Štatút súťaže: „Dobrý majster“ (ďalej ako „Súťaž“)

image 32586 25 v1

Súťaž DOBRÝ MAJSTER

Štatút súťaže: „Dobrý majster“ (ďalej ako „Súťaž“)

I. Vyhlasovateľ súťaže
Obchodné meno: Poštová banka, a.s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 501/B (ďalej len ako „Banka“).

II. Sprostredkovateľ súťaže
Obchodné meno: JAGA GROUP, s.r.o.
Sídlo: Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
IČO: 35 705 779
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30343/B (ďalej len ako „JAGA GROUP“).

III. Termín súťaže
V časopise UROB SI SÁM v číslach 04/2016 – 09/2016
Na webe www.urobsisam.sk, v termíne od 21.3.2016 – 31.8.2016
Hlasovanie bude prebiehať na webe www.urobsisam.sk v termíne od 15.8.2016 – 11.9.2016.
(ďalej len ako „Termín konania Súťaže“).

IV. Účastníci súťaže a súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súťaž sa uskutoční v časopise UROB SI SÁM a na webe www.urobisisam.sk.

Súťaže sa môže zúčastniť každá plnoletá fyzická osoba. Súťažiaci dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Banke a JAGA GROUP ako prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) svoj súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, fotografie, profesia) a údajov potrebných na posúdenie splnenia podmienok Súťaže na účely vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutnú na realizáciu vyhodnotenia Súťaže. Súťažiaci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu [meno, priezvisko, mesto/obec, fotografia, profesia] a zaslaných fotografií v časopise Urob si sám a na www.urobsisam.sk. Poslané pracovné postupy môžu byť spracúvané a zverejňované v súlade s týmto štatútom do 31.3.2017.
Súťažiaci je podľa § 28 ZoOOÚ oprávnený najmä požadovať informácie o stave spracúvania jeho osobných údajov v informačnom systéme; informácie o zdroji, z ktorého boli získané jeho osobné údaje; odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; informáciu o likvidácii jeho osobných údajov po splnení účelu spracúvania alebo pri porušení osobitného predpisu; zo zákonných dôvodov podať námietky proti spracúvaniu jeho osobných údajov a nepodrobiť sa rozhodnutiu Banky pri spracúvaní jeho osobných údajov; pri porušení zákona o ochrane osobných údajov právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať zaistenie nápravy; právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely podľa tohto bodu Súťažného poriadku zaslaním písomného oznámenia podpísaného Súťažiacim na adresu sídla Banky, odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Banke.

V. Výhra v súťaži a výhra pre hlasujúcich
Hlavnou výhrou v súťaži za prihlásený pracovný postup je Darčekový poukaz na Pobyt v Grandhoteli Starý Smokovec**** pre dve osoby na 2 noci s polpenziou a vstupom do hotelového wellness.
Výhrou pre hlasujúcich za pracovný postup, ktorý sa mu najviac páči, je Darčeková poukážka do Panta Rhei v hodnote 30 eur, pričom výhru získajú traja zo všetkých hlasujúcich.

VI. Podmienky súťaže
a) Podmienkou zapojenia sa do súťaže je poslanie pracovného postupu (fotografie max. 10 kusov) rôznych vylepšení domácností či záhrady s krátkym popisom, ako aj uvedenie svojho mena, mesta/obce, v ktorom súťažiaci býva, krátky (cca na 2-3 vety) popis, prečo sa súťažiaci venuje domácemu majstrovaniu a čomu sa venuje v profesijnom živote na mailovú adresu dobrymajster@jaga.sk alebo poštou na adresu JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42. JAGA GROUP si vyhradzuje možnosť urobiť výber z poslaných fotografií.
b) Vybraných 15 pracovných postupov, o ktorých rozhodnú zástupcovia komisie tvorenej zo zástupcov JAGA GROUP a Banky, bude zverejnených na www.urobisisam.sk. Týmto budú môcť dať čitatelia/hlasujúci svoj hlas od 15. augusta 2016 do 11. septembra 2016. Víťazom súťaže sa stane súťažiaci s najvyšším počtom hlasov. Výsledky budú zverejnené v časopise UROB SI SÁM 11/2016 a na www.urobisisam.sk po 20.10.2016. Zároveň traja z hlasujúcich dostanú za zapojenie sa do hlasovania pracovných postupov po jednej darčekovej poukážke do Panta Rhei. Vybratí budú formou žrebovania zo všetkých hlasujúcich.
c) Výhercovia budú o výhre informovaní na webovej stránke www.urobsisam.sk, ako aj v časopise UROB SI SÁM. Informácia o výhre bude výhercom poslaná na ním uvedenú mailovú adresu.
d) Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.
e) Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou alebo e-mailom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry. Ak JAGA GROUP neobdrží od výhercu písomný súhlas o záujme prevziať výhru, kontaktuje náhradníka. V prípade, že ani od náhradníka JAGA GROUP nedostane písomný súhlas o záujme prevziať výhru, nastupuje náhradník. Náhradníkom v prípade hlavnej výhry bude ďalší účastník s pracovným postupom, ktorý dostal druhý najväčší počet hlasov. V prípade výhry pre hlasujúcich sa náhradník opäť vyžrebuje.
f) Výhry vo forme darčekového poukazu sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s vyhlasovateľom osobne alebo budú zaslané výhercom doporučenou zásielkou na adresu trvalého pobytu, a to najneskôr do 15 dní od doručenie písomného súhlasu výhercu podľa predchádzajúceho bodu. Vyhlasovateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou. Ak nebude možné výhru odovzdať, nastúpi na miesto pôvodného výhercu náhradník v zmysle predchádzajúceho bodu.
g) Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje. Vyhlasovateľ ani sprostredkovateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
h) Súťažiaci môže vyhrať len raz. Banka má právo výhru v Súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak sa zistí, že výherca nesplnil podmienky Súťaže alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

VII. Vylúčenie zo súťaže
a) Zo Súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku Skupine Poštovej banky a vydavateľstva JAGA GROUP, ako aj rodinný príslušník týchto zamestnancov. Členovia Skupiny Poštovej banky sú uvedení na www.postovabanka.sk.
b) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže súťažiacich, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto štatúte. Na súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

VIII. Záverečné ustanovenia
a) Peňažné ceny a výhry z reklamných súťaží v hodnote nižšej ako 350 EUR sú v zmysle § 9 ods.
2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oslobodené od zdanenia, pričom výhercovi v súvislosti s prevzatím výhry nevznikajú žiadne zákonné daňové povinnosti.
b) Tento štatút sa stáva účinným dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.urobsisam.sk a na www.postovabanka.sk a súťažiaci, ktorí sa zúčastnia Súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s obsahom tohto štatútu.
c) Banka si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Termínu konania Súťaže zmeniť štatút Súťaže
a podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Zmenené podmienky Súťaže a podmienky poskytnutia výhry budú zverejnené na stránke www.urobsisam.sk a www.postovabanka.sk a sú účinné dňom ich zverejnenia. Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Účasť v Súťaži je neprevoditeľná a nemôže byť ani predmetom dedičského práva.
d) Banka si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Taktiež si vyhradzuje právo posunúť termín žrebovania, termín oznámenia výhercov alebo termín poskytnutia
výhry, a to v odôvodnených prípadoch (napr. pri zlyhaní technického zabezpečenia vyhodnotenia Súťaže a z iných dôvodov a pod.).
e) V prípade rozporu propagačných materiálov s týmto štatútom má prednosť štatút. V prípade potreby poskytnutia záväzného výkladu štatútu je oprávnený tento poskytnúť výlučne Banka.
f) Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Súťaže alebo v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Banka zaväzujú riešiť dohodou.
g) Ostatné skutočnosti v tomto štatúte neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Bratislava, 21.3.2016 

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.