Štátny príspevok na vykurovanie: Ako a kde získať peniaze?

Štátny príspevok na vykurovanie: Ako a kde získať peniaze?

Majitelia rodinných domov sa môžu uchádzať o finančnú podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) cez národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný formou poukážky z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Podpora inštalácie zariadení je v rámci prvého pilotného projektu možná do 31. 12. 2018 alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Zoznam zaregistrovaných zhotoviteľov, ktorí so SIEA podpísali zmluvu o preplácaní poukážok, nájdete na www.zelenadomacnostiam.sk.

Aké zariadenia sú podporované?

Uchádzač o finančnú podporu môže získať príspevok na inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW:

– malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW – fotovoltické panely a veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu),

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome – slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Ako je možné o pomoc požiadať?

Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory. Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie bude zariadenie schopné „vyrobiť“ a nahradiť tak výrobu energie z fosílnych palív. SIEA odporúča, aby domácnosť ešte pred podaním žiadosti svoje zámery konzultovala s oprávnenými zhotoviteľmi, ktorí jej poradia a potvrdia, či je možné vybrané zariadenie v stanovenom termíne nainštalovať. Domácnosť si môže zariadenie vybrať zo zoznamu zariadení, ktoré spĺňajú určené technické podmienky. Následne môže elektronicky požiadať o vydanie poukážky, ktorú si uplatní pri inštalácii u zhotoviteľa. Dokumentáciu na inštaláciu predkladajú SIEA priamo zhotovitelia, t. j. spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.

Dokedy sa musí zariadenie, na ktoré domácnosť získa poukážku, nainštalovať?

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu. Od 6. kola je platnosť poukážok 3 mesiace.

Aká je miera a výška podpory?

Podpora je nastavená tak, aby domácnosti boli motivované nakúpiť si kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie a nepodceňovali odbornosť pri inštalácii. Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov.

Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.

Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Podľa čoho sú určené sadzby podpory na 1 inštalovaný kW výkonu?

Zverejnené sadzby na 1 inštalovaný kW výkonu zariadenia vyplývajú z aktuálnych celkových výdavkov na typické, tzv. modelové inštalácie. Prehľad aktuálnych celkových výdavkov na takéto inštalácie získava SIEA prostredníctvom prieskumu trhu. Posudzované výdavky zahŕňajú, dodávku a montáž zariadenia, všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok.

Prečo je stanovený maximálny limit podpory na 1 inštaláciu?

Limitná suma na inštaláciu je zvolená tak, aby pokryla potreby väčšiny inštalácií, pre ktoré sa rozhodnú slovenské domácnosti. Prostriedky budú vďaka tomu rozdelené rovnomerne a nebudú zvýhodňovať domácnosti, ktoré si môžu dovoliť investovať do rozsahovo väčších inštalácií.

Maximálne limity majú domácnosti motivovať, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali samy, a pred inštaláciou zariadení na výrobu tepla zrealizovali opatrenia na zníženie potreby tepla v budovách.

Ak domácnosť využije podporu, dokedy musí zariadenie využívať?

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá. Domácnosť sa podpísaním zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, zaväzuje predovšetkým udržiavať nainštalované zariadenie v prevádzkyschopnom stave a využívať ho na stanovený účel minimálne počas 2 rokov od dátumu ukončenia inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky. V zmluve je stanovená aj povinnosť uchovávať príslušnú dokumentáciu a umožniť v prípade potreby kontrolu inštalácie.

Kto môže o podporu požiadať?

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome, sú:

– fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu;

– fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu;

– fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktoré sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov.

Na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

– rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby;

– rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu;

o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom, ako je 15 % celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom, sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov, iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov);

– rodinný dom (alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia) nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom, inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov);

– rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám na účely bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

 10 krokov k podpore

Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre daný región a zariadenie. Informácia o termíne vyhlásenia kola je vždy aktuálne zverejnená na internetových stránkach www.zelenadomacnostiam.sk a www.siea.sk. V prípade záujmu o získanie informácií o termíne pripravovaných kôl, ako aj ďalších aktuálnych informácií o projekte Zelená domácnostiam cez e-mail sa môžete prihlásiť na odber správ zo stránky www.siea.sk v časti Registrácia.

Ako postupovať, aby ste poukážku mohli využiť, sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch.

1. Zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov

Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Informácie nájdete vo všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a v osobitných podmienkach, ktoré sú zverejnené k jednotlivým kolám podpory.

Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva. Či je vaša domácnosť oprávnená a pripravená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať aj priamo s oprávnenými zhotoviteľmi.

2. Overte si, aký obnoviteľný zdroj energie je pre vašu domácnosť vhodný

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Ak sa chcete v problematike zorientovať, využite bezplatné energetické poradenstvo, ktoré v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU poskytujú konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v 3 poradenských centrách.

Základné výhody a obmedzenia jednotlivých druhov zariadení sú k dispozícii na ww.siea.sk/podporovane-zariadenia/. Poradiť o vhodnosti druhu zariadenia sa môžete aj priamo so zhotoviteľmi. Oslovte však určite viacerých a informácie si preverujte z rôznych zdrojov. Na webových stránkach a v propagačných materiáloch nemusia byť uvedené všetky dôležité informácie.

3. Vyberte si zariadenie

Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad na vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V žiadosti si zo zoznamu zariadení zvolíte výrobcu a presný typ zariadenia. V prípade fotovoltických panelov s akumuláciou budete zadávať aj kapacitu akumulácie v kWh.

V zozname zariadení sú uvedené zariadenia, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky. Podmienky podpory sú nastavené tak, aby ste mohli získať maximálnu mieru podpory na kvalitné systémy s primeraným výkonom, s dlhšou životnosťou a vyššou účinnosťou premeny energie, inštalované odborníkmi. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Pri výbere zariadenia sa pri konkrétnom zhotoviteľovi ubezpečte, či je zariadenie možné v stanovenom termíne dodať a nainštalovať. Ak do žiadosti o poukážku zvolené zariadenie uvediete, následne ho už nie je možné zmeniť. Poukážka je naň viazaná. Ak zariadenie nie je v termíne platnosti poukážky k dispozícii, poukážku nie je možné využiť.

4. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom

Pri spolupráci s vybraným zhotoviteľom si ešte raz overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky. Pri stanovovaní termínu realizácie nezabudnite, že o preplatenie poukážky vydanej v 6. kole a v nasledujúcich kolách bude možné požiadať najneskôr do 3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom písomnou formou, predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA. Odporúčané podmienky zmluvy o inštalácii SIEA zverejňuje na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Odporúčania pre domácnosti.

5. Na vyplnenie žiadosti o poukážku sa vopred pripravte

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že bude možné zariadenie v požadovanom termíne nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí vydanú poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke. Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov od tohto dátumu.

Žiadosť o poukážku sa vypĺňa prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosť o poukážku. Na uvedenej stránke je k dispozícii aj manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam. Nájdete v ňom presný postup pri vypĺňaní žiadosti v informačnom systéme.

Krátko po vyplnení formulára v informačnom systéme bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné potvrdiť záujem o poukážku. Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, keď ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná. Vzhľadom na automatizáciu celého procesu odporúčame, aby potvrdzovali záujem len v prípade, ak chcete inštaláciu skutočne zrealizovať. Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces, v rámci ktorého budú v stanovených intervaloch poukážky zoradené podľa toho, kedy ste potvrdili záujem o poukážku kliknutím na odkaz a ktoré z uprednostňujúcich podmienok spĺňate. Podľa výsledku zoradenia a dostupných finančných prostriedkov systém vyhodnotí, ktoré žiadosti budú uspokojené.

V prípade, že správa s výzvou nie je doručená do priečinka doručenej pošty v krátkom čase a e-mailová adresa bola vyplnená správne, je potrebné skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam.

6. Ak získate poukážku, do 30 dní ju treba uplatniť u zhotoviteľa

Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v 2 tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA najneskôr do 30 dní od potvrdenia žiadosti o vydanie poukážky. Obe vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený.

Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť. Napríklad v prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky.

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácii zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania, ktorý je uvedený na poukážke. Zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu. V prípade poukážok vydaných v 6. kole a nasledujúcich kolách sú to 3 mesiace. 

7. Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu

Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať  najneskôr do termínu platnosti poukážky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodnite aj zmluvne. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň 2 roky.

8. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi

Väčšinu administratívy súvisiacej s podporu za vás vybaví zhotoviteľ. Zaviaže ho k tomu zmluva o preplácaní poukážok, ktorú podpíše pred zaradením do zoznamu zhotoviteľov. Odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi, no v každom prípade si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Zhotoviteľovi odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na faktúre a na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti. Povinné náležitosti oboch dokumentov sú uvedené v príslušnom usmernení pre zhotoviteľov.

V prípade potreby sa predkladá aj originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa, napríklad správcu, rodiča alebo opatrovníka.

Povinnou prílohou pre bytové domy je súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov s inštaláciou zariadenia v bytovom dome a energetický audit, v ktorom sú navrhnuté opatrenia so zohľadnením využitia potenciálu úspor energie (napríklad zatepľovanie alebo výmena okien) a následnej inštalácie zariadení na využívanie OZE. V energetickom audite musí byť tiež uvedené, či sa do bytového domu teplo na vykurovanie alebo prípravu teplej vody dodáva z účinných systémov centrálneho zásobovania teplom.

9. Zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky

Zhotoviteľ musí požiadať o preplatenie poukážky v stanovenom termíne od dátumu uvedeného na poukážke. V prípade 6. kola a nasledujúcich kôl sú to 3 mesiace. Žiadosť spolu s povinnými prílohami predkladá poštou alebo osobne na pracoviskách SIEA. Povinné prílohy sú uvedené vo všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Rozsah povinných príloh je spresnený aj v osobitných podmienkach k jednotlivým kolám podpory. Súčasťou povinných príloh sú podľa nich aj fotografie z inštalácie zariadenia, ktoré zabezpečuje zhotoviteľ.

10. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku

SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti, v samostatnom usmernení. Na faktúre musia byť výdavky členené podľa článku H. všeobecných podmienok podpory tak, aby SIEA mohla overiť vecnú oprávnenosť konkrétnych výdavkov a určiť výšku skutočne oprávnených výdavkov. Oprávnené výdavky sú uvedené vo všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. Súčasťou žiadosti je aj fotodokumentácia inštalácie, ktorú zhotoviteľ vkladá do informačného systému. Jej rozsah a štruktúra sú opísané v manuáli pre zhotoviteľov.

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

Žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný z webovej stránky www.zelenadomacnostiam.sk. Žiadosti je možné podávať počas vyhláseného kola.

Žiadosť o poukážku je možné vyplniť len v prípade, ak je otvorené aktuálne kolo určené pre daný región a zariadenie.

Ako vyplniť žiadosť o poukážku

Jednotlivé kroky pri podávaní žiadosti.

1. Registrácia miesta inštalácie

Okrem iného je potrebné zadať aj súpisné číslo a číslo listu vlastníctva rodinného domu, v ktorom plánujete zariadenie využívať. Na správne vyplnenie žiadosti o poukážku je vhodné, aby ste mali pri sebe k dispozícii výpis listu vlastníctva.

2. Špecifikácia zariadenia

Na každý druh zariadenia, ktoré plánujete inštalovať, je potrebné podať samostatnú žiadosť. Technické informácie si jednoducho zvolíte z ponuky zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia, výrobcu a výrobného typu sa uvádza aj počet kusov, celkový výkon a pri zariadeniach určených na výrobu elektriny aj kapacita akumulátorov, ak sa s uskladňovaním vyrobenej elektriny pri inštalácii počíta.

3. Výpočet hodnoty poukážky

Informačný systém na základe zvolených údajov vypočíta maximálnu hodnotu poukážky.

4. Vlastníci nehnuteľnosti

V prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia.

5. Potvrdenie splnenia podmienok

V tejto časti potvrdzujete, že spĺňate všeobecné podmienky podpory. Zároveň máte uviesť, ktoré z uprednostňujúcich podmienok podpory spĺňate.

6. Výzva na potvrdenie záujmu

Krátko po vyplnení formulára bude odoslaná na vašu e-mailovú adresu správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je potrebné čím skôr potvrdiť záujem o poukážku.

7. Potvrdenie záujmu

Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, keď ste záujem potvrdili, bude vaša poukážka posudzovaná.

8. Vyhodnotenie

Potvrdením záujmu sa spustí automatický proces. Počas vyhodnocovania budú poukážky zoradené podľa toho, kedy ste potvrdili záujem o poukážku kliknutím na odkaz a ktoré z uprednostňujúcich podmienok spĺňate. Podľa výsledku zoradenia a dostupných finančných prostriedkov systém vyhodnotí, ktoré žiadosti budú uspokojené.

9. Správa o výsledku

Po vyhodnotení je všetkým žiadateľom, ktorí potvrdili počas otvoreného kola záujem o vydanie poukážky, elektronicky odosielaný mail s informáciou, či ich žiadosť uspela alebo nie. V prípade dostatku finančných prostriedkov pre danú poukážku je návrh zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia spolu s poukážkou vytlačený, podpísaný a odoslaný v tlačenej forme na adresu kontaktnej osoby (uvádza sa v žiadosti). Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola.

Podrobný postup pri vypĺňaní poukážky je uvedený v manuáli pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam.

Uprednostňujúce podmienky

Najvyššou prioritou je podpora zariadení na výrobu tepla v rodinných domoch, kde sa vykonali opatrenia na úsporu energie, ako napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov domu nad rámec aktuálnych legislatívnych predpisov. Pri takýchto rodinných domoch je splnený predpoklad, že zariadenie na výrobu tepla bude mať nižší inštalovaný výkon, a teda nebude zbytočne predimenzované. Druhou prioritou je podporiť zariadenia na výrobu tepla v lokalitách, kde nie sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Tretia priorita sa vzťahuje na zariadenia na výrobu elektriny, pri ktorých sa uvažuje o akumulácii vyrobenej elektriny. Tým sa vytvára možnosť spotrebovať čo najväčšie množstvo elektriny priamo v mieste jej výroby.

Harmonogram plánovaných kôl

Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami je uvedený v tabuľke 1. Kolá sú otvárané v určený deň o 15.00 hod. Finančná podpora je poskytovaná do konca roka 2017 pre celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Tab. 1 Harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam

Kolo

Dátum

Zariadenie

Alokácia BSK (€)

Alokácia   mimo BSK      (€)

Odhad počtu poukážok

Termín rezervácie

Podanie žiadosti o preplatenie do

15.

19.9.2017

teplo

2 000 000

980

19.10.2017

19.12.2017

16.

10.10.2017

elektrina

950 000

348

9.11.2017

10.1.2018

17.

17.10.2017

teplo

1 250 000

612

16.11.2017

17.1.2018

Spolu

4 200 000

1 940

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok

Výška podpory na jednotlivé zariadenia v roku 2017

Na jednotlivé zariadenia je plánovaná výška podpory pre rodinné domy uvedené v tabuľke 2.

Tab. 2 Výška podpory na jednotlivé zariadenia v roku 2017

Zdroj energie

Výška podpory na 1 kW inštalovaného výkonu (€)

Maximálna výška podpory (€)

Slnečné kolektory5001 750
Kotly na biomasu1001 500
Tepelné čerpadlá3703 700
Fotovoltické panely (≤ 1 kW)1 100 + bonus za batérie1 100 + 900
Fotovoltické panely (> 1 kW)1 100 (≤ 1kW) + 900 (> 1kW) + bonus za batérie2 450 + 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely)180900
Veterné turbíny (≤ 1 kW)1 400 + bonus za akumuláciu elektriny1 500 + 1 575
Veterné turbíny (> 1 kW)1 400 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie 2 900 + 1 575
Bonus za batérie (veterné turbíny)1801 575

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci so SIEA
FOTO: isifa/Shutterstock
ZDROJ: Časopis Urob si sám

 1. jozef gozora says:

  prosil by som kde sa osobne informovat statnej dotacii

 2. jozef gozora says:

  Prosil by som kde sa osobne informovat o statnej dotacii

  1. Božena Pajkošová says:

   mame po rodičoch starší rodinný dom , mohli by sme si podať žiadosť na dotaciu
   Božena Pajkošová

 3. Juraj says:

  Akoze v BSK 0 EUR? Tu sa nepouzivaju obnovitelne zdroje? alebo tu ziju obcania inej katogorie?

  Dementi

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.