Čistá voda z kohútiku
Galéria (10) Zdroj: shutterstock.com

Ako na úpravu vody, aby bola pitná a nezávadná? Odborník radí, ako si zostaviť úpravňu vody

Pre návrh účinného systému úpravne vody je potrebné poznať zloženie vody. Až po jej rozbore možno totiž navrhnúť konkrétne filtračné prvky.

Galéria

Čistá voda z kohútiku
Úpravňa vody
Riadiaca jednotka, ktorá je nevyhnutná na fungovanie systému úpravne vody
Rôzne typy filtrov na vodu
Tlaková nádoba na upravenú vodu.
Filter na úpravu vody a zmäkčovače na vodu.
Model úpravne vody s UV lampou na odstránenie baktérií a filtrom na dusičnany.
Nádoby na filtračné zložky.

Úpravne vody sa starajú o odstránenie nežiaducich látok, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí. Väčšinou sa využívajú pri zásobovaní domu vodou zo studne. Dokonca aj z tej vŕtanej, keďže nikde nie je napísané, že voda z vŕtanej studne musí byť automaticky pitná.

O tom, čo by malo predchádzať návrhu úpravne vody a prečo je nevyhnutné, aby si ju majitelia studne dali zostaviť na mieru, sme sa rozprávali s Petrom Švorcom z firmy Vireo, s. r. o., a so Zsoltom Bagim z firmy Studne Szabados, ktorá sa špecializuje na vŕtanie studní a montáž čerpacej techniky.

Prečo nie je stopercentne isté, že voda z vŕtanej studne bude pitná? Aké nežiaduce látky môže obsahovať?

Nedá sa povedať, že voda bude nepitná. Skôr je viac-menej pravdepodobné, že bude obsahovať nežiaduce látky vo väčšom množstve, ako pripúšťajú normy. Môže obsahovať dusičnany, ťažké kovy a zároveň „oživenie“, čo je bakteriálne znečistenie. Celkové zloženie vody a jej vlastnosti možno zistiť rozborom. Na jej kvalitu má priamy vplyv ľudská činnosť, napríklad používanie hnojív či chov hospodárskych zvierat, odpadové vody (žumpy, čističky), skládky odpadu. Na Slovensku sú však, samozrejme, aj studne s pitnou a zdraviu neškodnou vodou.

Kvalitu vody ovplyvňuje ľudská činnosť v blízkosti jej zdrojov.

Aký spôsob úpravy vody z vŕtanej studne odporúčate, ak by ju majitelia aj napriek obsahu nežiaducich látok chceli využívať na bežnú prevádzku domácnosti?

Každému majiteľovi studne odporúčame, aby si dal urobiť rozbor vody. Ak je jediným zdrojom vody studňa, je nevyhnutné vykonať jej analýzu. Ako vlastník studne potrebujete vedieť, na čo môžete svoju vodu používať. Dôkladný rozbor vody môže identifikovať prítomnosť škodlivých látok, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí a skrátiť životnosť spotrebičov.

Výsledky rozboru vody umožňujú určiť, aké spôsoby úpravy vody sú potrebné, aby sa voda zo studne mohla bezpečne používať či už na konzumáciu, alebo na úžitkové účely, ako sú kúpanie a zavlažovanie.

Rozbor vody je užitočný nielen pre vlastníkov studní. Otestovať si môžete dať aj vodu z verejného vodovodu, ak máte podozrenie, že s ňou nie je niečo v poriadku, napríklad zapácha alebo má zvláštnu chuť.

Rozbor pitnej vody môže poskytnúť pokoj na duši a istotu, že voda, ktorú pijete a používate na varenie, je bezpečná pre vaše zdravie. Aj keď sú vodné spoločnosti povinné dodržiavať prísne normy kvality vody, kontrolný rozbor dokáže poskytnúť ďalšie informácie o prítomnosti rôznych látok v mestskej vode.

Úpravňa vody
Zdroj: Studne Szabados

Aké typy rozboru vody existujú?

Vo všeobecnosti hovoríme o akreditovanom rozbore vody a rozbore vody bez akreditácie. Pri akreditovanom rozbore odoberie vzorku na mieste akreditovaný vzorkár. Výsledky takéhoto rozboru môžete použiť na kolaudáciu, keď plánujete otvoriť prevádzku, a dobre poslúži aj ako dôveryhodný obraz stavu vody z vlastného zdroja. Akreditované laboratórium vystaví certifikát so zložením vody, ktorý môžete použiť na úradné účely. Pri rozbore vody bez akreditácie si vzorku odoberiete sami, ale samotná analýza sa vykoná v akreditovanom laboratóriu. Touto metódou možno overiť, či sa vo vode nachádza sírovodík, baktéria Legionella, arzén alebo ďalšie možné kontaminanty. Tiež sa dá zistiť úroveň tvrdosti vody. Výsledky rozboru vody bez akreditácie nemôžete použiť na úradné účely, majú len informatívny charakter. Vďaka týmto výsledkom budete mať prehľad o kvalite vody. Zároveň bude možné určiť vhodné riešenie na úpravu vody.

Čo by malo predchádzať návrhu úpravne vody?

Okrem už spomínaného rozboru je potrebné určiť výdatnosť studne, inštalovať správnu čerpaciu techniku certifikovanú na pitnú vodu – čerpadlo, potrubia laná a všetko ostatné, čo ide do studne. Samozrejmosťou musí byť aj správny inštalačný postup vrátane prístupu montážnej skupiny, ktorá musí brať na zreteľ na to, že inštaluje zariadenia, ktoré budú zásobovať dom pitnou vodou. Tie je potrebné pred zanorením dezinfikovať a samozrejmosťou musí byť aj dezinfekcia okolia vrtu a použitého náradia.

Aké filtračné prvky je možné/potrebné potom použiť na odstránenie zistených nežiaducich látok?

Konkrétne filtračné prvky vyplynú z rozboru vody, potrebného množstva vody a účelu jej využitia. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce prvky patria na Slovensku mangán a železo, prípadne aj síra, v neposlednom rade je to „oživenie“. Na odstránenie tvrdosti, železa, mangánu, organického znečistenia a mnohých iónov (amoniak) sa používa napríklad hmota Ecomix®, ktorá je zabudovaná v jednom filtračnom zariadení. Táto hmota sa skladá z piatich špeciálnych vrstiev vyrobených z prírodných a syntetických materiálov. Po naplnení filtračnej jednotky vodou sa jednotlivé materiály rozvrstvia do piatich filtračných vrstiev a zaistia tak spoľahlivú a stabilnú filtračnú účinnosť.

Rôzne typy filtrov na vodu
Rôzne typy filtrov, ktoré sa používajú na odstránenie nežiaducich častíc zistených vo vode. | Zdroj: Studne Szabados

Z akých ďalších častí pozostáva na mieru navrhnutá úpravňa vody?

Samotná úprava vody sa začína jej mechanickým očistením, na ktoré sú určené rôzne mechanické filtre, ideálne s automatickým preplachom zabezpečujúcim ich bezúdržbovú funkčnosť.

Okrem rozboru vody je potrebné určiť výdatnosť studne a inštalovať vhodnú techniku.

Koľko času si vyžaduje návrh a inštalácia vhodnej úpravne vody podľa zistených pomerov?

Návrh pre bežný rodinný dom a bežnú studňu sa dá zrealizovať na počkanie, respektíve do niekoľkých dní. Samotná inštalácia u zákazníka je otázkou jedného dňa.

Čo všetko zahŕňa pripojenie rodinného domu na studňu a inštalácia úpravne vody?

Pri pripájaní rodinného domu na vodu zo studne je potrebné rozlišovať, či sa bude využívať ako technická voda alebo ako pitná. Ak sa počíta s vodou v pitnej kvalite a je naplánovaná aj úpravňa vody, potom je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k opačnému toku vody. Ten predstavuje najčastejšiu chybu. Voda môže prúdiť len jedným smerom, nesmie sa vracať do zdroja, teda do studne. Tomuto javu možno zabrániť napríklad spätnou klapkou alebo regulačnými ventilom, ktoré je potrebné umiestniť najlepšie nad čerpadlo.

Tlaková nádoba na upravenú vodu.
Tlaková nádoba na upravenú vodu. | Zdroj: Studne Szabados

Kam je vhodné/potrebné úpravňu vody umiestniť?

Úpravňu vody odporúčame umiestniť do technickej miestnosti, napríklad do garáže. Nevyhnutný je prístup k elektrine a k odpadovému potrubiu na prípadný odvod zostatkového sedimentu. V miestnosti, kde bude umiestnená, nesmie teplota klesnúť pod 5 °C.

Akú kapacitu má systém úpravne vody?

Jeden liter náplne filtračnej hmoty Ecomix® dokáže do seba absorbovať určité množstvo nežiaducich látok. Na základe toho sa navrhuje veľkosť filtra. Do filtra sa potom vkladá potrebné množstvo filtračnej hmoty. Objem nádrže teda priamo závisí od požadovaného prietoku a filtračnej schopnosti. Daný systém je potrebné po určitom čase regenerovať. Na to slúži nádoba so soľankou.

Ide o uzavretý systém alebo ho možno upravovať v závislosti od aktuálneho rozboru vody?

Systém je otvorený a jeho jednotlivé časti možno meniť podľa aktuálne zisteného zloženia vody a účelu jej využitia.

Ako často odporúčate vykonávať po inštalácii úpravne rozbory vody?

Rozbor vody zo studne odporúčame vykonávať jedenkrát ročne.

Ako sa systém úpravne vody ovláda – vyžaduje si manuálnu obsluhu alebo sa spúšťa automaticky?

Prevádzka je plnoautomatická až na dopĺňanie soli do nádoby na soľanku. Soľ je potrebné dopĺňať manuálne podľa potreby v približne mesačných intervaloch.

Akú pravidelnú údržbu si úpravne vody vyžadujú?

Po dvoch až troch rokoch je potrebné preveriť tesnosť a vymeniť gumičky tesnenia. Jedenkrát ročne odporúčame zmerať kvalitu vody a pravidelne dopĺňať už spomínanú soľ do soľanky.

Aké sú najčastejšie poruchy úpravne vody a čo ich spôsobuje?

Medzi najčastejšie poruchy patria prasknuté alebo neúčinné tesnenia a zanesené dýzy na soľanku.

Za akých podmienok by bolo možné úpravňu vody používať na úpravu sivej vody z domácnosti?

Na tento účel úpravne vody nie je možné využívať. Sú na to určené chemické čističky.

Akých najčastejších chýb sa majitelia studní dopúšťajú pri výbere úpravne vody?

Najčastejšie sa stretávame s poddimenzovanými systémami na úpravu vody z ekonomických dôvodov. Firmy totiž pri snahe dosiahnuť čo najnižšiu cenu idú až na hranicu funkčnosti systému.

Filter na úpravu vody a zmäkčovače na vodu.
Filter na úpravu vody a zmäkčovače na vodu. | Zdroj: Studne Szabados

Čo je ešte dôležité zvážiť pred napojením rodinného domu na studňu? Dá sa napríklad nejakým spôsobom zistiť, či bude mať studňa dostatočnú kapacitu na každodenné zásobovanie domu vodou?

Po navŕtaní alebo vykopaní studne je potrebné vykonať čerpaciu skúšku. Tá určí vlastnosti studne, ako je výdatnosť a pokles hladiny. Na základe týchto údajov vieme navrhnúť celý systém podľa želania zákazníka. Ak hodinová spotreba vody prekročí výdatnosť studne, je potrebné nainštalovať retenčnú nádrž, ktorá slúži ako zásobáreň na upravenú vodu. Z tejto nádoby sa upravená voda distribuuje ďalej do vodovodného systému domu.

Čo v prípade, ak v studni vyschne voda?

Ak je studňa kopaná, možno ju prehĺbiť, respektíve vŕtanú studňu vyvŕtať hlbšie. Niekedy stačí studňu prečistiť, napríklad systémom AIRFLOW, pričom nejde o čistenie zubov, ale o akýsi vysávač na studne.

Pri poddimenzovaní úpravne vody sa nemusí dosiahnuť želaná kvalita vody.

Spôsoby filtrácie vody

Mechanická filtrácia vody

Mechanické filtre na vodu sú zvyčajne vyrobené z tkaniny, vlákien, keramiky alebo iných sieťovaných materiálov. Pri čerpaní vody zo studne je potrebné inštalovať mechanický filter na vodu, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia mechanickými nečistotami, ako sú napríklad hlina, piesok, hrdza a štrk.

UV sterilizácia vody

Na najefektívnejšiu dezinfekciu vody zo studne je vhodné použiť UV sterilizátor, známy ako UV lampa. Voda, ktorá tečie prietokovou komorou UV lampy, je vystavená svetelným lúčom UV-C.

Pri vystavení vodou prenášaných patogénov, ako sú baktérie, vírusy a prvoky, UV lúčom absorbuje ich jadro UV energiu, ktorá poškodí ich DNA štruktúru. Tak sa mikrób stane sterilným a nemôže sa rozmnožovať ďalej, čo znamená elimináciu mikroorganizmov. Voda sa týmto spôsobom bez pridania chlóru dezinfikuje.

Zmäkčenie vody

Vodný kameň je častý následok používania vody zo studne. Spôsobuje ho tvrdá voda, ktorá obsahuje zvýšené množstvo rozpustených minerálnych látok, najčastejšie vápnika a horčíka. Ide o najčastejší problém. Jeho vhodným riešením je zmäkčovač vody.

Voda zo studne však často obsahuje železo a mangán. Ak sa na zdroj vody zo studne napojí zariadenie, ktoré iba zmäkčuje vodu, vplyvom železa a mangánu sa filtračná hmota postupne v krátkom čase znehodnocuje. Samotná filtrácia prestáva byť účinná a spotrebiče nie sú chránené pred vodným kameňom. Zároveň vo vode ostáva železo aj mangán.

Z dlhodobého hľadiska preto odporúčame na filtráciu vody zo studne zariadenie, ktoré komplexne upraví vodu. Takéto zariadenie vieme individuálne nadimenzovať tak, aby efektívne filtrovalo určité zložky z vody a zároveň vodu zmäkčovalo.

Model úpravne vody s UV lampou na odstránenie baktérií a filtrom na dusičnany.
Model úpravne vody s UV lampou na odstránenie baktérií a filtrom na dusičnany. | Zdroj: Studne Szabados

Filtrácia železa a mangánu z vody

Podľa reálnych poznatkov zo Slovenska je druhým najčastejším problémom so studničnou vodou obsah železa a mangánu. Našťastie existuje viacero riešení na tieto problémy, ktoré do veľkej miery závisia od hodnôt iných ukazovateľov, ako napríklad tvrdosť vody, množstvo amoniaku, organické nečistoty atď.

Preto je pred výberom samotnej technológie mimoriadne dôležité vykonať rozbor vody a absolvovať odbornú konzultáciu.

Filtrácia dusičnanov z vody

Medzi časté nežiaduce látky vo vode patria dusičnany, ktoré sa vytvárajú pri reakcii dusíka s kyslíkom. V malých množstvách sú pre zdravie neškodné, ale pri nadmernej koncentrácii môžu vážne ohroziť životné prostredie aj ľudský organizmus.

Na odstránenie dusičnanov existujú rôzne technológie, medzi ktoré patria iónová výmena, reverzná osmóza, destilácia a elektrodialýza. Pri výbere vhodnej technológie sa treba obrátiť na odborníkov.

Filtrácia zákalu z vody

Zakalená voda sa najčastejšie vyskytuje pri nových studniach v prvých stovkách litrov vody. Vo väčšine prípadov sa zákal postupne usádza a voda zostáva bezfarebná, bez akéhokoľvek zákalu.

Ak je voda aj po dlhšom čerpaní zakalená (je matná, mliečna alebo obsahuje jemný piesok), môže predstavovať veľký problém pri každodennom používaní v domácnosti i v priemysle, pretože poškodzuje spotrebiče, zariadenia, upcháva ventily a vodovodné rozvody.

Ak nie je filtrovaná, zakalená voda môže poškodiť aj zariadenie na úpravu vody, preto je dôležité začať najprv s odstránením zákalu.

Nádoby na filtračné zložky.
Nádoby na filtračné zložky. | Zdroj: Studne Szabados

Filtrácia ostatných látok z vody

Okrem uvedených bežných problémov máme skúsenosti s riešením filtrácie aj pre mnoho ďalších nežiaducich javov, napríklad: pach (môže byť dôsledkom viacerých ukazovateľov), sírovodík, arzén, antimón, hliník, nevhodné pH, ťažké kovy atď.

Test Andrea Dingová
Foto: Studne Szabados, shutterstock.com
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje