image 45253 25 v1
Galéria (18)

Izolácia balkóna bez poteru

Ak váš balkón má už svoje najlepšie roky za sebou, nielen kvôli vzhľadu, ale najmä pre bezpečnosť ho treba opraviť čím skôr. Prinášame vám návod ako si ho (dať) opraviť. Nie vždy je vhodné pustiť sa do prác iba svojim rozumom a rukami.

Galéria

Izolácia balkóna
Izolácia balkóna
Izolácia balkóna
Izolácia balkóna
Izolácia balkóna
Izolácia balkóna
Izolácia balkóna
Izolácia balkóna

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ***
ČAS: 3 HODINY
NÁKLADY: 230 €
ĽUDIA: 1
OBDOBIE: CELOROČNE

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 1 000 €
za balkón 3,6 m2 vrátane práce

• cementová opravná malta na betón a murivo
 ochranný a adhézny náter
 lepiaca a armovacia stierková malta
 tepelnoizolačné dosky
 výstužná tkanina
 penetrácia
 balkónový profil
 tesniaca a spojovacia butylová páska
 flexibilné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo
 hydroizolačný a oddeľovací pás
 hydroizolačná stierka
 difúzna páska
 polyetylénový výplňový profil
 škárovacia malta
 polyuretánový tmel
 plastové kotvy do sadrokartónu

PRACOVNÝ POSTUP

1. LEPENIE IZOLÁCIE
Na podklad sa rozotrie tenká kontaktná vrstva lepiacej malty. Hneď potom sa ozubenou stierkou aplikuje hrubšie lepiace lôžko a doň tepelnoizolačné dosky. 

2. SPODOK A ČELO BALKÓNA
Na spádové kliny z minerálnych dosiek sa celoplošne nanesie tenká kontaktná vrstva lepidla. Kontaktnou vrstvou sa spádové kliny uložia do lepiaceho lôžka. 

3. OBRÚSENIE DOSIEK
Po obrúsení nerovností sa do polystyrénu po obvode vybrúsi poldrážka balkónového profilu. Profil nesmie prevyšovať vrchnú hranu keramickej dlažby. 

4. VYSTUŽENIE HRÁN
Hrany balkónovej dosky sa vystužia rohovými profilmi s integrovanou výstužnou mriežkou s presahom aspoň 100 mm v styku s plošnou výstužnou mriežkou. 

5. VYSTUŽENIE PLOCHY
Na izolačné dosky sa nanesie ozubeným hladidlom lepiacia a armovacia malta, do nej sa vtlačí výstužná mriežka. Malta sa zahladí.

6. PENETRÁCIA POLDRÁŽOK
Balkónové profily sa poskladajú do zostavy. V miestach montážnych kotiev sa na ne urobia značky na samorezné plastové kotvy. Profily sa odstránia a napenetrujú sa poldrážky. 

7. PLASTOVÉ KOTVY
Po napenetrovaní a upevnení plastových kotiev sa začne skladať zostava profilov.

8. ZAFIXOVANIE PROFILOV
Zostava sa skladá od rohov a postupne sa fixuje skrutkami. Priamy profil sa k rohovému segmentu napojí pomocou spojovacích krytov.

9. PRELEPENIE PÁSKOU
Zafixovaná osadzovacia plocha profilov sa po celom obvode zvrchu prelepí samolepiacou butylovou páskou. 

10. NAPOJENIE NA PLOCHU
Samolepiaca butylová páska sa nalepí vždy s dostatočným napojením na výstužnú vrstvu na ploche. 

11. FLEXIBILNÉ LEPIDLO
Približne o 48 h odín sa nanesie flexibilné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo (zub 6 × 6 mm). Nesmie sa dostať do drenážneho žliabku v odkvapovom profile. 

12. HYDROIZOLAČNÉ PÁSY
Do čerstvého lepidla sa na zraz vlepia hydroizolačné pásy tak, aby ich okraje lícovali s vnútornou hranou drenážneho žliabku. 

13. PRELEPENIE SPOJOV
Spoje pásov sa utesnia samolepiacou butylovou páskou.

14. OSTATNÉ SPOJE
Priľahlé steny a konštrukcie (kov, drevo, plast a pod.) sa utesnia butylovou páskou. V oblasti sokla na zvislej stene sa aplikuje hydroizolačná stierka. 

15. DIFÚZNA PÁSKA
Po obvode odkvapového profilu sa do tenkej vrstvy cementového lepidla nalepí difúzna páska. Zabráni vnikaniu lepidla do žliabku pri lepení dlažby. 

16. KLADENIE DLAŽBY
Do lepiaceho lôžka z flexibilného rýchlotuhnúceho cementového lepidla sa ľahkým posuvným pohybom položí dlaždica a vyrovná sa.

Lepenie tepelnej izolácie

Tepelná izolácia EPS 150 S (alebo EPS 200 S) sa nareže na objednávku podľa plánu ukladania a v požadovanom spáde (1,5 – 2,5 %). Minimálna hrúbka izolácie musí byť aspoň 40 mm. Dosky treba ukladať na väzbu. Tepelná izolácia EPS 150 S (alt. EPS 200 S) sa lepí pomocou lepiacej malty. Najskôr sa na podklad nanesie kontaktná vrstva lepidla hladkou hranou hladidla v tenkej vrstve. Na čerstvú, nezaschnutú kontaktnú vrstvu sa ozubenou stranou (zub 10 × 10 mm) nanesie lepiace lôžko. Na spádové kliny sa tiež celoplošne nanesie tenká kontaktná vrstva lepidla. Kontaktnou vrstvou sa spádové kliny uložia do lepiaceho lôžka. Lepiace lôžko treba pripraviť len na takej ploche, na ktorú sa stihne nalepiť tepelná izolácia počas času lepivosti lepidla. Spodná strana balkóna a čela balkóna sa zateplí izoláciou z minerálnej vlny, resp. podľa dokumentácie ETICS. Lepenie izolácie sa v tomto prípade vykonáva vždy celoplošne.

Úprava dosiek

Nerovnosti na plochách sa musia upraviť prebrúsením po zatvrdnutí lepiacej malty (približne po 48 h). Do spádového polystyrénu sa po obvode vybrúsi poldrážka na osadenie balkónového profilu, a to so šírkou a hĺbkou zodpovedajúcou rozmerom osadzovacej plochy profilu. Hĺbka zapustenia profilu závisí od hrúbky použitej keramickej dlažby. Vrchná hrana profilu musí lícovať, resp. nesmie presahovať vrchnú hranu keramickej dlažby. Prach po brúsení dosiek je potrebné vždy odstrániť.

Hydroizolačná a difúzna vrstva

Po dostatočnom vyzretí podkladu (výstužná vrstva, približne 48 h pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu) sa nanesie flexibilné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo. Lepidlo sa nanáša ozubeným hladidlom (zub 6 × 6 mm) v rovnomernej vrstve. Lepidlo sa nesmie dostať do drenážneho žliabku v odkvapovom profile. Do takto pripraveného lôžka sa na zraz vkladajú vopred narezané pásy hydroizolačnej a oddeľovacej podložky tak, aby ich zakončenie lícovalo s vnútornou hranou drenážneho žliabku v odkvapovom profile. V žiadnom prípade ho nesmú prekrývať. Na dôkladné spojenie pásov s podkladom treba použiť prítlačný valec alebo prítlačné hladidlo. Pásy sa ukladajú v smere spádu konštrukcie. Spoje pásov sa utesnia samolepiacou butylovou páskou. Spoje podlahy a steny a napojenia na ostatné konštrukcie (kov, drevo, plast a pod.) sa rovnako utesnia butylovou páskou. V oblasti sokla na zvislej stene treba aplikovať hydroizolačnú stierku. Zamedzí sa tým prenikaniu vlhkosti do podkladu cez keramický sokel alebo cez finálnu omietku.

dobré rady

NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Je potrebné zbaviť ju všetkých nášľapných vrstiev, izolácie, nenosných vyrovnávacích materiálov a všetkých nesúdržných, voľne sa oddeľujúcich častí konštrukcie (abrazívnym čistením, obrúsením… ). Minimálna súdržnosť podkladu by mala dosahovať hodnotu 1,5 MPa a viac. Vlhkosť v podklade by mala byť ustálená, a to do 4 %. Ak sú potery nové, musia byť vyzreté minimálne 28 dní a nové monolitické konštrukcie musia mať ukončenú fázu dotvarovania. Poškodené a uvoľnené miesta je potrebné odstrániť a povrch očistiť.

OŠETRENIE OBNAŽENEJ VÝSTUŽE
Prípadnú obnaženú oceľovú výstuž odkrytú po odstránení všetkých nesúrodých častí treba zbaviť korózie vhodným spôsobom, najlepšie opieskovaním, prípadne dôkladným mechanickým očistením. Takto očistenú oceľovú výstuž treba natrieť štetcom po celej ploche ochranným a adhéznym náterom spĺňajúcim EN 1504 – 7. Odporúčajú sa 2 nátery. Pri výraznom odkrytí výstuže železobetónovej konštrukcie je vhodné prizvať statika.

OPRAVA PÔVODNEJ KONŠTRUKCIE
Lokálne opravy železobetónovej konštrukcie je potrebné vykonať cementovou opravnou maltou na betón a murivo (hrúbka od 3 mm do 40 mm). Celoplošné opravy sa odporúča realizovať špeciálnou univerzálnou maltou (hrúbka od 3 mm do 50 mm). Pred aplikáciou opravnej malty je potrebné podklad dobre navlhčiť a následne urobiť prvotný záškrab z aplikovaného materiálu. Potom sa postupom „čerstvý do čerstvého“ musí naniesť potrebné množstvo opravnej malty a povrch zahladiť.

Text: Stanislav Botur podľa podkladov BASF Slovensko
Úvodná fotografia: isifa/Shutterstosk
Zdroj: časopis Urob si sám 10/2017

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.