image 32227 25 v1

Zmeny v daniach z príjmov 2016

Začiatok každého roka sa podnikateľom spája s podávaním daňového priznania. Mnohí si jeho vypracovanie nechávajú na poslednú chvíľu, a tak sa na poštu či daňový úrad vyberú až v posledný marcový deň.

LÍZING UŽ NIE JE ZVÝHODNENÝ

V porovnaní s minulým rokom sa zmenili viaceré výdavky, ktoré si podnikatelia môžu odpočítať, respektíve ktoré si už odpočítať nemôžu. V roku 2015 sa zrovnoprávnil spôsob odpisovania majetku bez ohľadu na spôsob jeho nadobudnutia. Podnikatelia to pocítia teraz pri podávaní daňových priznaní. Do konca roku 2014 bol pri odpisovaní zvýhodnený lízing. Ak si niekto kúpil auto na lízing, daňovo ho mohol odpísať už za tri roky. Kým pri kúpe v hotovosti sa auto odpisovalo o rok dlhšie, po novom sa autá odpisujú štyri roky bez ohľadu na to, či boli kúpené v hotovosti alebo na lízing. Ak si napríklad živnostník kúpil auto za 24-tisíc eur na lízing, mohol ho doteraz odpísať za tri roky. To znamená, že počas troch rokov si dával do nákladov vždy jednu tretinu auta, teda 8-tisíc eur. Po novom je potrebné takéto auto odpisovať štyri roky. Každý rok by si teda podnikateľ odpísal v nákladoch 6-tisíc eur. Jeho ročný daňový náklad sa tak zníži o 2-tisíc eur. To platí v ideálnom prípade, ak si živnostník kúpil auto v januári. Ak si ho kúpi neskôr, musí si prvý rok uplatniť len pomerný odpis – podľa toho, v ktorom mesiaci auto kúpil.

Zmena v odpisovaní áut sa dotkne nielen tých podnikateľov, ktorí si auto kúpili v roku 2015, ale aj tých, ktorí ho nadobudli skôr a doteraz si ho nestihli odpísať. V daňovom priznaní za rok 2015 už musia uplatniť odpis podľa nových pravidiel. Ak si niekto kúpil v januári 2013 auto za 24-tisíc eur, doteraz si dal do nákladov odpisy v celkovej výške 16-tisíc eur. Ak by sa nezmenili pravidlá, dal by si zvyšných 8-tisíc eur do nákladov za rok 2015. Teraz sa mu však odpisovanie predĺži. Podnikateľ si najprv musí vypočítať mesačný odpis podľa nových pravidiel – to znamená, že cenu auta vydelí počtom mesiacov odpisovania (48). Jeho mesačný odpis preto bude 500 eur. Za rok 2015 si preto za 12 mesiacov odpíše sumu 6-tisíc eur. Zostane mu tak ešte 2-tisíc eur, ktoré dá až do nákladov za rok 2016.

DRAHÉ AUTO NESMIE VIESŤ K STRATE

Štát od minulého roku výrazne obmedzil možnosť dávať si do nákladov drahé autá, ak sa pre to firma či živnostník dostane do straty. Týka sa to áut, ktorých cena je vyššia ako 48-tisíc eur. Ak by sa pre kúpu takéhoto auta dostala firma do straty, bude si môcť dať do nákladov len odpisy v takej výške, ako keby auto stálo 48-tisíc eur. To sa bude pritom posudzovať počas celých štyroch rokov, počas ktorých sa auto bude odpisovať. Drahšie autá si tak môžu dať do nákladov len tí podnikatelia, ktorí na to majú dostatočný príjem.

REKLAMNÉ DARČEKY

Výrazných obmedzení sa dočkali aj reklamné darčeky. Po novom už nie je možné dať do nákladov tabakové výrobky a alkohol (s výnimkou vína). Cigarety či fľašu tvrdého alkoholu si môžu dať podnikatelia do nákladov ako reklamné darčeky len vtedy, ak s alkoholom či tabakom podnikajú. Aj pri víne však platí obmedzenie. Týmto spôsobom si podnikatelia môžu znížiť svoj základ dane maximálne o 5 %. Do daňových nákladov si nemôžu dať ani reklamné darčekové poukážky. Aj naďalej platí, že reklamný predmet si možno dať do nákladov len vtedy, ak jeho cena nepresiahne 17 eur.

ZA 80 % MOŽNO VECI VYUŽÍVAŤ SÚKROMNE

Novinkou sú paušálne výdavky vo výške 80 % z hodnoty tovaru, ktorý podnikateľ využíva aj na súkromné účely. Ak si napríklad živnostník kúpil televízor, ktorý využíva na prezentácie pre klientov, no zároveň na ňom pozerá aj filmy, má na výber – buď presne určí, v akom pomere ho používa na podnikanie a v akom na súkromné účely, a v takom pomere si ho dá aj do nákladov, alebo využije možnosť dať do nákladov paušálne 80 % z ceny. V takom prípade by nemal nikto skúmať, či ho na podnikanie používa len z 20 % alebo z 80. „Ak si však pred daňovou kontrolou obháji, že napríklad vysávač, notebook, sedačku alebo mobilný aparát vrátane všetkých hovorov používa len na podnikanie, tak nemá čo krátiť alebo dávať do pomeru,“ tvrdí daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov Iveta Jobová. Je pritom na podnikateľovi, aby dokázal, že danú vec využíva len na podnikanie a nie aj na súkromné účely.

PAUŠÁLNE VÝDAVKY VO VÝŠKE 40 % ZOSTÁVAJÚ

Živnostníci, ktorých výdavky sú nízke alebo sa nechcú zapodievať účtovaním, môžu využiť paušálne výdavky vo výške 40 % z príjmov. Ich maximálna suma je obmedzená na 5 040 eur ročne (respektíve na 420 eur mesačne, ak živnostník nepodnikal celý rok). Tieto paušálne výdavky nie je potrebné nijako preukazovať a podnikateľ len vyznačí v daňovom priznaní, že si uplatňuje výdavky percentom z príjmov. V paušálnych výdavkoch sú už zahrnuté všetky náklady, ktoré má živnostník spojené s podnikaním. To znamená, že ak sa pre ne rozhodne, už si neodpočíta výdavky za telefón či auto. Odrátať si môže už len zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie.
Počas uplatňovania paušálnych výdavkov je daňovník povinný viesť evidenciu o:
• príjmoch v časovom slede, v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) – vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
• daňových výdavkoch v časovom slede, v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) – vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
• hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku.

Mnohí živnostníci využívajú paušálne výdavky, aby sa vyhli účtovníctvu, no namiesto neho môžu využiť aj daňovú evidenciu. V takom prípade musia viesť daňovú evidenciu o:
• príjmoch v časovom slede, v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) – vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
• daňových výdavkoch v časovom slede, v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) – vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
• hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
• zásobách a pohľadávkach,
• záväzkoch.

Zákon pritom nepredpisuje žiadnu formu, ako má byť daňová evidencia vedená, takže je na rozhodnutí živnostníka, akú formu si zvolí. Môže si napríklad všetky príjmy zapisovať do jednej tabuľky, do ďalšej zapíše všetky výdavky, takisto bude postupovať aj pri ostatných evidenciách, ktoré je povinný viesť. Zároveň platí, že ak sa podnikateľ rozhodne pre daňovú evidenciu, nemusí k daňovému priznaniu prikladať účtovné výkazy. Podnikateľ však musí v daňovom priznaní vyznačiť, že si vedie daňovú evidenciu.

NEZDANITEĽNÉ ČASTI

Okrem výdavkov na podnikanie a zaplatených odvodov si môžu živnostníci zo svojho základu dane odpočítať aj nezdaniteľné časti. Každý má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Jej základná výška je v tomto roku 3 803,33 eura. Túto sumu si môžu odpočítať všetci živnostníci, ktorých daňový základ je nižší ako 19 809 eur. Od tejto sumy vyššie sa nezdaniteľná časť vypočíta ako rozdiel medzi sumou 8 755,578 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.
V prípade, že manžel je živnostník a jeho žena je napríklad na rodičovskej dovolenke, môže si jej muž odpočítať aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Daňovník si ju môže uplatniť iba v prípade, že je manželka spolu s ním v jednej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
• starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
• v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
• bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
• považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
• považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

V prípade, že živnostník dosiahne základ dane nižší ako 35 022,31 eura, základná nezdaniteľná suma na manželku je 3 803,33 eura. Od tejto sumy je potrebné odpočítať vlastný príjem manželky. Do vlastného príjmu manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je oslobodený od dane z príjmov (s výnimkou zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a okrem štátnych sociálnych dávok), znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná platiť. Napríklad rodičovský príspevok sa do príjmu nepočíta, no materský áno.

V prípade, že má živnostník nezaopatrené dieťa, môže si odpočítať aj daňový bonus. Ten sa však odrátava priamo z vypočítanej dane. Jeho výška je 21,41 eura mesačne na každé dieťa. Za rok si tak na jedno dieťa zníži daň celkovo o 256,92 eura. Ak je vypočítaná daň nižšia ako bonus, živnostník nielenže nebude platiť žiadnu daň, ale daňový úrad mu ešte doplatí rozdiel. Ak má napríklad niekto tri deti, má nárok na bonus vo výške 770,76 eura. V prípade, že by jeho daň bola 200 eur, nemusel by zaplatiť žiadnu daň a daňový úrad by mu ešte poslal na účet 550,76 eura.

Aj naďalej platí, že kto nestíha spraviť daňové priznanie do konca marca, má možnosť posunúť si termín jednoduchým oznámením. Živnostníci, ktorí nemali príjem zo zahraničia, si takto môžu termín posunúť o tri mesiace; tí, ktorí mali príjem zo zahraničia, dokonca až o šesť mesiacov. Rovnako sa im posunie aj termín na zaplatenie daní. Ak však niekomu vznikne daňový preplatok a odloží si termín na podanie priznania, daňový úrad mu tieto peniaze vyplatí neskôr, ako keby ho podal v riadnom termíne. Živnostníkovi, ktorý si odloží daňové priznanie na neskôr, sa aj neskôr zmenia odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že mal niekto vysoký zisk a odvody by mu mali vzrásť, tým, že podá daňové priznanie o tri mesiace neskôr, začne platiť vyššie odvody až od októbra a nie od júla. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je potrebné podať najneskôr 31. marca 2016. Keďže ide o oznámenie, daňový úrad ho už neschvaľuje.

Odpisy za auto

Kúpil som si auto v januári 2013 na lízing za 18-tisíc eur. Plánoval som ho odpisovať tri roky. Ako má teraz postupovať? Ernest, Čelovce

Ak si podnikateľ kúpil auto v januári 2013 na lízing v hodnote 18-tisíc eur a chcel ho odpisovať tri roky, v roku 2013 a 2014 si už uplatnil odpis vo výške 1/3 vstupnej ceny (doteraz si teda v každom roku odpísal po 6-tisíc eur, v úhrne 12-tisíc eur). V roku 2015 si však bude môcť vo výdavkoch ročne odpísať len jednu štvrtinu vstupnej ceny (18 000/4 = 4 500 eur) a v roku 2016 doodpisuje zvyšný majetok do výšky vstupnej ceny (v roku 2016 si teda odpíše 1 500 eur).

Elektronické priznanie

Môžem podať daňové priznanie aj elektronicky? Zlatica, Liptovská Osada

Vyplnené daňové priznanie s prílohami môže daňový subjekt odoslať na daňový úrad elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade. Ak ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty, daňového poradcu alebo advokáta, ktorý zastupuje daňový subjekt pri správe daní, alebo o zástupcu, ktorý zastupuje platiteľa DPH, daňové priznanie je povinný podať elektronicky. V prípade, že daňový subjekt chce podať daňové priznanie elektronicky, musí byť registrovaný a prihlásený na portáli Finančnej správy aj na daňovom úrade. Zároveň musí mať s daňovým úradom uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní alebo zaručený elektronický podpis (ZEP).

2 % nadácii

Ako môžem poukázať časť daní občianskemu združeniu alebo nadácii? Lujza, Žilina

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, môže poukázať podiel zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania. Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, k daňovému priznaniu neprikladá žiadne doklady. Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t .j. ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, je táto osoba povinná predložiť o tom písomné potvrdenie.

Kto musí platiť

Kto všetko musí podať daňové priznanie? Matúš, Stará Turá

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2015 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňa aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v za­hraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t. j. rezidenta SR).

Text: Peter Matula
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 2/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje