Vlastná studňa aj bez povolenia? Kopaná či vŕtaná? Toto všetko potrebujete vedieť o studniach

Studňa v záhrade
Zdroj: istock.com

Studňa predstavuje jeden z vhodných spôsobov, ako správne s vodou hospodáriť. V minulosti sa studne kopali ručne, v súčasnosti sa na ich hĺbenie využívajú samochodné vrtné súpravy. Viac nám o studniach prezradili Zoltán Szabados, Ing. Milan Jakubček a RNDr. Martin Varga zo spoločnosti Studne Szabados, ktorá sa špecializuje na vŕtanie studní a montáž čerpacej techniky.

Aké povolenia sú potrebné na zhotovenie studne?

Vŕtaná studňa je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnou stavbou, a preto v prípade zámeru vybudovať studňu využívanú s cieľom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej sa bude voda čerpať iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie obec prostredníctvom obecného úradu (žiadateľ fyzická osoba) alebo obvodný úrad životného prostredia (žiadateľ právnická osoba). Tlačivo Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a Žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody je možné získať v centre miestnej samosprávy. Upozorňujeme na skutočnosť, že postup povoľovania vodných stavieb sa môže líšiť podľa ustanovení miestnej samosprávy (najčastejšia požiadavka je na projekt vodnej stavby, prípadne hydrogeologický posudok).

Strojne vŕtané studne a vrty s hĺbkou viac ako 30 m patria podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti a v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov do činnosti vykonávanej banským spôsobom. Takéto studne a vrty smie realizovať len právnická osoba s oprávnením pre výkon činnosti banským spôsobom zapísaným v ORSR alebo v živnostenskom registri. Studne a vrty hlbšie ako 30 m realizované neoprávnenými osobami nie je možné v zmysle príslušnej legislatívy skolaudovať a musia sa po nahlásení na náklady vlastníka zlikvidovať zasypaním na to určenými materiálmi.

Vŕtanie studne
V súčasnosti sú dostupné malé vrtné súpravy nenáročné na priestor, ktoré umožňujú vŕtanie aj na úzkych pozemkoch. | Zdroj: Miro Pochyba

Kde možno studňu v súlade s platnou legislatívou na pozemku umiestniť?

Studňu na vlastnom pozemku je možné umiestniť kdekoľvek, ak sa studňa nebude nachádzať na hranici pozemku. V takomto prípade treba aj súhlas suseda. Na umiestnenie studne sa vzťahujú aj ustanovenia STN 75 5115: 1993: Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou. Pri nesprávnom umiestnení studne, ako aj jej nedostatočnej ochrane sa totiž vystavujete zdravotným rizikám vodou prenosných ochorení a infekcií. Pitná voda aj odpadová voda sú významným faktorom prenosu mnohých infekčných ochorení, preto je prioritou dbať na správny návrh, situovanie, konštrukciu a realizáciu studne a taktiež výrazne dbať na ochranu jedinečných podzemných zásob vody.

Ako sa určuje najvhodnejšia poloha studne na pozemku?

V súčasnosti registrujeme nepriame metódy určovania „lepšej“ pozície studne v rámci pozemku, t. j. prútikárstvo a metódy geofyzikálneho merania. Na prútikárstvo nemáme dostatočné odborné štúdie z hľadiska relevancie výsledkov, naproti geofyzikálnym meraniam, ktoré sa uplatňujú ako nepriame metódy.

Najbežnejšími typmi studní sú kopaná a vŕtaná studňa. Aký je medzi nimi rozdiel?

Zásadný rozdiel je v „zachytávaní vody“ z infiltračného územia. Pri vŕtaných studniach je územie „zachytávania“ väčšie, tzn. geologické štruktúry a ich dotované zvodnenie je z väčšieho územia. Naproti tomu pri kopaných studniach je toto územie menšie.

Výber studne závisí od geologickej štruktúry daného územia a od účelu a spôsobu jej využívania.

Kedy je vhodnejšia kopaná a kedy vŕtaná studňa?

Výber závisí od geologickej štruktúry daného územia, kde sa bude studňa realizovať a, samozrejme, od účelu a spôsobu užívania studne. Kopané studne je vhodné zhotovovať na území s výskytom vody vo vyšších geologických vrstvách počas celého roka. Vŕtanú studňu, ktorá sa robí do väčšej hĺbky, odporúčame na území, kde sa nevyskytuje povrchová voda.

Kto má oprávnenie na kopanie alebo vŕtanie studní?

Pri vrtoch do 30 m je možné túto činnosť vykonávať v rámci rozsahu voľnej živnosti. Strojové vŕtané studne a vrty s hĺbkou viac ako 30 m patria podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti a v zmysle pozmeňujúcich a doplňujúcich zákonov do činnosti vykonávanej banským spôsobom. Takéto studne a vrty smie realizovať len právnická osoba s oprávnením na výkon činnosti banským spôsobom zapísaná v obchodnom alebo v živnostenskom registri.

Vŕtanie studne
Spoľahliví studniari pracujú vždy s profesionálnou technikou. Jej výber závisí od podložia, do ktorého sa bude studňa vŕtať. | Zdroj: Miro Pochyba

Aj pri studniach možno hovoriť o kvalite či nekvalite. Podľa čoho sa spozná spoľahlivý studniar?

Podľa toho, či príslušná firma alebo živnostník disponuje oprávneniami, tiež ponúkanými službami, materiálmi a overiteľnými referenciami. V neposlednom rade kvalitou výstupnej dokumentácie k studni. Spoľahlivý studniar vždy pracuje s profesionálnou technikou, s kvalitnými materiálmi a na konci vystaví doklad, ktorý zákazník priamo zaplatí na účet spoločnosti. Preto by mala byť výstrahou pre budúceho zákazníka spoločnosť alebo jedinec, ktorý hoci len spomenie možnosť výberu a použitia odpadových (kanalizačných) oranžových rúr, alebo pracuje s podomácky vyrobenými ručnými vrtákmi (mnohokrát aj drevenými) a na konci sa snaží presvedčiť zákazníka o platbe v hotovosti na mieste a bez vystavenia dokladu.

Fenomén odpadových rúr, ktoré nie sú na zhotovenie vŕtanej studne vôbec vhodné, je, žiaľ, pomerne rozšírený. Použitie týchto rúr však absolútne neodporúčame. Rúry dokážu významne ovplyvniť kvalitu studne, preto je nevyhnutné použiť originálne studniarske rúry, ktoré majú okrem iného potrebné perforácie na zachytávanie piesku. Odpadové kanalizačné rúry túto perforáciu nemajú. Preto je ich potrebné dodatočne ručne narezávať alebo vŕtať, čím strácajú svoju pevnosť a do studne sa uvoľňuje plastový sediment, ktorý znehodnocuje vodu. Tieto zvyšky, navyše, môže nasať aj čerpadlo. Problémy s týmito rúrami sa prejavia až s odstupom času zaseknutím čerpadla. Majiteľ nemá potom už inú možnosť, ako si dať navŕtať novú studňu.

Vŕtanie studne
Vrtnú súpravu musí obsluhovať vrtný majster, ktorý vyhodnocuje priebeh vŕtania. | Zdroj: Miro Pochyba

O akú investíciu pri kopanej a vŕtanej studni ide?

Cena závisí od náročnosti úkonu, ktorá sa odvíja od geologickej štruktúry a s tým súvisiacej hĺbky. Do tohto parametra vstupuje, samozrejme, tiež profil vŕtania, profil a kvalita použitého materiálu a tiež ostatných doplnkových služieb – dozorujúci geológ, dezinfekcia, rozbory vody atď.

Pri vŕtaní do skalistého podložia, ktoré si vyžaduje výkonnejšiu techniku, je cena studne, prirodzene, vyššia ako pri vŕtaní do štrkového podložia. Preto by pred kalkuláciou ceny mal prísť priamo na miesto technik, ktorý dokáže na základe obhliadky zhodnotiť dané pomery a potrebné súvisiace práce (demontáž plotu, zakrytie dlažby). Orientovať sa len podľa ceny za meter určite neodporúčam, pretože okrem iného reálnu hĺbku studne možno určiť až pri samotnom vrte.

Ako prebieha v súčasnosti vŕtanie studne?

Vŕtané studne realizuje vrtná technika s doplňujúcimi zariadeniami, ktoré sa odvíjajú od geologickej štruktúry, teda od typu podložia. V súčasnosti sú dostupné vŕtne súpravy s rôznou veľkosťou. My vlastníme najmenšiu, ktorá je samochodná. Súprava však nikdy nepracuje sama a je potrebné ju správne nastaviť. Zároveň si vyžaduje obsluhu vyškoleného personálu (dvoch až troch pracovníkov). Jeho súčasťou musí byť vždy vrtný majster, ktorý musí mať veľmi dobré znalosti geológie. Na základe týchto znalostí a praktických skúseností s vŕtaním studní dokáže rozhodovať o hĺbke vrtu.

Do úvahy je potrebné brať aj priestor, ktorý je na vŕtanie studne k dispozícii. Pre malú súpravu postačujú štyri štvorcové metre. Pre väčšie súpravy je potrebný niekoľkonásobne väčší priestor.

Spoľahlivý studniar vždy pracuje s profesionálnou technikou a s kvalitnými materiálmi.

Koľko trvá hĺbenie studne?

Dĺžka kopania alebo vŕtania studne sa odvíjajú od geologickej štruktúry a profilu vŕtania. Štandardné plytké studne je možné vyhĺbiť za jeden deň. Na hlbšie studne je potrebných aj niekoľko dní.

Studniarska rúra
Na vŕtanú studňu je potrebné použiť studniarsku rúru, ktorá má potrebnú pevnosť a perforácie na zachytávanie piesku. Použitie odpadových (kanalizačných) rúr nie je na tento účel absolútne vhodné. | Zdroj: Miro Pochyba

Kedy a ako sa zisťuje kvalita vody?

Kvalita vody sa určuje rozborom vody, ktorý je možné vykonať po zrealizovaní studne. Rozbor vody robia špecializované firmy na základe odobratých vzoriek. Tu by som chcel upozorniť, že ani pri vŕtanej studni nie je isté, že bude voda pitná. Dá sa, samozrejme, predpokladať, že v určitých vrstvách sa môže pitná voda vyskytovať. Pri požiadavke na studňu s pitnou vodou je potrebné vzorky vyhodnocovať priebežne počas vŕtania. Podľa môjho názoru určite nemá zmysel robiť príliš hlboké vrty. Skôr by som odporučil vrt s primeranou hĺbkou s dobrou výdatnosťou v kombinácii s kvalitnou čističkou vody.

Aké zariadenia sú vhodné na čerpanie vody zo studne?

Voda zo studní sa čerpá čerpadlami. Medzi základné čerpadlá patria sacie a ponorné. Sacie čerpadlá sú vhodné na použitie v plytkých vrtoch, ponorné čerpadlá pre hlbšie vrty.

Od čoho závisí ich výber?

Ich vhodnosť vychádza z charakteru studne, teda hĺbky, priemeru, výdatnosti, účelu a zo spôsobu užívania.

Plastová šachta studne
Okolo vrtu je potrebné zhotoviť šachtu. Ak sa bude studňa využívať celoročne, je potrebná jej inštalácia pod bod mrazu, teda do hĺbky min. 80 cm. Na tento účel sa odporúča použiť plastové šachty z nerecyklovaného materiálu. | Zdroj: Miro Pochyba

Prečo a ako často treba studňu čistiť?

Čistenie studne závisí do značnej miery od geologickej štruktúry, v ktorej sa studňa vybudovala. Po vyvŕtaní studne treba vyhotoviť dokumentáciu, ktorá definuje hĺbku osadenia ponorného čerpadla a maximálny možný dosiahnutý prietok. Pri sacích čerpadlách len maximálny možný dosiahnutý prietok. Studňu netreba prečisťovať, ak je správne vybudovaná a správne užívaná.

Kedy môže studňa vyschnúť? Je to len problém kopaných alebo aj vŕtaných studní?

Kopané studne „zachytávajú“ vodu z menšieho územia, väčšinou sú viazané na tzv. pôdne vody, ktoré sú závislé od zrážok. Preto môžu byť ich výkyvy vo výdatnosti počas roka väčšie ako pri vŕtaných studniach. K vyschnutiu kopaných studní môže prísť napríklad aj v dôsledku rozsiahlej zástavby alebo terénnych úprav.

Na čerpanie vody z plytkých vrtov sú vhodné sacie čerpadlá, pre hlbšie vrty sú určené ponorné čerpadlá.

Ako možno opäť priviesť vodu do vyschnutej studne?

V prípade pozitívneho potenciálu geologickej štruktúry jej prehĺbením.

Plastová šachta studne
V šachte je priestor na umiestnenie čerpacej techniky, alebo domácej vodárničky, ktorá sa stará o čerpanie vody zo studne nad úroveň terénu. | Zdroj: Miro Pochyba

Za akých podmienok sa môže začať hotová studňa používať?

Ak bolo vydané príslušným orgánom povolenie na jej zhotovenie, potom ihneď po jej dokončení.

Čo ak sa pozemok nachádza v oblasti so zvýšenou koncentráciou radónu? Odporúčate v takejto oblasti studňu a ak áno, aké opatrenia treba prijať?

Studňu je možné zrealizovať aj v takomto území s tým, že by bolo vhodné spraviť základný rozbor vody, ktorým sa určí vhodnosť vody na pitie a zároveň základné rádiologické parametre.

Čo by ste odporučili ľuďom, ktorí si zadovážili pozemok so starou studňou a chceli by ju zachovať?

Pri starých studniach by som odporučil, aby si ich majitelia nechali vykonať posúdenie stavu studne, či je studňu možné užívať.

Aké ročné obdobie je na hĺbenie studne najvhodnejšie?

Práce sa vykonávajú celoročne. Problémom môžu byť veľmi nepriaznivé poveternostné podmienky, ako napr. silné dažde alebo veľké mrazy –20 °C.

Čo považujete za najväčší problém v oblasti vŕtania studní?

Za najväčší problém považujem rozsah voľnej živnosti pre vŕtanie studní až do 30 m, pretože na trhu existujú spoločnosti, ktoré často nemajú ani len základné poznatky o tom, ako studne vŕtať. O odbornej spôsobilosti už nehovorím vôbec. Pritom každá studňa, pri zhotovení ktorej sa nedodržia normatívne predpisy a nepoužije vhodný materiál, predstavuje potenciálne riziko pre kvalitu podzemných vôd.

Text: Andrea Dingová
Foto: Miro Pochyba, Studne Szabados
Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.