovým betónom suterénu pod cementovým poterom. Aj keď teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom v zimnom období v hĺbke 2 m pod terénom nie je príliš veľký, už 10-stupňový rozdiel spôsobuje úniky tepla. Môže zapríčiniť dokonca rosenie konštrukcií, a to hneď ako klesne teplota pod rosný bod. Vrstva tepelnej izolácie by mala byť súvislá, neprerušovaná, pretože obsyp objektu v škárach medzi izolačnými platňami by pôsobil ako tepelný most a okrem straty tepla sálaním by sme strácali teplo aj priamo vedením do zeminy terénu. Izolačný materiál by mal byť odolný proti biologickým škodcom, plesniam, hmyzu, myšiam, hnilobe, mal by byť mrazuvzdorný a s minimálnou objemovou rozťažnosťou pri zmene teplôt. Mal by to byť materiál neškodný životnému prostrediu, prípadne nehorľavý a vodonepriepustný. V súčasnosti sa používajú najmä minerálne vlákna (kamenná vlna a sklená vata) a upravený polystyrén. Časom možno budeme vedieť upraviť povrchy zatiaľ nasiakavých poréznych materiálov z ľahkých betónov, ktoré majú síce výborné izolačné vlastnosti, ale na dané použitie sú úplne nevhodné.

Polystyrény

Dosky z extrudovaného polystyrénu sú ideálne ako tepelná izolácia vonkajších stien suterénneho muriva v kontakte so zeminou. Ide o dosky s uzavretou bunkovou štruktúrou. Dodávajú sa vo vyhotovení pero a drážka, čo uľahčuje montáž a na minimum znižuje riziko vzniku tepelných mostov. Vďaka vysokej pevnosti poskytujú izolácii proti vode aj ochranu pred mechanickým poškodením. Tento typ izolácie si po celej výške zásypu vyžaduje drenážnu vrstvu zo štrkopiesku, aby bolo zabezpečené dokonalé odvodnenie povrchu izolácie. Výhodou tejto izolácie je okrem jej tepelnoizolačných vlastností aj odolnosť proti tlaku a dobrá rozmerová stabilita pri striedaní extrémnych teplôt.

Expandované polystyrény typu perimeter sú výrobky z tvrdeného polystyrénu, veľmi vhodné na zateplenie suterénu. Vyrábajú sa v tabuliach 1,25 × 0,6 m. Z cenového hľadiska je ich použitie v porovnaní s doskami z extrudovaného polystyrénu výhodné. Dosky sú predovšetkým určené pre náročné tepelné izolácie konštrukcií s požiadavkou na vysokú pevnosť v tlaku a minimálnu nasiakavosť. Nie je nutné ich v konštrukcii chrániť vodotesnou izoláciou (rovnako ako dosky extrudovaného polystyrénu XPS). Dosky vytvárajú účinnú ochranu hydroizolácie (nahrádza ochrannú prímurovku). Určené sú na aplikácie v priepustných zeminách, v prípade zasypania nepriepustným materiálom je potrebné zabrániť dlhodobému pôsobeniu tlakovej vody (je nutné zaistiť plošnú drenáž). Povrch dosiek je účelne profilovaný.

Dosky z minerálnej (kamennej čadičovej) vlny spájanej umelou živicou sú v celom priereze hydrofobizované. Majú vynikajúce tepelno- a zvukovoizolačné parametre a vysokú odolnosť proti tlaku i ťahu kolmo na dosku. Používame ich tam, kde je potrebná vysoká tuhosť a pevnosť materiálu izolácie. Sú biologicky stabilizované, odolné aj proti mikroorganizmom, hlodavcom, chemicky neutrálne – nereagujú s okolitým prostredím. Pri zmene teploty ostávajú rozmerovo stabilné. Vyrábajú sa v bežných hrúbkach do 12 cm v tabuliach 60 × 100 cm a sú vhodné na izoláciu suterénu.

Základy v kocke

Ak plánujeme stavbu domu a začíname základmi, nezabudnime, že je potrebné:

• posúdiť, kedy je správne začať robiť výkopy a hrubú stavbu;
• zistiť triedu zeminy. Čím je vyššia, tým ťažšia je rozpojiteľnosť a tým vyššie sú náklady na použitie potrebných mechanizmov a zariadení;
• vybudovať sociálne zariadenie a vybavenie staveniska, prípadne prístup na stavbu;
• realizovať prípravné zemné práce;
• stavebnú jamu urobiť presne podľa obrysu budovy alebo z každej strany ju rozšíriť o pracovnú šírku 60 cm podľa projektu;
• steny výkopu zvislé alebo šikmé robiť podľa projektu, resp. posúdenia, s ohľadom na okolitú zástavbu a druh vykopanej zeminy;
• pred dočistením dna stavebnej jamy ukotviť a zasypať bleskozvod;
• preštudovať si výkresy výkopov a základov;
• presne rozmiestniť vložky priestupov inštalácií;
• správne navrhnúť technológie zhotovenia suterénu vzhľadom na prístup ťažkých mechanizmov;
• navrhnúť správny postup budovania suterénu zvnútra von alebo z vonkajšej strany dnu;
• zhotoviť základy a časti alebo celú plochu podkladového betónu;
• zhotoviť izoláciu proti vode;
• zhotoviť suterénne murivo alebo debnenie a vybetónovať steny – pozor na prechodky, okná, dvere, preklady;
• zhotoviť tepelnú izoláciu pred murivom alebo betonážou suterénu, prípadne dodatočne;
• správne vybrať materiály na izoláciu proti vode a tepelnej izolácie;
• zhotoviť obvodový stužujúci veniec;
• zhotoviť montovaný strop, prípadne debnenie stropu a jeho betonáž;
• dokončiť suterén betonážou alebo montážou schodiska.

Text: Ing. Želmíra Kováčiková
Foto a kresby: Stanislav Botur, Knauf Insulation, Rigips
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. Prielozny says:

    V súčasnej dobe je z hľadiska kvality bezkonkurenčne najlepším materiálom na vonkajšie izolácie suterénnych stien ako aj základov penové sklo, napr. Foamglas. Žiaľ aj bezkonkurenčne najdrahším.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje